N.° 4 Zaturclag 13 Januarij. 1855. Woensdag en Zaturdag. BESUREN ADMINISTRATE NIEUWSTIJDINGEN ZMKZEESCHE COURANT. aboswskssts-fbijb Per drie maanden ƒ2,00. Franco per post f 2,25. Inzendingder Advert, daags te voren.' snamidd. vóór dt nre verschijnt: fhijb deb advbhtentien Gewone 15 cents de regelGeboorte-Huwelijks-en Doodberigten van 1-6 regels a f 1 behalve het Zegelregt Burgemeester en Wetijocdf.rs van Zierikzee Gelei op de goedkeuring, verleend door beeren Ge deputeerde Staten aan het door den raad in de verga dering van 2 December jl. vastgestelde suppletoir kohier voor de Belasting op de Honden dienst 1854. Maken bij dete aan belanghebbenden hekend dat bel voornoemde kohier aan den Gemeente-Ontvanger is ter hand gesteld ten fine van executie. Gedaan ten Raadhuue van Zierikzee, den 10 Ja- nuarij 1855. B. C. CAU Voorzitter. C. de JONGE Secretaris. Burgemeester en Wethouders van Zierikzee, Gelet op het raadsbesluit d. d. 2 December 1854 Gezien art. 54 der Gemeerite-Wet Brengen ter kennisse der ingezetenen dat bij bo vengenoemd raadsbesluit benoemd zijn als leden van de vaste commissie voor de verordeningen tegen wier overtre ding straf is bedreigd de heeren M." C. J. FOKKER en A. J. F. EGTER zijnde de Burgemeester vau deze commissie ingevolge do wet voorzitter. Gedaan ten Itaadbuize der stad 'Zierikzee den 10 Ja nuarij 1855. B. C. CAU Voorzitter. C. de JONGE Secretaris. Burgkmeester en Wethouders van Zierikzee Gelet op hel besluit van den raad d. d. 6 Janu ari] jl. n.° 16. Maken bij deze aan de ingezetenen bekend dat bij bovengenoemd besluit door den raad is vastgesteld bet suppletoire kohier voor den Hoofdelijlten Omslag dienst 1854. Zullende hetzelve ingevolge de wet gedurende aclit dagen ven af beden ter visie worden gelegd, ton einde elk belanghebbende de bezwaren welke hij legen zij nen aanslag mogl vermeenen te hebben hij Gede puteerde Staten op ongezegeld papier kunne in brengen. Gedaan ten Raadhuize der stad Zierikzee, den 13 Ja- nuarij 1855. ,B. C. CAU Voorzitter. C. de JONGE, Secretaris. KENNISGEVING. De Burgemeester van Zierikzee brengt ter kennis van de ingezetenen dat er op Dingsdag den 16 dezer des middags ten één ure op het Raadhuis alhier eene openbare vergadering vau den Gemeen te-It aart zal gehouden worden. Zierikzee den 13 Januarij 1855. B. C. CAU. BUITENLAND. nuix80he.ahjld. Keulen 9 Januarij. Ofschoon de Pruissische re gering in hare pogingen tot herstelling des vredes voort gaat en alles aanwendt om de ijsselijkkeden des oorlogs van haar eigen grondgebied verwijderd le houden laat zij echter niet na alle maatregelen to nemen ten einde voor het onverhoopt geval dat zij in den krijg gewikkeld mogt worden gewapend ie zijn. Daartoe behoort alles wat vereischt wordi om grooie Iroepenmassa's spoedig van het eene naar het andere einde des rijks le vervoe ren. Zoo is dezer dagen aan de besturen der spoorwe gen bevel gezonden om te zorgen de goederenwagens zoodanig in te riglen dal daarmede ook troepen en paar den kunnen vervoeid worden. Reeds heeft de telegraaf vermeld dat de keizer van Rusland de vier waarborgpunten met eene geringe wij ziging aanneemt. Dit schijnt, volgens een ander bengt uil Weenendoor vorst Gortschakojf in de heden al daar gehoudene conferentie met de vertegenwoordigers der verbondene mogendheden hun medegedeeld te zijn. Waarin de wijziging bestaan zou met welke Rusland toestemt op den grondslag der vier punten te onderhan delen is nog niet bekend. 7 r a m k r ij b, Parijs 9 Januarij. Een der correspondenten van het dagblad la Presse meldt uit Konstantinopel het volgende Ik mag u niet onwetend laten van de volgende anecdote die gij verklaren moogt zoo gij kunt maar die onwedersprekelijk waar is. Vijf dagen ge leden verlaat eene parlementaire sloep de reede en begeeft zich langs de kust naar Kamiesch. l)e sloe pen der kruisende schepen gaan op haar afhouden haar tegen en vragen werwaarts zij gaat. Raadt gij waar de twee Russische officieren heengingen die in deze sloep gezeten waren'? (Tij zult lagchen maar, ik herhaal het, de zaak is waar; de admiraal Lyons vertelt het aan ieder die het hooren wil. De Rus sische officieren kwamen namens den Russischen ad miraal den admiraal Lyons ten reebok aanbieden. Het vernemen van dit nieuws op het overige der vereenigde vloot was voor al de scheepsbevelhebbers een raadsel waarvan (ie reebok die eergisteren gezamenlijk ge nuttigd is nog den sleutel niet heeft kunnen geven. En een brief uit Konstantinopel van 25 Dec. aan een dagblad van Marseille, leest men het volgende Omer-pacha heeft Bucharest verlaten en is te Var na. Aldaar aangekomen maakte hij zich gereed om naar Konstantinopel le gaan om eene openbare aanklagt tegen Rizza-pacha in te dienen. Hij be klaagde zich ten sterkste (lat zijne soldaten aan alles gebrek leden achterlijke soldij geeue kleederen weinig levensmiddelen en ammunitie. Men heeft alle moeite aangewend om hem van het geven dier openbare ergernis terug le houden maar hij heeft op de stelligste wijze er op aangedrongen dat zijne troepen drie maanden soldij en winterkleederen ont vangen zouden en dat overvloed van voorraadmid- delen wierd afgezonden en men heeft hem voldoe ning moeten geven. Het vreemdste in deze zaak is, dat bij een onderzoek, met het doel ingesteld om te weten te komen wat in deze klagten van ömer-pacha I gegronds is gebleken zou zijn dat de Turksche ad ministratie steeds convooijen van al het onontbeer- lijkste gedaan heeft en daarmede blijft voortgaan maar dat zij hunne bestemming niet schijnen te bereiken want hel valt niet le ontkennen dat de ongelukkige Turken in het kamp aan alles gebrek lijden dal een vijftienhonderdial van hen door buikloop aangetast onder den blooten hernel liggen moet en dat hunne ge lederen door eene vreeselijko sterfte gedund worden. Wat het Donau-leger aangaat de inwoners van Wal- lachije zien het zich naar Varna op weg begeven in linnen broeken gekleed en bijna zonder schoeisel en terwijl de regen met sneeuw vermengd sedert 14 dagen onafgebroken viel." Een correspondent van de Courier de Lyon zegt ins gelijks dat Donau-leger in linnen broeken gekleed ge zien le hebben terwijl het water den soldaten van hel ligchaam gudste na een onweder dat hen onder weg en zonder schuilplaats overvallen was in een woord een huiverigwekkend schouwspel opleverde. De sol dalen stonden al deze ellende met een bewonderings- waardig geduld door maar het werd tijd dat de geest kracht van Ower-pacha een einde daaraan maakte. Omtrent het leger in Azie heeft hel Journal de Constan tinople onlangs zelf nog schandelijker bijzonderheden medegedeeld. Daar heerschte niet slechts misbruik maar volslagen gebrek aan administratie en geenerlei geregelde iorigling van het vervoer. Eu terwijl dat zelfde blad nog heden verzekert dal de divan bestendig de noodige toezendingen gedaan heeft zegt hel nn t wut van die toezendingen geworden is en dit is juist de voornaamste en eenige vraag. g k o o t-b rittann1bn. Londen 9 Januarij. Het berigt dat Rusland er in bewilligd zou hebben op de grondslagen der vier waarborgpunten zoo als die door do drie verbondene nfögendheden worden uitgelegd le onderhandelen heeft ook bier ter beurs eene sterke rijzing le weeg gehragt. Echter vindt men nog velen die hel zich niet kunnen verklaren hoe de Russische regering thans zonder middelerwijl beslissende nederlagen ge leden te hebben zoo op eenmaal toe kan stemmen in eene uillegging van welke hare voornaamste staatslieden bij herhaling gezegd hebben dat Rusland daarbij als reeds door een langdurigen oorlog uitge put schijnt beschouwd te zijn en dat zij ai wierd zij wederzijdse!) aangenomen geenszins aan het be oogde doel het waarborgen van een bestendigen vrede, zou beantwoorden. In het arsenaal op Malta worden thans holle ko gels van bijzonderen aard vervaardigd bestemd om de gezonken Russische schepen aan den mond der haven, van Sebastopoi te doen springen. Deze ko gels hebben een sforisohen vorm en bestaan uit twee deelen die afzonderlijk gevuld en dan legen elkander geschroefd worden. Men vervaardigt deze kogels in verschillende grootte de kleinste kunnen 250 en da grootste 1000 ponden kruid bevatten. De duikers zullen deze kogels in hel ruim der gezonken schepen overbrengen en die, door middel vun eenen gelei draad met eene verwijderde galvanische batterij in verhand stellen. x BINNENLAND. Zierikzee, 12 Januarij. Het Nederlandsche Zen deling—Genootschap heeft in 1854 aan giften en legaten ontvangen de aanzienlijke som van bijna 41,000. Uit een particulieren brief uit Haamstede ontleent de Amst. Cour. hel volgende met betrekking tot het schip Bendrika: «Het lijk te Burgh begraven is naar ik verneem dat van den l9jorigen heer MKoevoet uit Rotterdam. Hij was als secretaris aan de familie van Deun geattacheerd. Op eene plaat te Haamslede liggen 4 of 5 lijken de branding maakt het echter on mogelijk ze te krijgen. Zij zijn vermoedelijk reeds tot bederf overgegaan. Men heeft er een kleurling bij op gemerkt van wiens lijk het hoofd bijna was afgeschei den alsmede een gedeelte van been en arm. Allen hebben zeemanskleederen aan. Men zegt dot oen schip per van Burghsiuis langs den Banjaard is gevaren en in den top van zijn mast geklommen zijnde in den romp der Bendrika lijken heeft zien liggen. Zonder zich aan grooie ongelukken bloot te stellen kan men er echter wegens de hevige branding niet bijkomen." Gisteren heeft de arroudissemenls-regtbank to Middelburg, tweede kamer, vonnissende in corr. zaken, den uitgever van het dagblad de Ekster ter zake in het n.° 372 van 4 Oct. II., schuldig verklaard aan beleediging der ministers overtreding en dientengevolge hem veroordeeld tot eene geldboete van f 25 en do kosten van het geding. Men schrijft uit Vlissingen het volgende Do veranderde wind welke een paar dagen geleden ruiui een dertigtal schepen van deze reede naar Schotland Zweden Noorwegen en Denemarken deed vertrekken, heeft hier weinig van de drukte verminderd en wordt telkens dit verlies weder aangevuld door verschillende bodems, waaronder eenige met landverhuizers, de Schelde afkomende en wier vertrek door andere bestem ming nog steeds van anderen wind is aihangende. Hier onder bevinden zich vijf Amerikaansche schepen elk behalve hunne ekwipage met ongeveer 300 landver huizers aan boord eo deze geraken door dit opont houd bijna zonder proviand. Gewoonlijk worden de schepen met pass»giers van Antwerpen naar New-York vertrekkende, voor 77 dagen geproviandeerd de reis derwaarts wordt veelal gemaakt binnen 40 a 50 dagen, terwijl sommige schepen hier reeds zes weken liggen. Men ziet dus den ganschen dag eene massa sloepen om voorraad van water en proviand aan den wal op te doen heen en weder varen hetgeen hier eene onge kende levendigheid veroorzaakt. Men meldt uit Rotterdam van den 10 dezer: Als een verder bewijs welke onderstand en hulp do reddingsvaartuigen van de Zuid—Hollandsche maat schappij tot redding van schipbreukelingen gevestigd te Rotterdam en die in hel Brouwershavensche gat gestationeerd zijn aanhoudend aan de scheepvaart bewijzen wordt gemeld dat een man van.den reddiogs-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1855 | | pagina 1