jongste buitenlandsche tijdingen. stoombootdiénst welke bijeenkomst het wetsontwerp nopens do daar- stelling eener dotatie van het leger ter vervanging der militaire pensioenen is onderzocht. Het regeringsblad spreekt in de volgende woor den over het diplomatiek feitdat sedert eenige dagen zoo zeer do aandacht wekt «Eene dezer dagen plaats gehad hebbende handeling heeft blijk gegeven van de naauwe vcreenigingwelke het verdrag van den 2 December tusschen Frankrijk Engeland en Oosten rijk heeft gevestigd. Daar vorst Gortschako/f ge vraagd had in onderhandeling te treden op den grondslag der vier waarborgpunlen hebben de drie hoven zich verstaan om aan den Russischen gevol- rnagtigde een gelijkluidend antwoord te rigten, waar uit de volkomen solidariteit hunner belangen en de Volmaakte overeenstemming hunner inziglen blijkt." Van Battoun wordt den 5 December II. aan den Moniteur geschreven »Üe Russen 2000 man infanterie en 300 ruiters sterk hebben eene poging tegen Redout-Kalé beproefd. Zij is krachtig afge slagen na eenige kanonschoten door de bezetting der plaats ondersteund door 650 man welke de Mansour Tunische stoomkorvot den zelfden mor gen op de reede gekomen terstond had ontscheept." Uit een door het Sardinischo gouvernement open haar gemaakt document in verhand rnel het aangebodeu ontwerp van wet tot opheffing der kloosters en geeste lijke instellingen blijkt dat alleen in het vaste land van Sardinië waar de bevolking nog geen vier en een half millioen inwoners bedraagt die eigenlijk gezegde geestelijkheid uil omstreeks vijf en twintig duizend priesters beslaat; in Frankrijk telt men er veertig duizend voor meer dan dertig millioen Roomsch Katho lieken. In Frankrijk is het episcopaat zamengesleld uit vijftien aartsbisschoppen en vijf en zestig bisschop pen behalve de bisschop van Algiers en de drie bis schoppen der koloniën. In Piemont zijn vier aarts bisschoppen en zes en twintig bisschoppen. Ook zijn er meer dan dertien honderd kanunniken terwijl er in Frankrijk slecht zes honderd zestig zijn. De Piemontesche geestelijkheid bezit goederen waar van men de opbrengst berekent op 16 millioen livres (een livre staat gelijk met een franc) zoodat men de eigenlijke waarde op 500 millioen kan stellen dit is veel voor het land doch weinig voor het groot aantal geestelijken die daarvan hun deel moeten ontvangen. Immers zoo de opbrengst gelijk onder al de leden der geestelijkheid werd verdeeld zou ieder een traclement van omstreeks 60(T fr. ontvangen doch men begrijpt dat zulks niet aldus is en niet kan zijn. Alleen de bis schoppen ontvangen bijna een millioen livres waarvan de verdeeling weder zeer ongelijk is de aartsbisschop van Verceil is de rijkste van alle Piemontesche prelaten hij heeft een inkomen van honderd zestien duizend livres. G H O O T-n aiTÜBHZIlSH. Londen 5 Januarij. De Times doet opmerken dat hoe groot ook de desorganisatie van het Engelsch leger in de Krirn zijn moge, er zich nogtans eenige ineer heldere lichtpunten in liet somher tafereel daar van vertoonen sedert de jongste berigten het uilzigt openen dat eerlang een grooten slag zal geslagen wor den. Maar zoo gaat dat blad voort aangenomen zelfs dat Sebaslopol den geallieerden in handen valt dan is hunne taak daarmede riog ver van geëindigd welke taak de medewerking eens opperbevelhebbers van de grootste militaire kunde eischon zal, wiens ta lent door het snelle en onvoorziene zijner bewegin gen de getalsminderheid der troepen vergoeden kan. Wanneer lord Raglan en zijn generale staf na den val van Sebaslopol aan het hoofd des legers blijven zal men hen onophoudelijk nieuwe versterkingen zien oischen bestemd tot vervanging der slagtoffers hun ner verwaarloozing hunner lusteloosheid en hunner onbekwaamheid en derhalve moet rneo welke eerbe- wijzingen ook voor he» na eene schitterende daad weg- gelegd mogen zijn, hen zoo spoedig doenlijk door ande ren doen vervangen. 5n een ander artikel vergelijkt de 'Times het gebrekkig stelsel waarop de organist)tie van het Engelsch nationaal leger rust met den bloei- jenden staat van het leger in Indio en vestigt de aandacht op de groote diensten te dien opzigle door den markies Dalkousiegouverneur-generaal van Engels—ludie bewezen. BINNENLAND. Zieeikzee 9 .Januarij. Als een bijzonderheid verdient gemeld lo worden dal (I. zondag even buiten deze stad niet de hand is gevangen een reiger als zijnde zoodaning in de struiken verward dal hot dier niet kon ontvlugten. Oüwekkbbk 7 Januarij, Onze geachte leeraar d.s li. J. van Ingen vierde heden zijnen vervulden dOjarigen Evangeliedienst in de gemeenten Sirjans- land Waarden Arneinuiden cu ruim 30 jasen onder ons. De tekst zijner feestrede was Deuter. 8 vers 2a Gij zult gedenken aan al den weg dien de Heer uw God deze veertig jaren geleid heeft. Dezer dagen had in de gemeente Vlissin-gen eene zeldzame echlverbindlenis plaats. Een gewezen bakkers knecht 39 jaren oud zijnde trad in het huwelijk snel eene niet onbemiddelde weduwe van 76 jaar. Sedert eenige jaren viel het loopen haar niet zeer gemakkelijk snee?waarom zij hare woning niet tsriici. Zich naar het raadhuis begevende om het huwelijk te vol trekken werd zij op de armen van baren bruidegom in en uit het rij tuig gedragen en huiswaarts koerende we- iler op dergelijke wijze in tegenwoordigheid van een monigle nieuwsgierigen door haar man vervoerd, De heer commissaris van policie te's Hertogen bosch heeft dezer dagen eene belangrijke arrestatie ge daan men zal zich herinneren dat onlangs door ons een berigl van den heer officier van justitie bij de ar- rondisseinents-regthank te Rotterdam werd medege deeld aangaande de in dat arrondissement gepleegde opligtingen door een heer en een koopman in linnen bet zijn vermoedelijk dezelfde personen welke de heer van Oorschol het geluk had op heeterdaad te betrappen. Een heer kwam in den namiddag bij den kastelein van Gelderen, aan de Vughterpoortte 's Bosch hij liet zich drank geven en sprak met de vrouw over een en ander daarop kwam een ander persoon in en deze werd gevolgd door een koopman in linnen en pellen die zijne waar aanbood vrouw van G. was ongene gen om te koopen doch de heer vond de waar schoon terwijl de derde persoon zich voordoende als kenner die aanprees de heer kocht doch daar bij geen geld hij zich had verzocht hij vrouw van G. f 70 voor hem té betalen en de waar zoo lang onder zich te houden tot hij geld was gaan halen ten einde die dan te komen afhalen en in de diligence te laden, waarmede hij naar Eindhoven zou vertrek ken de vrouw, niets kwaads vermoedende, betaalde en het driemanschap trok af. Een ander persoon la ter inkomende, het bedrijf van vrouw vanG. verno men hebbende, zeide onmiddelijk, gij zijt bedrogen vrouw van G. liep daarop ten half vijf naar den heer commissaris van policie en deze met zijnen bekenden ijverbedacht dat om vijf ure de schroefstoomboot naar Maastricht vertrok en de afzetters wel als pas sagiers aair boord konden wezen hij spoedde zich met vrouw van G. daarheen en had het geluk op aan wijzing der vrouw het driemanschap te arresteren en naar het huis van arrest te doen overbrengen een vierde, die kennelijk tot de bende behoorde is moe ten ontslagen worden aangezien hfj zich urct deze zaak niet bemoeid had. Jacobus de Groot oud 25 jaar in het dorp Be- soyen eene gemeente van het arrondissement 's Her- logen bosch woonachtig bevond zich dezer dagen te Borgerhout de voorstad van Antwerpen. Hier poogde hij zijne wettige huisvrouw met wie hij nog geene 10 maanden gehuwd was, door phosphorus van het leven te berooven. Naar alle waarschijnlijkheid had hij haar getrouwd om in het bezit van haar geld te komen en zocht naar de eersto gelegenheid de beste om zich van haar te ontdoen. Dit middel mislukte, door spoedig aangehragle geneeskundige hulp werd de vrouw be houden en de schuldige zocht veiliger schuilplaats in zijn geboorteland Nederland. Maar onbekend met art, 9 van het wetboek van strafvordering droeg de officier van justitie te 's Hertogenbosch weldra Kennis van zijne euveldaad en beval zijne inhechtenisneming. Thans is hij naar die stad overgebragt en zal eerlang in Neder land te regt staan wegens moord op zijne wettige huisvrouw in Belgie gepleegd. Dingsdag jl. heeft bij liet dorp Edens het volgende verschrikkelijke ongeluk plaats gehad Drie jongelie den die zich te Womutols Voor de nationale militie moesten aangeven lieten ziel) niet eene schouw de vaart overzetten. Door den storm kantelde de schouw even wel,om en vielen '.ij alle «irie met den schipper die ze begeleide, in het water. Den laatste rnogt het geluk ken zich te redden doch do drie jongelingen vonden jammerlijk den dood. Aangaande den persoon die uit de gevangenis le Woerden is ontslagen en kunststukken uit heen ver vaardigde verneemt men nader dal het kunstig schip door hem den minister van justitie aangeboden wer kelijk van uit de soep verkregen» beenderen vervaardigd is en dat z. exc. bij het teruggeven van dat kunst stuk eene gepaste toespraak lot hein gehouden en hem op hot hart gedrukt heeft in de goede voornemens en het heler gedrag te volharden welke hij in den kerker aan den dag had gelegd. Weenen 7 Januarij. Heden hebben de gezanten der geallieerde mogendheden.met prins Gortschako/f eene conferentie gehad op liet ministerie van builen - landsche zaken waarin vier punten als grondslagen van de vredes-oiiderhandelingeii zijn aangenomen. Men verzekert dal gisteren tusschen prins Gort schako/f en den heer von Manteuffel eene overeen komst is gesloten waarbij Rusland zich legenorer I'ruissen verbindt Oostenrijk niet aan te tasten. De heer von Manteuffel zal deze stad den 15 verlaten. Londen 8 Januarij. De Times meldt dat Rus land de vier vredesvoorslagen onvoorwaardelijk heeft aangenomen. De Globe bevestigd zulks. Volgens tijdingen urt Konslantinopel van 28 Dec. was aldaar eene zamonzwering ouder de Halvanen en Grieken ontdekt, welke ten doel had om de Eu- gelsclien en Fransehen le vermoorden. ilmisii DrocWerSUaven 9 Januarij. Gedurende hel jaar 1S54 zijn alhier binnengekomen en uitgezeild de navolgende schepen Door de Nederlandsche Hatidel- Maalschappij geheel en gedeeltelijk bevracht binnen gekomen 63 en particuliere schepen 258 waarvan 24 naar zee zijn gezeild. Brouwershaven 5 Januarij. Binnengekomen Castor kapt. I'. F. Lange van Batavia naar Rottere!. YEKVOIMIDDËLISN gedurende de maand Januarij (DIENST TUSSGHEN MIDDRLBURG EN ROTTERDAM.) Naar Middelburg Naar Rotterdam Woensdag 10, 's inorg. a'^ure. Woensdag 10, 'amorg. 6 ure. Vrijdag 12, 10 Vrï,,Ub/ 12, 5% Zaturciag 13, iO Zomlag 14, 7' De diligence zal van Zierikzee 2 uren na de afvaart der stoomboot van Rotterdam naar (Middelburgen van Middelburg naar Kotter* dam gelijk met de afvaart der stoomboot rijden» (DIENST A MÏC I T 1 A.) Naar Bergen-op-Zoom en Antwerpen t Donderdag 11, 's morg. 11 urë. Zatürdag 13, ib2 De diligence zal van Zierikzee 2 uur na de afvaart der stoombóót van Rotterdam riidëm BGUIISIHAItKTIJËHIGTEN ENZ PaïJZfiBI DSB BFFBGTEN TB AfiïSTSBDASI, den 8 JatiUarij 1833. gesteven. )2i/a pC. Werk. Schuld 60 pCt# 3 71Vs "«""■tanden LorSytlJikaa t.'s'i/j pC, Nieuwe Dan del-Maats, 4»/^ Oost-lndièn 4 o ÈOTTËKBAM3 8 Januarij. Taïwe. Zeeuws. Vlaams, en Overm. met vrij goeden dart* voer tot vbrigte prijzen opgeruimd goede en puike f 13,73 a mindere f 13.23 a f 13 70. ftoyge. Zeeuws. Vlaams, en Overni. 20 cents lager f 10,40 a f 10,60. Gerst Zeeuws. Vlaams, en Overm. 20 a 30 cents Jager, Winter Cn Zomer f 3,20 a 3,40. Haver. Zeeuws, en ltd. Korte f 4.20 a f 4.90 dito langö F 3,40» ?i f4.10. Erwten. Zeeuws. Groene f 8 a f 10. Paarde^ boonen 10 4 20 Cents iagër f 6,30 h f 7,40. advehtgn™ Bevallen van een' Eooib JL. VRIEZÉ Echtgenoot van DREISCÖOR E. GÖEMANS Jz. den 7 Januarij 1855. Eenige en algemeéne kennisgeving. t* Heden overleed, na èeh smartelijk, docli zeer geduldig lijden mijne geliefde Echtgenoot t MARIA CORNELIA ROEST, in den ouderdom van ruim 42 jaren mij nalatende een Dochtertje van vijf jaTen. Eli.emeeï, G. BLOEMHOF, den 5 januarij 1853. eerlige WSjJtfi/HTÏlföK laste de Polders SchoW wen en Jiurgli en Weslland als f' O®® op Schouwenrento 4 pCt. - 3li«5® Burgk en Weslland 3 en - SS®® idein 3'/, Franco aanvraag, met opgaaf van bod, onder lett. J. bij de Uitgevers dezer Courant. De Notaris D. Q. de JONGE van dek HALEN zal ten verzoeke van Jonkheer WÊ&ÊÊË& W. M. H. de JONGE op Maandag den 15 Januarij 1855, des voormiddags ten 10 ure, aan den Beddewaardschen dijk onder Nieuwerkerk pu bliek presenteren le verknopen Eene groote paf (ij extra zWaiar op Stam staand Esschen Hakhout, staande aan getnelden Dijk. BANK.. VAN LEENING. JT - VERKOOPÏNG aan de RANK VAN LEÊ- K$LCg/ NING te Zierilizee op Woensdag den \T SkÉssS^ Januarij 1855, dos namiddags ten 2 ure, van de verstane Fainlcii ingehragt tot uit.0 Oc tober 1853. Dingsdag namiddag van 3 tot 4 ure te bezien. YEBKOÖPOG, ten overstaan van den Notaris M.'J. J. ERMËRINS. op Maandag den 22 Januarij 1855 's morgens ten 9 ure op de Buitenplaats de Haan en aan den Hanen- weg van eene groote partij z,wa»HT 6- ¥- t&aa Sjavig- essclien I4AK.ISOIFF, benevens eenige zware ogvgaazule SS®Oi74EI4I als: S^ojïai— lieren Biastatije's enz. TER STADS-DRUKEERIJ VAN DÉ ÉRVËN A, DÉ VOSv

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1855 | | pagina 2