ZMKZEESCHi GODRAHT. Ef.° 3. Woensdag 10 Januarij 1855/ XIKlWSmiM Woensdag en Zaturdag. e uïtenilanb. ABOVVBISESTS-PBIJS 5 Per drie maanden f 2,00. Franco per post f 2,25. Inzendingder Advert, daags té voren.' snamidd. vóór ure. vers chi jbjt: CKIJ» SÏSMITieSTBIITiBB Gewone 15 cents de regel. Geboorte-Huwelijks-cn üoodberigten van 1 -6 r gels af 1 behalve hel Zegelregt. Openbare naaulsvepgafiering gelioudleia teïiérikzec, <5eaa O Jaiiaiai-iJ S55. Voorzitter M.' B. C. Cao, Secretaris Jh> H,t C. ï>e Jonge. Afwezig M.' IL A. van Adriciieji Wegéns onge steldheid. «Je notulen dér vorige vergadering worden ge lezen en 'goedgekeurd. Wordt op nieuw 'gestemd vobr hét voorstel van den heer OchtmaN waarover iri de.vorigé verga dering de steinmeri staakten, töt het benoemen eener commissie tot onderzoek, naar het al of niet noodzakeli jke van hét roeijën dët? bóomen aan 'de Zelke. Mét 7 t'ègen 5 stemmen wordt hel. voorstel aahgenoirieri eri als commissie ad hoe be- ïroemd de heeren Ociïtman M.' Moras en D.r Keller. Wordt medegedeeld en voor kennisgeving aan genomen dé goedkeuring van Gedeputeerde Sta ten op besluiten der vorige vergaderingtot af- én Overschrijving. Kömt iri behandeling het verzbek van dén heer M C. de Crane, oui restitutie Van f 20 voor hoof- delijken omslag over 1854, wegens één verblijf van 4 maanden te Noordgoüwè. De Voorzitter geeft te kennen dat Burgemeester en Wethouders hieromtrent geen voetstel gedaan hebben, uit hoofde hij en de Wethouder hierin van gëvöëlen verschillen daar zijns inziens dit verzoek niét kan Wórden toegestaan daar dê heer de Crane toen Burgemeester, als Zoodanig in de geritéehté nioest verblijven. Met 7 tegen 4 stemmen (de heer M.' Wc. dê Crane onthoudt zich van mede stemming) wordt besloten het verzoek te vvijzën Van de hand. Een dito verzoek van M.r j. F. S. BoeUb "Weiischt M.f van Dongen dat de afwezigheid werd bewezen. De Burgemeester merkt hierop aan dat de Wet dit niét voorschrijft, terwijl M' Fokker aantoont, dat de raad volgens overtui ging en niet volgens de geWone bewijsmiddelen Vegtspreekt. Wordt met algemeené stémmeti aangenomen de heer M.r W. C. de Crane, heeft zich van medestemming onthouden. Een dito verzoek van Mevr. de Wed. I. van Adrichem en eén dito vanMeVr. de Wed. van Vrij- Serghe, wordt insgelijks met algemeefle stemmen ingewilligd. Wordt gelezen een verzoek van de Wed. Bevelander om een gedeelte gronds bij dë Zelke in gebruik te hebbenvoor mestput. Het voorstel van Burgemeester en Wethouders dit toe te staan tot 1857, waarna de etting der Zelke ophoudt, Wordt aangenomen. Idem, het rapport der commissie van fabri cage, op de aanvraag van Kerkvoogden der Hervormde Gemeente om 30 el gronds in erfpacht te hebben houdende advies dit toe'te staan, tegen een jaarlijksche pachtsom van1. Op voorstel van Burgemeester en W ethouders wordt besloten tot onderhaiidscbe verkoop ad f 10. De Burgemeëster benoemt hét lid J. H. Ocbt- Sian als lid der commissie Voor het verzoek van J. Moolenburgh in plaats van het ontslagen lid, M.' J. J. Ermerins. Wordt beslotenop toórstel van Burgemeester ért Wethouders j aan den heer J. Strickaert de loods op dë Gracbtweg weder op de' vorige conditiën te verhuren, tot Ultimo Maart, Wordt op verzoekVerleend fi06,50 subsidié aan het Hervormd Diaconie Armbestuur, voor eehe krankzinnige eh besloten die kosten te vinden uit onvoorziene uitgaven, bij af- en overschrijving. ConfoVm het advies der commissie van fabri cage wordt besloten, óp verzoek van den kom- mandant der schutterij, om eene wachtkamer Iièt lokaal der voormalige meekeur tot dat einde in té rigtenwaarvan de kosten p. ril. 17^ zullen bedragen 'en die tte vinden bij af- en overschrijving uit onvöorziène liitgavéri. Wordt gelezen 'eene voordragt van hctcollegie van curatoren en der plaatselijke schoöl-com- missie, bestaande uit dé heëren M.r C. J. Fokker en Jh.r M C. de JoSge in plaats van M.' B C Cau. Tot de steiümingovergaatidfewaarvan M.' Fok ker zich onthöiidt, bekwam M.' Fokker 6 en Jli.r M.' de Jonge 5 stemmen, zöodat de eerste is geko- Zen, wëarvari aan deze én aan de schöoi-com- missie zal Worden kennis gegeven. Wordt gelezeri eene missive van het Brand- Collêgie, v'ërzoekendë uitreiking Van twee prd- inieneen ad f 24 ën éen ad f 16, aan de brandspuitgasten der eerst aangekomen spuiten bij den jóngsten brand; aldus besloten en te vinden uit onvoorziene uitgaven, bij af- en overschrijving. Koiht tbr tafel eeri verzoek van C. Bal én j. C. Bal j om laatstgenoemden aan te stellen als makelaar in effecten wordt gesteld in handen van Burgemeester en Wethouders tot onder zoek of ér een bepaald gbtal makelaars hioet zijn ert of dit getal thanS vol IS. Wordt op voorstel van Burgemeestêr en Wet houders besloten om de kosten voor de krank zinnige J. Sisionse; ad f 43,76, te vinden uit onvoorziene uitgaven. Wordt op verzöck vah de commissie van fa bricage besloten óm 160 el krammat aan den Havendijk ad f 13, té leggen. Idem, f 128,95, wegens onvoorziene schade te vinden uit ontoorzienë uitgaven, hij af- eh overschrijving. Wordt gesteld in handen van dë heeren M.' Fokker, M.' van Dongen en van der Vliet tot onderzoek het voorstel vail Burgemeester en Wethouders om de schoolgelden van het Gym nasium, welk als belasting zullen worden ge heven en op f 1200 zijn berekend, pro rato de tractéinenten Van de docenten te verhoogeru Wordt vastgesteld het suppletoir kohier voor den Hoofdelijken Omslag. De commissie van strafverordeningen rappor teert op voorstel van Burgemeester en Wethou dersop het reglement van keuring vaii vleesch tegen verpligte keuring, als lastig voorde con currentie en onmogelijk om afgehakt geslagt feen keriteeken als gekeurd te gévenen ongè- oorloolddat daarvoor loonen geheven worden als belasting terwijl wordt ge'pdvySeerd te ver bieden bedorven of ongahsch vleesch teverkoo- pen j met overlegging eener conCept-vérordening op den verkoop vah vleesch en eene instructie van den beecdigden keurmeester met tarief van kèUrloon. Wordt medegedeeld het besluit van Gedepu teerde Statenhoudende verdaging der goed keuring van dé Gemeente-Begrooting voor 1855. Worden medegedeeld eenige bedenkingen van Gedeputeerde Statenop de Gemeente-Be grooting voor 1855, aan welke wordt toege geven. Op voorstel van Burgemeester en Wethou ders Wordt besloten aan den Commissaris van Policie f 30 toe te staan voor bureaukosten over 1854. Wordt rapport gedaan door de Commissie voor de door Burgemeester en Wethouders voor- gedragene wijzigingen, in hun reglement van orde, adviserende tot goedkeuring; aldus be sloten. Wordt gelezen éene missive van de 'commissie van fabricage, houdende rapport op het in hare handen gestelde verzoek van J. Krijger om re missie van boete, met advies om 7» óf 75 te remittcreil; aldus besloten. Wordt ingevolge art. 94, lelt C, van de ge meente-wet magtiging aan den raad gevraagd tot het roeijen van populieren aan den Blokweg welke wordt verleehtb Burgemeester en Wethouders stellen voor om een gedeelte van den dijk buiten de INoordha- venpoort, te laten omheinen, als bewaar-en werkplaats voor timinerliederï". Mr. de Crane drukt den wensen uit dat het gebruik der haven niet gelieél belet worde; waarop de Bur gemeester repliceert dat dit het voornemen niet is, inadr dat ook aan de andere zijde het niet opgaat dat door hét opstapelen van steenen en hoornen de schepen in het lossen belemmerd, worden, zoo als onlangs hét geval was; waarop het voorstel van Burgemeester en Wethouders in handen der Commissie van fabricage wordt gesteld tot opname der kosten. De Burgemeester deelt mede, dat hem ge vraagd is of de hal te koop zou zijn. Hierover ontstaan discussiën, waaraan de heeren Jh.r de Jonge, Fokker, van der Vliet en van Dongen deel nemen. De vraagis de hal te koop wordt niet algemeenestemmen ontkennend beantwoord. Wordt töt waarnemend Wethouder in plaats van Mr. van Adriciieh benoemdbij tweede stem ming Mr. Fokker met 8 stemmen, Mr. van Dongen bekwam 3 en Mr. Egter 1 stem. De heer van der Vliet vraagt of de hal te huur is; daafdp vraagt de Voorzitter oi Burgemeester en Wethouders kunnen geinugtigd worden, om op nil der te bepalen voorwaarden de hal te verhuren. ÏNa discussie trekt de heer van der Vliet zijn voorstel in en wordt de zitting gesloten. BDITSORLaHR. Keulen 5 Januarij. Men berigt uit Frankfort het volgende Volgens de militaire overeenkomst van 20 April aan het openhaar verdrag van dienzelfden dag gehecht heeft Pruisscn zich verbondon 100,000 man binnen den lijd van 3ö dagen en drie weken later andermaal 100,000 man mobiel te maken. Bij eenn depêche van 24 December heeft nu de Oostenrijksche regering aari de Pruisstschc verklaard dal hij aldicn de vrede niet den 1 Januarij of zeer kort daarna ver zekerd iS, bet oogenblik gekomen zal zijn waarop l'rnissen aan die op zich genomene verpligting moet voldoen. Bovendien heeft het Oostenrijksch kabinet verklaard dat er zijns inziens aanleiding beslaat om de helft der bnndscontingenten van de overige Duitsche stalen mobiel te maken en dienvolgens is aan al de bondsstaten eene mededeeling gerigt." De Pruissiscbe ministeriële bladen geven nogtans aanleiding tot het vermoeden dat Pruissen de mobicl- making zijner troepen weigeren zal. r n k Et tl s. Parijs 5 Januarij. De keizer heeft gisteren den staatsraad op hel paleis der Tuileriëa gepresideerd tu

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1855 | | pagina 1