De stukken zijn orergelegd en heden over 8 dagen des morgens ten 10 ure zal de regtbank beslissen. Van wege het landbouwkundig gesticht voor ver waarloosde en verlaten kinderen van beiderlei kunne te Monfoort is dezer dagen eene circulaire gerigi aan de leden der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen ■waarbij wordt te kennen gegeven dat het aantal ooge- lukkigen hetwelk aldaar is opgenomen reeds honderd en tachtig beloopt dat bet schoollokaal te klein is geworden en dat er dus dringende behoefte bestaat aan eene ruimere school. Er wordt vijf duizend gulden vereischt en ter verkrijging daarvan de hulp der loden der maatschappij inceroepen. In het jaar 1854 hebben binnen de gemeente Amsterdam plaats gehad 8075 geboorten» (waarvan 4171 van het mannelijk en 3897 van het vrouwelijk geslacht) (behalve 530 levenloos aangegeven kinderen); 0254 sterfgevallen (waarvan 3054 mannen en 3200 vrouwen) 1924 huwelijken 29 echtscheidingen. Zoo als bekend is werd onlangs van regerings wege eene oorlogsstoomboot naar Japan gezonden waarvan de kommandant in last had met het gouver nement, aldaar onderhandelingen aan te knoopen ten einde concession ten voordoele van den Nederlandschen handel te verkrijgen, thans verneemt men met zeker heid dat met de mail particuliere beriglen zijn ontvan gen uit Riouw in Oost—Indie waar gemelde boot ge ankerd lag op bare terugreis van Japan. Zijn die be riglen juist dan zouden do aangewende pogingen tot bereiking van het doel hier hoven vermeld met den besten en meest gewenschten uitslag bekroond zijn. Gedurende den zwaren storm welke maandag nacht heeft gewoed is drie kwartier uurs hoven Zandvoort gestrand het Nederiandsche stoomschip de Cycloop van do bemanning bestaande uit 100 koppen zijn er 4 vermist. Ter handhaving der orde is uit Haarlem bereids een detachement dragonders derwaarts gezonden. Bij het stranden is het achterschip zwaar bescha digd en hot roer afgestoolen. Hel laai zich niet aan zien dat hel schip zal kunnen worden afgebragt. Den 4 December zijn de Stom- en Hornmeer- polders onder Aalsmeer die sedert het laatst van de 17«ie eeuw ongedeerd waren gebleven ten gevolge van den hoogen boezemstand van Rijnland ingebroken, en ten bedrage van 400 bunders ter diepte van vier el len onder water gezet. In den nacht van 22 op 23 December is eene noodwaterkeering welke van de zijde der Amstellandsche polders was aangelegd om verdere verwoestingen te verhoeden bezweken zoo dat men gevaar liep dat het water van Rijnland over de scheidingsdijken zou zijn gevloed. Met iu- spanning van kracht is het gelukt de gebroken kis ting te herstellen en aanvankelijk het doorstoomen van inundatiewater tot voor de wallen van Amster dam te verhouden maar of dit bij den voortdu rend zoo hoogen stand van Rijnlands boezem op den duur zal kunnen gelukken zal te bezien staan. Dien ten gevolge verkeert men in het zoo uitgebreide heemraadschap van Rijnland steeds in vrees voor nog grootere onheilen inzonderheid aan de Gouwe en aan de Vliet bezuiden den Rijn alwaar de lan den door het verbod van uitmaling ter zake van dien hoogen stand reeds zoozeer met water zijn belast. Vermits het blijkbaar is dat. len gevolge van het inkorten van den boezem bij het droog maken van het Haarlemmer-Meer bij den minst ongunstige omstandigheid de middelen van water lozing op het !J niet voldoende zijn wordt alge meen en dringend verlangd naar het daarsielieo van nog meerdere middelen om daarin te voorzien. Kon en mogt aan den Haarlemmer-Meerpolder worden belet om bij verhinderden afvoer naar zee den boezem vun Rijnland door middel van zijne krach tige stoomwerktuigen te belasten dan zou zulks zeer te stade kunnen komen maar het kan niet worden geloochend dat daardoor aan deze groote nationale ondernoming een onlijdelijk nadeel -zou worden berokkend. Ji. dingsdag morgen was door den hevigen storm uit het noordwesten hel water van de Zuiderzee en hot IJ zoo hoog opgestuwd dan" men te Amsterdam voor ernstige rampen beducht was; zoodra men be merkte dat de dijk in gevaar verkeerde heeft men alles te werk gesteld oin het gevaar te keeren en is daarin door krachtsinspanning voor het oogenblik geslaagd. Aan de overzijde van hei li is de Buik- siuter Ham onder water geloopen. Ook te Hoorn is men gedurende maandag nacht en gisteren den ganschon dog werkzaam geweest oin de dijken voor doorbraak te bewaren. Naar men verneemt is het berigt omtrent den hoogen waterstand in de omstreken van 's BoScb niet zeer juist medegedeeld. Van 's Bosch tol Geertrui- (ienberg zijnde een afstand van 7 uren is op eene breedte van il/2 uur, alles water wat (nel de oogen aanschouwd wordt. Heilage land binnensdijlts is zelis in eene bare zee herschapen zoodat hei nog te veid slaande groen alsmede de wintergranen geheel ver loren zijn. Allo cojrespondenlio met hel land van üeusden en Allena is opgeheven. De toestand verwekt algemeene bekommernis. Dezer dagen is uit de gevangenis te Woerden ontslagen zekere K. na 42 jaren waarvan 25 te liter stedegekerkerd lo zijn geweest. Gedurende zijrtc veeljarige gevangenschap breid hij zich onledig met het werken in been. Een schip dat als kunst stuk wordt bewonderd is van hem in been vervaar digd en naar den minister van justitie gezonden. Men schrijft van Knocke op de Vlaamsche kust den 29 Dec. II. Gisteren is alhier op de kust aange dreven het lijk van eenen persoon circa 35 a 40 jaren oud welke een koperen plaat op de horst had mot de Woorden [lollandsch loodsman van Vlissingen. Het is zeer waarschijnlijk dat deze loods zich aan boord be vonden heeft van een of ander schip naar Antwerpen bestemd dat in de omstreken van de Paardemarkt met man en muis vergaan is. Denzelfden dag is aldaar eeu stuk van een wrak aangedreven van circa 80 voet lengte en te oordeelen naar de zware ijzeren verbin dingskanten is dit gedeelte afkomstig van hetzelfde schip waarvan reeds den 23 11. een stuk te Heyst en een ander te Blankenberg is aangedreven. JONGSTE BULTEN LAN DSC 11E TIJDINGEN. Berlijn 4 Januarij. Het Journal de Saint Pe- tersburg van 29 Dec. bevat een manifest van keizer Ni- colaas van nagenoeg den volgenden inhoud Doordrongen van onze pligten als Christen mo gen wij den voortduur van een verschrikkelijk bloed vergieten niet wenschen. Wij zullen dan ook geene aanbieding van vredesvoorslagen van de hand wijzen, wanneer die slechts bestaanhaar zijn met de waardigheid van ons rijk en het geluk van onze onderdanen. Maar een niet minder heilige pligt die in dezen hardnekki- gen strijd op ons rust gebiedt ons om tot elke op offering welke door de grootheid der middelen van aanval wordt geeischt gereed te staan. Mogt hot noodigzijn dan zullen wij aan alle vijanden te ge lijk het hoofd kunnen bieden met het zwaard in de vuist en het kruis in het bait." Vorst Mcnzikojf meldt van den 26 December dat er voor Sebasiopol niets bijzonders was voorgevallen met uitzondering van twee uitvallen uit de vesting op 21 Dec. waarbij elf officieren en 33 soldaten der geal lieerden krijgsgevangen werden gemaakt en een aantal auderen gedood werden. ÜJM1I Zierikzee 5 Jannarij. Gedurende het jaar 1854 zijn alhier behalve de bijleggers uit zee binnengekomen 40 schepen en van hier naar tee gegaan 20 schepen. Den 9 December jl. is te St.-Thomas aangekomen het kofschip Marinus en Geerlruida kapt. T. Oomkens, van Newport. Brouwershaven 29 December. Binnengekomen Catharina kapt. W. Calander van Knllrrtiam naar Batavia gesleept per stoomboot Kinderdijk binnen door van Hellevoetsluis, Brouwershaven 2 Januarij. Binnengekomen Koninklijke-Nederlundsche-YachlcInb kapt. von Linder.n van Batavia naar Rotterdam 4 dito Louiza Prinses der Nederlanden kapt. G. G. Lion van Ba tavia naa r Schiedam Brouwershaven 2 Januarij. Uitgezeild stoom boot Leda kapt. J. Rawlinson van Rotterdam naar Londen 3 dito stoomboot Levant kapt. J. J. Day van Rotterdam naar Havre. STOOMBOOTDÏENST gedurende de maand Januarij'. (DIENST TUSSGHEN MIDDKLUURC. KN ROTTERDAM.) Naar Middelburg Zaturdag 6, 's morg. 7'/aure. Dingsdag 9, 9 Woensdag 10, 9'/» Naar Rotterdam Zondag 7, 'smorg. 5 ure. Dingsdag 9, 6 Woensdag 10, 6 De diligence zal van Zierikzee 2 uren na de afvaart der stoomboot van Rotterdam naar Middelburg en van Middelburg naar Rotter dam gelijk met de afvaart der stoomboot rijden. (DIENST AtlICITIi.) Naar Bergen-op-Zoom en Antwerpen t Zaturdag 6, 's morg. 8''aure. Dingsdag 9, 10 De diligence zal vati Zierikzee 2 uur na de afvaart der stoomboot yau Rotterdam riiden. MURSftlAülIiTBMIHTËN M PJ&IJSKBÏ OBB Kjfff-aO-rBZar TJS AMBTEEilOAES, den 4 Januarij 1S55» gegeven* 2'/a pC. Werk. SchuldS9:/g pCt, 89, Nederlanden i 21/2 pC. 53 i IAnioriSyndikaa tJ'/a P^ Nieuwe llandel-Maats. 4'/a rv u Oost-Indien lyZSBBEIffPRHJIESN VAN VOLGENDE TE Z£ERïl£ESE van den 4 Januarij 1855. De Ned. MuddeDt O Tarwe 1853 f 0,OÖ a 0,00;Graauwe Erwten N. Tarwe 1S54 - 12,50 ik 13,75 Gtoenedito ABTIESE.EM Z.iai-Zomer dito - 0,00 a 0,00 Ordinaire dito - 10,00 a 12,00 Rogge- 10,00 a 10.50 W. Gerst - 0,00 a 6.20 Z.-dito Haver Paardeboonen Wille dito bruine dito - 5,60 9,9e - 3 50 a 3.70 - a - 10,(ui a 7 50 12.01, S.Oü a 12.00 Gele dito Koolzaad Zaai-Lijnzaad Slag-I'ijzaad Raap-Olie Patent-Olie Lijn-Olie Raapkoeken00. Lijnkoeken r 00, Ned. Mudde 12.00 a 13,00 - 10,00 a 11,00 o 0,00 a 0,00 18,00 a 18,50 - 14,00 a 16,00 - 3.00 a 9,00 - 56 00 per vat. - 59,00 - 00,00 0 ,00 de 1040 stuks ,90 9 9 BURGERLIJKE STAND TE ZI1MM van den 22 dec. tot en met den 5 januarij Geboren: Eene Dochter van C. Meerse en J/, de Jonge. Een Zoon van U. Vermeulen en L. Beukelaar. Eene Dochter van J. van der Slolpe en jE. Plukhdaf, Een Zoon van A. J. Basliaanse en A. Smits.' Eene Dochter van L. Silvius en J. van der Stel. Een Zoon van Jvan der Werf en N. Ornée. Eene Dochter van J. Schoenmaker en J. C. van den Nook, Eene Dochter van G. de Vries en D. M. Graus. Ge h u w d: J. W. Janse en 11. Ithodus. Overleden: G. Overlelce oud 79 jaar wed. van S. van den Hoef. P. J. Kasse oud 53 jaar echtgenoot van G. Leunis. J. Sijbrandse oud 3 maanden (dochter). D. van Dijk oud 24 jaalr (ongehuwde dochter). C. II. Ritmeester, oud 39 jaar echtg. van P. lianaaf. P. Luycx oud 25 dagen (dochter). A. C. de Mooij oud 4 jaar (dochter). S. Nelemans oud 79 jaar echtgenoot van C. de Wit. De ondorgeteekende. Secretaris der Afdee- ling Zierikzee van de Maatschappij Tol Nut van 'l Algemeen neemt hij deze de vrijheid Hee- ren Leden immers voor zooveel noodig beleefdelijk te herinneren aan de terugzending hij hem ondergelee» kende van de vóór eenigen tijd rondgezondene Circu laire-Missive betreffende de stjchling van MontfoorL, Zierikzee 4 Januarij 1855. De Secretaris Voorn.J J. L. de JONGE. TZemte-ESetfilèw/ hij do Makelaars v. d. STARP Sf BERG van alle met i Januarij 1855, verschenen en betaalbaar gestelde COUPONS. BINK VAN LEENIN& JR VERKOOP1NG aan de BA NK VA N LEË- Êï^y NlNCr (e Zierikzee op Woensdag den 17 Jatiuatij 1855 des namiddags ten 2 ure van üe verstane iPaBiuüeea ingehragl tot uh° October 1853. Dingsdag namiddag van 3 tol 4 ure te bezien. De en ponden zullen moe ten gelost of verlengd worden vóór of uiterlijk op den 9 Januarij 1855 na dien tijd zal men verpligt zijn de kosten der keuring lo voldoen. Bij de Uitgevers dezes is voorhanden velerlei soorten van de nieuwste Artikelen geschikt voor SCioa^^H^-^scËneHakess waaronder het nieuw NE DEB LANDS PRENTEN VIAGAZUN met honderde Plaatjes, nieuwe ALBUM, geschenk voor de Nederiandsche jeugd met 100 zeer fraaije Plaatjes, de KLEINE PaRIJZER ROiUNSON met 4 fijne gekleurde Plaatjes hei PATRiJZ-ENNESTJE Verhalen enz. nieuw PPaENTEN ABG BOEK ge drukt op Linnen Lenleknopjes Zomerbloompjes, HerlsluilljesWinlerlooveren Ïlijm-Bijbel voor de) Jeugd bevattende het Oude en Nieuwe Testament met vele zeer fijne gekleurde Plaatjes Vergeet-mij-Niet, in zeer fraoijen band Proza en Poëzij met 6 superfijne gekleurde plaatjps, Nieuwe Nederiandsche Vertellingen, in Proza en Poëzij door verschillende schrijvers en dichters met 6 plaatjes in vergulden linnen hand voorts vele soorten van Gouden- en Zilveren Visite kaartjes, naar den laatsten smaak alsmede vele soor ten van Stalen en beste Hoorn Pennen Teeken- Krijt- en Potiooden ook zeer fijne zwart- en ge kleurde Platen Speelkaarten Schrijf- en Pakpa pier in de meeste soorten en formaten, Muzijkpapier Gelinieerde en Ongeliniëerde Schrijfboeken alles tot: zeer laag gestelde prijzen alsmede ALMANAKKEN voor 1855. Ook is voorhanden JOHAN CATO KAMERLING oi SCHIJNDEUGD op het TWEEDE SCHAVOT, vroeger ƒ1,80, thans 25 cents, GEBEDENBOEK, voor Evangelische Christenen 45 cents Engelsch en Fransch WOORDENBOEK 40 centsKERK BOEKEN van 2 en hooger. Tot het Besvan allo JfiinmenEttvidscFie en hot doen giSaaèseat vari iveB'iteMtiëta in dezelve bestaat er bij voort during gelegenheid. Verder hevelen zij zich ook aan tot hel doen Binden en Vergulden van alle soorten van Boekwerken ook hieromtrent kan men van eene prompte bediening verzekerd zijn. TER STADS—DRUKKERIJ VA& DE ERVEN A* DE Y02„

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1855 | | pagina 2