Zaturdag 6 Januarij. N.o 2. 1855. Woensdag en Zaturdag. ÜMBTIJDilM BUITENLAND. HKZEESCBE COURANT. A»OBÏB(rK31fl:EBiIXS-l»Kï^» Per drie maanden ƒ2,00. Franco per post f 2,25. Inzendingder Advert, daags te voren.'snamidd. vóór 4 ure. verschijnt: P&XJ» ADVEHTEllfTÏSIS Gewone 15 eenfs de regel. Geboorte-Huwelijks-en Doodberigten van 1 -6 regels afI behalve hel Zegelreg nUlTltlBLAND! Keulen 1 Januarij. Vorst Gortschakojf hentl dn Verklaring der vier waarborgpunten omtrent welke de drie mogendheden, die liet verdrag Van 2 December ge- teekend hebben overeengekomen waren en welke hem in de conferentie van 28 Dec. was medegedeeld van Wecnen naar Petersburg opgezonden. Het gerucht van een ontwerpverdrag tusschen Frank rijk en Oostenrijk afgescheiden van het verdrag van 2 December en waarbij Frankrijk Oostenrijk het bezit van al zijn tegenwoordig grondgebied zou waarborgen, wint meer en meer veld. Den 29 Dec. II. waren te Weenen geene vrede lievende geruchten in omloop. Prins Eslerhazy ver tegenwoordiger van Oostenrijk te Petersburg maakttS zich zeide men gereed om den 3 Januarij genoemds hoofdstad Ie verlaten terwijl men tevens verzekerde dat de Russen met geweld weder in de vorstendommen zouden dringen. Men meldt uit Odessa van den 25 December dat het korps van generaal Liprandi aanzienlijk versterkt Boloklava aantast. Sedert den IC dezer zijn 24,000 man geallieerde troe pen met Critsche schepen in de Krirn aangekomen. De Engelsche generaal Adams is aan de gevolgen zij ner bekomen wonden overleden. Uit Warschau beeft men het volgend berigt van gisteren De zamentrekking van bet eerste Russische legerkorps en der divisie grenadiers tusscben de Pilika den Warta en don Weichsel is voleindigd. De hevel hebber van het torps Sievers is onverwachts naar het hoofdkwartier te Radom afgereisd. De levering van levensmiddelen moet heden geëindigd zijn.'* De manschap der buitengewone ligting van 1854 ten behoeve van het Russische leger is thans ingedeeld. Daardoor telt elk der 72 regimenten van de zes corpsen van hel active leger 8 bataillons en wordt het geheel daarvan met inbegrip van kavallerie en artillerie, ep 650,000 man geschat. De garde en de grenadiers tellen te zarnen met de reserve ka- va I Ier ie 150,000 man;*zoodat het bestand van het Russische leger met de korpsen van den Kaukasus cn van Finland met de kozakken enz. tegen liet einde van den winter op een millioen soldaten wordt begroot. Men meldt uil Petersburg van den 22 December Alhier is het volgende bulletin nopens de gebeurte nissen in de Krim openhaar gemaakt «Het laatste rapport van den aide-de-kamp gene raal vorst Menziko/fgedagteekend 13 dezer bevat niets belangrijks nopens do operaliën voor Sebastopol. «Sedert den 8 December is bet vuur der hele- geringsbattcrijen even zwak geweest als vroeger en heeft ons bijna geen verlies berokkend. Hoewel de vijand zijne werkzaamheden in de loopgraven op zijnen linkervleugel voortzet gehiöderd door onze lirailleurs—karabuiiers die voordeelig zijn geplaatst in de vooruitgezette werken zot bij zijne liniën niet vooruit maar breidt zich uit op den linkervleugel. «Van onzen kant wordt ile verdediging versterkt en maakt men gedurende den nacht uitvallen on deranderen in dien van den 10 op den 11 December. De scheepsvaandrig Tilojfvan de 40sle vioolequi page voor den opgang der maan zich de duisternis ten nutte makende nam twee houwiisers van eene onzer redoutes met zich welke door 20 mae. van de vloot bediend werden, en keerde, na kiuiseling eenig schrootvuur in de Franscbe loopgraven gewor pen te hebben waar qien op dal oogenblik bezig waszonder ecnig verlies te lijden in de redoute terug. Gelijk tijdig wierp zich de majoor Golovinskij be velhebber van bot 2de infnnterie-bataillon kozakken van de Zwarte—Zee aan bet hoofd van eenige moedige kozakken op de Franscbe loopgraven,, maakte 8 Fran- schcn waarbij een gekwetst oilicierkrijgsgevangen bomagligde drie kleine mortieren cn vernagelde de grootere. Onverwijld werden de buit gemaakte mor tieren tegen dezelfde loopgraven gerigt waaruit zij door de onzen genomen waren." Uit Frankfort aan de Main wordt den 28 II. het volgende zonderlinge voorval gemeld, dat daar groote sensatie heeft gemaakt Weinige dagen geleden deed mevrouw X. eene jeugdige rijke vrouw tot den defti- gen stand te Frankfort behooreude 'én dié ruim zes ja ren gehuwd was terwijl haar man sedert ruim 4 maan- den uitlandig was een kind van het mannelijk geslacht doopen dat den vnrigen dag geboren was en dat door peter en meter verklaard werd bet. kind te zijn van do echtgenooten a. Daar de policie in twijfel trok of al les in dezé zaak wel rigtig was belaste zij twee genees- heeren mét een onderzoek ten deze die na hunnen last volbragl te hébben verslag uitbraglen Waariiit bleek dat mevrouw X. niet was bevallen en dat zij zich in vol maakten welstand bevond ofschoon zij het bed hield en zeide zwaar lijdende te zijn. Mevrouw X wérd daarop door den regter van instructie gehoord zij hekende nu dat zij géén kind hebbende en daarnaar sterke begeerte gevoelende zich dat had weten le verschaffen hetwelk zij had doen doopen dat zij zich gedragen had alsof zij in gezegende Omstandigheden verkeerde én dal zij die het kind ten doop hadden gehouden niet hadden geweten dat het haar kind nirvl was. Mevrouw X. weigerde ech ter ten 'stelligste te zeggen aan wie het bewuste kind toebehoorde en hoe zij zich dal had weten te verschaffen, waarop zij in verzekerde bewaring is gehouden terwijl het onderzoek in deze ijverig wordt voortgezet." F B a H a Ei u Hfl Parijs 1 Januarij. Eenige dagen geleden had in het cirque Napoleon alhier een schrikverwekkend voor val plaats in den morgen ontsnapte een der leeuwen zijn hok en liep naar het plein op hel oogenblik dal den heer Dejearl zióU mét vele andere personen daar bevond. In eenige sprongen was hel dier bij den di recteur van het cirque ging regt overeind staan en omvatte met zijne voorpooten de schouders van den heer Dej'ean de toestand was hagchelijk bij het zien van dit schouwspel verwijderde zich een ieder met spoed alleen de heer Pcjèan bleef staan behield de koelbloedigheid van oen oud soldaat, en zijne tegen partij sterk aanziende zeide hij lol be;n Wat Wat de pooteb baar beneden Toen de leeuw hierop gehoorzaamde streelde hij hem met de band. Daarop naderden de oppassers eenige stukken vleesch werden het dier toegeworpen waarna men het spoe dig meester werd en naar zijh hok terugvoorde. - Tusschen Rion en Dax had dezer dagen het vol gende voorval plaats In een der rijtuigen van den spoortrein zat eéne darne met haar dochtertje drie ja ren oud. Door eene plotselinge beweging valt het kind legen bet portier dit opent zich en hel kind rolt op den weg. De wanhopige moeder wil uit den wagen springen doch wordt door de medereizigers tegenge houden die ie vergeefs hunne kreten met de hare ver- eenigan om den trein le doen stilhouden. Zij werdén niet gehoord en de trein vervolgde den weg tot Dax. Daar gekomen werd per telegraaf een later komende trein te Rion gewaarschuwd. Eene hulplocomotief werd naar de plaats van het voorval gezonden. Daar ko mende vond rnen het kind inel het hoofd op een spoor slaaf liggen slapen. Het werd opgenomen en do loco motief keerde met volle snelheid terug. Bij zijne aan komst vliegt het kind weénende de moeder om den hals en na haar met kussen te hebben overladen zegt het moeder ik heb honger geef mij wat brood. Dit voorval dat gelukkig geene noodlottige gevolgen had heelt het weiisöheiijko aangetoond dal in de rijtuigen op de spoorwegen een middel aangebragt worde waar door de passagiers in geval van nood den conducteur een sein kunnen geven. Te M on t pel lier was dezer dagen veel sneeuw ge vallen. Te Marseille heerschle ook eene zeer koude temperatuur. De regering laat geenerlei mededeelingen aan de dagbladen toekomen de keizer vergenoegt zich zijne oorlogzuchtige bedoelingen bij elke gelegenheid aau den dag.te leggen* Hg geeft zonder omwegen te kennen dat hij zich in het aanstaande voorjaar aan de spits van zijn leger wil stellen. De oorlogs partij beeft op dit oogentdik stellig de overhand. Do nieuwe leening gelooft men dat nog spoediger zal volteekend zijn dan die van 250 millioen fr. De nati onale garde za! eene belangrijke verandering onder gaan. Men is voornemens den diensttijd te verlengen. G a O O T-B KITTAPJMIE KTc Londen 31 December, Met zondagsblad Observer deelt mede dat 80,000 man militie er tot hiertoe in. toegestemd heeft zich bij het leger te laten inlijven. Daarvan zullen 15.000 naar de bezetting indeMiddel- landsche-Zee gezonden worden 5000 in de depóts blijven en 00,000 tol het vormen van een reserve-leger worden aangewend. Archibald Reid, eert mijn werkersknaap, geraakte dezer dagen in eene kolenmijn te Airdrie in Schotland, verdwaald. Na twee dagen en twee nachten in onder- amlsche duisternis te hebben rondgezworven kwam hij aan eene plaats waar zijn vader en oom aan het werk waren. De jonnen had gedurende dien tijd geen voedsel gebruikt en zijne krachten waren zoo uitgeput dat hij spoedig had moeten bezwijken. De vreugd der ontmoeting laat zich beter gevoelen dan beschrijven. Volgens berigten van dagbladen is miss. Nigh tingale die onlangs meteen aantal andere Prolestant- solie dames naar'l Oosten is vertrokken om de gekwet ste krijgslieden lo verplegen de dochter van een rijk ea aanzienlijk heer in de nabijheid van Londen. Voorts is zij jong en schoon en in 't bezit van drie tonnen gouds* Sedert verscheidene jaren had zij reed afstand gedaan van alle wereldsche voorregten om hare vreugde to vinden in de uitoefening van Christelijke weldadigheid. Ook verscheidene harer gezellinnen zijn van familien waarin zij de genietingen van een gemakkelijk of ook weelde,rig leven hadden kunnen smaken. Mevrouw Ida Plei/fer de beroemde reizigster, is dezer dagen in goeden welstand te Londen aange komen nadat zij hare tweede reis om de wereld in den tijd van ói/^ jaar volbragl heeft. Zij houdt zich bezig met de bewerking van haar reisjournaal dat eerlang het licht zal zien. BINNENLAND. ZlEittfCZEÉ 5 Januarij. Bij besluit van den 31 II. heeft Z. M. goedgevonden op zijn verzoek eervol ontslag te vérleenen aan den heer rn.r A. JF. Egler als kapitein fier dienstdoende schutterij alhier. Jl. zaturdag" hield de koninklijke akademie van wetenschappen hare gewone maandelijksche vergade ring. De secretaris doetonder anderen rnededeeling van een ingekomen brief van den heer li. ÓSonlê le Zierikzee betreffende twee door hem gedane uitvin dingen (ot verbetering van het dieplood is in handen gesteld van den heer van Oordt om verslag er over uit te brengen. Men meldt uit Middelburg van den 4 dezer Heden diende voor de srrondissomenls-regtbank al hier de zaak van het dagblad de Ekster aangeklaagd gelijk bekend is, van laster uilhoofdejn zijn nummer v3n 4 October 11. voorkomt dat de ministers in do troonrede gelogen hebben als tandentrekkers. Hel publiek ministerie heeft de beschuldiging vol gehouden subsidiair echter geconcludeerd indien er slechts beleediging was, tot toepassing van art, 322 wetb. van stralr, mr. A. F. Siffléals advokaat des beschuldigden onderzocht eerst den vermoedelijken zin der uitdrukkingen betoogde daarop dat uil ver- sch Bende Slauls-Courantenen wel uit holgene van hoogeihand als officieel daarin voorkwam en alle zoo uit autentieke acten alle aanwezig voor 4 Oct. II., geblekt h was van de gegrondheid der beschul diging in den opgegeven zin ten derdedat zulk een openen van zich niet verwezenlijkt hebbende uitzigten als niet gebleken ter kwader trouw to zijn geschied de ministers geenszins blootstelt aan verachting of haat der burgeren en ten vierde dat er ten dezen alzoo geen lasterja zelfs met oog op art. 4 der wet van 16 Mei 1829 niet eens een O strafbare beleediging beslond.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1855 | | pagina 1