leger met Engelsche en Fransclie officieren te reorga niseren. De le Konstonlinopel gebleven Egyplenaars gaan naar de Krim. Men schat de sedert eene maand naar dezelfde bestemming vertrokken versterkingen op 40,000 man. H O O X-B BIIIANSIEN, Londen 29 December. Een groot aantal ijzeren ledekanlen en zoogenaamde waterbedden beide naar eene nieuwe uitvinding vervaardigd en tot het meeste gemak der gekwetsten en zieken ingerigt is gisteren hier naar de Krim ingescheept. V3n alle kanten ontvangt men nieuwe blijken der algemeene zucht om tot stijving van het vaderlandsch fonds mede te werken. In het lersche graafschap Down zullen de bijdragen de 4000 ponden sterling le boven gaan. Do groole Vrijmelselaarlogo in Engeland draagt 1000 ponden sterling hij. Een 40tal meisjes tot de school voor verwaarloosden in Spitalfields be- hoorende verzocht dezer dagen de besluurderes verlof om het op zekeren dag voor haren maaltijd bestemde ten behoeve van dat fonds te mogen afstaan. Een scuolsch heer die zich te Rome bevindt, heeft op het vernemen dat ten gevolge der schipbreuken in de Zwarte-Zee vele winterkleederen der soldaten ver loren zijn gegaan terstond order naar Livorno ge zonden om voor zijne rekening ter waarde van 450 pondon sterling flanel en andero wollen stoffen aan te koopen en near de Krim af te zenden. Do admiraliteit heeft de levering aanbesteed van 180,000 ellen loken flanel en serge 60,000 wollen dekens, 95,000 vesten, 134,000 onderbroeken 50,000 hemden en 10,000 paren schoenen ,,alles ten behoeve des legers. De heer Arthur Smith heeft hel leger in de Krim 22,000 hoekdeelen toegezonden een aantal maand werken en dagbladen daarbij niet gerekend. Gedurende de laatste 18 maanden hebben nage noeg 8000 menschen door schipbreuk het leven ver loren onder dit getal bevinden zich 500 die met City of Glasgow 700 die met de Birkenhead 200 die met de San Francisco330 die met de Arctic 350 die met de Taylor naar zee waren gegaan. Dezer dagen heeft te Nottingham do volgende zonderlinge zelfmoord plaats gehad. Hel parlement had in de laatste zilting bet besluit genomen hetwelk op 1 Januarij 1855 in werking zou komen dat na melijk geen lijk meer in kerken of op kerkhoven binnen de slad mogt begraven worden. Voor eenige dagen bad een eerzame burger van Nottingham zijne vrouw verloren en deze was in het familiegraf op bel kerkhof, binnen de muren der slad, bijgezet. De trooslelooze weduwenaar bad nog maareenen wenscli, dal hij namelijk eens naast zijne vrouw op het kerkhof zoude rusten en de gedachte dat dit na den afloop fan dit jaar niet meer mogelijk zoude zijn, liet hem rust noch duur. Om kort te gaan dezer dagen bragt hij zich zeiven om hel leven ten einde nevens zijne vrouw op het kerkhof te kunnen rusten. In een brief aan de uilvoerders van zijn uilersten wil geeft hij de beweegredenen tot zijnen dood uitvoerig op. BINNENLAND. Zierikzee 2 Januarij. In bet jaar 1854 zijn binnen deze slad en bet poortambacht geboren 139 kinderen van het mannelijk geslacht 115 vrouwelijk lezam.254 kinderen .^waaronder begrepen zijo 11 als levenloos aangegeven de geboorte in 1854 is minder dan in 1853 10 kinderen. In de registers van overlijden zijn ingeschreven 108 personen van bet mannelijk geslacht, 97 vrouwelijk le zam. 205 personen", zijnde 15 minder dan in 1853. Er zijn 54 huwelijken voltrokken zijnde 2 meer dan in 1853. Er heeft ééne echtscheiding plaatsgehad. Zierikzee 2 Januarij. Bij beschikking van den minister van binnen!, zaken is onder anderen als leerling voor de telegrafie toegelaten J. Sipltes alhier. Z. M. heeft onder anderen op zijn verzoek eervol ontslag verleend aan den heer J.van Bendeyom als 2de luitenant hij de rustende schutterij - en de volgende heeren benoemd lot kapitein J. Bouterse i"l 1ste luitenant, A. de Graaf; tol 2de luitenants I). VerseputJ. L. van Oost en A. van Westen. Donderdag den 4 dezer zal voor de arrundissc- monls-reglbank te Middelburg loreglstam Alex. A. I'rujford uitgever van a. de Ekster beschuldigd van laster tegen het ministerie in liet no. van dat blad van 4 October II. Mr. A. F. Si/jlé heeft zich met de ver dediging van den beschuldigde belast. Van wege het departement van marine is den 29 Dec. jl. een antwoord ingekomen op bet verzoek dowr boeren scbeepsreeders assuradeurs en verdere belang hebbenden hij de scheepvaart geteekend en den 11 de zer zijne e:sc. den minister aangeboden strekking heb bende tot het doen stationeren van een vuurschip lusschen de Zeeuwsche banken en wel dat het zijne exc. moge behagen eene commissie te benoemen cn levens aan de scheepsreederijen toe te slaan eene derge lijke le benoemen uit onze ervareuste gezagvoerders sit deskundigen om gezamenlijk dit vraagstuk met ai wat er toe in betrekking slaat grondig te onderzoeken en te beoordeelen ten einde langs dien weg in deze belangrijke zaak lot een besluit te komen namelijk »dat voorloopig aan de ondorleekenanrs van dit adres «wordt kennis gegeven het wenscbelijk wordt geacht «een opvolgend minister van marine in de behandeling «van een zoo belangrijk onderwerp, dat meermalen ter «sprake is geweest geheel vrij te laten en mitsdien «het adres gedurende de tijdelijke waarneming van het «departement voor 's hands buiteu beschikking te houden." Bij de voordrngt op de brievenposterij wordt voorgesteld het briefport te bepalen op 5 cents voor den afstand van 30 n. mijlen voor een enkelen brief van 15 wigljes of daar beneden en op 10 cents voor den afsland van meer dan 30 n. mijlen. De regering meent dat de 3de trap van het briefport le weten 15 cents voor een enkelen brief, zonder groot bezwaar voor de schatkist, kan vervallen. De officier van justitie te Rotterdam heeft ge meend de aandacht le moeten vestigen op de volgende industrie, die in den laatstcn lijd binnen zijn arron dissement veelvuldig gepleegd werd Een venter in linnengoederen biedt zijne koopwaar aan in dezen of genen winkel bij voorkeur bij kruideniers tahak- verkoopers bakkers enz. en ontvangt daarop veeltijds het antwoord dat men niets noodig heeft. Een beer zeer net gekleed waarvan het signalement hieronder volgt komt den winkel in koopt eene kleinigheid mengt zich in het gesprek tusschen den koopman en den winkelier, beziet de linnengoederen als deskun dige prijst die uitermate in verband van den prijs die daarvoor gevraagd wordt en eindigt met die zelf te willen Itoopen. Nu heeft dc koopman verschillende redenen waarom hij aan dien heer niet wil verkoopon, en maakt zich gereed om weg te gaan waarop de heer den winkelier afzonderlijk spreekt en dezen over haalt het goeil voor hem le koopen dat hij het dan over een uur zal komen halen. De winkelier, in het vertrouwen dat hij die handeling gerust kan uitvoeren, daar hij toch het goed onder zich houdt tot dat de heer het geld daarvoor brengt en verleid door de belofte van eene goede fooi koopt en betaalt bet goed maar ziet te vergeefs uit naar den beer die over een uur zou terugkomen en bemerkt bij onderzoek nadat bij nog lang gewacht heeft dal hij veel meer geld voor het goed gegeven heeft dan hot waard is. Dikwijls werd daarvoor het dubbele der waarde en meer ge geven. Een der rondvenlers is aangehoudenmaar do bedoelde heer is voor alsnog niet kunnen worden opgespoord. Zijn signalement is als volgt postuur gewoon haar en baard zwart kleur bloozend ge kleed in het zwart laken met zwart satijnen vest dragende mees lal een hoed en hebbende aan zijne vingers een rooden agaten ring. Volgens nader ingewonnen beriglen vernemen wij dal de schade veroorzaakt door de ongeregeldheden der kadets aan de koninklijke akademie voor de zee- en landmagl te Breda f990 bedraagt, welke vermoede lijk door de schuldigen onderling zal behooren te worden vergoed. Men dacht tegen de helft der volgende maand een en ander geheel te hebben hersteld. Veertien kadets zijn voorloopig met verlof van de akademie gezonden, in afwachting der door den minister op hen toe le passen straf. Ook omtrent do straf, welke de voor loopig in arrest genomenen zullen ondergaan schijnt oog niets met zekerheid bekend le zijn. Het water in de omstreken van 's Bosch groeit al meer en meer aan Ie Dioze staal op de haven op som mige punten met de oevers gelijk en bij geriogen aanwas zal een gedeelte der slad weldra onder water staan. Ten gevolge van den hevlgen wind is dingsdag jl. de brug aan de zoogenaamde Vlijinenscbe Hut wegge slagen. Uil Kampen schrijft men dat de polder van Mas tenbroek geheel en al onder woler slaat alleen de we gen die echter door de menigvuldige regeus onbruik baar zijn zijn nog even boven water. Ook de lage lan derijen om die slad zijn geheel geïnundeerd. Men schrijft uit Groningen bet volgende Voor een jaar werd medegedeeld dat alsloen in deze provincie op stapel stonden 101 zeeschepen, Thans kunnen wij herigten dat er op dit oogenblik een 90tal in aan bouw zijn. Het getal is dus dit jaar kleiner maar de lonnemaat grooler dan verleden jaar. Dit toont aan dat men hier meer en meer begint groeitere schepen lo bouwen hetwelk met nog wat vrij meer kracht zal geschieden als onze kanalen zullen verbe terd zijn. i)e gebroeders rothschild. De bezittingen van het huis Rothschild worden volgens een Duitsch dagblad op vijf honderd millioen gulden geschat terwijl dat huis door zijn crediet over het dubbel dier som kan beschikken. In staats papieren van verschillende landen en in acliën be zitten de gebroeders Rothschild meer dan driehonderd millioen gulden. Hieronder zijn de persoonlijke be zittingen der verschillende broeders welke m land goederen heerlijkbeden huizen enz. beslaan en do in onderscheidene banken bewaarde of in eigene kas sen aedergelegde bare gelden niet begrepen. ZWÏMGM Den 16 Augustus is op 11 gr. 25 min. n. b. en 25 gr. 36 min. w. 1. gepraaid bet barkschip Duiveland kapt. J. C. Viersma van Londen naar Port Phillip. Den 14 Nov. is op 3 gr. n. br. en 2 min. w. 1. ge praaid het barkschip Elizabeth en Johanna kapt. J. A. Ballot van Hartlepool naar Rangoon. ÏERÏOMDÜIM STOOMBOOTDIENST gedurende de maand Januarij. (DIENST TUSSCHEN MIDDELBURG BN ROTTERDAM.) N aar Middelburg Naar kotter dam Woensdag 3, 's morg. 6 ure. Woensdag 3, 'smorg. 11 ure* Vrijdag 5, 7 Vrijdag 5. 5 Zaturdag 6, 7'/a Zusndag 8 De diligence zal van Zierikzee 2 uren na de afvaart der stoomboot van Rotterdam naar Middelburg, en van Middelburg naar Rotter* dam gelijk, met de afvaart der stoomboot rijden. (DIENST A M I C I T 1 A.) Naar Bergen-op-Zoom en Antwerpint Donderdag 4, 's morg, 71/2ure, Zütilrdag 6, 8V2 De diligenóe zal van Zierikzee 2 uur na de afvaart der stoomboot van Rotterdam rijden. BEURS MARKTBËRIGTËA' ENZ FBIJZSS OSB JKFFECTEB? TB AMRTSBDABI| den 1 Januarij 18oo. ge hieven 12»/3 pC, Werk. Schuld 5915/j. pCt| 3 i 71V8 amor Syndikaa t.*3"/, pC, S95/" Nieuwe liandel-Maats, o Oost-Indien 4 4 22uste 1TAATS-LOTERIJ Tweede Klasse 2de tijst. No 1673a f 20.000; n.° 975 f 8000 n.» 76 Ot 31 39 ieder f 1250 n.O 11632 f 2500; n.o 4276. 15014. 152Ö9, 16300, 18075 en 19395 ieder f 1000; n.O 3739, 4901, 6689, 7664. 11264, 14383, 17004 en 1018 ieder f 400; n« 2818. 7390, 9803 en 10391 ieder f 200n.° 1429, 12360, 13202, 15079, 15682, l6809en 18197 ieder f' 100. 3de Lijst. No. 19372 f 1000; no- 13919 f200. ADVERTENTIEN Heden overleed in den ouderdom van *79 jaren 1 maand en 25 (innen mijne geliefde Echtgenoot SUSANNA NELEMANS na eene echlverbindlenis van juist 45 jaren hoe zwaar mij en dc mijnen deze slag treft zullen zij liet best beseffen die do over- ledcne in haren omgang^gekend hebben. Zierikzee 1 Januarij 1855. C. DE WIT. Heden werd op hot onverwachts ons ouder hart op hel diepst getroffen door hel plotseling afster ven van onzen geliefden oudsten Zoon JOSlAS in den jeugdigen leeftijd van dertien en een half jaar. Ouders, die hunne kinderen lief hebben zullen het best kun nen beseffen hoe groot onze droefenis zij. Wij wen- sclicn Gode te zwijgenals die niet antwoordt van Zijne daden. Dreischor J 1 KLOMPE. don 1 januarij 1855, K.' der WEDUWEN- 3ï-, VERKOOl'ING op Mon-I'laisir onder Noordgouwe ten overslaan van den Notaris 'SüÉSffi? M.' J. J. ERMERINS op Vrijdag den 5 Januarij 1855, 's morgens ten 9 ure, van circa 2 Bunders zevenjarig ÈSSCHEN en ELZEN HAK HOUT, en eene parlij DROOGHOUT beslaande in BLOKKEELHOUT en MUTSAARD. i-r-Do Notaris M.' J. J. ERMERINS, zal 'en verzoeke van zijne principalen op Dingsdag den 9 Januarij 1855 's middags ten 12 ure len Huize van B. H. HarinCk te Zierikzee presen teren te verkoopen De OEÜTEIIPIIT, gelegen Ban het Havenhoofd der Stad Zierikzee met twee SSiuiiTesi B,oo<Jgen en een partij g.ereetf- scSiajïjjea, zijnde dezelve te hezigtigen op Maandag den 8 januarij 1855. BANK. VAN LEENING. VERKOOP1NG aan de BANK VAN LEE- jlJagNrj A'ING te Zierikzee op Woensdag den 17 Januarij 1855 des namiddags ten 2 ure van de verstane I'anrïes, ingebragt tot tilt0 October 1853. Dingsdag namiddag van 3 tot 4 ure te bezien. De Gouden en Zilveren panden zullen moe ten gelost of verlengd worden vóór of uiterlijk op den 9 Januarij 1855 na dien lijd zal men verpligt zijn de kosten der keuring le voldoen. ÏER STADS-DRUKKERIJ VAN DE ERVEN A. DE VOS,

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1855 | | pagina 2