Woensdag 3 Januarij. 1833. N.° 1 Woensdag en Zaturdag. BESTUREN ADMINISTRATIEF NIEUWSTIJDINGEN ZMKZEESCHE COURANT. iboksshkktb-p&iji Per drie maanden f 2,00. Franco per post f 2,25. Inzendingder Advert, daags le voren.' snamidd. vóór 4 ure. VERSCHIJNT: phub dib bdfbbttlttiik Gewone 15 cents d'e regel. Geboorte-Huwelijlts-cn Doodberigten van 1-6 regels h f 1 behalve hel Zegelregt. De Redactie dezer Courant brengt den lezers haren lieilgroet bij den aanvang van het nieuwe jaar. Voorspoed en vreugde, vrede en zegen, wenscht zij allen toe - wenscht zij overal. Zoo zij het jaar 1855 voor u en allen een goed jaar P U B L I C A T I E. NATIONALE MILITIE. Burgemeester en Wethouders van Zierikzee Gelet hebbende op de bestaande wettelijke bepalingen betrekkelijk de Nationale Militie. Brengen bij deze ter kennis van een iegelijk die zulks zouden mogen aangaan, dat het register tot inschrijving der personen welke voor dit jaar aan de Loting voor de dienst der Nationale Militie deel moeten nemen op liet Baadhujs'Ier Secretarie zal gereed liggen, van den I Ja nuarij 1855 tot den 20 daaraanvolgende iederen dag, uitgezonderd des Zondags van des morgens ten negen ure lol nes namiddags ten één ure, en dat hetzelve als dan opgemaakt en door het Hoofd van het Bestuur on derteekend zal worden, en dat de zoodanigen welke daarna worden bevonden in bunne verpligting nalatig le zijn gebleven, lot en met den 28 Januarij nog op het Be- gister zullen worden gehragl doch met eene boete van 5 tot 100 guldens gestraft moeten worden, en dat de na- latigen die eerst na den 28 Januarij zullen worden ont dekt dadelijk gearresteerd moeien worden om tol de dienst te worden ingelijfd zonder lot het aanvoeren van eetiige reden van vrijstellingen te kunnen worden toege laten. En worden mitsdien alle jongelingen hun domicilium of vaste woonplaats binnen deze Gemeente hebbende welke op den 1 Januarij 1855 hun negentiende jaar zijn ingetreden en hetzelve niet hebben volbragt en dus al len die in het jaar 1836 geboren zijn hij deze opgeroe pen en aangemaand om zich op voorschreven tijdstippen, plaats et» urenvoor den 20 dier maand Ver inschrijving in het register aan te dienen met overlegging van een extract van geboorte tot opgave van den datum hunner geboorte gelijk de ouders, voogden, curatoren of gemag- ligden van afwezigen worden opgeroepen om hunne kin deren of pupillen, binnen den bepaalden tijd ter inschrij ving aan te geven en alsdan aan het Gemeente-Bestuur zoodanige onderrigtingen te verschaffer» of le doen ver schaffen ais van de lotelingen zelve zoude kunnen worden verlangd wordende voorts aan alle de jongelin gen die hun negentiende jaar zijn ingetreden bij deze te kennen gegeven dat zij zich na den 1 Januarij 1855 tot op den 1 Junij daaraanvolgende tot geenen vrijwilli ge militaire dienst hij de Armée te Land of ter Zee kun nen of mogen verbinden naar aanleiding der bepalin gen dienaangaande vervat in art. 94 lilt. gg der Wet van den 8 Januarij 18.17, terwijl al verder lot voor koming van alle misvatting welke zoude kunnen ont staan met betrekking tol de verpliglingen van inschrij ving die bij de beslaande wetten worden voorgeschreven, aan de belanghebbende Ingezetenen dezer Gemeente bij deze wordt onder het oog gebragt i 1. Dat alle jongelingen in den jare 1836 alhier ge boren en alhier hunne woonplaats hebbende moeten worden ingeschreven zonder onderscheid of voor hen al dan niet eeuige reden van vrijstelling kan worden bij- gebragt. 2. Dat gehuwden enafwezenden ook in de inschrijving moeten worden begrepen en dat de gehuwden hunne bewijsstukken bij den Aiililie Raad moeten overleggen op hetzelfde tijdstip, hetwelk tot overlegging vau andere bewijzen van vrijstelling bepaald wordt. 3. Dat de ouders, voogden en regenten verpligt zijn, hunne kinderen of pupillen in persoon of door iemand daartoe gemagtigd, te doen inschrijven en daarin nala tig blijvende verbeuren zullen de boeten bij cie be slaande wetten bepaald, 4. Dat nopens de woonplaats of het domicilium van Inschrijving bij art. 56 der Wel van den 8 Januarij 1817, hel navolgende is bepaald «De wettige woonplaats of domicilie voor de Inschrij ft ving hierboven vermeld wordt gehouden voor hen »die ongehuwd zijn de woonplaats der ouderen, en bij overlijden van beiden die van den eèrst benoemden «voogd voor de gehuwden de plaats alwaar zij hun «bestaan hebben - in twijfelachtige gevallen omtrent «gehuwden zal voor de wettige woonplaats gehouden «worden, die plaats, alwaar zij op den l Januarij van elk «jaar tot de uiloefening van eenig beroep patent hebben «hekomen of wel voor het middel van hel personeel en «mobilair of dat hetwelk in de plaats daarvan zoude «mogen worden, geïntroduceerd beschreven zijn en «voor zoo verre zij daarin niet beschreven zijn noch pa- «tent hebben bekomen de plaats waar zij zich bevin- «den met deze verdere bepalingen dat zij die in een «vreemd land, uil ouders, teroorzake van 's lands dienst «afwezend of anderzins op reis zijnde, buiten hel Rijk «zijn geboren zullen worden ingeschreven binnen de «plaats alwaar zij hunne wettige woonplaats hebben «dat jonge lieden door hun vader of moeder voogd of «curator achtergelaten en geen bestaan hebbende op »de lijsten van die Gemeente zullen worden gebragt «alwaar hunne ouders, eerst in rang benoemden voogd «of curator het laatst hunne woonplaats hebben gehad, «en wanneer deze woonplaats niet bekend mogt zijn, of «dat dezelve buiten het Rijk is gelegen op die van de «plaats alwaar zij zich bevinden/' «Zij die geene ouders voogden of eïgen bestaan «hebben zullen worden ingeschreven op de plaats al- «waar zij zich bevinden." De gpallimenteerden en kinderen in Godshuizen en «liefdadige Gestichten zullen worden ingeschreven in «de plaatsen alwaar de Godshuizen zijn gelegen of de «alimentatie geschiedt." Ên eindelijk 5. Dat buitenlanders welke zich als in gezetenen van het rijk binnen deze Gemeente met der woon hebben gevestigd oveieenkomstig art. 6 der Wet van den 27 April 1820, zich voor zoo verre zij nog in de jaren der Militie vallen insgelijks binnen den be paalden tijd moeten aangeven tot inschrijving in dat Register, waartoezij volgens hunnen ouderdom behooren. En opdat niemand ten deze onwetendheid zoude kunnen voorwenden zal deze worden afgekondigd en aangeplakt waar zulks binnen deze gemeente te doen gebruikelijk is. Gedaan te Zierikzee den 27 December 1854. B. G. CAU Voorzitter. G. de JONGE, Secretaris. KENNISGEVING. De Burgemeester van Zierikzee brengt ter kennis van de ingezetenen dat er op Zaturdag den 6 Januarij 1855, des middags ten 12 ure. op het Raadhuis alhier, eene openbare vergadering; vaai den Gemeen te-Kaad zal gehouden worden, Zierikzee den 2 Januarij 1855. B. G. CAU. BUITENLAND. dnitidhlliid, Keulen 29 December. Ofschoon men natuurlijk zeer benieuwd is naar bet antwoord door de Russische regering op de nu baren gezant te Weenen naauwkeu- rig voorgelegde vier punten te geven lijdt bet toch wel geringen twijfel of ook na 1 Januarij nog zal on- derhaudcld kunnen worden te meer dewijl het weder vóór de maand Maart denkelijk geene beslissende krijgs- operatiën ral toelaten. Echter verzekeren sommigen dat graaf Buol bij den Russischen gezant te Weenen op een bepaald antwoord met ja of neen beeft aan gedrongen. Thans weet men dat eene depêche des Pruissi- schen ministers van buitenlandsche zaken den 19 dezer naar Londen en Parijs afgezonden de instemming van bel Berlijner kabinet met de zienswijze der Westersche mogendheden verklaart en het aanbod doet van eene afzonderlijke met Pruisseus stelling overeenkomstige schikking. h b ii b. Parijs 29 December. Gisteren avond ten 9'ure zijn de voorzitter en het bureau van het wetgevend ligchaam den keizer op het paleis der Tuilerien da leeningswet komen aanbieden welke in de zitting van dien dag was goedgekeurd. Al de gedeputeerden had den zich hij het bureau gevoegd. Zij waren in da galerij van Diana vereenigd toen de keizer door da groot-ollicieren van zijn huis en zijne ministers gevolgd, zich in hun midden liegnf. Bij het overreiken der wet aan Z. M. uitte de graaf de Mornij de voorzitter van het wetgevend ligchaam de volgende woorden: «Sire, ik heb de eer Uwa Majesteit het leaoingsonlwerp aan te bieden dat het wetgevend ligchaam heden eenparig heeft goedgekeurd. Het geheele wetgevend ligchaam heeft zich hij zijn bu reau willen voegen om Frankrijk en Europa een schit terend blijk le geven van zijne gehechtheid aan uwen persoon en van de onbepaalde medewerking welke het besloten heeft u te verleenen. Het heeft ook ver langd dat zijn voorzitter u zijne gevoelens kenbaar maakte voor het Engelsclie leger en de Eugolsche vloot en de doorluchtige bevelhebbers daarvan als ook zijne bezorgdheid en zijne bewondering voor onze dappere legers te land en ter zee." De keizer heeft daarop het volgende geantwoord «Het wetgevend ligchaam heeft mij reeds zoo vele blijken van zijne vaderlandsliefde gegeven dat ik mij niet kan verbazen over de geestdrift waarmede het do wet heeft goedgekeurd welke mij de middelen móet verzekeren om den oorlog met kracht door le zetten. Ik dank u voor de gevoelens welke gij mij kenbaar maakt bij monde van uwen voorzitter. Ik zal mijnen minister voor do buitenlandsche aangelegenheden ge lasten aan de regering der koningin van Engeland le doen toekomen de betuigingen van deelneming en er kentelijkheid van het wetgevend ligchaam voor het Engelsche leger en de Engelsclie vloot alsook voor da waardige bevelhebbers daarvan. Frankrijk kan met de loijale en krachtige medewerking zijner gealliëerden, zonder ongerustheid den uitslag to gemoet zien van den krijg waarin het gewikkeld is en geschraagd door zijne dappere legers te land en ter zee zal het den rang welen te handhaven welke hetzelve in Europa toekomt." Men meldt uit Marseille van den 28 dezer Da admiraal Dundas opperbevelhebber van het Britsche eskader in de Zwarte-Zee maakt zich gereed om naar Engeland terug te keeren hij is door sir Edmund Lyons vervangen. De admiraal Bamelin moest ook weldra naar Frankrijk woderkeeren aan de vice-ad- nuraal Bruat het opperbevel over de scheepsmogt in die zee achterlatende. Na drie uitvallen welke den 6, 10 en 11 dezer waren bewerkstelligd en welke alleen zijn teruggesla gen heeft de bezetting van Sehastopol zich stil gehou den en geene verdere pogingen in hel werk gesteld. De generaal Liprandi manoeuvreert aan het hoofd van 40,000 man aan de zijde vau Balaklava. De gealliëer den zijn sterk en tol den strijd gereed. De derde Fransche paralel wa9 geheel gewapend. De admiraal Bruut heeft een Kussischen brander prijs gemaakt welke zich naar de haai van Kamiescb riglte. Hel Journal de Constantinople bevestigt het aanstaand vertrek van Owier-pacha naar de Krim werwaarls hij 30,000 man Turksciie troepen geleidt die zich te Varna aan boord van stoomfregallen zullen inschepen, Jsmuïi-pacha zal gedurende dien tijd het hevel vofcreu over hel overige van het Donau-leger. De pakethool van Trebisonde, den 18 te Konstan- tinopel aangekomen heeft de tijding aangebragl dat een gedeelte van het Bussische leger in Azie naar Er- zerum marcheerde. Redout Kalé een der slelligen aan de oevers van de Zwarte-Zee, op de Aziatische kustten vorigen jare op de Russen bemagtigd is den 3 aangetast door eeu detachement van het Russische leger en Circassische militie georganiseerd onder de onderworpen stammen. De aanval is krachtig terug geslagen door de Turken die werden aangevoerd door eenige Engelsche officieren. Hel leger in Azie is even wel onvoldoende en vordert versterking. De sultan beeft het zenden van commissarissen bevolen om dit

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1855 | | pagina 1