Zaturdag 31 December. .0 105. 1853. Woensdag en Zaturdag. \\\m\m A ADMIMSTllATIEN ing en li, circulaii worden irgeslagei 'kt oin ill lienomej i drank it oor lit ter Secretaris vrouw C ijbergiie 1' Si ii rolestant ibekghbJ COURANT. ten ver rijdag di pre bin Iopenba iboswsmskts-pbiji j Jer drie maanden 2,00. Franco per pout f 2,25. nsfidingder Advert, daags te voren'snamidd. vóór 4 ure. verschijnt: fhij» Dia aBTgaTBBTIEE Gewone 15 cents de regel. Geboorte-Huwelijks-en Doodberigten van 1-6 regels a f 1 behalve hel Zegelregt ierlandsr bestaani; TOUW al worde rnd Schij nevens dfl zal Ie op Dinsj ;ens len li en EsJ 'orklioul i) op hel SCC, Ï3» BB,r. idde1bi\r\ r worden KIFT n gen in gr. ^an bc inden ddelbur ld 54. b1 .A5| c. t.b. sselhui! b. ph. 0 a. mobs m. rt U.'R.CII K9 Al 'l ND lielib' ol bel b 111 duarei ie kouri db VOS' lift Thêatéf van den Heef KKOSSO. foVaar liet hart vol van is, vloeit de mond van er. Het is dus gemakkelijk, om te spreken Ier datgene, wat onze bewondering wektmaar gemakkelijk, als het is daarover te spreken moeijelijk is het, om den indruk, dieft- s schoons op ons gemaakt hééftin geschrift slcllen. Die moeijelijkheid althans onder den wij, nu wij in onze courant iets ter ge- c'htems aan het bezoek van den heer Krosso deze stad willen schrijven want wij willen het arne bekennen, dat in la ngen tijd de kunsl- reld ons zoo iets schoons én uitgelezens niet aanschouwen gaf, als thans het Theater van den r Krosso. Wonderen van kracht en behendig- d zagen wij daar verriglen, die ons lang in t geheugen zullen blijven en zeker riog dik- jls in de gezellige kringen op het tapijt zullen bragt worden; maar bovenal waren het de leaux viraals die ons in verrukking hragten. ep werden wij door het verheven en schoorie r tafereelen getroffen en dwongen de kunste- ars en kunstenaressen ons eerbied en achting voor zoo veel bekoorlijks en aanvalligs, voor io veel talent en kunstgevoelals zij ten toon jreidden. Waarlijk, tot zoo iets behoort studie natuurlijke aanlegsmaak en volharding, jo iets is verdienste, en eerie gave, die niet .«or goud te koop is. Wij brengen daarom den Krosso en zijn gezelschap gaarne onzen lof onze hulde wij wenschen hen toe, dat zij overal jiweren zullen inoogsten, en dien lof zullen ifwerveriwelke men hen hier uit éènen mond ften wij betwijfelen het nietof dit zal hun el zijn, indien men voor het waarachtig Schoone, t Schoone in den verheven zin des woords ge el en achting heeft. Lang zullen die tableaux ants leven in onze gedachten. Hel oog der rbeelding zal ze zien en het hartdat voor #jire schoonheid zich voelt ontvonken zal met i ineen verhevene gewaarwordingen zijn vervuld, indruk er van is niet ongelijk aan dien, als dden wij Heiligenwezens van een hoogeren dtig, dan wij gezien. Het bezoek van dén heer Krosso in dit strenge ji irgetijde is ons als eene bloem op de dorre heide, ij zien zooveel treurigs rondom ons, dat wij ook. 1 eens eenige afleiding mogen hebben en aange- me indrukken mogen ontvangen, en die ont- ngende, gevoelt men zich ook meer opgewekt t^t weldoen. Het zou ons lief zijnindien iede- n winter iets dergelijks uit de kunstwereld tot 'is kwam, en bij het vaarweldat wij het tliea- r van den heer hrosso toeroepen, voegen wij laarom tevens, tot weder ziens PUBLICATIE. Nationale Militie. Burgemeester en Wethouders van Zierikzee. Griel hebbende op de beslaande wettelijke bepalingen el rekke lijk de Nationale Militie. Brengen hij deze ter kennis van een iegelijk die zulks oude mogen aangaan dal hel register lol inschrijving 'men welke voor dil jaar aan de Loling voor de Ntionale Mililiedeel moeien nemen op hel ecrelaiie zal gereed liggen van den 1 Ja den 20 daaraanvolgende iederen dag 7ondagsvan des morgens téiï negen ure lol des nnmio'dags (en óé'.v ure en dat hetzelve als dan opgemaakt en door Lel Hoofd van hel Bestuur on- derteekend zal worden en dat de zoodanige» welke daarna worden bevonden in hunne verpligting nalatig to zijn gebleven, lot en met den 28 Januarij nog op het Re gister zullen worden gehragt doch met eene boete van 5 tot 100 guldens gestraft moeten worden, en dat de na latige» die eersl na den 28 Januarij znllen worden ont dekt dadelijk gearresteerd moeten worden om tot de dienst 'e worden ingelijfd, zonder lot het aanvoeren van eenige reden van vrijstelling te kunnen worden toege laten En worden mitsdien alle jongelingen hun domirilium of vaste woonplaats hinnen «leze fïemeente hebbende welke op den 1 Jannarij 1854 hun negentiende jaar zijn ingetreden en hetzelve niet hebben volhrogt en dus al len die in het jaar 1835 geboren zijn bij deze opgeroe pen en aangemaand om zich op voorschreven tijdstippen, plaats en uren, vóór den 20 dier maand, ter inschrijving in het register aan te dienen met overlegging vin een extract van geboorte tol opgave van den datum hunner geboorte; gelijk de ouders, voogden, curatoren of gemag- tigileo van afwezigen wordmi opgeroepen om hunne kin deren of pupillen, hinnen den bepaalden lijd ter inschrij ving aan legeven en alsdan aan het Gemeente Bestuur zoodanige onderrigungen te verschaffen ofte doen ver schaffen als van de lotelingen zelve zouden kunnen Worden verlangd wordende voorts aan alle de jongelin gen die hun negentiende jaar zijn ingetreden hij deze te kennen gegeven nat zij zich na den 1 Januarij 1854 f lol op den 1 Junij daaraanvolgende tot geenen vrijwilli ge militaire dienst hij de Armée te Land of Ier Zee kunnen of mogen verbinden naar aanleiding der bepa lingen dienaangaande vervat in art. 94 lilt. gg. der Wel vnn den 8 Januarij 1817; terwijl al verder tol voor koming van alle misvatting welke zoude kunnen ont staan mét heirekking tol de verpligtingen van inschrij ving die hij de bestaande wetten worden voorgeschreven, aan de belanghebbende Ingezetenen dezer Gemeente hij deze wordt onder het oog gebragl 1. Dat alle jongelingen in den jare 1835 alhier ge- horen en alhier hunne woonplaats hebbende, moeten worde»/ ingeschreven zonder onderscheid of voor hen al dan niet eenige reden van vrijstelling kan worden bij - gehragt. 2. Dat gehuwden en afwezenden ook in de inschrijving moeten worden begrepen en dat de gehuwden hunne bewijsstukken hij den Militie—Raad moeten overleggen, op hetzelfde tijdstip, hetwelk tot overlegging van andere bewijzen van vrijstelling bepaald wordt. 3. Dat de ouders voogden en regenten verpligt zijn, hunne kinderen of pupillen in persoon of door iemand daartoe gemagtigd te doen inschrijven, en daarin nala tig blijvende verbeuren zullen de boeten bij de be slaande wetten bepaald. 4. Dat nopens de woonplaats of het dornicilium van Inschrijving bij art. 56 der Wel van den 8 Januarij 1817 het navolgende is bepaald «De wettige woonplaats ol domicilie voor de inscbrij- «ving hierboven vermeld wordt gehouden voor hen «die ongehuwd zijn de woonplaats der ouderen en hij «overlijden van beiden die van den eersl benoemden «voogd voor do gehuwden de plaats alwaar zij hun «bestaan hebben in twijfelachtige gevallen omtrent «gehuwden, zal Voor de welige woonplaats gehouden «worden die plaats, alwaar zij op den 1 Januarij van elk «jaar tot de uitoefening van eenig beroep patent hebben «hekomen of wel voor hel middel van het personeel en «mobilair of dat hetwelk in de plaats daarvan zoude «mogen worden geïntroduceerd beschreven zijn en «voor zoo verre zij daarin niet beschreven zijn noch pa ft tent hebben bekomen du plaats waar zij 2ich hevin- »den met deze verdere bepalingen (lat zij die in een «vreemd land, uit ouders, ter oorzake van 's lands dienst «afwezend, of anderszins op reis zijnde buiten het Rijk «zijn geboren zullen worden ingeschreven binnen de «plaats alwaar zij hunne wettige woonplaats hebben «dal jonge lieden door hun vader of moeder voogd of «curator achtergelaten en geen bestaan hebbende op «de lijsten van die Gemeente zullen worden gehragt «alwaar hunne ouders eerst in rang benoemden voogd «of curator het laatst hunne woonplaats hebben gehad «en wanneer deze woonplaats niet bekend mogt zijn of «dal dezelve buiten het Rijk is gelegen op die van do «plaats alwaar zij zich bevinden." «Zij, diegeene ouders, voogden of eigen bestaan «hebben zullen worden ingeschreven op de plaats al- «waar zij zich bevinden." De gealimenteerden en kinderen in Godshuizen en «liefdadige Gestichten zullen worden ingeschreven in «de plaatsen alwaar de Godshuizen zijn gelegen of de «alimentatie geschiedt." En eindelijk 5. Dat buitenlanders welke zich als inge zetenen van het rijk, hinnen deze Gemeente met der woon hebben gevestigd overeenkomstig art. 6 der Wet van den 27 April 1820, zich voor zoo verre zij nog in de ja ren der Militie vallen insgelijks binnen den bepaalden tijd moeten aangeven tot inschrijving in dat Register waartoe zij volgens hunnen ouderdom bebooren. En opdat niemand ten deze onwetendheid zoude kunnen voorwenden zal deze worden afgekondigd en aangeplakt waar zulks hinnen deze Gemeente te doen gebruikelijk is. Gedaan te Zierikzee, den 22 December 1853. DE CRANE Voorzatter. H. A. van ADUICHEM f l. Secretaris, BEKENDMAKING. Burgemeester on Wethouders van Zierikzee. In aanmerking nemende de bestaande verordeningen tot wering der bedelarij in het algemeen Hebben goedgevonden: 1.° Om aan alle behoeftigen te verbieden gelijk geschiedt hij de/e om op den 1 Januarij eerst komende aan de woningen der ingezetenen rond te gaan om onder voorgeven van Nieuwjaar- wenschen te bedelt»». 2.° Ter kennis van de ingezetenen te brengen dat ter verligting van den nood der armen op den derden dag van het volgende jaar des middags eune Collecte zal gedaan worden om uit het beloop daarvan eene buitengewone uitdeeling aan alle behoeftigen te doen. Ten Welken einde Burgemeester en Wethouders de ingezetenen uitnoodigen om op den aanstaanden Nieuwjaarsdag geene giften aan hunne huizen uit te reiken of te doen uitreiken aan zoodanige armen die, ondanks dit verbod aan de woningen rnogten komen bedélen maar willen daarentegen de ingezetenen ge legenheid geven tot betoon van weldadigheid en verzoe ken op den derden dag des jaars milde bijdragen in de Collecte te doen ten behoeve der waarlijk behoeftigen, ten einde daardoor mede te werken aan het heilzame doel hetwelk do Regering bij het verbod van bedelarij zich voorstelt. En opdat niemand hiervan onwetendheid voorwende, zal deze in de Courant geplaatst afgekondigd en aan geplakt worden. Gedaan ten Raadhuize van Zierikzee, den 28 De cember 1853. DE CRANEVoorzitter. H. A. van ADRICtlliVI l. Secretaris. KENNISGEVING. De Burgemeester van Zierikzee brengt ter kennis van de ingezetenen dat er op Zaturdag den 31 dezer maand, des middags ten 12i/4 ure, op het Raad huis alhier eene openbare vergadering: vail den (■eiiii ente-Raad zal gehouden worden. Zierikzee den 29 December 1853. De Burgemeester DE CRANE. BUITENLAND. duits o h l a 9» da Keulen 25 December. Z. K. H. prins Hendrik der Nederlanden en lijne gemalin ziiu den 22 deier te

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 1