Woensdag 28 December. IV.° 104. 1833. 3. TEI 11KST1 m ADMIiMSTHATIËfli Woensdag en Zaturdag. «18, iede r n, r too. -72 iede 9955 ieile n.o 1521; n.° 3098 n.° 1090 0j - n. 338iede Soon J (OEF. 3ERKZEESGHE COURANT. 'rouw j| uomioati-ikin IiberghbR'6'' ^r'e maanden f 2,00. Franco per post f 2,25. Ui^^^jfnzendingder Advert, daags te voren.' snamiddvóór 4 ure. otestanlJ jberghe, verschijnt: SI Kil ne vak EKKG KVE e ijk. Ge- lordeclcii aar JAI CC d. en 1833 g 40 Ctsl iddelhurl v\ oriieiij ItIJFT. igen n gr. 8.' an be-l ideu eu lelburg i'ï >4. ,f 1,45-1 c. t selhuis, 8. pil i)b a. moej's i. c. va.' r. c.ii. s M.'J. d hebbes I bal 1)6* I daaren' e keurig» S vos. Als bij het nijpen der koudebij de duurte Ier levensmiddelenbij het groote aantal armen ij aan de behoeftigen denkendan bevangt ons :en treurig gevoel eri dringt zich de vraag op mie lippen: boe te voorzien in zoo veel nood aar dit smartelijk gevoel wordt eenigermate elenigd, als we liier en daar bewijzen zien geven an mcrischenliefde en onbekrompenc weldadig- leid, als we pogingen zien aanwenden, om laakten le kleeden en .hongeriger! te spijzigen Is we ontwarendat het besef levendig en alge- leen is, dat de nood buitengewoon groot is en aarom de hulp en bijstand ook buitengewoon root moet zijn, maar dat, zoo ooit, dan vooral iimoet gelet worden hoe men op de beste wi jze ii in het wezenlijk belang der armen kan wel oen; daarom was de redactie verheugd, de in eze courant geplaatste advertentie van de diake ien der Hervormde gemeente te ontvangen, en jeder, die het wel met de armen meent, zal zich laarover verheugen en de diakenen, wier zorgen moral in de tegenwoordige dagen reeds zoo vele lijn, er te hooger om achten, nu zij toonen dat tij geen moeite en arbeid schromenals het slechts lot nut der armen is en er hun genoegen in itellen om bronnen te openen, waaruit in dezen langen tijd voor de behoeftigen iets goeds kan oortvloeijen. Gelijk uit de advertentie blijkt, zullen de in- ezelenen in de gelegenheid gesteld worden, om ipijze en drank in stede van geld aan de armen e geven. Die onderneming verdient aanmoedi- ing, medewerking en een welslagen. Welslagen, at zal zijindien ieder haar naar vermogen ori- ersteurit- welslagen - dat zal zij, indien men jlechts levendig doordrongen is van de waarheid lat een aalmoes, waardoor men meent eene wel- 1aad te bewijzen zoo ligt eene misdaad kan zijn Indien zij te onbedacht of op onverstandige wijze ordt gegeven. Welslagen - dat wenschen wij an harte - en daartoe behoeft zij, vooral, be- lialve het genoemde, Gods zogendien wij haar n de armverzorgers, lot loon hunner werkdadige liefde toewenschen. WAARSCHUWING. Burgemeester en Wethouders van Zierikzee killende de gemeente vrijwaren tegen elke aanspraak op verhaal wegens geledene schaden aan schepen en flortuigen welke deze haven mogten binnen komen of itloopen waarschuwen bij deze alle belanghebbenden: Dal bij hel van wege deze gemeente nog niel geheel [opgeleverde werk tol verlenging van den Westhaven- 'üjk en de wegneming van het daarvóór beslaan beh ind plankier nog verscheidene paolstoinpen in de slik ken vóór gezegd dijkwerk aanwezig zijn en dal dus alle gezagvoerders van zee- of binnenschepen stoom hooien en kleinere vaartuigen zich hij het bin nenkomen mei hunne vaartuigen van de westzijde 'der haven zoo veel mogelijk behooren le onthouden lot voorkoming van schaden zullende Burgemeester e« Wethouders zich bevlijtigen om wanneer weder wind en omstandigheden zulks zullen veroorloven do opruiming dier beletselen door den aannemer van gezegd werk zoo spoedig mogelijk te doen uitvoeren. Zierikzee, den 24 December 1853. DE CRANE, Voorzitter H. A. van ADRICHEM L Secretaris BUITENLAND. DUITSCHLAlffl». Keulen 23 December. Eene te Weenen ontvangen depêche uil Konstantinopel verzekert nu stellig dal de Vereenigde Fransche en Engelsche eskaders tot be scherming der Turksche belangen de Zwarte- Zee zijn binnengeloopen. Men achtte het waarschijnlijk dat de kapilein-pacha die het bevel over de Turksche vlooi te Sinope voerde, afgezet zou worden. Twee koop vaardijschepen welke een handelhuis op Malta toebe- hooren hebben bij liet zeegevecht te Sinope zwaar geleden. Uit Smyrna is berigl dal in het binnenste des lands vijandige demonstration legen de Christenen hebben plaats gehad. Volgens vroegere brieven uit de Turksche hoofdstad, van 8 dezer waren de generaal Prim en de luitenant I Vagemannaan boord eerier stoomboot, van Varna aldaar gearriveerd. Bij de Turksche troepen aan den Donau zijn nog eenigo barbaarsche looneelen voorge vallen. Bij Ka la fat onder anderen werden de hoofden van gesneuvelde Russen op lansen gestoken en aan Achme<i-\)dc\\i\ getuagt die moeite had zijne soldaten hot onvoegzame hunner handelwijze onder het oog le brengen zoodat hij zich vergenoegen moest mei le zeggen dat dit thans geene mode meer was. Een dier brieven gelooft dal de Turken zich zeer bedriegen zouden door te meenen dat de Fransche gezant /iui'aguny d'Hilliers hunne zaak gunstig is. Althans hij schijnt de porte als ware het met aanzoeken tot pogingen ter verwerving van den vrede te bestor men. liet blijft chler de vraag of zulks niet juist in het voordeel van Turkije wezen zou. Van Petersburg le Weenen aangekomen reizigers zeggen dat in de bock winkels aldaar kaarten van Kon stantinopel verkocht worden op welke die hoofdstad in Russische policiedistrictew is verdeeld. Een exem plaar dier kaart naar Weenen overgebragt heeft al daar grooien indruk gemaakt naardien het hekend is, dat te Peteisburg geene kaarten zonder toestemming der regering mogen verkocht worden. De keizer v»n Rusland heeft vorst Menzikoff eene rescript doen toekomen waarbij hein opgedragen wordt ate Russische zeelieden dank te betuigen voor hun te Sinope verrigl wapenfeit. Volgens het offici eel bulletin van dien zeeslag zijn behalve den Turk- schen admiraal Osman-paella die aan het heen ge wond was nog twee scheepsbevelhebbers en 80 ma trozen krijgsgevangen gemaakt en naar Sebastopol overgevoerd. De Turksche vaandels in den slag hij Akal-Tsiche door de Russen veroverd zijn den 14 dezer na afloop van hel in het winterpaleis gehouden te Deum door een kavallerie eskadron der keizerlijke garde in zege praal door de stralen van Petersburg rondgevoerd. De bij Akal-Tsiche gemaakte buit was zoo aanzienlijk dat ieder soldaat 100 zilveren roebels voor zijn aan deel ontvangen heeft. Ook vonden de Russen het middagmaal in het Turksche kamp geheel toebereid. Veel opziens baart te Frankfort liet berigl dat door prof. Planuvergue in Kol mar eene soort van water-locomotief is vervaardigd die zich met de ver bazende snelheid van 30 a 40 posturen per uur voort beweegt. Daar zij op de oppervlakte van het water I vooriroll is deze snelheid genoegzaam dezelfde tegen als met den stroom bij een hoogen als bij een lagen waterstand, In plaats van op raderen rust deze lo comotief op rollen die bol cn waterdigi zijn. Men ziel met ongeduld de nadere bijzonderheden tegemoet van deze belangrijke uitvinding die indien zij aan de verwachting mogt beantwoorden onberekenbare voordeelen voor het bevaren der slroomen en rivieren za! opleveren. r B A N K R IJ K, Parijs 21 December. Bij de plogtige inwijding der Protestantsche kerk te Turijn tot den houw van welke ook uil andere landen van Europa zoo ruim is bijgedragen zag men den 15 dezer in weerwil van PRIJS 2>jBH ADVSBTXNTISN Gewone cents de regel. Geboorte-. Huwelijks-en Doodberigten van 1-6 regels a f behalve hel Zegelregt het ongunstige weder talrijke inwoners dier hoofdstad, i met hunne familiën in feestgewaad derwaarts gaan. De gezamenlijke leeraars der Waldenzen hadden zich tot bijwoning der plegtigheid naar de hoofdstad be- I geven. De Pi uissische zaakgelastigde Bunsen, de Engel- sche gezant de Zwitsersche gevolmagtigde de Noord- j Amerikaansche consul-generaal, verscheiden senatoren j en afgevaardigden alsmede eenige hoog geplaatste I staatsambtenaren woonden op voor hen afgezonderde plaatsen de inwijding hij. De clerical© bladen doen de vermelding der plegtigheid van zeer schampere aan merkingen vergezeld gaan. Een dier bladen noemt haar eene plegtige schurkerij terwijl een ander den Protestanten aanraadt het woord rnenzogna leugen hoven den ingang van het gebouw te plaatsen. In het dagblad Siècle leest men liet volgende Wij gelooven in staat le zijn voor de juistheid der volgende herigten te kunnen inslaan Aan de gezan ten is formele stellige last gezonden de vloten de Zwarte-Zee te doen biimenslevenen van waar dus zou iemand gezegd hebben wiens gevoelen in deze van groot gewigt moet zijn de eer hun verbiedt weder to vertrekken voor dat <Je Rossen de Donau-vorstendom- men hebben ontruimd. Verder zou last zijn gezonden aan de gezanten om met de Carudoc die naar Mar seille zal worden geëxpedieerd verslag te zenden van hel binnenloopen der vloten in de Zwarte-Zee, van do omstandigheden van het gevecht bij Sinope van den staal der gemoederen te Konstantinopel eindelijk van den indruk te weeg gebragl door de aankomst der laat- i ste van Woenen afgezonden voorstellen." j In weerwil van deze mededeeling wordt de waar- heit) van het berigl nopens het binnenloopen der vloten in de Zwarle-Zee nog door sommigen in twijfel ge lrokken. De gisteren avond alhier ontvangen Lyonsche dagbladen melden dat de overheden dier stad gemeend hadden den 19 dezer eenige maatregelen van voorzorg te moeten nemen om de openbare veiligheid le verze keren. Men had namelijk vernomen dat er op van Londen uitgegaan aanstoken plan op eene manifestatie bestond men zou in het noordelijke gedeelte der stad zamenko/nen zich bij kleine gedeelten naar bet mid den der stad begeven en zich daar vereenigen om ver volgens eenige kleine posten te ontwapenen een aan val te wagen op het hoofdkwartier het hótel der pre fectuur en ie trachten een der westelijke forten mees ter te worden daarin bijgestaan door een gedeelte der bevolking waarop men meende te kunnen rekenen daarna zou (Je alarmklok geluid en het volk onder de wapenen geroepen worden. Hoe ongerijmd en onuit voerbaar dit plan ook was zou het echter tot treurige gevolgen aanleiding hebben kunnen geven waarom men zich des te meer over de tijdige ontdekking der zamenrotiing mag verheugen. De orde is nu volstrekt niet verstoord geworden. oboot-bkittanin x n. Londen, 22 December. Men kent thans nadere bijzonderheden omtrent het vergaan der stoomboot Humboldt van 1400 ton op den 6 dezer maand, nabij de haven van Halifax. De passagiers en de equipage zijn allen gered maar van do kostbare lading wier waarde op nagenoeg 300,000 ponden sterling geschat wordt, heeft men weinig kunnen bergen. De gezag voerder Lines w»s zelf tol eene waarde van 10,000 ponden sterling aandeelhouder in hel schip en ongeluk kig was niets daarvan verzekerd. BINNENLAND. Zierikzee 27 December. Aan de kinderen der armenhewaarschool alhier werd ter gelegenheid van het Kersfeest een genoegelijke avond geschonken. De directie bad in de school een kersboom opgerigt en daarbij geschenken van kleedingstukken en boekjes ge voegd. Zij werden bovendien op melk en broodjes onthaald. Door vriendelijke uitnoodiging der directie waren velen in de gelegenheid gesteld oen getuigen dier kindervreugde te zijn. Het doel van dit feest had echter Dog eene andere strekking dan die van bloot

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 1