CODRANT. ]V.° 103. Zaturdag; 24 December. 1853. Woensdag en Zaturdag. O ZEMZEESCHE AiOHtoSBISBITS-PBi;! Per drie maanden ƒ2,00. Franco per post f%,25. Inzending der Advert, daags te voren." snamidd. vóór 4L Ure. verschijnt: PBÏÏI 9BB 4DVEBTEWTÏEH Gewone 15 cents de regel. GeboorteHuwelijhs-en Doodberiglen van 1-6 regels a f behalve hel Zegelregt PUBLICATIE. IV at tonale JTI'i li ti e. "Burgemeester en Wethouders van Zierihzee. 'Gelei hebbende op de beslaande wel lel ij ke bepalingen betrekkelijk do Nationale Militie. Brengen bij deze ter kennis van een iegelijk die zulks ?oude mogen aangaan dal het register tot inschrijving tier personen welke voor dit jaar aan de Loling voor de dienst der Nationale Militie deel moeten nemén op hel Raadhuis ter Secretarie zal gereed liggen van den 1 Ja- nuarij 1854 tot den 20 daaraanvolgende iederen dag uitgezonderd des Zondags van des morgens ten negen ure lol des namiddags ten èén ure en dat hetzelve als dan opgemaakt en door het Hoofd van het Bestuur on- derteekend zal worden enN dat de zoodanigen welke daarna worden bevonden in hunne Ve'rpligting nalatig te zijn gebleven, tot en met den 28 Januarij nog op het Be- gister zullen worden gehragl doch met eene boete van tot 100 guldens gestraft moeten worden, en «lat de na- laligen die eerst na den 28 Januarij /nlleft worden ont dekt dadelijk gearresteerd moeten worden om tol de dienst te worden ingelijfd, zonder tot het aanvoeren van renige reden van vrijstelling te kunnen worden toege laten Ln worden mitsdien alle jongelingen, hun domicitium Inf vaste woonplaats binnen deze Gemeente hebbende welke op den 1 Januarij 1854 hun negentiende jaar zijn ingetreden en hetzelve niet hebben volbragl en dus al len die in hel jaar 1835 'geboren zijn hij deze opgeroe pen en aangemaand om zich op voorschreven tijdstippen, aats en uren, vóór den 20 «lier maand, ter inschrijving lin het register aan te dienen met overlegging t)<m een Miract Van geboorte lot opgatfe van den datum hunner Ueboorte; gelijk de ouders, Voogden, curatoren of gemag- tigden van afwezigen Worden opgeroepen olm hunne kin deren of pupillen, binnen den bepaalden lijd ter inschrij ving aan le geven en alsdan aan het Gemeente-Bestuur r/oodanige onderrigtingen te verschaffen of te doen ver schaffen als van de lotelingen zelve zonden kunnen Worden verlangd; wordende voorts aan allo de jongelin gen die hun negentiende jaar zijn ingetreden hij deze te ikerinen gegeven nat zij zich tia den 1 Januarij 1854 |lot op den 1 Junij daaraanvolgende tot géenen vrijwilli ge militaire dienst bij de Armée te Land of ter Zee kunnen of mogen verhinden naar aanleiding der bepa lingen dienaangöando vervat in art. 94 litt. gg. «Jer Wel van den 8 Januarij 1817; terwijl al verder tol voor- Ifolning van alle misvatting welke zoude kunnen ont staan met betrekking lot de verpligtingen van inschrij ving die hij do beslaande wetten worden voorgeschreven, aan de belanghebbende Ingezetenen dezer Gemeente bij peie wordt onder het oog gebragt 1. Dat alle jongelingen in den jare 1835 alhier ge- koren en alhier hunne woonplaats hebbende moeten border? ingeschreven zonder onderscheid of voor hen al dan niet eenige reden van vrijstelling kan worden bij - gebragt. 2. Pat gehuwden en afwezendeti Ook in de inschrijving nioeten worden hegr«;pen en dat de gehuwden hunne bewijsstukken bij dén Militie-Baad moeten overleggen, "p hetzelfde tijdstip, hetwelk lol overlegging van andere bewijzen van vrijstelling bepaald wordt. 3. Dat de ouders voogden en regenleh \erpligl zijn» buriné kinderen of pupillen in persoon of door iemand •laartoe gemagligd te doen inschrijven, en daarin nala- hg blijvende verbeuren zullen de boett'n bij de be slaande Wetten bepaald. 4. Dat nopens de woonplaats of het domicilium van Inschrijving bij art. 56 der Wet van den 8 Januarij bet navolgende is bepaald De wettige woonplaats of domicilie voor de inschrij ving hierboven vermeld wordl gehouden. voor hen pdie ongehuwd zijn de woonplaats der ouderen en hij ^overlijden van beiden die van den eerst benoemden >)voogd voor de gehuwden de plaats alwaar zij hun «bestaan hebben in twijfelachtige gevallen omtrent «gehuwden zal voordo wettige woonplaats géhouden «worden die plaats, alwaar zij op den 1 Januarij van elk «jaar tot demitoefening van eenig beroep patent hebben «hekomen of wel voor het middel van het personeel en «mobilair of dat hetwelk in de plaats daarvan zoude «mogen worden geïntroduceerd beschreven zijn èn «voor zoo verre zij daarin niet beschreven zijn noch pa- »tent hebben bekofnen de plaats waar zij zich hevin- »den met deze verdere bepalingen dat zij die in een «vreemd land, uit ouders, ter oorzake van *s lands dienst «afwezend, of anderszins op r»us zijnde huiten het Bijk «zijn geboren zullen worden ingeschreven binnen dó «plaats alwaar zij hunne wettige woonplaats hebben «dirt jonge lieden door hun vader of moeder voogd of «curator achtergelaten en geen bestaan hebbende op «de lijsten van die Gemeente zullen worden gebragt «alwaar hunne ouders eerst in rang benoemden voogd «of curator het laatsl hunne woonplaats hebben gehad «en wanneer deze woonplaats niet hekend inogt zijn of «dat dezelve builen het Bijk is g?legen op die van de «plaats alwaar zij ziel) bevinden." Zij die geen» ouders voogden of eigen bestaan «hebben zullen worden ingeschreven op de plaats al- »waar zij zich bevinden." De gealimenteerden en kinderen in Godshuizen en «liefdadige Gestichten zullen worden ingeschreven in «de plaatsen alwaar de Godshuizen zijn gelegen of de «alimentatie geschied' Ln eindelijk 5. Dat buitenlanders welke zicli als inge zetenen van liet rijk,binnen de/.e Gemeente met der woon hebben gevestigd overeenkomstig art. 6 «Ier Wet van den 27 April 1820 zich voor zoo verre zij nog in de ja ren der Militie vallen insgelijks binnen den bepaalden tijd moeten aangeven tot inschrijving in dat Begisler waartoe zij volgens hunnen ouderdom hehooren. Ln opdat niemand ten «leze onwelendhéid zoude kunnen voorwenden zal d'CZ'è Wórden afgekondigd en aangeplakt waar zulks binnen deze Gemeente ledoen gebruikelijk is. Gedaan te ZieriJczee den 22 December 5853. DL CBANLVoorzitter. 1L A. v w\ ADRlCliEM l. Secretaris. bekendmaking. De Burgemeester van Zierihzee, maakt bek'énd dat het kohier van het Patentregt dezer Gemeente dienStjftaf 18'\3/s* 2de kwartaal, op den 17 dezer maand door den heer Commissaris des Koniogs in deze Pro vincie is executoir verklaard en op heden gesteld wordt in handen van den Ontvanger der Directe Belastingen alhier lot invordering met aanmaning aan de belas tingschuldigen om hunne aanslagen ingevolge de wel te vóldoen. Zierihzee, den 23 Döêêmher 1853. DL CRANE BUITENLAND. «ÜÏTBCHLAISB. Keulen 19 December. Te Weenen botvangen be- rigten uil Konstar.tinopel van 5 dezer behelzen een uittreksel uit het Turksch bulletin wegens de vormeling van een gedeelte der Turkscbe zeemagt in de haven van Sinope. Volgens dat bulletin is de Russische vloot uit 7 linieschepen 6 fregatten en 4 stoomboolen be staande den 30 November die haven binnengedron gen waar zij de voor anker liggende Turksche divisie welke 6 fregatten 3 korvetten en 2 stoomboolen sterk en met het inladen van ammunitie en andere oorlogs behoeften bezig was onverhoeds overviel en door een aanhoudend beschieten met gloeiiende kogels en grana ten vernielde. Do Turken verdedigden zich in zoo ver de onverwachte aanval dit mogelijk maakte tot hel uiterste maar moesten echter toen de brand de overhand nam en tot de kruidkamers dreigde over te slaan de schepen verlaten. De slrandbatterijen rigt- ten noglans groote schade onder de liussische schepen aan 'èen van welke een fregat geheel door de vlam men verteerd werd. Toen zij het vuur der batterijen niet langer wederstaan konden kozen de aanvallende schepen de open zee. Alleen de Turksche stoomboot Taif gelukte hel zijne machine te midden van hel hevig gevecht Ie verwarmen en door de Russische schepen heen uit de haven te komen om de jobstijding naar Konstanlinopel over te brengen. Van de gevangenne ming van den admiraal Oswan-pacha zwijgt deze depêche. Den 5 dezer zijn twee stoomschopen der vereenigde vloten namelijk de Retribution van do Lngelsche en de Moqudor van de Fransche even vreedzaam zegt het herigt als de nieuwsgierige menigte zich den dag na een zwaren brand naar de plaats des ongeluks be geeft uit den Bosphorus naar Sinope vertrokken om naar het heette de Lngelsche en Fransche onder danen aldèèr te beschermen ofschoon deze door nie mand bedreigd werden. Bij het uitloopen in de Zwarlo- Zee ontmoetten «leze stoomschepen een Russisch oor logschip dat aldaar kruislle en wisselden daarmede de gewone saluutschoten. Len ander herigt zegt, dat de afzending der genoemde stoomschepen alleen geschied is om nadere berigten nopens het gebeurde in te winnen on dat moglen meerdere schepen van het vereenigd eskader de Zwarle- Zee binnen stevenen zulks alleen met het doel geschie den z.ou om verdere vijandelijke ontmoetingen lusscheri de Russische en Turksche vloten voor te komen. Aan boord «lor te Sinope vernielde schepen zouden zich verscheiden Lngelsche en Fransche officieren be vonden hebben. Voorts zouden Ie Weenen depêches"van den*En- gelschen ambassadeur te Konstanlinopel lord Strat ford de Rcdcliffe ontvangen zijn welke inhouden dat de voorslóllóu der vier mogendheden gunstig door de porte zijn opgenomen en dat zij zich|tol de hervatting der onderhandelingen geneigd betoont. Die tijding had Ier Weenor beurs een gunstige» invloed uiigeoefend. Men wil alhier weten «lat «Ie generaal Rebukoff de Turken den 2 dezer voor Adrianopel heeft geslagen de Russen zouden den Turken 24 stukken geschut met de bajonet hebben ontweldigd terwijl de Turken 1590 dooden leiden. De Lngelsche en Fransche stoomboolen zijn te Kon stanlinopel wedergekeerd en hebben 400 gekwetsten overgebragt. Hel gerucht liep «naar vond weinig in gang dat de vereenigde vloten «Ie Zwarle-Zee zouden binnenslevenen en dat «Ie Turksche vloot zich tot een aanval op Sebastapol voorbereidde, Uil Semlin wordt den il dezer aan een Wecner dagblad gemold dat volgens te Belgrado ontvangen officieel herigt De Russen den aanval op de Turksche verschansingen hij Kalafat begonnen hadden. Reizigers voegden hierbij dat de Turken hun legerkamp bij Ka lafat ten «ieelo verlaten en in de omliggende dorpen de winterkwartieren betrokken hebben. De Donau was met drijfijs bedekt zoodat de schepen niet langer heen en weder varen konden waardoor de stelling bij Ka lafat gevaarlijk geworden was. r R A n a E IJ K, PaïHjs 19 December. De hsndel in vleesch alhier schijnt in hooge mate de aandacht der Fransche rege ring te wekken. De keizer heeft thans uit zijne bij zondere fondsen 25,000 francs gegeven lot (Jaarstelling van vier nieuwe inrigtingen waar het vleesch hij opbod wordt verkocht en men verzekert dat eerlang een be sluit hel licht zal zien, waarbij het geslagt geheel wordt bevrijd van de talrijke banden, welke daarop uil kracht der tegenwoordige reglementen rusten. G R O O T- BRITTAKNIENc Londen 19 December. De Times behelst eene de pêche uit Berlijn volgens welke aldaar verzekerd werd dat de shah van Perzie op het verlangen van Rusland, den oorlog aan Lngeland even als aan Turkije verklaard zou hebben. Het eerste gedeelte van dit berigt vindt echter weinig geloof. A'amï/c-pacba die vroeger Turksch ambassadeur te Londeu was f is hier van Parijs aangekomen met

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 1