ilEMZEESCHE COURANT. N.° 102. Woensdag 21 December. 1853. Woensdag en Zaturdag. BUITENLAND. lBOKVSMEWTS-PBi;i I Per drie maanden f2,00. Franco per post f 2,25. Inzending der Advert, daags tevoren.' snamidd. vóór 41 ure. verschijnt: PRIJS DER ADVERTENTIES Getbone 15 cents de regel. Geboorte-, Huwelijks-en Doodberigten ban 1-6 regels af 1 behalve hel Zegelregt worden Sluiting f*rooft* Jayt. NOTIFICATIE. De Commissaris des Konings in de Provincie Zeeland Brengt ter kennis van de belanghebbenden dat de sluiting der Groote Jagt in deze Provincie door Gede puteerde Staten voor «lit jaar is bepaald op den één en derligsten December aanstaande met zons-onder- gang en dat het tijdstip der sluiting van de Jagl op Ganzen Eenden Bout- en Watersnippen nader zal Worden vastgesteld. Deze kennisgeving zal in het Provinciaalblad ge plaatst en aan de Gemeente-Besturen ter aanplak king gezonden worden. Middelburg den 13 December 1853. De Commissaris des Konings voornoemd Van tets. AANBESTEDINGEN. BcitGF.mef.steh en Wethouders van Zicrikzee zijn Voornemens op Woensdag den 2\ dezer maanddes middags op bet Raadhuis in liet openbaar aan de ÖiinsteitsChénden aan te besteden J.° Bet onderhoud, boor één of vijf jaren van de Klokhen Speel- en Uurwerken dezer Gemeente. 2. Hel onderhoud van de openbare W andelplaatsen en lioomkweckerijgedurende één of dr ie jaren welke laatste beste«ling op b.eden bij gebrek aan mededinging acht dagen is uitgesteld. Achtervolgers bestikken en voorwaarden welke Voor gegadingden dagelijksop de Gemeente- Secretarie Ier lezing voorliggen. Zier Ut zeeden 14 December 1853. DE CRANEVoorzitter. II. A. van Al) RICH KM l. Secretaris. DttlTIOaLlSD. Krct.p.N 16 December; De keizer van Dusland liecfl (I en militairen gouverneur van Moskou bevolen lijnen dank aan den handelstand en den adel dier stad over te brengen voor hel geschenk van 36 000 roebels en 540 kavalleriepaarddri om die in den oorlog tegen de Turken aan te wenden. Berigten uit Petersburg van 9 dezer zeggen dat een oorlogzuchtige geest in alle statuien aldaar is doorgedrongen. De keizer woonde dagelijks inspectiën en parades hij. Volgens de jongste Volkstelling bedroeg de bevolking Van Rusland die in den Kaukasus en Amerika daar onder begrepen 65,170,598 zielen. Te W eenen is heden bel berigt overgebragt dat de Russische generaal Andronikoff de Turken bij Akal Tsich totaal heeft verslagen. Zij zouden 5000 man op het slagveld hebben achtergelaten. Ook schijnt het zich te bevestigen dat Perzie den oorlog aan de porto Vetklaatd heeft. Over Trieste zijn berigten uit Konstantinopel lol 5 dezer ontvangen. Men kende daar den ongelukkigen Uitslag van hel zeegevecht hij Sinope en verzekerde dat schepen van de vcreenigde vloot naar dat punt ge zonden zouden worden terwijl ook de Fransche admi raal en een Turksch eskader derwaarts volgen zouden. Ook werd ge/.Cgd dat een talrijk korps Circassiers baar Schum Hélé optrok. Omtrent reeds vroeger bekende krijgsgebeurtenisseh M Azie t wordt nader het volgende uit Konstantinopel gemeld De Russische vesting Sefo aan de Zwarte re nabij hel fort Schelkelil is deh 20 November óf hort na diëri dag door de Turken veroverd. Bij de be storming zijn 400 Russen gevallen 200 ontkomen. In dien jlde omstreken verscheen den 17 November eene Russische Üutille en zette ongeveer j 200 man öóh land. De Turken voerden onder Setfzm-pacha eene veel Sterkere magt legen hen aan en na 'een gevecht van verscheiden uren werden de Russen met een verlies van 400 dooden en een stuk geschut genoodzaakt naar hunne schepen terug te keeren. ln Georgie zijn de Turken tot AleXandropol doorgedrongen maar werden hij een aanval op die vesting teruggeslagen. Daarente gen hebben zij de citadel Achntuich geblokkeerd. Een Triester dagblad meldt dat Per O Petrowilsch en verscheiden Montenegrijnsche senatoren ten ge volge eener mislukte en ontdekte zamenzwering tegen vorst Danieloals vlugtelinge» te Gattoro aangeko men zijn. Te Belgrado gelooft men dat de Vrees voor ern stige geschillen lusschen de Servische regering en de porte als geweken en eene minnelijke vereffening als na op handen aangemerkt mag worden. IJit Czernowilz meldt men den 11 dezer «lal 2000 man Russische infanterie van het korps van Osfen SaC- ken den 8 dezer Ie Jassy waren aangekomen en onver wijld hunnen mnrseh naar liet zOiden hadden voortge zet. Den volgenden dag waren zij dooreen gelijk getal troepen vervangen. Denkelijk zou deze krijgsmagt zich Ie Fokchan vereenigen. De bevelhebber baron Oslen Sacken w erd den 5 dezer te Belz in Bessara Ine ver wacht. De 13de Russische legerafdeling is naar Grusie vertrokken met achterlating van eene sterke bezetting te Redut-Kalè. Een bijzondere brief uit Konstantinopel zegt dat bet eerste wat de Turken met de derwaarts overg«'bragte Russische krijgsgevangenen uitrigtlen hierin bestond «Jat zij hen naar de baden zonden en frisch lieten af- Wasschen. jr R A N K R U R. ParDs 15 December. Met gerucht, dat de czaar tot het houden van een congres zou overhellen wint meer en meer veld doch geschiedt zulks dan zal het altijd onder zeer strenge reserves plaats grijpen. Git Athene wordt (ien 3 dezer gemeld dat «le rege ring van koning OltO getrouw aan het beginsel van onzijdigheid en aan het stelsel dat bij heeft aangenomen om vriendschappelijke betrekkingen met de Oltomani- sche porte te onderhouden verscheiden personen heeft doen arresteren die de bevolking hadden aangezet om de wapenen tegen Turkije op te vatten. Per telegraaf is berigt ontvangen dat het stoom schip le NU te Marseille is aangekomen en de volgende tijdingen uit Konstantinopel heeft aangebragl Het Engelsche stoomschip Relribulwnvn het Fransche stoom- vaartuig Mogador waren met geneeskundigen naar Si nope vertrokken tot verpleging van de gekwesten. Het Fransche stoomschip Charlemagne en een Engelsch fregat maakten zich gereed orn mede de Zwarle-Zee binnen te stevenen. Een Engelsch koopvaardijschip Phoebus geheelen was bij Trebisonde door de Russen beschoten en daarna door hen gevisiteerd. Op verzoek van den Oostenrijkschen gezant deh heer vori Bruclt, had de porte er in bewilligd het embargo op «Ie Rus sische koopvaardijschepen nog eenigen tijd te schorsen. Er was berigt ontvangen dat eene tweede Egyptische expeditie zich gereed maakte om naar Konstantinopel te vertrekken. Ook had men nog de lij«ling erlangd dat Alexandropol in Azie door den Turkscben generaal Abdi werd belegerd. -*=• Men verhaaltdat Napoleon f volgens eene over levering bij zijnen terugtogt uit Rusland zijne militaire kas nabij Thorn begraven heeft. Het gemeentebestuur van Thorn heeft nu dezer dagen eenige lieden in hech tenis doen nemen (lieden grond opdolven om den ver borgen schat te vinden. Het gemeentebestuur zelf moet thans echter voornemens zijn om opgravingen te doen bewerkstelligen. Londen 16 December. Lord Palmerston heeft zijn ontslag ingediend waarschijnlijk ten gevolge van «le reform-bill. Consols houden zich met moeite op 94 slaande. - De demissie van lord Palmerston is ecbler niet aangenomen. Men verzekert beden 17 dezer dat II. M. lord Palmerston als miuister van binuenlandsche zaken ont slagen heeft en dat lord J. Russell hem als zoodanig vervangt, hetwelk over het algemeen een goeden indruk heeft te weeg gebragt. De New-York Herald geeft verslag van eene wed dingschap die te Kentreville op Long Island den 12 November gewonnen is. Voor een jaar had iemand aan genomen «Ipii afstand van 100 Engelsche (22 Duitsche) mijlen of 33 uren gaans inel hetzelfde paard en zonder Inssche-npoozing in negen nren af te leggen waarbij «loor de tegenpartij 3000 dollars tegen 1000 gezet en t waalf maanden tijd gegeven werden. Ofschoon het we der regenachtig en ongunstig was moest daar de ter mijn afliep er den 12 Nov. toe bestemd worden. Dui- zetulen waren toegestroomd en de wedders waren alge meen tegen bet gelukken der onderneming daar men bet onmogelijk hield, liet paard begon zijn loop des morgens ten 9 ure 20 minuten in eene ligte cabriolet en voltooide dien ten 4 uren 15 minuten 53 seconden dus in «I«mi ongeloofelijk korten tijd van 8 uren 55 mi nuten 53 seconden zonder etmig oponthoud dan om eenige malen afgewreven en mei brandewijn gewasscben te Worden. D«» snelheid bedroeg dus op de Engelsche mijl 5 min. 21 '/2 s«'c. Het paar«J seheen bij bet einde van den loop niet bijzonder afgemat en was met do zweep niet aangeraakt. BINNENLAND. Zierikzee 20 December. In de zitting van do tweede kamer der stalen-generaal van jl. vrijdag was aan de orde de voortzetting der algomeene beraadsla gingen over bet yóbrtsel der negen leden. Waarover omléranderen bet woord voerde de beer Schuurbeque Boejê welke niet overtuigd is van bet nut- lineen noodzakelijke van hetzelve; hij beschouwt het zelfs als onraadzaam en ondoeltreffend. Hij acht het eene politieke demonstratie en daarom reeds onaanne melijk omdat het afwijkt van het stelsel der regering. Dat alles wil bij echter nu niet onderzoeken bij wil zich alleen bepalen bij het onraadzame en ondoeltref fende va tv hel voorstel op zich zelf. Zijne gronden zijn in hel kort «leze de schatkist kan de opbrengst dezer belastingen nog niet missen. Daarenboven zal het doel, om «Ie mindere klassen te ontheffen niet kunnen be reikt worden noch door de afschaffing van den accijns op hei geslagt noch ook en zelTs veel minder door die van hel tonnegeld. Hij wil niet zeggen dat hier niet eenig zeer gering voordeel uil zou voorspruiten maar hij vraagt hel of dit kan opwegen tegen het groote finanliëel bezwaar dat in die afschaffing zou gelegen zijn. Hel gebruik van vleesoh zal er toch niet door toenemen; «ie afschaffing van het tonnegeld zou den aan voer niet zoozeer bevorderen, dal men hierin voldoende grond tot hel wegvallen van «lit middel zou vinden. Dit alles zal begrijpelijk maken dat hij voor alsnog tegen dil voorstel is zonder dal hij zich daarbij af vraagt of hij daardoor het groole publiek genoegen zal «Joën. Dit zal mag hij nimmer tol maatstaf ziiner handelingen nemen maar als hij het voorstel afstemt, dan beweert hij «laurdoor juist het algemeen belang op hel oog te houden. Hij zou zijn voor de afschaffing van hel gemaal van den accijns op de brandstollen voor de verbetering op hel personeel rr.et betrekking tol de dienstboden voor kleine burgergezinnen eu haardsteden. Jl. uoensdag avond is te Monnikendam door den algeineenen kerkeraad inel eenparige stemmen tot her der en leeraar beroepen d.s RGewin pred. te Öud- Loosdrecbt. Men leest in de Midd. Cour. van jl. zaturdag het volgende Wij zien ons andermaal verpligl de aan dacht onzer stadgenoolen le vestigen op een arrest van hel provinciaal geregtshof in Zeeland den 10 dezer uitgesproken waarbij de persoon van A. G. B. huisvrouw van A. C. S. is schuldig verklaard aan vaischheid in vijf onderhandsche verbindlenissen daarstellende geschriften zijnde schuldbekentenissen ten behoeve der hulpbank alhier en zulks door bet stellen der bandleekeningeii van de daarop vermelde borgen en het gebruik maken van die alzoo ver- Valsckle stukken en te dier zake is veroordeeld tot

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 1