m\:mm IIEUIISIIUiKTIIIilllliTIH K BURGERLIJKE STAM) TB ZIKRM ADYHRTIM Uit de hand te Koop. Uit Bleiswijk wordt onder dagteekening van 11 dezer het volgende gemeld Heden des nainiddngs had hier in deze gemeente eene treffende gebeurtenis plaats. Een algemeen geacht landman zich met schaatsenrijden vermakende had het ongeluk te vallen en den onderbuik te verwonden aan een in hel ijs ge- vrozen steen. Niettegenstaande dadelijk aangewende geneeskundige en cbirurgica|e hulp is de ongelukkige reeds bezweken. Werd vroeger gemeld dat te Gorinchem gedurende acht dagen zich geene sterfgevallen hadden voorgedaan thans meldt men als,eene nog grootere bijzonderheid dat aldaar op eene bevolking van bijna 9000 zielen van den 25 November tol den 10 dezer niemand ge storven is. Het ijs in de rivier de Merwede heeft zich te Hardinxveld en Dalem gezet. Het water is iets wassende. De rivier de Maas ging II. zondag reeds zoo vol ijs dat het zich voor Batenburg zelfs een oogenblik heeft gezet doch weder doorgeschoven is. De Gierbrug te Nijmegen is weggenomen en tot vóór de haven gebragt, in welke zij echter wegens den ongemeen lagen water stand niet geborgen kan worden. Vele schepen liggen met haar op hooger water te wachten. De waterstand is zoo laag dat men onder langs den ouden havenmuur de haven rondgaat, den havenmond uitwandelt en langs den hoofdwalmuur en den sleenen beer naar den mond van de nieuwe haven gaat. Zulks is wel zonder voor beeld. Niettegenstaande de vorst gaat men aan den nieuwe haven voort, den mond uil te diepen opdat de vele wachtende schepen daarin eene schuilplaats kun nen vinden dit werk zal eerstdaag zoo ver gereed zijn, dat de schepen kunnen binnenloopen. Uit Arnhem wordt gemeld dat de schipbruggen oVer den Rijn bij die stad en over den IJssel bij Wes- lervoort uil hoofde van het drijfijs zijn weggenomen. Ook de rivier de Waal gaat vol driifijs tón gevolge waarvan de veerpont voor Zalt Bommel is opgebroken. Evenwel geschiedt de overvaart nog geregeld niet eene veerschuit. De Venlosche stoomboot afwaarts varende, en tot nabij Gameren genaderd zijnde was uit hoofde van den aandrang van het ijs genoodzaakt daar te blij ven liggen. Ook de stoomboot, 11. zaturdag van 's Hertogenbosch naar Rotterdam vertrokken, is ge noodzaakt geweest uit de Dieze terug te koeren en te ontladen terwijl de stoombootwelke zaturdag na middag van Rotterdam te's Hertogenbosch moest aan komen eerst zondag morgen arriveerde zij had door het lage water in de Maas aan den grond gezeten. Jl. Zondag morgen ten 8 ure heeft buiten de Willemspoort le Amsterdam do aangekondigde levering van duinwater een aanvang genomen. Men verneemt dat reeds in de twee eerste uren meer dan 1000 em mers tegen ééne cent per emmer afgehaald werden. een beproefd middel om een paard voor de helft van de gewone kosten te onderhouden. Den landman die van vader grootvader en over grootvader gezien heeft hoe een paard gevoed wordt en dus met de zaak bekend is, zal het volgende welligl ongelooflijk voorkomen. Maar zij welke die gelegen - heid niet gehad hebben en eerst beginnen in dit vak werkzaam le zijn zullen wel doen om eens na te gaan of men het voedsel niet heter en tevens voor minder geld kan bereiden. Dat brood beter voedsel is dan raauw koren is een® onbetwistbare waarheid. Deze stelling berust niet al leen op de ondervinding maar ook op goede natuur kundige grondbeginselen want hel zuurdeeg bet- welk tot roggebrood genomen moet worden beeft de eigenschap van bel voedend middel in bet meel zoo danig le ontbinden dal het voor de maag ligt valt de best voedende deelen af te zonderen en dat nut uit te wer ken hetwelk men daarvan begeert, daar integendeel van de raauwe haverkorrels schoon ze ook nog zoo veel door de paarden gekaauwd worden vele voedende deelen onverteerd blijven en alzoo onnut verloren gaan. Men late daarom de haver voor de paarden bestemd tol meel malen en met veel zuurdeeg vermengd tot brood bakken snijde dit brood alsdan tot kleine vierkante stukken en geve het onder het snijdsel vermengd aan (Ie p. arden te eten, dan zal men bevinden dat men met de helft tot brood gebakken haver zoo ver kan ko men als met nog eens zoo veel raauwe haverkorrels. Nog beter is bel wanneer men met dat brood tarwe- den in plaats van snijdsel vermengt. Dan heeft men niet noodig de paarden hooi tv geven, liet paard zal zich zeer gezond hij dit voedsel bevinden. Men arble dit voorstel voor geen louteren inval op bespie geling gegrond. Neen bet is door de ondervinding bevestigd. Hadden de bewoners van hel noordelijke Zweden dit hulpmiddel niet dan zouden zij naauwe- lijks voor hunne paarden voedsel genoeg welen le vin den. Zij bedienen zich alzoo van dit brood en bespa ren daarbij eene groote massa baver of ander voedsel dal men gewoonlijk aan paarden geeft en groolendeels verspilt. Daar alles zoo duur is brenge meo het in praktijk en men zal zich er wel bij bevinden. Brouwershavf.n 14 December. Binnengekomen Sooloo kapt. M. Kortelandt van Batavia naar Schie dam uit zee gesleept door de stoomboot Kinderdijk. 13 dito. Uitgezeild Admiraal van Kingsbergen kapt. A. Glazener van Botterdam en 14 dito Jan Schouten kapt. J. Coening Meijer, van Dordrecht beide naar Batavia. paijzbs oer kffectebi ts a0i8tsbd&m, Nederlanden den 14 December 1853. 2</j pC. Werk. Schuld I 3 s 4 O O I AmorlSyndikaa t 3'/a pC. Nieuwe tlandel-Maats, 4'/2 Oost-lndiën 4 gelieven. 6!'WCt. 73^8 93 middenpbijzsn van de volgende abtieelen te ziebibzee van den 15 December 1853. De O. Tarwe 1852 N. dito 1853. - Zaai-Zomer dito - Kogge 1852 - Idein 1853 - W.-Gerst 1853 - Z.-dito 1852 - Haver Paartleboonen - Witte dito - Bruine dito - Ned. 14.75 14 75 11.50 0,00 12,00 7.50 6.50 3 8(1 6 50 0.0!) 10,00 \1 xidde a 15,-10] a 15.50' a 12,00 a O.Oüj a 12.501 a 7.80] 6 80 4.00; 6.70; 12,00 13,00 De Ned. Mudde. Graauwo Erwten f 00.00 a 00,00 Groene dito 1853 - 10,50 a 11,00 Gele dito - 0,00 a 0,00 Koolzaad - 13,50 a 14,00 Zaai-Lijnzaad - 11,50 a 12,00 Slag-Lijzaad - 3 00 a 7,00 Kaap-Olie - 4l 00 per vat. Patent-Olie - - 44,00 Lijn Olie - 00.00 Kaapkoeken00.00 de 1040 stuks. Lijnkoeken - 00,00 maktpbbxjzbn der meekrap te z1ebikz2e, van den 15 December 1853. TEELT 18&&'. Tweeeneen, 1ste Uw., blank Twee en een, middelbare dito Tweeeneen. mindere dilo Een en een 1ste kw, blank Een en een middelbare dito Een en een, mindere dito Onberoofde, 1ste Kw., blank. Oriberoofdemiddelbare dito Onberoofde, mindere dito Muilen Middelbare dito f 26.50 a '27 00 - 25,5 a 26.00 - 24 50 a 25,00 - 26,30 a 27.00 - 25.5.) .4 26.00 - 24 50 a 25.00 - 26.30 a 27 00 - 25 50 a 26,00 - 24.50 a 25.00 - 6 00 a 7.00 - 3,00 a 4,00 VAN DEN 2 TOT EN MET OEN 16 DECEMBER Geboren: Ken Zoon van Wijsman on IISchoenmaker. Eon Zoon van C. Timmerman on B. Telle. Eene Dochter van P. ran Campenhoul en C. Gillesse. Een Zoon van J. Berkhout en ,17de Graaf. Een tweeling Zoon en Dochter van C. Reedijken Dl. Verseput. Eene Dochter van P. Besuijen rn C. I/ollestelle. Een Zoon van II. Logmans 011 P. van der Geer. Een Zoon van L. de Waarrll en J. de Mooie. Een Zoon von Jvan Duuren. Eene Dochter van F. Jvan Gijzel en ,7. E. van Lier. Eene Dochter van A. Rolhuijs en C. Ango. Eene Dochter van IJ. de Blok en Dl. Klink. Eene Dochter van Jf'erplanke en P. Verion. G e h u w d J. J. Hemelrijk en ,17. Klaasse. A. Anker en A. Versteeg. Overleden: GJWijsmanoud 2 dagen (zoon). H. de Neefoud 66 jaren echtgenoot van E. van der Horst. G. N. Kok oud 5 jaren (zoon). JJonker oud 42 jaren echtgenoot van M. Kwist. J. Vermeuleoud 72 jaren, echtgenoot van M. C. Tiggelaar. C. van der Wielen oud 70 jaren wed. van J. den Anlrekker. J. Anlheunisse oud 3 maanden (zoon). .7. de Mooie, oud 39 jaren, echtgenoot van L. de Waard t. L. Eijkeoud 61 jaren, echtgenoot van M. Edenhurg. Getrouwd J. C. M. van RHEE en M. J. VIS, Wed. A. Gast. Haamstede den 16 December 1853. Heden beviel voorspoedig vaD eene Dochter, A. LEMSON Echtgenoot van Dreischor den 14 December 1853. JOH.'DER WEDUWEN. Eenige kennisgeving. t Heden morgen ten 3 ure overleed na era smartelijk lijden van ruim elf maanden lot droefheid barer Kinderen en Behuwd-Kinderen onze geliefde Moeder KATALINA HOOGENBOOM Wed. W, Hoogenboom in den ouderdom van bijna 75,jaren. Noordwelle Uit (tiler naam den 16 December 1853. J. J. HOOGENBOO.VI. De Zierilizeesche Courant van den 14 dezer inziende las ik daarin eene Advertentie van J. BAL Jz waarin hij aan zijne Stad- en Landge- nooten gaf te kennen dat hij door aankoop eigenaar geworden is van de Horlogiemakers-Affaire van H. F, PERRENOUD staande op de Oude Appelmarkt wijk D n.° 367. Voor zoo ver mij is bekend is wei door J. RAL Jz. het bovengemelde huis gekocht maar geenszins de Horlogiemakers- A ff aire daar dezelve mijn eigeiidoin bleef, met al betgene dat tot gemelde Affaire behoortals Horlogiën Pendulen Kaslklokken Fournituren Glazen Sleutels enz. en dien ten gevolge heeft de ondergeteekende goedgevon den gemelde Horlogiemakers-Affaire geheel en al aan zijn' zoon AUGUSTE PERRENOUD over le doen tevens zijne Stad-en Landgenooten bedankende voor de gunst en het vertrouwen door hem gedurende ruim eene halve eeuw genoten en hoopt dal zijn opvolger dezelfde gunst en vertrouwen zal mogen genieten. Zierikzee16 December 1853. H. F. PERRENOUD. van de Afueeling SCHOUWEN en DUIVELAND, der Zeeuwsche Maatschappij van Laiirlliiojiw op Donderdag den 22 December a. s. des voormiddags ten half twaalf ure, ten Huize van Mejufvrouw de Wed. SWARTS. 1'1'ITKÏ V\\ liEtiCllIUJl UG Verslag der Afgevaardigden op de Vergadering van het Hoofdbestuur. Uitnoodiging aan de Leden tot het doen van voor stellen ten gevolge van een besluit van hel Hoofdbe stuur en naar aanleiding van het 1"" gedeelte de 2d' alinea van art. 26 der Statuten Redevoering enz. Zierilczee, 16 December 1853. Nainens het Bestuur der Afdeeling voorn.11 De Secretaris H. G. MULOCK HOUWER. H° Stooinhootdienston van M irltfcta tS&*-<«2a biipg; op mits gaders van AiiMAiiag-cii (,p Antwerpen en Hotterriaiu zullen uithoofde van ijsgang lijde lijk worden geslaakt. De hervalling dei' Dienst zal tijdig worden aangekondigd. De S.otepij van ERaacvl wea-Keai en oorwerpeii die, na goedkeuring van onzen gefierliiedigdun Koning weder zal plaats heiilien Ier ondersteuning der Armen op hol laatst van Felxiiarij 1854 wordt duur middel dezer Cou rant aan de welwillendheid onzer Stadgenooten aan bevolen. In afwachting van de Koninklijke geschenken waar door de Directie vertrouwt dat aan deze Loterij we derom eene groote waarde zal gegeven worden doet zij deze voorloopige aankondiging en mqglen alle welgezinder) deze vernieuwde poging tot leniging van armoede en verspreiding van werkzaamheid onder steunen gewis dan zal de verwachting ook dit jaar niet bedrogen worden en de uitslag eene blijde uitkomst opleveren. Met hel begin van Januarij e. k. zullen de tijd de plaats en de wijze hoe zich van loten te voorzien na der, door middel dezer Courantaangekondigd worden. Zierikzee den 16 December 1853. Namens de Directie Wed. de JONGE van Breugel. Eene florissante DOKI'S-IIKlilIFKG, beslaande in WOONHUIS SCHUUR ERVE en TUIN staande en gelegen op den Oudendijk. Ge meente Ellemeetwaaraan onderscheidene voordeelen zijn verbonden le bevragen hij dun Eigenaar JAN BERMAN aldaar. Bij den Boekhandelaar A. M. E. van D1S- HÜECK zijn voorhanden of worden ten spoe digste in gereedheid gebragt alle soorten van Schrijfboeken als Journalen fmrootboe' leen, lie kenintj. Cour ant enz. enz.; goed Papier, nette Liniëering stevige Inbinding en civile prijzen zijn de voorwaarden waarop dezelve worden afgeleverd. ter stads—drukkerij van db bevbn a. de vos.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 2