sr.° 101. Zaturdag 17 December. 1853, HESTOREN AMIINISTIUTIÈN Woensdag en Zaturdag. mm COURANT. aboöuhikbieibtb-pbijs Per drie maanden f 2,00. Franco per post f 2,25. Inzending der Advertdaags te voren.' snamidd. vóór 4 ure. verschijnt: fkijro dkb 1dïebtiiïtis1s Geivone 15 cents de regel. Geboorte-fjuwelijks-en Doodbetiglen van 1-6 regels h f 1 behalve hel Zegelregt aanbesteding en. Burgemeester en Wethouders van Zierikzee zijn voornemens op Woènsdag den 21 dezer maand des middags op het Raadhuis in het openhaar aan de minsteischenden aan te besteden 1.° Het onderhoud, voor één of vijf jaren van de KlokkenSpeel- en Uurwerken dezer Gemeente 2. Het onderhoud van 'ie openbare Wandelplaatsen en Koomkweekerij gedurende één of driejaren welke laatste besteding op heden hij gebrek aan mededinging acht dagen is uitgesteld. Achlervolgens bestekken en voorwaarden welke voor gegadingden dagelijks, op de Gemeente secretarie ter lezing voorliggen. Zierikzee, den 14 December 1853. DE CRANE Voorzitter. II. A. van ADRICHEM ISecretaris. hij hel BUITENLAND. büitsohla n bo Keulen 12 December. Volgens brieven uit Pera Van het laatst der vorige maand deed het gebrek aan geld zich langs hoe meer gevoelen en men hield liet er voor dat dit een der meest welkome wapenen in de handen van Rusland is. De porie ziet zich nu toch gedwongen haar slecht gekleed en geschoeid leger vier of vijf maanden lang in de moerassige Donaustreken te Mij ven voeden. In de hoofdstad zelve worden de le vensmiddelen dagelijks duurder waartoe de aanwezig heid der vloten niet weinig medewerkt. Vele inwoners van Konslontinopel hebben reeds aanzienlijke schulden moeien maken en daar do kleine schermutselingen Weinig belang inboezemen bij hen die reeds lang op de. lijding van een beslissenden veldslag gehoopt had tien neemt de geestdrift onder de bevolking van liever lede af. Een schrijven uit de Turksche hoofdstad van 30 November, zegt dal de Engelsche oorlogschepen Queen en London ziel) bij het eskader in den Bosphorus ge voegd hebben. Ook wordt gemeld dat de onlangs al daar aangekomen nieuwe Spaansche gezant een lang durig onderhoud met Reschid-pacha gehad heeft en den 1 dezer ter audiëntie hij den sultan toegelaten zou wor den. Het gerucht voegde hierbij dat eerlang een Spannsch eskader van zes oorlogschepen te Konstanti- Dopel verwacht werd. Hel hoofdartikel der Kolnisckè Zei lung is heden aan liet heioog gewijd dat de geheele zuidelijke kust van Rusland in de Zwarte-Zee zeer gevaarlijk aan moge lijke vijandelijke aanvallen is blootgesteld. Odessa de hoofdstad van dal gedeelte des rijks wier uitvoer handel jaarlijks op 80 milioen roebels geschat wordt vindt alleen bescherming in een met bastions gekroond vestingwerk op eene rots gelegen en die niet lang in slaat zou zijn de stad tegen een aanval van de zee zijde te beschutten Een zeeoorlog zou derhalve niet alleen den handel van Odessa geheel vernietigen maar ook de stad zelve spoedig in 'g vijends handen kunnen brengen. Tusschen Odessa en Sebastopol ligger» Nico- lajew en Cberson welke laatste plaats zoo als vroe ger de eerste de hoofdzetel der Russische admiraliteit is. Beide die plaatsen zijn altijd volgens den steller Van het artikel evenmin genoegzaam gedekt. Aan den oostkant is Sebastopol in de Krim de Voor naamste zeehaven van waar de keizerlijke vloot de ge heele Zwortc-Zee beheerseht en bet Turksch gebied on ophoudelijk bedreigt. In weerwil van al hel voortref felijke dier haven heeft zij echter ook groote gebreken. Rel water wemelt daar van eene soort van wormen die het hout der schepen doorknagen zoodat zij niet zelden binnen twee of drie jaren geheel onbruikbaar worden. De aangewende pogingen om dit kwaad door het aanbrengen van zoel water te verhelpen, zijn vruch teloos geweest. De vier forten welke deze stad en de dokken moeten dekken hebben wel een ontzagverwek- kend voorkomen maar behoeven eene vijandelijke vloot niet in gelijke mate af te schrikken dewijl zij te hoog liggen en de daaruit horizontaal geworpen Kogels alleen de zeilen der schepen zouden beschadigen zonder de bodems te treffen. Bovendien zijn die forten zoo slecht gebouwd dat hunne muren groot gevaar loopen door de dreuning van eigen geschut in te storten. Aan de landzijde ontbreken de verdedigingswerken bijna ge heel. Over de hoedanigheid der Russische schepen en het personeel der matrozen velt de schrijver eet\ niet minder ongunstig denkelijk niet geheel onpartijdig oordeel. Omtrent de uitzigten aangaande de aanheming der voorslagen van de vier groote mogendheden door de porie wordt uit Weenen geschreven hoe de Turk- sche gezar.l aldaar de hoop geuit heeft dat zijne rege ring tot bevrediging op eervolle voorwaarden geneigd zou zijn. Hel Petersburger kabinet daarentegen zou volgens de jongste te Weenen ontvangen depêches tot eerste voorwaarde der vredespreliminairen gesteld heb ben dat alle vroegere verdragen tusschen Rusland en de porie bij de vredesvoorwaarden onveranderd moeten, blijven terwijl het zich overigens bereid verklaart de integriteit en onafhankelijkheid der porie in allen opzigle te eerbiedigen. Omtrent den reeds vermelden zeeslag bij Sinope wordt nu zaturdag avond nadeï* hut volgende uit Wee nen gemeld Den 30 November vielen zes Russisciie linieschepen, onder den admiraal Nuchimoffeen Turksch eskader bij Sirtope aan eti vernielden in weerwil van het hevig vuur der landhatterijen op de mede binnen anderhalf uur zeven fregatten twee korvetten een stoomschip en drie transportschepen. Eene poging Werd aange wend om het Turksch admiraalschip mot 0.?ma>i-pa~ cha aan boord naar Sebastopol op te brengen maar dewijl bel op zee begon te zinken werden Osman- pacha en de equipage aan boord der Russische schepen overgebragl. Hel Russisch vlugschip heeft zoo sterk geleden dat het Sebastopol ter naauwernOod bereiken kon. Prins Menzikoff is onverwijld van Odessa naar Petersburg vertrokken om den keizer bet nieuws der overwinning over te brengen. De haven van Sinope, Waar dit belangrijk zeege vecht plaats greep ligt op de noordkust van Klein Alio ongeveer drie honderd mijlen oostwaarts van Konslontinopel honderd mijlen westwaarts van Tie- bisonde en twee honderd mijlen zuidoostwaarts van Sebastopol. Men vindt daar een tamelijk ruim arsenaal. Volgens een brief uit Puteisburg aan een Duilsch dagblad is de secretaris van vorst Gortschaköffeen Pool met hame liadzewilsch daar gevankelijk Inunen- gehragt op de beschuldiging dal bij het liussisch operatie-plan aan Ümer-pacha beeft medegedeeld. Eene dergelijke beschuldiging zou legen een anderen Pool die bij don geiieralen staf dient ingebragt zijn. f h a n k r ij h, Parijs 12 December. Het berigt der door de Rus sen op eene afdeeling der Turksche vloot behaalde over winning wordt hier zeer verschillend beoordeeld. Som migen hechten daaraan weinig gowigt terwijl anderen het zeer gunstig achten om eene schikking te vergemak kelijken omdat Rusland thans eene voldoening heeft erlangd voor het verlies door zijne wapenen op de oevers van den Dunau en in Azie geleden. BINNENLAND. Zierikzee 16 December* De memorie van beant woording der negen ledon van de tweede kamer op het voorlonpig verslag wegens bun voorstel lol afschaf fing var» het lonnegeld en den accijns op het geslagt vangt aan met de uiting hunner bevreemding dat in sommige afdeelingen een vermoeden legen de persoon lijke bedoeling der voorstellers als reden tegen het voor stel is aangevoerd. Huns inziens kan zulks alleen te p.«s komen bij de voorloopige vraag of het in overwe ging moest worden genomen. Nadat die vraag behan deld was en de kamer vervolgens met overgroole meer derheid lot het in overweging nemen bad besloien mogt men het punt of de geheime gedachte der voor stellers de behandeling van het voorstel onraadzaam maakte voor afgedaan houden. Zulks eene inquisitie naar persoonlijke drijfveren is volgens de memorie niet parlementair en doet hoegenaamd niets ter zake af. Bij deze memorie van beantwoording is eene nota vati Wijziging gevoegd volgens welke alinea 3 van art. 3 van het voorstel nu dus gelezen moet worden In die gemeenten waar de beding der gemeenteopcenten op den rijksaeeïjns op het geslagt volgens de rijkswetten ge schied blijven de bepalingen dier wetten voor zoo ver zij de verzekering der beding ten doel hebben van kracht tot dat zij zoo noodig door gemeentever ordeningen tot eigen beding eener belasting op het ge slagt zullen zijn vervangen docb in geen geval langer dan tot op den 30 Junij 1854. De commissie van rapporteurs voor het voorstel van negen leden tot afschading van den accijns op het geslagt en het tonnègold der zeeschepen heeft na ken nis genomen te hebben van de memorie van antwoord, den 8 dezer ingezonden op bel voorloopig verslag we gens dal voorstel geen nader onderzoek te dezer zake in de afdeelingen der kamer noodig geoordeeld. De commissie zou naar aanleiding der bepaling van het reglement van orde gewenscht hebben een meer ont wikkeld eigen oordeel over de punten in de gewisselde stukken behandeld te kunnen mededeelen. Daartoe zou echter een tijd worden gevorderd die haar met het oog op het naderend einde des jaars niet kan wor den gegund. Terwijl een van de leden der commissie op dezen grond gemeend heeft zich geheel te moeten onthouden van het uitspreken van een bepaald gevoe len omtrent dit onderwerp hebben de overige leden zich bepaald tot de verklaring dat zij de bedenkingen van het voorloopig verslag niet voldoende wederlegd achten en dat hunnes inziens niet alle in de memo rie van antwoord medegedeelde beschouwingen en be cijferingen den toets kunnen doorstaan. Zij hebben er bij gevoegd, doo'r bet verhandelde noch overtuigd te zijn géworden dat hel onder de bestaande omstandigheden raadzaam is de betasting op hel geslapt en die van het tonnngeld uit de rij der middelen to doen verdwijnen noch dat door de afschaffing dezer beide belastingen de gewensfhte leniging van den druk der mindere standen zou Worden aangeliragl. In de zitting van den hoogen raad der Nederlanden (kamer van strafzaken) van jl. dittgsdag heeft de procu reur-generaal conclusie genomen in zake Maria Johanna [kekers weduwe van Jan Muilhijs Hauds welke zich in cassatie heelt voorzien tegen een arrest van het pro- vineiaal gereylshof in Limburg waarbij zij veroordeeld is tot de strafte des doods, wegens poging tot vergiftiging door zwavelzuur van de echte lieden Stasser te Maas tricht. Na in dene uitvoerige conclusie al de voor ge stelde middelen van cassatie te hebben bestreden heeft de procureur-generaal ten slotte geconcludeerd tot ver werping van het beroep en veroordeeling van derequi- fanto in de kosten van hel geding. De uitspraak is bepaald op 3 January 1854. Jl. maandag avond zijn door T. Fpakhuisbaas bij de NederI. Handvl-Maalschappij in do Boompjes te Rotterdam opgemerkt twee manspersonen bij zich hebbende een handwagen, beladen met vier zakken kolïij welke koffij vermoed werd le zijn gestolen uit het Nederl. koopvaardijschip Laurens Koster en toe le behöoren aan genoemde maatschappij. De wagen met de koffij aangehouden zijnde hebben de vervoerders zich verwijderd. Aan de policie van bol voorgevallene kennis gegeven zijnde is daarna gebleken dal de koffij werkelijk uit genoemd schip was ontvreemd en zijn dien ten gevolge aangehouden en ter beschikking van de justitie gesteld de personen van J. F. C. V. eerste stuurman C. B. bootsman en J. L. tweede stuur man aan boord van genoemden bodem benevens J. A. on C. O. welke den wagen hebben vervoerd zoomede J. G. O. en H. T. D. welke voor laatstgenoemde als sjouwer op het schip hadden gewerkt. Op zaturdag 24 dezer zal door het provinciaal be stuur te Middelburg worden aanbesteed de aanleg van de telegraaflijn van Breda over Bergen-op-Zootn Tholen Goes en ïMiddelburg naar Ylissingeu iu twee perceeleu.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 1