Woensdag 14 December. 5!\ W.® 100. 1853. Woensdag eii Zaturdag. Bit COURANT. hij SO' de Heef [sum. Hid) «Ie m Croin Heer en Uo. i de B. 'ic erf. de Heer de Heef Per drie maanden 2,00. Franco per post f 2,25. Inzending der Advert, daags te voren.' snamidd. vóór 4 ure. verschijnt: pbiji der advehtbbttikb Gewone 15 cents de regel. Geboorte-, Buwelijhs-en Doodberiglen van 1-6 regels af 1 behalve hel Zegelregt Openbare Raadsvergadering geliouden teXierïkzee, den lO December 1853. Voorzitter M.r Moens vak Bloois. Afwezig de heeren de Crane van der Vliet, M.r Ëgter en M Fokker. De notulen van de vorige zitting worden na resumtie goedgekeurd. Komt ter tafel het verzoek van den Commis saris van Policie, om eene toelage ad f 43,70, voor bureau-kostenals zoodanig en als ambte naar van het Openbaar Ministerie bij het Kan- tongeregt. Burgemeester en Wethouders stellen voor eene toelage van f'60 te verstrekken, daar onder de opgegeven kosten zich registers bevin den, die niet elk jaar nieuw moeten aangeschaft worden. Hierover ontstaan discussiën waaraan de heeren M.r van Dongen, jh.' W. D. de Jonge en M.r van Adrichem deel nemen waarna het voor stel van Burgemeester en Wethouders met 6 tegen 2 stemmen (de heer Ochtman heeft zich aan de stemming onthouden) wordt aangenomen. De Voorzitter deelt mede dat Gedeputeerde Staten bezwaar maken om den uitkoop van f 2000 goed te keurenvoor het leggen van een' duiker aan deri Oesterput van de heeren de Crane en V oorbeitel Cannenbbbg daar zij meenendat de Stad en niet die heeren den eigendom van dien put heeft. Burgemeester en Wethouders daaren tegen meenen dat gemelde heeren den eigendom hebben door regtmatigen overgang niet alleen, maar ook door een meer dan 30 jarig rustig bezit en oordeelen het daarom noodzakelijkdat de Raad van deszelfs vast besluit doe blijken, om dien uilkoop te doen. Hierop wordt de missive van Gedeputeerde Staten gelezen; jh r de Jonge, het woord erlan- ende, zegt: dat die missive een pijnlijken in druk op hem heeft gemaaktals krenkend voor den Raad en geeft daarvoor redenen op hij ver meent dat de Raad het vertrouwen der gemeente die hen gekozen heeft, bezit, en dat het besluit niet dan na rijp overleg in het belang der ge meente is genomenhij verlangt, dat dit aan Gedeputeerde Staten zal te kennen worden gegeven. M.r van Dongen kan zich ook met de beschou wingen van Gedeputeerde Staten niet vereenigen hij zegt, dat het toelaten van het water tot den put, sedert de uitgifte der grondeneen servi tuut is geworden, en het onzedelijk zou zijn indien deze gemeente niet langer aan dat ser vituut voldeed. Hij vermeent datindien Gede puteerde Staten hij hunne meening volharden 'Ie Raad zich tot den Koning behoort te wenden, waarop door den Secretaris wordt voorgelezen een concept-besluit, houdende dat de Raad hij deszelfs vroeger besluit persisteert om den uit koop voor 2000 aan genoemde heeren te doen, hetwelk met algemeene stemmen wordt aan genomen. Wordt nog voorgelezen eene kennisgeving dat de Minister van Binnenlandsche Zaken diffi- culteert in het verkenen van dispensatie van vergelijkend examen aan H. M. van Beem, als Israëlitisch Onderwijzer alhier, hetgeen voor notificatie wordt aangenomen. Hierna is de Vergadering gescheiden. T"5\1 AANBESTEDING. Burgemeester en Wethouders van Zieriïczee zijn voornemens op Woensdag den 14 dezer maanddes middags op het Raadhuis aan <le,n minsteischeiulen alleen hij inschrijving door gesloten biljettten in het openhaar voor een tijdvak van één of drie jaren aan te hesleden Hel onderhoud van de publieke Wandel plaatsen rondom de Stad gelegen overeenkomstig het Bestek en de Voorwaarden daartoe vastgesteld door den Gemeenteraad ter Vergadering van den 5 dezer welke van heden after Secretarie voor gegadingden ler lezing liggen. Zierikzee den 6 December 1853. DE C R A N E Voorzitter. G. nf, JONGIS Secretaris. 11 BUITENLAND. dditiohlknd. Keulen 9 December. Sommigen te Berlijn achten het niet onmogelijk dat de Vereenigde-Suteo zich eerlang meer dadelijk in de Turksche kwestie mengen zullen. Namik-pacha zou namelijk in last hebben bij hel mislukken zijner pogingen om te Parijs of Lon den eene leening te sluiten zich naar Noord-Amerika te hegeven om aldaar eene dergelijke poging te doen in welk geval het als ver van onwaarschijnlijk wordt beschouwd dal het bestuur der Staten hetwelk over ruime geldmiddelen te beschikken heeft tegen het onderpand van een Turkscb eiland de porte uil hare verlegenheid redden en welligt ook op andere wijze on dersteunen zal. Te Berlijn is eene groote werkplaats daargesteld voor uit de gevangenis ontslagenen die elders geen werk kunnen vinder). Er is plaats voor 350 werklieden. De gebouwen zijn door hooge muren afgesloten. De werklieden worden in dezelve onderhouden en moeien er wonen zij moeten zich vóór do opname voor den tijd van 5 jaren in dienst stellen in 'l gebouw en zich onderwerpen aan het vastgestelde reglement. Vier bibliotheken zijn er door eenige boekhandelaars en burgers opgerigt bepaaldelijk voor d«n arbeidenden stand. Die biblihotheken bevatten reeds meer dun 10,000 deelen. Bij elke bibliotheek is eene verwarmde leeszaal die door de werklieden goed wordt bezocht, r h a n k b ij k. Parijs 9 December. Reeds sedert eenige dagen liep hier hel gerucht dat van regeringswege in het officiële dagblad eene nota zou worden medegedeeld betrekkelijk de Ooslersche aangelegenheden. Heden bevat de Monileur die nota haar hoofdinhoud komt op hel volgende neder De gebeurtenissen regi vaar digen de meening welke wij in ons ariikel van den 27 Mei II. uitdrukten. De solidariteit welke het gemeen schappelijk belang en de eerbied zelfs voor de beginse len lusschen de groote kabinetten moesten vestigen is thans eene daadzaak. Hel zou aanmatigend zijn het Oostersehe vraagstuk ais geëindigd te beschouwen men moei zelfs verwachten bet nog verschillende phases te zien doorloopen doch de luide erkende overeenstem ming van Oostenrijk en Pruissen met de kabinetten van Frankrijk en Engeland is voldoende om reeds nu de onrust lot bedaren te brengeu waarin Europa sedert zes maanden heeft verkeerd. Het wezenlijke gevaar van den toestand bestond in de mogelijkheid eener scheiding van de groote mogendheden in twee kampen. Deze vrees is verdwenen. Dezelfde bedoelingen de zelfde begeerten bezielen de vier mogendheden. Het den 5 December te Weenen in de conferentie van de vier vertegenwoordigers dier mogendheden geleekend protocol, getuigt dat hunne besluiten eenstemmig zijn." Door den heer treant is aan het instituut eene som van 100.000 francs gelegateerd om te worden uitgereikt aan hem, die hel middel vindt om de cholera te genezen of wel de oorzaken dier ramp weet op te sporeu. Intusschen zal de rente vuu het kapitaal wor den verstrekt aan hem die de kennis van genezing en oorzaak zal hebben bevorderd. Qr TL o ot-brittaknien. Londen 8 December. Kapitein Warner die door zijne uitvinding van een middel om de grootste schepen in eenige oogenhlikken te vernielen zoo veel van zich heeft doen spreken is dezer dagen zeer onverwachts overleden. Men zegt dat hij zich sterk bezig hield met het plan om met de Turksche regering in schikking wegens zijn geheim te treden en sommigen schrijven zijnen dood aan de overspanning toe in welke dat denkbeeld hem gebragt had. Of zijne nagelaten papie ren zijn geheim openbaren zullen is nog niet bekend. Hi] laat eene weduwe en zeven kinderen zonder mid delen van bestaan achter. Te Portsmouth is een matroos overleden die wegens ziekte zoo men meende waterzucht uit de Oosl-Indische dienst was ontslagen. Kort voor zijn dood braakte hij eene 9 duim lange slang uit welke hij waarschijnlijk als een onziglhaar diertje in de om streken van Trincomalee zal bobben ingezwolgen on der het drinken van rivierwater. Dezer dagen is te Bristol een kind van zes maan den overleden ten gevolge van den beet van een rat die het wicht onder het regteroog eene doodelijke wonde had toegebragt terwijl het in de wieg lag Ie slapen. Er worden thans zoo leest rnen in den Globe verbazende groote hoeveelheden eijeren uil Spanje en aardappelen uit Portugal hier te lande ingevoerd. En- gelscheri hebben zich tn Portugal gevestigd alléén met het doel om aldaar aardappelen te telen voor den uit voer. Niels dan veiligheid van leven en have en spoor wegen is in de beide landen noodig voor Engelsche kapitalen en ondernemingsgeest om de onuilputteJijku rijkdommen dier landen >e ontwikkelen. Ouder de ontelbare voorwerpen in het Palent Office ie Washington en die getuigen wat vernuft doen kan behootl eene pas uitgevonden machine die spelden van eenen verwarden hoop opraapt ze alle met de koppen bovenwaarts rangschikt en op geregelde rijen in papieren sieekl; eene andere machine doorloopt de gansche manier van sigaarmaken Je tabaksbladeren nemende en eene volmaakte sigaar wedergevende. Eene machine snijdt kaas eene andere schuurt messen en vorken een andere poetst Jaarzen eene andere wiegt de wieg f en 7 of 8 andere machinen wasschen of strij ken. Een ander palent is voor eene machine die de passagiers in eene omnibus lilt en hunne vracht ont vangt. Wanneer er een zwaarlijvig man in gaat telt zij twee en rekent dubbel vracht. Er zijn onderschei dene geweren die zich zeiven laden een hengel (visch- lijn) die zich zelf den hoek in orde brengt en een rat tenval die de gevangene rat wegwerpt dan het lokaas ophangt en zich zelve zet gereed om eeiie andere rat le vangen. Het driemaster barkschip Meridiandat den 14 Junij met passagiers van Gravesend naar Sidney ver trokken is is den 23 Augustus in het gezigt van het eiland Amsterdam op een riT gestoolen ten gevolge waarvan het in twee stukken gesprongen is. De ste ven die geheel gebleven is, diende tot redding aan het meerendeel der passagiers tot dat zij pogingen konden in het werk stellen om er af te komen die zij eerst den volgenden morgen beproefden. Gedurende twee nachten bleven de geredden op eene klip zonder eenige andere dekking dan hunne kleederen doch ge- lukkiglijk vonden zij later op de kust eene kist met kleederen zijnde een overblijfsel van de schipbreuk die op eene ondiepte gestrand was. Zij rigllen alstoen eene staak op aan welker einde 2ij twee roode flanel len hemden vast maakten ten einde voor signaal te dienen. Een geruimen tijd leefden de schipbreukelin gen alleen van koolbladeren lot dat zij den Septem ber als wanneer voor geen enkelen dag voedsel meer overbleef opgenomen werden üuor de Amerikaansche bark Monmouth waarmede zij het eiland Mauritius bereikten nadat zij drie weken allerlei ellenden had den verduurd. Een dagblad van Albany vermeldt het overlijden van eeu DuilscherSchumann genaamd die 25 jareu

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 1