AFKONDIGINGEN W-° Zaturdas 10 December. betreffende Plaatselijke Verordeningen. 1853. en ge- AFKONDIGING. (Burgemeester en Wethouders van Zierikzee doen B weten dat door den Raad dier Gemeente in zijne 'ergadering van den 30 October 1852 zijn vastgesteld I volgende Verordening op de hejfng en invordering van eenen hoofdelijken omslag in de Gemeente Zierikzee. Do Raad der Gemeente Zierikzee overwegende (jat bij deszelfs besluit van lieden de heffing van tenen hoofdelijken omslag is bepaald Gelet op art. 257 der wet van den 29 Junij 1851 [Staatsblad n.° 85). besluit Art. 1. Allen die op het kohior van den hoofdelij- :en omslag worden gebragt zullen aangeslagen worden n eone der na te melden klassen welko niet uitdruk kelijk de onveranderlijk te betalen som maar slechts pe evenredigheid aanduiden in welke door eiken aan- toslagenen in de vereischt wordende sotn zal worden lijgedragen. Art. 2. Er Rallen zijn^zevcn klassen. In de eerste klasse wordt betaald tweede derde vierde vijfde zesde zevende f 60,—. - 45.—. -30.-. - 20,—. - 15.—. - 10,—. CITUU zooveel meer of minder als de behoefte der Ge rente medebrengt. Art. 3. Het kohier zal bevatten de namen de aan slagenen de klasse waarin zij gebragt zijn en het drag van hunnen aanslag. Art. 4. Nadat het kohier overeenkomstig de bepa lingen van de artt. 261 en 2CG der Gemeente-wel is astgesleld en door Gedeputcerdo Staten goedgekeurd wordt het door Burgemeester en Wethouders onmid- lelijk afgekondigd en den Ontvanger ter hand gesteld. Art. 5. De Ontvanger zal binnen acht dagen nadat «m het kohier is ter hand gesteld aan eiken aangeslo tenen door een beëedigd persoon een aanslag-biljet |loon bezorgen vermeldende den naam van den belas- igschuldige het bedrag waarvoor hij is aangeslagen, ï!e termijnen waarin en den tijd wanneer de betaling poel plaats hebben. Het model van het aanslag-biljet wordt door Burge meester en Wethouders vastgesteld. De betaling geschiedt zoo na mogelijk in zoo volo lelijke deelen en lermijnon als er maanden in het dienstjaar aanwezig zijn te rekenen van de maand af, 'olgendeop die waarin Gedeputeerde Staten het kohier lullen hebben goedgekeurd. Art. 6. Do invordering geschiedt met inachtneming tier bepalingen van de artikelen 258202 der Ge- fticente-Wet. Art. 7. Die zich na het vaststellen van het kohier ia de Gemeente komen vestigen en aldaar langer dan drio maanden zijn verhieven worden bij aanvullings kohieren aangeslagen met inachtneming van artikel 245 der Gemeente-Wet. Op deze aonvullingskohiercn zijn de bepalingen der voorgaande artikelen toepasselijk. De aanvullingskohieren worden door Burgemeester en Wethouders voorloopig vastgesteld uiterlijk op den 1 Junij en 1 December van elk jaar. Art. 8. De aanslagen van Onvermogenden Personen die voor den 1 April van elk jaar de Go- trtppnto veilalen en niet terugkceren en Personen die minder dan twaalf maanden in de Gemeente verhieven. Voor hel onverschuldigd gedeelte worden door den Ontvanger in de maand Januarij van het volgend jaar °P eenen slaat van oninbare posten gebragt die door tien Raad wordt nagezien cn bij goedkeuring bekrachtigd. Art. 9. Deze verordening verbindt met den dag barer afkondiging. Aldus vastgesteld door den Gemeente-Raad van Zierikzee, den 39 October 1852. Zijnde deze verordening aan de Gedeputeerde Staten van Zeeland in afschrift medegedeeld. En is hiervan afkondiging geschied, waar hel behoort, den 2 November 1853. DE CRANE Voorzitter. C. de JONGE Secretaris. AFKONDIGING. Burgemeester cii Wethouders van Zierikzee doen te weten dat door den Raad dier Gemeente in zijno Vergadering van den 30 October 1852, is vastgesteld de volgende Verordening op de wijze van heffing van opcenten op de hoofdsom van den Hijks-.icr.ijns en van ecne plaatselijke belasting op het gema tl tarwe-bloem larwe-meel brood binnen- en buitenlandsch gedis tilleerd binnen- en buitenlandsche likeuren turf en steenkolen in de Gemeente 'Zierikzee. Eerste Hoofdstuk. algemeene bepalingen. Art. 1. In de Gemeente Zierikzee en derzelzor grondgebied zullen zoodanige opcenten op 's Rijks be lastingen en accijnsen en eigene plaatselijke belastingen geheven worden als vermei I zijn in den staat aehter dit reglement gevoegd waarbij ook de maatstaf eo aan slag van iedere belasting eo de daaraan verbonden vrij stellingen eo restitution zijn aangewezen. Art. 2. De betaling der onderscheidene belastingen zal geschieden die der opcenten op 's Rijks directe be lastingen en op de accijnsen te gelijk mot deze ten kantore der Rijks Ontvangers die dezelve vóór liet uiteinde van elke maand volgende op die waarin zo zijn ontvangen aau den Gemeente-Ontvanger zullen uitkeeren die van don hoofdelijken omslag ten kantore van den Gemeente-Ontvanger die der ovorigo plaatselijke belastingen ten kantore van den Ontvanger dier belastingen. Art. 3. De invordering van de opcenten op 's Rijks belastingen eo accijnsen geschiedt op don voet der daarvoor vastgestelde wellen. Die der plaatselijke belastingen overeenkomstig do voorschriften vervat in do artt. 258-269 dor Ge meente-wet. Tweede Hoofdstuk. invoer. Art. 4. Gceno aan belasting onderworpen goederen mogen worden ingevoerd als aan de landzijde door de heide havenpoorten langs de visschers- en schcèpslimmerdijkon door de Nopel- poort langs den Blokweg door de Zuidwelle- eo West-barrières langs de wegen derwaarts leidende en te Water behalve langs du nieuwe haven alleen hij vergunning van Burgemeester cn Wethouders ge durende het winter-saisoeo door de sluis van de Kar- nemelksvaart. Allo binnonlandsche vervoer op het grondgebied der Gemeente behalve in de rigting aan de opgegevene poorten gelijk mode hel zonder bewijs van aangifte of betaling op dal grondgebied buiion de poorten of bar rières nederleggen of afgeven van goederen, is verboden. Insgelijks is invoer van aan gemeente-opcenten of plaatselijke belastingen onderworpen goederen langs do barrière aan den havendijk verboden. Art. 5. Bovon de deur van elk kantoor zal een bord worden geplaatst mol de woorden kantoor van plaat selijke belasting. Art. 6. Bij don invoer van goederen die vóór zons opgang en na het sluiten der poort zooder speciale vergunning verboden is zal eene behoorlijke opgave moeten gedaan worden van derzclver hoeveelheid vol gens den bij het tarief der belastingen aangenomen maatstaf, van de soort onder een hij hetzelve tarief be kende benaming zonder splitsing van onderling ver mengde artikelen welke lot de hoogst belaste derzelvo voor bet geheel opgegeven en in de belasting aangesla gen moeten worden voor zooveel de geoslrijko dranken aangaat met bijvoeging van den graad van sterkte de collis het getal merkond nummer het transportmiddel met den naam des vervoerders de plaats van waar henevens den naam dergenen aan wien verzondon met aanduiding der leg- of losplaats en eindelijk zoo het een artikel is waarvan gerneente-opcenten worden geheven of de veraccijnsing al dan niet te dezer pl valse geschieden moet volgens do documenten die ten ge leide strekkon alle welke opgaven door don beamblo in het daartoe bestemde register van inklaring zullen worden opgoteekend. Art. 7. De invoerder zal do door hom gedane afgifto moeten onderteekenon ten ware hij niet koude of zulks geweigerd had in welk geval daarvan in het register zal worden melding gemaakt. Art. 8. Do in art. 6 vermelde aangifte waarhij do invoerder zich aansprakelijk stelt voor de verschuldigde gerneente-opcenten of plaatselijke belasting zal dadelijk moeien geschieden bij den invoer van do landzijde aan de poorten of barrières, langs welko de invoer geoorloofd is ten welken einde de beambten bij de aldaar geplaat ste kantoren van inklaring aan de dragers en voerlieden, enz. op het oogenblik dat zij het kantoor naderen of vóór hetzelve stilstaan zullen moeten aanvragen of zij iels aan te geven hebben Art 9. N t deze aanvrage en de daarop gevolgde aan gifte zullen de beambten tolde visitatie en het onder zoek Hingen overgaan ten einde zich van de waarheid en naauwketirigheid der aangifte te verzekeren. Art. 10. Bij aanvoer van goederen aan de waterzijde zullen do schippers dadelijk bij bot aankomen aan de nieuwe haven en alvorens verder te varen dan lol de hoogte dor Nieuwstraal of de vaste ligplaats der erkende beurt-oT veerschippers de vereischte aangifte aan het naaslbijiijode kantoor van inklaring moeten doen on der overlegging hunner vrachtlijst aangevuld met het geen bijgeladen is na het sluiten der vrachtlijstof daarin om andere redenen niet mogt vermeld zijn. Art. II. De invoerders zijn verpligt over te leggen of te vertoonen de Rijks documenten eo andere tol do vracht of lading betrekkelijke papieren waarvan zij houders zijn. Zij zijn insgelijks verpligt de visitatie en hol onder zoek te gedongen en dezelve op geenerlei wijze te be lommeren. Art. 12 Ingeval van hevondene onwaarachtige en onnaauwkeurigo aangifte, zullen de goederen aangehou den en zoo noodig ten kantore van den ontvanger der plaatselijke belastingen opgebragt kunnen worden ten einde deswege naar gelang van omstandigheden pro ces-verbaal worden opgemaakt Art. 13. Allo inkomende voer-on vaartuigen en an dere middelen van vervoer zullen bij den invoer aan de visitatie eo liet onderzoek der beambten kunnen worden onderworpen. Art. 14. Alle dragers cn andere personen welko onder vermoeden liggen van goederen ter sluik in to voeren zullen kunnen worden aangehouden ton eindo lo worden ondervraagd eo onderzocht. Art. 15. De beambten zullen zich hebben te wachten, om hij visitatie cn onderzoek aan de goederen schade too te brengen op straf van verantwoordelijkheid door schadeloosstelling. Art. 1 C>. Degenen die uil hoofde van onbekendheid met de goederen of lot dekking zijner verantwoordelijk heid zwarighoid mogt maken tot het doen der aangifte, zal zich daaromtrent moeten verklaren wanneer dn verificatie in zijne tegenwoordigheid of in die van de be langhebbenden ten zijnen koslo zal kunnen worden go- daan na een consent tot invoer naar het kantoor van den ontvanger der plaatselijke belastingen te hebben verkregen, terwijl do aangifte vervolgens volgens de uit komst zal worden ingevuld. Art. 17. Wanneer hij hel doen der aangifte de in voerder in hel geheel niet of niet als genoegzaam solva bel bekend staal bij den beauible, die dezelve moet over lig vos.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 1