Zaturdag 3 December. 1853, mm Woensdag en Zaturdag. BIBTIM ADMINISTRATIE!! BUITENLAND. tl0 van lie. 97# moet naar HIK95EE, jrg. «5 ut ■zoom. ■gen >rg. 6 uri 8^ 11 MSfEN, December ld am.) •dam: irg. 11 ti 6 6 8'/2 dam.) •dam: >rg- 10 i 10 muse COURANT. fÊte.- AB OlSÏEfflKKTS-PBIiS J fer drie maanden f 2,00. Franco per post 2,25. Inzending der Advert, daags te voren.' snamidd. vóór 4 ure. VEBSCfiljNT! phiji deb advebtentïe0 Gewone 15 ccnJs rfe regel. Geboorte-, Huwelijks-en Doodheriglen van 1-6 regels it f 1 behalve hel Zegelregt Die genen welke genegen moglen zijn zich lijdelijk, in wel hoogstens voor hel tijdvak van 1 Jgnuarij lol len laalsten October des jaars 1854, Ie belasten met de jilvoering van de door het Gewestelijk Bestuur van beland daargestelde Stoombootdieust op do lVest€?r»8elieïdeworden uilgenoodigd zich ten poedigste immers vóór of uiterlijk op den achtsten De - tmber aanstaande aan Ie melden Ier Provinciale Griffie an voormeld Gewestalwaar dienaangaande de ver- ischte inlichtingen te bekomen zijn. san AM i ■eb'eren. fi|5/s p 73',8 »2S KENNISGEVING. De Burgemeester van lierikzee brengt ter kennis an de Ingezetenen dat er op Maandag den 5 dezer naand des voormiddags ten elf ure op liet Raadhuis ilbier eene openbare Verg-aderlnsf van len Oemeente.Raad tal gehouden worden. lierikzee, den 1 December 1853. De Burgemeester DB CBANK. elijken an Ilosgelatei f 13.50 t nindere v erin. wéii Gers 40 a f 8.!) 0 a 20 ce: pnjief 3,10 groove d Zee" §>,50 a f tot f 8,1 ngs iel Lands 4BA» THER inde mi' civile n: 10, nutxso h n n d, Keulen 28 November. De zitting der Pruissische anicrs is heden middag door den president-minister on Manteu/fel in de witte zaal van bet koninklijk slot ;ropend. Het eerste gedeelte der openingsrede geheel in de binnen la ndsche aangelegenheden gewijd noemt Ie instandhouding van het vrije handelsverkeer het leste middel om het hoofd aan de duurte der Ie vens lid delen te hieden. Aan hel slot der rede wordt ge- aapil van de verwikkelingen in het Oosten die be- orpdiieid voor bet behoud van den Europeschen vrede "boezemen. De Pruissische regering ontkent niet dat lie bezorgdheid op feilen rustmaar ziet nogtans de oekomst met vertrouwen te gemoet. Pruissen zal «o luidt het verder op eigene krachten steunende en ich daarvan volkomen bewust even als altyd ook erder krachtdadige pogingen aanwenden om in dit' ne- tlig geschil zijne even onafhankelijke als onpartijdige leai voor de zaak des vredes te doen hooren. Maar 'elke wending de gebeurtenissen ook mogen nemen, e koning is door de Voorzienigheid aan het hoofd van tn weerbaar door vaderlandsliefde bezield en eendrag- ,ig volk gesteld en de regering zal in hare handelingen it waar belang des vaderlands dat onafscheidbaar is in dat des troons uitsluitend tot rigtsnoer nemen. Te VVeenen gelooft men nog steeds dat onderban- tlingen tusscben de strijdende partijen op hel tapijt |jnalthans komen al de jongste iierigten van het oor- 'Bstooneel hieromtrent overeen dat aldaar weinig "figt wordt en zoowel de Russen als de Turken rug- partsche bewegingen schijnen gemaakt te hebben, pet ver gevorderde jaargetijde en de was van den Donau innen daarvan echter ook oorzaken zijn. in ieder ge- al komt de porie in een moeijelijken toestand bijal- ien zij den gebeden winter werkeloos zou moeten lilij- tn en hare krachten door bet onderhouden van een 'ger van 300,000 man uilpullen. Volgens vrij geloofwaardige herigten hebben do Tur- 6" geheel Klein-Wallachije en zelfs Kalafatwaar zij 'di zoo goed versterkt hadden geheel verlaten hel- 'elk alleen aan uit Konstantinopel ontvangen bevelen 'n worden toegeschreven. De Russische consul Muchin die uit de Servi ce hoofdstad Belgrado verbannen is is te Weenen fatigekornen. Inlusschen wordt den 14 dezer uil eerst- fenoeriiOe stad gemeld dat de geschillen met Servie treffend zijn. De Turken zullen overeenkomstig het irdtag van den 11 Maart 1815, bezetting in al de Wasplaatsen leggen en de 12,000 man omtrent wel- ef medewerking overeengekomen is naar den Donau vr,S| «aden. iber e.EJ turger p ■en leg orzien n dezell i'ostslrai rerkoopi nkomwi LIS CA IS, ze', eü>lbei\ festtel VAN uw. en ld 1 Zierik' interen de en erdstraa Isailas Een te Sinope in aanbouw zijnde Turkscb oor logsschip hetwelk legen het einde dezer maand to wa ter gelaten moet worden heeft den naam Oltenitza ontvangen ten gevolge der overwinning bij de plaats van dien naam door de Turken op de Russen behaald. r B N K R IZ e. Parits 30November. Een parijsch dagblad het welk in ministeriëlen geest geschreven wordt bevat een lang artikel over de vereenigiug van de heide takkon der Bourbons en keurt die ten sterkste af ais eene po ging om in Frankrijk tweedragt te verwekken maar verklaart tevens dat tic regering te krachtig is om zich daarover te verontrusten. Men verhaalt dat de minister van buitenlandsche za ken eene circulaire aan al de vertegenwoordigers van Frankrijk in andere landen gerigt heeft om hun aan te bevelen naauwiottend op de handelingen van de prinsen uit de beide takken van liet huis van Bourbon toe lozien. oroot-brittakiv ifekf. Londen, 29 November. Volgens de jongste herigten uil New-York zou aldaar een bijzondere brief uit Peking ontvahgen zijn die de lijding behelst dat de Cbinescho keizer then Fung den 2 Augustus naar Gehul in Tar- larije gevlugl is dal prins Wei Chin vijfde broeder van Taon KWang met hel opperbewind is belast en dal de troepen der opstandelingen nog slechts zes dogen van Peking verwijderd waren. Van Amoy is den 5 October befigt ontvangen dat liet schip Lady Eveline op de reis van Hong Kong naar San Francisco den 22 Julij op het eiland Tjpin Shaw een der Magicosima-groep verongelukt is bij welke schipbreuk niet minder dan 241 personen het le ven hebben verloren alleen de tweede stuurman 5 matrozen en 30 Chinezen zijn gered. Dit verschillende fnbriekdistricten van Engeland luiden de lieiiglen ongunstig, in meer dan eene plaats van Lancaslershire hebben de fabriekanten besloten slechts gedurende vierdagen in elke week in slede van zes dagen te werken door welken maatregel ongeveer 40,000 arbeiders getroffen zuilen worden behalve de 60,000 (1 to reeds sedert geruirnen lijd door de geschillen over hel werkloon lijden. Over liet algemeen worden de booge prijzen der levensmiddelen en brandstoffen zeer drukkend voor de arbeidende klassen. BINNENLAND. ZiERIKZEË 2 December. Wij vernemen dat door de kamer van koophandel en fabrijken te Middelburg een adres van adhesie zal worden ingediend aan de tweede kamer van het voorstel der heeren de Man c. s., voor zoo veel betreft de opheffing van hel tonnengeld. Het adres van de voornaamste handelaars eige naars en boekhouders van schepen te Amsterdam Rotterdam, Schiedam, Dordrecht, Alblasserdam. Mid delburg, Zierikzee Groningen Harlingon en in andere koopsleden onzes lands gevestigd is onlangs aan den minister van financiën ingezonden. Daarbij wordt ten sterkste op de afschaffing van het tonnengeld aangedron gen. Adressanten wijzen op de ongunstige verhouding waarin de Nederlandscbe havens tegenover vreemdecon- currerende havens en bepaaldelijk Antwerpen Ham burg en Bremen zijn geplaatst. Behalve dal de medo- dinging doordie belasting ten zeerste wordt belemmerd, voeren zij als een eerste schadelijk gevolg hiervan aan dat alle aangevoerde producten hier te lande duurder zijn dan wanneer ze elders waren ter markt gebragt en dat uil dien hoofde vreemde schepen bij voorkeur de bovengenoemde havens binnenvallen. Tenslotte doen adressanten opmerken hoezeer onder deze belemme ring van den groothandel de algerneene welvaart eli vooraf do arbeidende klasse wordt benadeeld terwijl eene opheffing van het tonnengeld waarschijnlijk ook de opheffing van elders toegepaste retorsie-maatregelen zal ten gevolge hebben. Te Vianen is lol predikant beroepen d.' B. Gewin thans te Oud-Loosdrecht. Het berigl in een der dagbladen geplaatst en door anderen overgenomen volgens hetwelk het standbeeld ter eere van wijlen koning Willem II den 6 dezer zou worden onthuld is ongegrond de dag der onthulling is nog niet bepaald. De lijn der Nederiandsche teiegraaf-maatschappij tusschcn Amsterdam en het Nieuwediep is met d«n rijks telegraaf en door dezen met de lijnen van het buitenland in verbinding gesteld. in den avond van den 23 November is in de ge meente Dantumadeel in Vriesland een paard en chais komende van Doekum en bestemd naar Leeuwaarden door een paar manspersonen aangehouden geworden. De voerman echter die in de nabijheid meerdere personen meende te bespeuren was beraden genoeg om met kracht de zweep over het paard te leggen waardoor hij met zijnen reisgenoot de handen der kwaadwilli gen wist te ontkomen. Men verneemt dat het getal vuurmonden voor de verdediging der vesting Maastricht vereischt door het ministerie van oorlog is bepaald op 160 stuks en dal dien ten gevolge hevelen zijn gegeven om al het meerdere voorhanden materieel der artillerie nog voor den winter in te schepen en naar Delft over te bren gen waarmede reeds een aanvang is gemaakt. Te Gent is dezer dagen mevrouw de weduwe de Cock overleden welke verscheiden rnilioenen heeft na gelaten. Naar men zegt heeft zij hij haren uitersten wil aan elk barer vier dienstboden de som van 100,000 francs vermaakt en 400 francs rente aan ieder der ruim 400 werklieden in hare linnenfahrijk de fabrijk zelve is hel deel geworden van een der meesterknechts, en al het materieel enz. der fabrijk dat van een andereu meesterknecht. Hel huis waarin zij woonde heeft zij aan eene barer nichten vermaakt en al het overige barer bezittingen aan den heer Coppee die geen bloedverwant van haar is. Van Aniboina wordt onder dapteekening van 1 September jl. gemeld dat luiilens herigten van Ter- nate, Zeker Tabelloreesch roovershoofdLabo. genaamd, met zijn gevolg bestaande Uit 40 mannen en 72 vrou wen en kinderen, aldaar in onderwerping was gekomen. Een ander persoon mede Laba gebeeten en voorzien van eeneti pas om van Ternate naar Batjan te gaan bad zich niet ontzien met zijne makkers naar Mangaraaij te stevenen om aldaar zeeroof Ie plegen. Deze zaak werd door den sultan van Ternate onder zocht. Van den Orangkaija van Durdjela op Aroe was lierigt ontvangen, dal twee inlanders van de negorij Karey op dal eiland len gevolge van een geschil een huis hadden in brand gestoken waardoor in eenen korten tijd 26 huizen werdeu in den asch gelegd. De heer Nitzsvhlce handelaar te Makasser had bij die ramp eene aanmerkelijke schade geleden aan parel moer tripang vogelnestjes en andere handelswaren die toevallig in een dier huizen opgestapeld lageri. üet water tot verwarming en verlichting te vens aangewend. Het water is een zamerigesteld ligchaam bestaande uit twee verschillende stoffen zuurstof en waterslof waarvan de laatste zeer brandbaar is en de eerste boven alle andere stoffen uitsluitend geschikt om de verbranding te onderhouden. Reeds lang hebben de geleerden getracht deze beide zamenstellende deelen des waters zoodanig van elkander af le zonderen dat zij als verwarmend en verlichtend materiaal met voordeel aan le wenden zouden zijn. Tot dus verre was men hierin echter niet geslaagd doch dezer dagen zoude dit problems zijn opgelost. Volgens de Monileur toch heeft de keizer der Franschen voor dal hij van Parijs naar Fontainebleau vertrokken is de proef bijgewoond eeuer nieuwe wijze om uil water een ontvlammend en lichtgevend gas le bereiden. Volgens genoemd re- gorings-blad is de proef naar wenscb geslaagd en wordt de werking door middel van het eleclro-magnetismus uitgeoefend. Moge de waarde dezer proef zich be vestigen en het later blijken dat zij ook op groote schaal naar eisch voldoet dan zullen wij niet langer turf ,^hout of steenkolen tot verwarming en verlichting

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 1