I¥.° 96. Woensdag 30 November. 1853, 9! ft 1 I Zr i NZ Woensdag en ïiaturdag. BUITENLAND. BINNENLAND. lOlBI, bleven# 61 |ifc pCt, 7-35,g 92'/4 01«/4 CIELEtEBJ i. Mudde. ,00 a 00, 00 a 11,50 00 a 0,00 ,00 a 13,25 00 a 12 50 ZDSRIKZEESCHE C0ÜRANT. ABOVSIHHTI-PBIil I oo a o.od Per drie maanden ƒ2,00. Franco per post f 2,25. oo P«r »al wending der Advert, daags te voren.'snamidd. vóór ure. oo 1040 stuksj verschijnt: PBlik SIB tOTlBTlXTIBH Gewone 15 'cents de régel. Geboorte-, IJ u wel ij lis-en Doodberig'ten vati 1-6 rëgels h f 1 behalve hel Zegclregt 1KZES i INSPECTIE OP DE VLOED PL A IN KEN. Burgemeester en Wethouders van Zierikzeë ma- en bekend dat op Woensdag den 30 dezer maand eene Igemeene schouwing op de Vloedgtlttiiken alhier plaats hebben met uilnoodiging aan de ingezetenen nigs de havens om hunne vloedplanken of kistingen Isdan behoorlijk in orde gesteld te houden alles over- mkomstig hel reglementvastgesteld den 10 Maart ii afgekondigd den '27 Mei 1846. Zierikaee den '23 November 1853 DE CRANE Voorzitter. C. De JONGE, Secretaris. J-Yndor. reischor (AZR. 'nisgevintj BOITIOBBBHS, ;s dezei Landge KAM rn EE de min civile be 10, her c. i(. urger po tegei Irzien vai derelfil islstraai Erve rzien vai 'IK J US SSoeK Nicolas! IsmeJ i en Hoi el PAS :s tot zet Keulen 24 November. Eene depêche uit Weenen in gisteren zegtdal volgens de jongste beriglen op ft looneel des oorlogs rust lieerscliie. De Wallachfj- ihe militie was hel Russisch leger als active troepen Weeling toegevoegd. Vroegere brieven uit Bucharest lol 17 dezpf hou- rn in del het den turken ofschoon zij gedurende t drie vorige dagen gedurig pogingen deden om den 'iMiau op verschillende punten over te trekken ner- itis gelukt is op den Wallachijsehen oever dier rivier asten voet te krijeeh. Die pogihgen hadden bij Niko- 0. jililie Sistow en Rustuek plaats, waarbij zeer onbe- -| «lidende gevechten voorvielen. Bij ülletiilza hebben Russeh hunne stelling zeer versterkt daar zij bij de epen Dobreuie en Negonesti twee kampen ieder rt 5000 man en twee batterijen vier eskadrons ilaner en 1000 kozakken gevormd hebben. Gort- halw/jf werd ieder oogenbtik te Krajova verwacht en nel zijn voornemen geuit hebben om ook op dal punt t Turken aan te lasten en van Kaïnfat naar VViddin rug te drijven. Het gerucht wit, dat een gfont aantal irreguliere aar goed gewapende Turken uil Bosnië is opgerukt een inval in Servie te beproeven op het vernemen iaarvan de Serviërs als een eenig man zijn opgestaan |n hunne grenzen te bezetten. Uit Krajugewacz veer gilde Servische kanonnen naar de bedreigde punten «'zonden en men zag bloedige gebeurtenissen te ge let. De Kölnisihe Zeitung gisptin haar hoofdartikel Van 'en hel Engelsch ministerie ten sterkste over zijne lilick ten opzigle der Ooslerscbe zaken. Het noemt vredelievendheid van lord Aberdeen en diens atnbl- oolen eene laffe il lauwhartigheid zonder welke de en hare tegenwoordige hoogte niet bereikt zouden 'benAsn de verzekeringen van de Times dat En- 'and eindelijk besloten zou hebben doortastend te "leien slaat dal blad weinig of geen geloof. Boven- zijn die verzekeringen altijd voorwaardelijk. Nu "'beet het dat Fruissen en Oostenrijk moeten voor- don weder (lal geene beslissende stappen gedaan ""en worden alvorens met Frankrijk eer, verdrag 'rent het eigenlijk doel des oorlogs gesloten is. Volgens de Ostd. Post Was hel gerucht in omloop, 'een zoon van prins llogorides die te Bucharest ge- 'I is geboeid naar Petersburg is gebragt omdat "IS Gorischukojf eene briefw isseling lusschen eerslge- tttnlen en Ozzier-pacha heelt opgevangen Waarin aan dezen Tuikschen generaal de bewegingen der "pen medegedeeld werden. Ook moeten zes bojaren 'ir Siberie getransporteerd zjjn Wegens versland- "ding met Ömer-pacha. V B 1 k B II K, JAHUs 24 November. Als eene oplettendheid die Weiligt voor verschillenden uitleg vatbaar is 'haalt meh dat de keizer toen hij aan den heer iott Mtjf Ie Fontainebleau rnededeeling liet doen van nèche vermeldende de door de Russen in Azle 854. o v a tteni toepass! nis. icruchlf HA H A (vroeg! ILL EU LKUl zeer g ich. d.fcli en 11 bij vuor| lïiiid" uedieuiil iE 1fÖ9\ behaalde overwinning hem ook kennis dééd 'lïërticrt van de depêche uit Weenen waarhij herigt werd ge geven van de zamënkomst des graven van Chambord met den hertog van Nemours. ïn verschillende departementen heerscht gisting. Dok verneemt men dal vele muntstukken met het borstbeeld van Napoleoh\n omloop zijn welke vefminkt zijn of voor hel hoofd van den staat tyeleedin gende woorden hevatten. Kr zijn maatregelen geno men om de schuldigen te ontdekken. Men meldt uit Konstantinopei van den 10 dezer Het betigt nopens de ovcrwinrting Welke den 4 dezer na een gevecht van zeven uren bij Ollenitza door de Turken op de Russen is behaald heeft hier de grootste vreugde verwekt. Het nopens dit roemrijk feit ontvangen bulletin werd gisteren openbaar gemaakt en de geestdrift welke men aan dén dag legde om zich daarvan exemplaren te verschaffen was zöo groot dat de lusschenkomst der politie morst worden ingeroepen om Wanordelijkheden aan dé drukkerij te voorkomen. Ook heeft dé porto berigt ontvangen dal Selim- pacha dé opperbevelhebber van het leger van Ballonn na het fori Chefkétil hémagtigd te hebben naar S.1- Nicolas was opgetrokken om d'e kléine stad Welké door eene bezetting van 10,000 man werd verdedigd aan te. tasten. Den 24 dezer is dé paketboót van Konstantinopei te Trieste aangekomen met beriglen uil die Stad van den 14 dezer. Toen Waren aldaar geruchten nopens een wapenstilstand in omloop. De Ëugelsch-Fransche vloot was geheel in dén Bosphorus binnéngeloöpen en had zonder zich voor Konstantinopei op te houden éené stelling in dé baai van Beikes ingenomén. Ken korps Gluislen-kaValterié was gevormd één Poolsch renegaat stond aan het hoofd «UarVait. Ook was te Kars op de Aziatische grêhzéii éeh vreemd legioen ge vormd. De gewezen Hongnarsélte generaal Klap ka Was aangekomen. De porie had pacha's benoemd voor iweö provinciën in de Kaukasische streken. Een hier uit VVeeheh ontvangen bijzondere brief, van 21 dezer verzekert hoe mén het daar op van hel oorlogslooneé) ontvangen berigt Votir zeker hield dat de Bussen eene grooté krijgsoperatie wilden onderne men door den Donau op twee punten en wel bij Ruslsthuck én Silistria over te trekken. De Weg van die twee stéden vereenigl zich met dien op Schuin!» eb voett naar laatstgenoemde plaats welke nevens Adria- nopel een der bolwerken van Kuropisch Turkije is. Bevestigt zich deze tijding en brengt eén wapenstilstand geene verandering in de plannen te wéég da») moet zij als hoogst belangrijk worden aahgé.merkt haardien daaruit het voornemen dér Russen blijken töu om on- middelijk tegen Konstantinopei Op te rukken. B T4" BÖITTAMMliS Dtf» Londen, 2-4 November. Ken dagblad van New-York zegt, dat de welwillende ontvangst van de Noord-Amé- rikaanschen schout bij nadht Perry niet alleen aan dé indrukwekkende houding der onder zijne hevelen staande schepen maar ook aan Ëngelschen invloed zöu moeten Worden toegeschreven. Do Ëngélsche regering zou na melijk alvorens de expeditie afzeilde instructiën aati d.* Bowringharen gevolmagtigtle in China, gëzonden hebben, om een spetialen gezand naar Jedo te doért ver trekken die den Japanschfen keizer verwittigen moest dal eehe gröote en maglige natie die nagenoeg geheel het noordelijk gedeelte van Amerika besloeg j gereed stond pogingen aan te wenden Om den vrijen toegang tol zijn rijk le verwertien en dal het van de kaul der Japanezen onvoorztglig wezen zou dit aanzoek af té wijzen naardien de Amerikanen fier en vaardig Waren om zich van ondervonden tegenstand te wreken, maar daarentegen Wanneer hun alles wal zij eischten wierd toegestaan de zaken weldra weder op den vorigen voel laten zouden. In Michigan Wöédt een bosöhbrand t die öfschoön door de laatste regens erhigzinS gedempt evenwel op vele plaatsen nog voortduurt, Duiseiide akkers bosch- gronil zijn ternield en de aarde is overal ter diepte van een voet geheel iii ësch veranderd. Men schat bet ver lies aan gebouwen gekapt hout enz. op verscheiden düUend dollars. Z'ierTkzee 29 November. Men verneemt dat het onderzoek van het bekende voorstel der negen leden in de afdeelitigen van do tweede kamer is afgeloopen en dat hei voórloopif; verslag deswege wordt opgemaakt. Bij Z.r M.' besluit van den 23 dezer is aan m.r G. A. folieer, öp zijn daartoe gedaan verzoek verleend eervol omslag als kantonrpgter te Middelburg. De beroemde sterrekundige Èabinet van het Frar.sclie Instituut beeft in de jongst uitgekomen alle- verir.g van dé ftèveti des Deux Xïondcseen fragmont séplaatst 'over een arbeid wegens de komelen waarin wij op nieuw hulde brengen aan de onvermoeide po gingen van den lieer flomme le Middelburg wiens be rekeningen nopens de komeet die door sommigen in 1853 gewacht wérd uitwijden dat die eerst in 1858 zal vers'cliij'n'en. I)e heer Pabinet acht do wereld ge luk dat bet bijgeloof nopens de staartsterren begint ta verdwijnen of liever reeds gfortlendeels verdwenen is; dweil bij iegt ten Slotte dat de vroegere geslachten riog teerder te verSchoOnen Waren eb dal zij aan een zeld zaam verschijnsel in den hemel bijzondere werkingen toeschreven waabvan de wetenschap het nietige heeft aangetoond dat zij die in onze dagen aan de rond- Wenteling van tafels of andere Voorwerpen bovenna tuurlijke krSChten toeschrijven. Dat is een fetichisme van de ergste snort," zegt de heer babiiiet. Verleden maandag avond zijn in den algemeenen kerkeraad dér Hervormde gemeente te Amsterdam ge lezen éeh aantal ingekomen adressen en protesten tegen de beroeping van d.- L. S. P. töeijboom als leeraar der genöeihdé gemeente waaróver in de laatste weken in openbare bladen veel geschreven iS. De kerkeraad heeft al de adressen met meer dan 500 underteeke- ningph voorzien verzonden aan hel provinciaal kerk bestuur én besloten den heer Dleyboom rnededeeling le doen van die verzending. Uit Willemstad Wordt gemeld dat bij do duurla van het vh'Ssoh bh andere levensmiddelen bet aldaar voor de mindere klasse als een voorregt geacht werd dat thans op het Hollandsche Diep zoo verhalend veel spiering wórdt gevangén dat de kleinere soort voor 6 cent per hen of mand Wordt verkocht, terwijl alleen de grootste soorten verzondeh worden. De steurharingvangst blijftvoor wat Scheve- ningeti betreft voOrbeéldeloöS günstig. Sinds den 18 dezer tttch zijn op hieuw 31 pinken aldaar aangekomen, die 2,506,000 slukS haring hebben aaugebragl. Eeu ieder betreurt hét dat de vrije visscherij nog steeds door verbodsbepalingen wordt belemmerd; ware dit hot geval niet en rnogl de gevangen Wordende haring ge kaakt eh lot pekelharing gemaakt worden dan zou niet alleen de reederij zich regt gelukkig achten maar Ook de arme visschers en al diegenen, wier beroep met de viSSblietij in oen naauw verband slaat gedurende den winter uil hunne eigene verdiensten in plaals van Uit de arihehkas in hun onderhoud kunnen voorzien. Men meldt uit AirierOngen van den 22 dezer Gisteren had alhier de eerste der le houdene voor lezingen óvef landbouw enz. plaats door den heer L. Mulder. Na bene voorafspraak waarin kortelijk werd aangetoond het grooie nul en het doel hetwelk Z. M. mbl deze voorlezingen beoogde ging de spreker over tol hel eigenlijke Onderwerp dezer eerste verhandeling, namelijk de dampkring. Spreker verklaarde wat de dampkring is een mengsel van gassen en sprak verder Over zijne eigenschappen als veerkrachtigbeid ge- Wigl vochtnpnetheiid vermogen en helderde dit alles met Vele belangrijke en schoone proeven op. Na da hoorders alzdo met de voornaamste eigenschappen des dampkrings bekend te hebben gemaakt wees bij hen op hel innig verhand lusschen den dampkring en al het geschapene zijnen invloed op verbranding en ademha ling en deed daarna bovenal uitkomen zijnen grooten invloed op de planten en dieren op hunnen groei en leven. Deze verhandeling werd door hel groot aantal aanwezigen met blijkbar» belangstelling aangeboord en getuigde van de gemakkelijkheid waarmede de beer Mulder zijne toehoorders weel le boeijen en zich ook voor de min ingewijden ia de wetenschap duidelijk en verstaanbaar le maken.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 1