Daarna is do vergadering gescheiden. Na den afloop ^er zitting zijn de afdeelingon vergaderd geweest tot het onderzoek van het voorstel der negen leden betrek kelijk den accijns op het geslagt en het tonnegeld. Overmorgen donderdag ten elf ure aanvang der beraadslagingen ovor de ontwerpen tot vaststelling der staatsbegrooting voor 1854. De eerste kamer der staten-generaal is bijeenge roepen tegen vrijdag den 2 December aanstaande tot hervatting van hare werkzaamheden. - De minister van marine heeft Ier oppnbare konnis gebragtdat aanvankelijk en met oogmerk om aan dien maatregel in het aanstaande jaar meerdere uitbrei ding te geven eenige zeeloodsen van Texel Goede rede en de Schelde na afgelegd examen en gedane proefreizen zijn toegelaten tot het loodsen op andere zeegaten dan die tot welke zij behooren dat deze zee- loodsen zijn bestemd voor de dienst in het Engelscbe Kanaal en dat mitsdien op de aldaar kruisende Texel- sche en Goereesche loodsvaartuigen loodsen zullen te be komen zijn geadmitteerd op dezeegalen van Texel Goedereede en Brouwershaven en op de vaartuigen van het Schelde loodswezen loodsen geadmitteerd op de zeegaten van Texel zijnde reeds ten verleden jare aan tdo loodsvaartuigen, welke met den noordelijksten kruis post voor de monden der Schelde zijn belast opgedra gen om ook het zeegat van Brouwershaven van de zuid zijde te dekken waartoe aan onderscheidene Schelde- loodsen admissie is verleend om schepen te loodsen uit zee naar de reede van Brouwershaven. In de laatst verloopene week is de tentoonstelling Van bouwmaterialen te Amsterdam gesloten na dat aan al de op ambachten geplaatste jongelingen die in de weeshuizen dier stad worden verpleegd de gelegen heid was gegeven om die te bezigtigen. Een gelijk ver lof is vroeger verleend geworden aan de stads werk lieden en die der spoorwegen en aan al die inrigtingen, welke tot welslagen dier tentoonstelling hebben bijge dragen. Het bestuur der vereeniging voor volksvlijt heeft door deze eerste proeve getoond wal men van deze nuttige stichting eenmaal te wachten heeft. De goedkeuring van allen die de tentoonstelling bezocht hebben en dit getal bedraagt 10.000 personen de medewerking en hulp van de maatschappij ter bevor dering der bouwkunde van de commissie van heoor- deeling en het bezoek van den hoogen beschermheer Z. K. II. prins Frederik der Nederlanden als ook dat Van zijne exc. den minister van binnenlandsche zaken Lebben alle moeiten en zorgen ruimschoots beloond. Jl. zondag avond omstreeks 8 ure had tusschen Muiden en Weesp een verschrikkelijk ongeluk plaats. Klaas Abkouer werkman op de buitenplaats van den heer m.' S. P. Lipman en wonende te Muiderberg keerde met zijne vrouw en 5 kindoren van Loenen alwaar het gezelschap het bruiloftsfeest van den oudsten zoon des gezins had bijgewoond huiswaarts toen op weg de wagen waarin die personen zich bevonden in het water geraaklo met dat jammerlijk gevolg dat alleen de vader kon gered worden terwijl de moeder en de vijf kinderen waarvan de oudste eene dochter van 29 en de jongste eene dochter van 10 jaar hun nen dood in de rivier vonden. Toen eenige dagen geleden zekere R. K. te Staphorst woonachtig, met zijn meisje wandelde .volgde hen vier jongelingen aan welke hij te kennen gaf, liever te zien dal zij vooruit gingen. En op hun ant woord van wel zoo ver achter te zullen blijven om hel minnend paar niet te hinderen stoof hij op en sneed een der vier jongelingen met een mes zoo hevig over oog en neus dat de laatste half afgesneden en het oog waarschijnlijk voor altijd verloren is. Hij is bereids door de justitie te Zwolle in verzekerde bewaring ge- nomon. Een Hollander deelt in eenen brief aan eenen vriond te Amsterdam uit San Francisco (Ca 1 ifornie) tld. 20 Augustus II. geschreven de volgende beschrij ving van eenen reusachtiger) boom mede welke brief in het Algemeen Handelsblad is opgenomen De boom, die omgehakt is is niet de dikste er zijn nog twee dikker, doch deze zijn beide een weinig hol hetwelk met de gehakte het geval niet is. De top van den boom is met hel vallen aan duizend stukken gebroken die zich hebben verspreid zoodat het onmogelijk is de jui ste hoogte le bepalen doch vermoedelijk was zij tus schen 300 en 350 voeten (en dus omtrent gelijk aan die van den Ulrechlscben Dorn). Door den val brak de boom in 2 stukken op eene plaats waar hij 12 voeten middellijn had. Vier menschen hadden 22 da gen werk om dezen reuzenboom te vellen en toen hij eindelijk viel was de kracht van den val zoo groot dat hij 4 voeten diep in den grond zakte. Men bere kent zijnen ouderdom op ongeveer 2000 jaren. De mid dellijn van den gehaklen boom op 5 voeten boven den grond is 27 voet de omtrek op die plaats 811/a voet de gemiddelde dikte van de bast 1 voet de lengte van den beganen grond lot waar de top afgebroken is 238 voet. Van eenige der nog staande hoornen geeft hij ook nog de omtrekken op mede op 15 voeten boven den beganen grond 92 voet 10 duim 54 voel 9 duim; 52 voet 4 duim 51 voet 5 duim 49 voet 6 duim 48 voet 10 duim 47 voel 1 duim 44 voet 4 duim 39 voet 11 duim. Van twee der vorige hoornen zegt hij nog dal de een omstreeks 90 en de ander omstreeks aO vozl Mii gelijken omtrek heeft. Ook lag er een zware Imom die van binnen gedoeltelijk uifgerol was, op den grond. De briefschrijver ging er lo paard ongeveer 30 passen in en keerde zich toen altijd te paard zittende met het grootste gemak om. De dikte van het hout rond om hem schatte hij op 5 voelen. Men zeide liern dal in Oregon neg veel grooter hoornen zijn dan doze. JONGSTE BlltTENLANDSCHE TIJDINGEN. Men schrijft uil Konslantinopel van den 10 dezer: HetFranscli dagblad dezer hoofdstad behelsde gisteren een uitvoerig en tamelijk gezwollen berigt wegens den slag bij Oltenitza. Het aantal der gesneuvelde en ge kwetste li lissen wordt daarin zeer hoog het verlies der Turken daarentegen zeer laag geschat. Dat laatstge noemden dus heet hot geene gevangenen gemaakt hebben moet hieraan worden toegeschreven dat zij geene kavallerie hadden om de vlugtenden, die door de Russische kavallerie gedekt werden to vervolgen. Voorts wederspreekt dat dagblad het gerucht der ne derlagen welke de Turken opeen ander punt van den Dünau en in Azie geleden zouden hebben. De Fransche stoomboot Napoleon en het linieschip Friedland door het stoornfregal Mogador gesleept, waren den Bosphorus binnengekomen en hadden het Serail gesaluëerd. Ieder oogenblik zag men het overige der Fransche en Engelsche eskaders te geir.oet. Te Weenen uit Bucharest ontvangen herigten van 14 dezer verzekeren dat vorst Gortsrhakoff met de helft van November aanvallenderwijze moest gaan han delen ingevolge uit Petersburg ontvangen hevel van 8 dezer om den oorlog nu met alle krachten door le zetten. mi? lil DE EERSTE AARDAPPELEN IN BUITSCïlLAND. Bij gelegenheid dat er in ons land aardappelen uit Diiitse.hland in groote menigte ingevoerd worden en dat daardoor de hoop van menigen verkooper op nog hoogere prijzen dan deze aardvrucht voor eenige weken kon gelden teleurgesteld wordt is het volgende zeker niet van alle belane ontbloot. Johannes Mallhceus hoogleeraar der geneeskunde te Herborn in Napels, heeft omstreeks het jaar 1621 aldaar de eerste aardappelen gepoot. Hij had die uit Engeland ontvangen en behandelde ze als een tot sie raad bestemd gewas hetwelk hij daarom ook in een pot voor zijn venster ten toon stelde. Toen nu de dochter van een aanzienlijk burger der stad juist ten tijde dat de plant hare bloesem ontwikkeld had brui loft zou houden verzocht haar vader den hoogleeraar om deze zeldzame bloem tot tooisel der bruid. Matthceus gaf ze en het lieftallige bruidje droeg den aardappel bloesem op haar boezem. In 1630 wist men reeds eenigzins beter waartoe het gewas dienstig kon zijn toenmaals aten de edelen en aanzienlijken de knollen op het dessert als eene zeldzaamheid. ZEE1 EN Zierikzee 23 November. Uitgezeild het schooner- schip Burger, kapt. P. J. Bartelsu in ballast naar New-Cnsile. Brouwershaven 22 November. Binnengekomen: Magdalena kapt. \Y. Griffith van Liverpool en Berthij kapt. P. F. Wold van Marin heide naar Dordrecht. EllYOEIt-MLEN AFVAART DEI STO ©MBOO T STAB ZIERIKZEE, fan Zierikzee Zondag 27, 's morg. 10 ure. gedurende de maand November. fan Rotterdam STO O MB O OT-DIE MS T TUSSCHEN Dingsdag 29,'s morg. 4 ure. middelburg, zierikzee en bergen-op-zoom. fan Bergen ZafuHag 26. 's morg. 11 ure. Dingsdag 29, 3''.2 Zaturdag 3, C f an Middel b urg Maandag 28, 's morg. 7 ure. Vrijdag 2, 5 Maandag 5, 7 DILIGENCE - DIENSTEN, corresponderende op de stoottlftootetf aanleggende AAN MET ZÏJPE. Vertrek-uren van Zierikzee gedurende de maanden Nov.en Dec. (dienst tcssohen middelburg en Rotterdam.) Naar Middelburg Dingsdag 29, 's morg. 6 ure. Woensdag 30, 6'4 V.ijdag 2, 8 Dingsdag 6S HVa Naar Botterdam: Zondag 27, 's ruorg. 7L2ure. Dingsdag 29, 0 '4 Woensdag 30, löl/a Donderdag 1, 11 (dienst tusschen vlissingen es rotterdam.) Naar flissingenI Naar Botterdam: I Dingsdag 29, 'sraorg. 7V2 ure. Maandag 28,'s morg. 91/2Wcr. Zaturdag 3, 9'/a Vrijdag 2, 10 (DIENST A M I C I T I A.) Naar Bergen-op-Zoom en Antwcrpent Zatunlag 26. 'smorg. 4'/2 ure-. Dingsdag 29, 7 liEUKSHAKRTBERIGTEH ENZ PRliZKBI DER EFFECTEN TE AMSTERDAM, den 24 November 1853. gebleven, Nederlanden pC. Werk. Schuld 6^ A 92 >/4 91»/4 Amorl. Syndikaat 3 Va pC. (j Nieuwe HandeLMaats. 4'/2 Oost-lndiën 4 MID DEMP RIJZEN VAM BE VOEGENDE ARTIKELEN TE ZIERIKZEE van den 24 November 1853. De Ned. Miidde. O. Tarwe 1852 ƒ15,00 a 16,00 N dito 1853 - 15,00 a 16,25 Zaai-Zomer dito - 12,00 a 13,00 Rogge 18; Idem 1833 W.-Gerst 1853 Z.-dito 1852 Haver Paardeboonen Witte dito Bruine dito - 0,00 a 0,00 11,50 a 12,00 - 8,25 a 8,30 - 7,50 a 7,60 4,00 a 4,20 - 7 50 A 7,80 - 12,00 a 13,00 - 12,00 A 14,00 De Ned. Mudde. Graauwe Erwten 00,00 a 00,00 Groene dito 1853 - 11,00 a 11,50 Gele dito Koolzaad Zaai-Lijnzaad Slag-Lijzaad Raap-Olie Patent-Olië Lijn-Olie - 0,00 a 0,00 - 13,00 a 13. - 12,00 a 12 50 - 0.00 a O.oü - 41,00 per vat - 44,00 - 00,00 Raapkoeken ƒ00,00 de 1040 stukj< Lijnkoeken - 00,00 MAKTPElRtJZEN DER MEEKRAP TÉ ZIERIKZEE f van den 24 November 1853* teelt 1832. Tweeeneeti, 1ste kw., blank Twee en een middelbare dito Twee en een, mindere dito Een en een 1ste kw. blank Een en eeh middelbare dito Een en een, mindere dito Onberoofde, 1ste kw., blank Onberoofde, middelbare dito Onberoofde, mindere dito Muilen Middelbare dito s ƒ26,50 a 27,00 25,50 a 26,00 - 2t«50 a 25,00 26,50 a 27,00 25,50 a 26,00 - 24.50 a 25,00 - 26,50 a 27.00 - 25,50 a 26,00 - 24,00 a 25,00 - 6,00 a 6.00 - 3,00 a 4,00 m Heden overfeed onze Vader en Behuwd-Vader, C. MONTE in leven Schoolonderwijzer te Dreischor in den ouderdom van acht en zeventig jaren. Zierikzee W. S. MONTÉ. 24 November 1853. J. MONTÉ Daze. Strekkende deze tevens als bijzondere kennisgeving INS Bur! ien Ixi ilgemi il pis atigs l Isdan nkon afgti Z Keui De ondergfiteekende maakt langs dezei ,n g,s' - I't tooi lie mi fdeeli Vroe n in e drie onau ■tis ge •sten weg aan zijne geëerde Stad- en Landge' nooten 'hekend dat hij zijne Affaire in 'JTAESABi. SASiaB? SISAKES K.OFSi'H J en THEE alhier heeft geopend beveelt zich ten dien einde min zaam aan. Van eene allesints prompte en civile be handeling kan men zich verzekerd houden, Zierikzee den 25 November 1853. C. CATS. Appelmarktwijk B n.° 10, Wordt gevraagd tegen den 10 December c. li. Bj eene 1)113 KIMT,Tl KID die een Burger po 'wÜ kan koken en verder huiswerk verriglen lege een jaarlijkscb loon van zeventig gulden. Voorzien va goede getuigschriften en minstens twee jaren in deze'" dienst geweest. Zich vervoegen in persoon, Poststraat wijk C n.° 97 te Zierikzee. POST- en PAPIER NIEUWE KINDERWERKJES waaronder het Tinnen üSorlt alle zeer geschikt voor S.'-Nicolaas en Nieuwjaarsgeschenken alsmedl van vele soorten van Velijn en Holi SCHRIJFPAPIER als ook geel PA in onderscheidene formaten alles tot zei lidend R uss orpnn I 50 lilahen lil ah/f wt zij Tu 1 irug ie De Uitgevers dezer Courant Ervb j"e' P A. de VOS zijn ruim voorzien va ;,8iir R"1 «i ren i jaarvan hunn de S. tezond iet. De Eö kn lage prijzen. H||{ Ook zijn hij dezelve le bekomen: Vele soorten van ALM ANAEEEN voor 1S54, De ZEEUWSCHE DUINVREUGDhe vatten/ meer dan 150 op verschillende gelegenheden toepas» o (,n lijke Gezelscbaps-Liederen2ae druk a 40 cents. De laatste levensbijzonderheden van den beruchte JOH AN CATO EAMERLING, of ABRABA MAGGARIS tweede uitgave a 25 cents (vroeg f '.«O] Zoogenaamde ENGELSCHE POELSPELLEfl opgeplakt op kaarten a 50 cents. Extra rnooije en goed schuivende SPEELEAAl TEN van 5 8 10 15 en 20 cents per spel. Beste zwarte glansrijke SCHRIJF-1NET zeer g schikt voor Stalen Pennen a 50 cents per ffesck. Tot het lezen van alle iinnenlandsck RiieuevsKlarlen en bet doen jvBaatsen vj Advertentiën in dezelve bestaat er bij voorj during gelegenheid. Verder bevelen zij zich ook aan tot bet doen fei»^ en vergulden van a 1ivfwimniWB ^ARtig like wg alt n fèj Hl jlle soorten van BoekwerM ook hieromtrent kan men van eene prompte bedieoMl verzekerd zijn. land ei pelen zijn "s beet ando Innen "rent I, Vol een zi "d is ins Gor "tulen aan tfpen n I't Sibi Hing n ÏBR STADS-DliCKKERIi VAM DE ERVEH A. DK ÏOS'

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 2