HERIKZEESCEE COURANT. w- ]V.° 95. Zaturdag; 26 November. 1853, Woensdag en Zaturdag. Buegemeesteh en Wethouders van Zierikzee ma- rn bekend dat op Woensdag den 30 dezer maand eena Igrmeene schouwing op da VloiMljtlankeii alhier il plaats hebben met uitnoodigiiig aan de ingezetenen ngs de havens om hunne vloedplanken of kistingen Isdan behoorlijk in orde gesteld te houden alles over- pnkomslig het reglementvastgesteld den 10 Maart n afgekondigd den 27 Mei 1846. DE CRANE Voorzitter. C. de JONGE, Secretaris. NIEUWSTIJDINGEN BUITENLAND. Keulen 21 November. Het Engelsch gezantschap Weenen heeft den 15 dezer depêches uit Bucharest mtvangen wier inhoud terstond naar Londen is over zonden. Behalve bijzonderheden over de bereids he iende gevechten behelzen zij naar verhaald wordt en belangrijk berigt over de beweging der Turkscho ipgerafdeeling legen de hoofdplaats van Klein Wallacliije. tij zijn namelijk van Kalafat naar Czorojul gemar- ilieerd rn dreigden Krajnva aan te tasten hetwelk Inor de Russen sterk bezet was wier magt bovendien tl den Inatslen tijd nog door het korps van den getie- an 1 Fischbnch versterkt is hetwelk de generaal Ban nenberg wiens hoofdkwartier van Pilesli naarSzlalina veilegd in ijlmarschen derwaarts had gezonden. De riirkscbe troepen zouden nogtans voortgerukt zijn en luen zeide dat de generaal Fischbach plotseling bevel I ontvangen om Krajova te verlaten cn op Szlatina rug te trekken ten einde zich daar met den generaal knnenberg te vereenigen wiens korpsdoor de ver- ilcrkingen welke vorst Gortschako/f uit Bucharest afge- imtlen beeft, tot ongeveer 18,000 man moet zijn aan- eproeid. Reeds zou Krajova zonder slag of stoot den ken in banden zijn gevallen en de terugtogt der lissen hieraan zijn toe te schrijven dat de bij Nico- icilis nver den Donau getrokken Turken onder bevel 7'e/ï/f—paclia insgelijks hunnen marsch over Kra- ava en Szlatina rigtten waardoor de Russen tussclien wee vuren geraukt zouden zijn en eetie overmagt te lestrijden gehad hebben welke in weerwil hunner pils beloonde dapperheid niet te wederstaan zou zijn rwppst. Londen 21 November. Bij het vertrek der post verzekert men dal er van het gouvernement openlijke kennisgeving is geschied lol eene werviDg van 10,600 Ziekikzee, 21 November. Op II. zaturdag heeft, in de stads teekenschool alhier, de uitreiking der medailles en eereprijzen in tegenwoordigheid der onderwijzers en van alle de leerlingen der school plaats gehad dia voor de beslgekeurde teckeningen in den vorigen win ter vervaardigd bestemd waren. we'k« rajj le vorslin, Vpril I8i; geborei 11 ute 3'/ >v ember. am.) lam: f)l'2 <it(! 9l/f iO'/, am: 6 'Kd »V* )aoi, tot 50 in 7? en nede U\VEÜ Meerei b'j e in Dood'o' V09. abommkmewtb-prijs i \r drie maanden f 2,00. Franco per post 2,25. 'mending der Advert, daags tevoren' snarnidd. vóór dl ure. Verschijnt! prijs deb advehtbntibm Gewone 15 cents de regel. Geboorte-, Huwelijfa-en Doodberigten van 1-G regels af 1 behalve hel Zegelregt. INSPECTIE OP DE VLOEDPLANKEN. Zierikzee den 23 November 1853 s i val i den nrig lit DuiTaoHi.aasj>. 0e Turksche troepen die bij Hirsowa over den Innau getrokken zijn zouden insgelijks op Bucharest rigt wezen en hunne voorhoede Oresch reeds bezet mli hen. Volgens berigten uit Petersburg is den 9 dezer i Zarskoye-Selo in tegenwoordigheid van de geheele izerlijke familio de goddelijke zegen over de Rus- ische wapenen pb'gtig ingeroepen. Den 10 heeft het lui zich naar Gntschina begeven en zal den 6 December an daar naar Petersburg terugkeeren. De ernstige keer welke de Turksche kwestie se- lert kort beeft genomen oefent reeds ccnen nadeeligen nvloed uit op bet handelsverkeer 'li Zuid-Duitschland. 't do talrijke fabrijken van bet naburige Offenbach heh- 'tn de bestellingen melkbaar afgenomen. Dit is bij- "ntler het geval melde bijouterie-en galanteriewaren, 'sniede in bet artikel portefeuilles die een groot do- fcl in Turkije en andere doelen van de Levant vonden. uilwerking van deze staalkundige verwikkelingen rloont zich mede op eene gevoelige wijze op de circu- ie van hel bare geld. Zoo wordt onder anderen uit «tichen geklaagd dat men zich daar voor bet meest 5l,liile papier geen geld verschaffen kan. r B 1 N S B II B, Paiujs 20 November. Heden heeft alhier de in- plaats gehad van den spoorweg van het pleiu de la Concorde naar de harriére van Passy langs wel ken de wagens door paarden worden voortgetrokken. Vele personen van aanzien waren daarbij tegenwoordig, onder anderen de minister van openbare werken die alles tot in de minste bijzonderheden in oogenschouw nam. Het traject werd in .zeven minuten afgelegd. 60 menschen worden door twee paarden voortgetrokken met eene snelheid van twee mijlen in het uur. De proefneming is volkomen geslaagd. De sierlijkheid en gemakkelijkheid der wagens laat niets te wenschen over. Volgens telegrafisch berigt uit Konstantinopel hetwelk echter allezins nadere bevestiging vereischt zou een gedeelte der Engelsch-Fraiische vloot de Zwarte-Zee zijn binnengeloopen. Uit Konstantinopel wordt gemeld dat de Oltnma- nische regering 30,000 paarden had aangekocht voor de dienst barer ka valer ie en barer artillerie reeds wa ren haar 10,000 paarden geleverd. Zij moeten dienen voor de nieuwe regementen tirailleurs te paard lot welker oprigting besloten, is. Men verzekert dat de consul-generaal van Rusland te Alexandrie last heeft ontvangen het land te verlalen. Tol nog toe waren de Russische agenten in Evypte op hun post gebleven doch de krachtdadige wijze waarop A Mas-pacha de partij des sultans heeft geko zen wordt door het Pelersburger kabinet als eene vredebreuk beschouwd. Ineen brief uit Konstantinopel van den 7 dezer aan het Journal des Débats gerigt wordt het volgende gelezen Een der op de Russen gevangen gemaakten in het fort dat de Turken hun op de grenzen van Iilein- Azie hebben ontnomen is den volgenden dag bij den seraskier gebragt en beeft daar in tegenwoordigheid van verscheiden personen een kort verboor ondergaan. Zin hier wat een der getuigen van dit tooneel mij heeft verhaald na lot den gevangene verschillende vragen le hebben gerigt nopens het korps waartoe hij behoorde en aangaande het militaire stelsel van Rusland bood men hem uitzigt aan om cenigo dagen te Konstantino pel door te brengen en vervolgens naar vorst Gorlscha- koff teruggezonden to worden op voorwaarde dat hij overal zou verbalen wat hij gezien zou hebben en dal hij zijne makkers zou doen begrijpen dat de Turken de Christenen niet opeten. De soldaat weigerde zeggende niet te weten wat hem hij zijne terugkomst wachtte dat het beste wat nog voor hem zou zijn weggelegd ongetwijfeld zou weten naar zijn regement teruggezon den te worden en dal hij daarvan reeds genoeg had. Maar zeide men lot hem gij zult uwe familie kunnen wederzien." Mijne familie was liet ant woord het is achttien jaren geleden dat ik daarvan gescheiden hen en sedert den dag waarop ik uit mijn dorp werd weggevoerd heb ik niets meer gehoord van mijnen vader van mijne moeder of van een der mij nen zij zijn welligt allen dood of hebben mij vergeten laat mij dus bier tot don vrede liet zal nog altijd lijds genoeg zijn om mij uit le leveren." Deze verklaring welke ongetwijfeld alleen tot grond had het wantrou wen des gevangenen omdat hij niet aan de opregtheid der hem gedane aanbiedingen geloofde heeft een zeer levendigen indruk gemaakt op do hoorders en men be ijvert zich natuurlijk om dezelve overal le verspreiden. Ook heeft men in de stad eenigo Russische munitiebroo- den verspreid welke men bij diezelfde gelegenheid heeft bemagtigd en welke de overwinnaars zoo lerugstoolend toeschenen dal zij zich gehaast hebben deze zwarte zure verfoeijelijke brootlen aan boord te brengen van het stoomfregalschip dat in last bad de zegeleekenen van den strijd herwaarts over te brengen. Te Konstan tinopel hebben zij geone mindere uitwerking te weeg gebragt dan op de grenzen van Klcin-Azie." Heden is bier bel gerucht in omloop nopens het ontdekken eener nieuwe zamenzwering. Men spreekt van nieuwe en talrijke arreslalien welke in de weste lijke departementen zijn bewerkstelligd. q b o o t— bh1ttamb1e k. zeelieden en men bragt de geruchten dat de ver- I eenigde vloten de Zwarle-Zee zouden zijn ingestevend, daarmede in onmiddelijk verband. Dit gerucht was I versterkt door het betoog van den Times dat alle trak- j taten en dus ook dat waarbij de Zwarte-Zee voor i vreemde oorlogschepen gesloten is vervallen verklaard worden. In het aanslaande jaar zal op aansporing van het geografisch gezelschap eene nieuwe expeditie ter opsporing van Franklin worden uitgezonden. Men hoopt dal het bevel over liet schroefstoomschip Phoe nix alsdan aan kapitein Ingle field zal worden opgedra gen. Deze zoude niet meer het reeds zoo dikwijls vruchteloos bevaren Wellington-kanaal onderzoeken maar trachten van de noord-oostelijke zijde van Spits bergen naar de Poolzee door te dringen. Kapitein Ingltfield beeft zich bereid verklaard de poging te wa gen. Oiidortusschen is de bemanning van de kortelings teruggekeerde Phoenix door de admiraliteit rijkelijk beloond. BINNENLAND. De twee door de booge regering toegekende zilveren medailles vielen ten deel aan P. Bodtals primus van de eerste klasse in hel vak der bouwkunde en aan iV, Hoeder als primus der eerste klasse in het vak der teekenkunde de laatste bij loting met IV. B. Guinee, wiens teekening bij de beoordeeling geaclit werd ge lijke Onderscheiding te verdienen terwijl nog aan twaalf andere jongelingen voor de best gekeurde tee- keningen der mindere klassen, zoo in liet vak der bouw kunde als der teekenkunde do eereprijzen bestaande in boekgeschenken kuhiers met. platen en getuigschriften werden uitgereikt. De voorzitter van het bestuur, m.' A. 1 loens van Bloois wonschte de bekroonden geluk met tie ondetscheiding bun te beurt gevallen bragt aan do onderwijzers den dank des bestuurs toe voor den ijver door bon ter bevordering van den bloei de zer school aan den dag gelegd en spoorde de gezament- lijke leerlingen aan om ook gedurende den volgenden winter een nuttig gebruik le maken van de gunstige gelegenheid die hen hier werd aangeboden om zich in de bouw- en teekenkunde le oefenen. Men verneemt (iat m." G. A. Fokker onlangs benoemd tol lid dnr gedeputeerde staten in deze pro vincie die betrekking beeft aangenomen en dien ten gevolge zijn ontslag gevraagd uit het daarmede onver- eenigbare ambt van kantonregter te Middelburg, fn do zitting van de tweede kamer der staten- generaal van den 22 dnzer, zijn onder anderen behandeld de volgende ontwerpen van wet als 1.°, dal tol vaststelling der uitgaven wegens ver strekkingen dienst 1853 (departement van marine). Nadat de lieer Rijk de voordragl bad toegelicht en ver dedigd is bet ontwerp mot algemeene stemmen aan genomen. 2.°, dat tot vaststelling der uitgaven wegens ver strekkingen dienst 1853 (departement van oorlog). Nadat de beer van Nispen eenige inlichtingen had ge vraagd die door den minister van oorlog zijn gegeven, is ook dat ontwerp met 62 stemmen tegen t (die van den heer van Bosse) aangenomen. 3.° dat lot regeling der ontvangsten en uitgaven van liet pensioenfonds voor 1854. Zonder beraadsla ging aangenomen met algemeene stemmen. 4.° dat tot verhooging van hoofdstuk V der slaats- begrooling van 1853 (bijdrage en vergoeding van rente aan de Ned. Rijnspoorweg-maatschappij). Na discus- siën aangenomen met algemeene stemmen. En 5."dat tot verhooging van hoofdstuk V der slaatsbegrooting van 1852 (bijdrage ten behoeve van bet speciaal fonds voor de kosten van droogmaking van het Haarlemmer-Meer). Ook dat ontwerp is na eenige discussie met algemeene stemmen aangenomen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 1