Woensdag 23 November 1853. VERGABEEING VAM HEM GEMEENTERAAD TE ZIERÏK.ZEE. Zitting van Movember 1853. ij "iet (ot lend ant. liever dj.i ■aw G0U1ABT. Al de leden xijn tegenwoordig. De notulen der vorige zitting vrorden na resum tie goedgekeurd. Het eerst koint in behandeling de herstem ming over de begrooting van het Hervormd Arm bestuur. Jh.1' de jonge vraagt het woord en zegt namens de Commissie in de.vorige vergadering benoemd ten einde te besogneron met eene Commissie uit den Rcrkeraad dat hij meent, dat de Commissie eerst rapport behoort uit te brengendaar de stemming waarschijnlijk van dit rapport zal af hangen. Dien ten gevolge leest Jh.r de Jonge het rapport voor, houdende in substantie, 0111 art. 1 van het bestaande contract, contractaal te wij zigen zoodanig, dat het Hervormd Diaconie Arm bestuur, naar gelang der bevolking, per ziel 1,20 subsidie toegekend worde als maximum van subsidie, welk maximum later, bij mindere duurtevermindering van armoede of meerdere donation of giften verminderd zal kunnen wor den en de begrooting van dat Armbestuur in uitgaaf goed le keurende subsidie met f 527 te verhoogenaan Gedeputeerde Staten te vragen om op de Gemeente-begrooting de subsidie te verhoogen-. met opmerking, dat sedert de op making der oorspronkelijke begrooting, zeker de behoeften door duurte zijn vermeerderd, en voorstel oin allen (Leden van den Raad) ruim in te schrijven bij de eventueel te doene inschrijving. De Voorzitter betuigt de Commissie dank voor hare bemoeijingen maar zegt zijne verwonde ring niet tc kunnen verhelen, wegens haar toe geven aan de gedane vragen ja dat zij zelfs meer heeft gegeven dan de Rerkcraad heeft gevraagd. Jh.r de Jonge repliceert, dat door de andere Armbesturen nog meer dan 1,20 per ziel wordt genoten, en wijstop de groote mocijelijkheiddie het aanstellen van een algemeen Armbestuur zou met zich brengen en het voordeel 0111 contrac tueel een maximum te bepalen. Nogmaals betuigt de Voorzitter zijne verwon dering, hij vreest, dat welligt in het vervolg door de Armbesturen zal beweerd worden dat f 1,20 per ziel ontoereikend is, en men dezelfdemocije- lijkbeden zal ondervinden. Mr Fokker adstrueert het voorstel der Commis sie, toont aan, dat er verschil is bij vroegere voorstellen, daar nu f 1,20 alleen verbindend zal zijn voor het Hervormd Armbestuur; terwijl het beweren aan het contract ontleend dat de sub sidie naar de behoefte, door Stads kas verleend moet worden, thans weggenomen is, omdat men nu zeker weet, wat de liefdadigheid betreft, dat boven het maximum van subsidie niet wordt gegaan. De Voorzitter brengt nog eens zijne bezwaren in het midden, hij meent, dat de lief dadigheid toch zal worden uilgebluscht; dit wordt door de hceren de Jonge cn Fokker tegen gespro ken, door dien het maximum van subsidie be paald zijnde, de liefdadigheid in de gelegen heid is het verder benoodigde te geven. Tus- schen den Voorzitter eri den Wethouder Jh r de Jonge ontstaat eene woordewisseling, of de sub sidie van de andere Armbesturen verhoogd is, om de dure tijden, zoo als de laatste beweert, of uit billijkheid, zoo als do eerste, verincent. M.1' van Dongen betoogt, dat men wel een gedeelte maar ook niet alles van de bijzon dere liefdadigheid kan laten afhangen. M.r van AdriciIem vraagt of het Luthersch Armbestuur in die verandering van subsidie zal doelen. Jh.1' de Jonge beantwoordt dit ontkennend. M.r Egter vraagt of men wel alleen voor èén con tractant het contract kan wijzigen, dit wordt door de heeren Jh.1' de Jonge, M1' Fokker en van Dongen toestemmend beantwoord en aangetoond; waarna de wijziging, welke vroeger op de Ar- menbegrooting is voorgesteld in stemming wordt gebragt en met algemeene stemmen verworpen. Daarop komt het voorstel der Commissie uit den Raad iri stemminghetwelk met algemeene stemmen wordt aangenomen. M.r Fokker ver zoekt, dat Burgemeester en Wethouders er thans op bedacht zullen zijn hoedanig deze voorgestelde verhooging op de gemeente-begrooting zal gevon den worden. Jh.r de Jonge stelt voor, Gedepu teerde Staten te verzoekenom de wijziging daarop te brengen door afschrijving der onvoor ziene uitgaven. M.1' Fokker meent, dat dit niet zal toegestaan worden, maar dat het regelmatiger zal zijn om na Januarij de rosolulie tot af- en overschrijving te nemen cn goedkeuring te vra gen. Jh.1' de Jonge en M.r Moens bestrijden dit; M.1' Fokker meentdat Gedeputeerde Staten de begrooting zullen terugzenden, hij acht het ver keerd 0111 de veiandering te vragen, daar aan Gedeputeerde Staten de bevoegdheid ontbreekt, om die te verleenen. Overigens is het van hem slechts eene opmerking, geen voorstel. Wordt voorgesteld en inet algemeene stemmen besloten, de bestaande Commissie van Jh.1 de Jonge, M.r Fokker en van Dongen, de verdere verrigtingen omtrent de wijziging van het con tract enz, op te dragen. Somt ter tafel een voorstel over de schoolgel-i den van het Gymnasium als Gemeente-belas-] ling te heffen. M.r Moens verklaart zich tegen het idèe, dat het ininervalals belasting zou belmoren geheven te worden. Jh.r de Jonge meent, datl het hooger bestuur van het denkbeeld is uitge gaandat het Gymnasium is eene onderneming ten behoeve der gemeente. M.' Fokker zegt,] dat men kan aanvoeren, dat de woorden, in art. 238 der Grondwet«in naam der Gemeente geheven;" hier niet van toepassing is omdat zulksw niet geschiedt. Wordt besloten zulks nader aan het hooger bestuur te onderwerpen. Wordt gelezen een adres van den heer P. L, BrobKsmit, wijnkooper alhier, om wanneer hij bier naar Oost-Indie mogt uitslaan, ook wanneer] Zes maanden na den inslag verloopen zijn, daar voor restitutie van belasting te ontvangenalsJ mede het advies van den conterleur, om dit ver- Zoek in te willigen. M.1' van Dongen vraagt ofetr] zekerheid is, dat hij of anderen; bij de afschaf-1 ling der belasting op 1 Januarij 1854, nietmeeB] kan uitvoeren dan is gedeclareerd in te voeren (onder de werking van het tegenwoordig bclas-l tingstelselDit wordt toestemmend beantwoorde en daarop het verzoek toegestaan. Wordt medegedeeld een rapport der Gommis-1 sic van Fabrikage op het verzoek van den aanne mer van de verlenging Van den West-Haven dijk 0111 de oplevering tot 3 a 4 weken na 29 October t( mogen uitstellen en het advijs van den opzigteil over het werk, om het verzoek toe te staan cn d< bezoding van het birinenbeloup uit te stellen to" I het voorjaar. De Commissie adviseert het ge I Vraagde verzoek in te willigen; aldus besloten I Komt iri behandeling de ter visio gelegerl hebbende stukken 1. Bestek van aanbesteding, voor het ondera houd der wandelplaatsen; dit wordt, nada daarin op voorstel van M.1' van Adsiciiert, Er merins, van Dongen eri Fokker, wijzigingen ziji gebragt, goedgekeurd. '2. De instructie voor de Commissie van Fa brijkage Wordt aangehouden. 3. Die Van den Architect wordt articulath behandeldnadat zijn vastgesteld zes artikele van dezelve is de tijd te ver verstreken en vel I leden geene avondzitting kunnende bijwoner wordt de zitting gesloten en de verdere behar deling tot eene volgende vergadering uitgestel ZlERlKZEË ERVEN A. DE VOS. Jdvorens zulks insgelijks te doen nog het antwoord Itan hel Petersburger hof op de nieuwe voorstellen tot "«middeling wil alwacliten. Men meldt uit Wonnen vah drii 18 dezer Üit ucharest is hief eeno officiële dcpÊithe van 14 dezer [Ontvangen volgens welke de Turken zonder eenig ♦oorafgaand gevecht met de Russen don Donau geheel "ijwillig weder zijn overgetrokken. Alvorens hunnen Nugtogt te bewerkstelligen hebben de Turken de ft>r- Jilicatiën van Olleriilza vernield de brug over dén Donau verbrand en dC fjuaranlainfc gebouwen aan den linkeroever geheel ontruimd. De reden Van dezen le- figiogt is Onbekend. -i* Op aanbeveling van den lioogleeraar Liebig, wordl wijld door de Turken hernomen. De Turken hebben den 11 dezer den aanval öp hunne stelling hij Oltenitza afgeslagen. - Zij houden hel eiland tegenover Giurgevo nog in." Thans, nu aller oogen Op dé gebeurtenissen in het oosten gevestigd zijn wordt ook de voorspelling her innerd door Napoleon Op Sint—Helena aan den Engel- scheft geneesheer O'Mburtt gedaan en welke luidde dat Rusland na kortereti ot langeren tijd meester van Konslantinopel Van Het grootste gedeelte van Turkije en geheel Griekenland zijn zou terwijl Oostenrijk door hel bezit Van Servio en otnlere landstreken ge vleid zich daartegen niet zou verzetten en zelfs eene toen nog niet te voorziene vereeniging van Frankrijk, 6,uw*0 ----- u worden onderworpen. Zij acht het ten eenenmale Overbodig te wijzen op de ongelegenheden die daaruit zöuden kunnen ontstaan en zij verlaat zich dus met volle vertrouwen op het verlicht oordeel eo do be proefde vaderlandsliefde der vergadering. De heeren van der Krugghen en van Lennep hebben zich tegen bet in overweging nemen van het voorstel verklaard hoofdzakelijk op grond van ontijdigheid en het niet bereikbare en ondoeltreffende van de hij het voorstel beoogde ontheffing der mindere klasse. De heeren Donker Kijk van Goltslein Groen van Prinslerer van Nispen van Sevenaer en Sloet tol Olcl- huis waren gestemd voor hel in overweging nemen van

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 1