JEEUEZEËSC CODHAVT. 93. Zaturdag 19 November. 1853. h Woensdag en Zaturdag. NIEUWSTIJDINGEN ker (hmij pn waai in levens en eend >1 ook op i»t»ragt. ia re laai hrijvingS' enden. >3. j 'id BUITENLAND. 7d" lijst >r. f 3,80. diIofll,5, f 1» a fijl d.° 97j| 9802. jei| 6398, 899)1 1808, 1903ij| >00; - n« 400 j - t n.« 891I 14111210(1 j 986S, iedf n.o 14083 too. n ran lie nheid do k op dei >k name» ings dew N. Husuosi >ep aati le vrijheii dal lij re begun i bel aau are eeni minver recks var waardoor averboilij issie cent feu zien weldadig SSS lBoramarxs-PBlJl '«r drie maanden f 2,00. Franco per post f 2,25. mending der Advert, daags te voren.'snamidd. vóór 4 ure. verschijnt: PBIll »EH ADVKBTSNTIEN Gewone 15 cents de regel. Geboorte-, Buwelijhs-en Doodberigten van 1-6 regels h f 1 behalve hel Zegelregt Bij dit No. behoort het verslag van den Ge meenteraadzitting van 16 November 1853. secr. DUITIOHEANO. Kedleh, 14 November. Volgens sommigen is sedert lort eene wending in de Ooslenrijksche politiek geko- nen en zou die mogendheid len gevolge van ontilek- ingen welke niet voor de opregtheid der Russische laatkunde ten haren opzigte pleiten niet langer zoo ngenegen als vroeger zijn om Turkije op de eene of nrlere wijze, de hulpzamc hand tc bieden, althans niet [lieer genegen om Rusland tegen de porte te onder- leunen. Vorst Slirbey do hospodar van Wallachije die edort zijne komst te Weenen in grooto afzondering refde ontving nu den 11 dezer een langdurig bezoek »n den Turkschen gezant aldaar Arif-eEenA\ wierr lij den volgenden dag een tegenbezoek brast. Naar erzekerd werd was den vorst op vertrouwelijke wijze, e wenk gegeven dat hij zijn verblijf te Weenen bekor en zon en dacht hij spoedig naar Parijs te vertrekken, iorst Ghika den hospodar van Moldavië wachtte leiile inen verder in de Ooslenrijksche hoofdstad geen oorkomend onthaal. Dit een en ander werd aan Rus- iischen invloed toegeschreven. Wanneer men een bijzonder berigt uit Konslantino- lel den 12 dezer te Weenen ontvangen gelooven »g beeft de sultan een nieuwen harli-scheriff aan de »s dezen Landge IC4H thee ide miii' ivile bo' 10 IAN.I i tltei'i l'MAN f, vos. nwoners van allo provinciën zijns rijks uitgevaardigd vaarin liij verklaart dat vooreerst aan geene vredes- mderbandelingen met Rusland le denken valt maar iet zwaard,den door die mogendheid veroorzaakten strijd leslisssn moet en dol hij zelf, bijaldien in liet voor- nar de overwinning nog niet ten voordeele zijner regt- aardige zaak beslist is hel zwaard van den profeet zal angorden en naar het leger vertrekken om tot den aatsten man loe te kampen. Deze verklaring zegt de icrigtgever heeft alom eene geestdrift verwekt van velko men zich in hel westelijk Europa geen denkbeeld ormen kan. 7 b 4 h s b i1s. Pabus 14 November. Een brief uit Tunis van den dezer meldtdat eene Tunische brik door eene urksche oorlogskorvel begeleid den vorigen dag naar ionslantinopel was vertrokken om wapenen over to rongen welke de bey aan de Ollomaniscbe regering oezendt. Den 22 II. heeft de paclia van Beyrulh aldaar in hel penbaar doen aflezen den firman des sultans waarbij lusland den oorlog wordt verklaard daarna werden lede in liet openbaar gebeden opgezonden voor de furkscho legers terwijl de plegtigheid werd besloten eet een salvo van 25 kanonschoten. Dien zelfden dag iteft de consul-generaal van Rusland in Syrië en Pales- inade beer liasilidie le Reyruth verblijf hield ijne vlag ingenomen en is den 29 niet zijne familie naar ivorno vertrokken. De kanselier was eenige dagen 'roeper met de archieven van hel consulaat naar Atbene 'brokken. Van alle punten der Syrische kust wordt erslcrkiug naar Konstanlinopel gezonden. Onlangs zijn naar verhaald wordtverscheiden luizende exemplaren van een Republikeinsch jaarhoekje, 'oorden uitgeweken socialist IJ. Magen geredigeerd en 'at den titel draagt Almanach des Opprimés op eene 'erraderlijke wijze io Frankrijk binnengesmokkeld, zon- 'orjlal de poiicie daarvan kennis gedragen heeft voor liet te laat was. De almanak die de grofste aan- l'jgingen en beleedigingcn jegens den keizer bevat en °ok de keizerin geenszins spaart is namelijk le Brussel gedrukt maar gelijktijdig heeft de schrijver een groot 'atital kleine pleislerbusles van den keizer en de kei- twin doen vervaardigen welke vervolgens in kisten gepakt Frankrijk binnen kwamen aldaar om de beffende gelijkenis algemeen bewonderd en druk ver acht werden. Doch in do kruin van elke buste was eene kleine opening, door welke de almanak, behendig opgevouwen, gestoken was. Tot veler verwondering wer den deze bustes bij voorkeur door de Republikeinen, die van het geheim wisten, gekocht, maar ten laatste kwam de ware toedragt der zaak aan het licht. Zoo listig weten de democraten hunne gevoelens tot in de hoof den der vorsten zelve le doen doordringen. O H O O T- BRITTANNÏEN. Londen 13 November. Prins Albert heeft kapitein Englefield die do tijding der ontdekking van de noord westelijke doorvaart herwaarts beeft overgehragt in bijzonder gehoor ontvangen en uil tijne handen de leekeningen, wegens die expeditie opgemaakt ontvangen Kapitein M'Clure de ontdekker van den noord- westelijken doortogt in de Poolstreken is ten jare 1808 in het lersche graafschap Wexford geboren. Zijn vader diende gedurende den Egyptischen veldloglen ook de zoon was aanvankelijk voor de militaire Innd- dienst bestemd maar gaf spoedig de voorkeur aan de zeedienst en doorliep daarin verschillende rangen. Toen de Engelsclte regering in 1836 besloot eene expeditie, lot ontdekking van den noord westelijken doortogt af te zenden nam bij als vrijwilliger dienst aan boord van de Terror waarover sir G. liaclc hel bevel voerde. Die expeditie bleef twee jaren uit zonder haar doel bereikt te hebben. Na aan boord van verschillende schepen onderscheiden logten onder anderen naar Havannali gemaakt le hebben, vergezelde kapitein M'Clure sir J. Itoss op eene tweede expeditie naar de Poolstreken met het dubbel doel om sir J. Franklin op le sporen en den noordwestelijken doortogt Ie ontdekken en werd lot tweede luitenant aan boord van de Entre- prise benoemd. Bij de terugkomst der expeditie in November 1848 werd bij tot den rang van scheepsbe velhebber verheven. In deze hoedanigheid ving bij, aan boord van de Investigator en door de Enlrepmse vergezeld in Maart 1850 eene derde ontdekkingsreis aan. Uit de Nieuwsbladen heeft men onlangs gezien van welk gevolg die togt geweest is maar minder al gemeen bekend is het dat de onverschrokken M'Clure, alvorens Engeland de laatste maal te verlaten ver klaarde dat hij nimmer derwaarts dacht weder le kee- ren ten zij hij alvorens öf sir J. Franklin opgespoord óf den noordwestelijken doortoat ontdekt had welk laatste doel nu eindelijk door hein is bereikt. Het gerucht van den val van Peking wordt noch tegengesproken noch bevestigd. De laatste nummers van de Peking-Gazette vermelden (lat de opstandelin gen den 19 Junij voor Koo-Fung de hoofdstad der provincie Honan zijn verschenen en dat van dien da tum lot den 31 Julij langs den noordelijken oever der Gele Rivier onophoudelijk doch zonder gevolg ge vochten was. Dit is de lezing der keizerlijken meer algemeen en geloofwaardiger is het berigt dat Keang- Fung en andere 100 mijlen noordwaarts van de Gelo Rivier gelegen steden in (ie magt der'insurgenten zijn in Shanghe waren zelfs uitvoerige berigten verspreid betreffende de inneming van Peking door hel opperhoofd der opstandelingen Tai-Fung-Wung. Van eene an dere zijde beweert men weder, dal de keizer als laatste redmiddel de aangeboden hulp der Mongolisch-tar- taarsche opperhoofden heeft aangenomen. Bevestigt zich dit en worden de opstandelingen geslagen dan zal de keizer wel in plaats van door zijne eigene onder danen door de Mongolen afgezet worden. BINNENLAND. Ziebikzee 15 November. Heden avond werd in de Nulsvergadering alhier door den voorzitter jb.' m.' M. J. Schuurbeque Boeije niet een toepasselijk en har telijk woord eene bronzen medaille en f 5 ingeschre ven in de spaarbank van wege de Maatschappij uit gereikt aan van der Jagt alhier als een blijk van erkenning zijner inenschlievendbeid in Mei jl. be toond door het redden van een 12jarige knaap die op de Nieuwe Haven in liet water was gevallen en zon der zijne hulp zou verdronken zijn. Er is dezer dagen bij den boekhandelaar P. D. J. Quanjcralhier in bet licht verschenen Liefdadigheid en Openbare Onderstand naar het Franscli van C. de Brouckereburgemeester van Brussel. De vertaler geeft in zijn voorberigt de redenen op die hem tot do vertaling deden besluiten namelijk de overtuiging der belangrijkheid van het onderwerp zelf en de geduchte Van welligt zoo al geen nieuw, noglans een helderder licht over enkele punten betrekkelijk het armwezen ook hier te lande le kunnen verspreiden." De hooge belangrijkheid van het onderwerp de naam des bekwa men schrijvers het verdienstelijke der vertaling liet nette en keurige der uitgave het matige van den prijs, zijn zoo vele waarborgen dat deze brochure gelijk zij ten volle verdientin veler handen zal komen. Men meldt uit Goes van den 14 dezer: Voor leden vrijdag is door den schuttersraad der dienstdoende schutterij alhier uitspraak gedaan in de zaak van G. M. N. schutter. Ten processo bleek dal de beklaagde tegen den ser geant E. had gezegd smeerlap blijft van mijn lijf of ik sla je de kolf van 'l geweer in den nek." De auditeur venneenende dal door die uitdrukking art. 54 der wet Was vertreden concludeerde dal de beklaagde zou worden weggezonden uit de schutterij met verdere veroordeeling in eene geldboete van f 50 tol f 100 le linialen bij wege van jaarlijksche contri butie gedurende zijhen nog overigen diensttijd. De raad zich niet met die conclusie vereonigende overwoog in substantie dal de gebezigde woorden niet (laarstelden ve(zel niet woorden of daden legen eenen superieur doch gekwalificeerd moesten worden als ge drag legen do ondergeschiktheid waarlegen is voor zien bij art. 58 van gemelde wet. En veroordeelde diensvolgens den beklaagden in eene geldboete vari f 10 cum eXponsis. Uiteen van wege bot departement van finantiën openbaar gemaakt overzigt blijkt dat de opbrengst der middelen (hoofdsom en opcenten) over de tien eerste maanden van 1853 heelt bedragen f 47.478,055,48'/j tegen eene opbrengst van f 46,528,391,86 over de tien eerste maanden van 1852. Naar men verneemt heeft de vraag over bot in overweging nemen van bet bekende voorstel der negen leden in de afdeelingcn der tweede kamer bijna geene tegenkanting ontmoet en hebben vele leden zich hun oordeel over de zaak zelve geheel voor behouden. Alleen werd hier en daar de bedenking geopperd, of niet de behandeling van het voorstel zelf de behandeling der staalsbegrooling zou kunnen ver tragen waartegen weder werd te kennen gegeven dat zulks bet geval niet kon zijn. In do maand Februarij eerstkomende zal door de maatschappij Arti el Amiciliae, lo Amsterdam, geopend worden eene tentoonstelling van vaderlandsche kunst en nijverheid van de vroegste lijd lot het begin der 18" eeuw. De goede uitvoering van dit plan is op- gedragen aan do speciale commissie voor de tentoon stellingen van genoemde maatschappij waarbij zich eenige beroemde oudheidkundigen hebben aangesloten, De jl. maandag te Hoorn gehoudene najaarsmarkt werd druk bezocht. Naar gissing zullen nagenoeg 8500 stuks ruudvee aangevoerd zijn behalve de kalveren. De handel was levendig, en er werden over bet alge meen goede prijzen besleed. Jl. dingsdag werd te Gorinchem de S.' Maartens paardenmarkt gehouden zij werd wel druk bezocht doch er waren weinig mooijo paarden, uit hoofde (Ie meeste reeds vroeger in den omtrek zijn opgekocht. Do rundermarkt was daarentegen buitengewoon levendig. Het getal van bet ter markt gebragt vee wordt op 6000 geschat. Dezer dagen bloeide in den tuin van den heer A. Blanlcers te Gorinchein eeno hortensia van eene buitengewone grootte en fraaiheid; de plant beeft 5 Ned. el in omtrek bij eene hoogte van l'/s Ned. el niet minder dan 200 groote en volwassene bloemen dra gende allen van eene hooge rosé kleur. De plant groeit in een puinacbligen grond en is des winters niet gedekt geweest maar evenwel beschut legen do noor delijke en oostelijke winden. Als eene zeldzaamheid wordt ons gemeld dat even als het vorige jaar in de gemeente Haren bij

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 1