Woensdag 16 November. 1853, ,j\r. o 92. BESTUREN MiSISTRATIIB NIEUWSTIJDINGEN - I a 5 Woensdag en Zaturdag. 'ed. Mudhl 10,00 a Ou 11)1 ".SO i 10,if 0,00 a ijfjl 2»5() a 13i0f 3,oO a 14 0( 0.00 a 0,(1(1 1.00 per v'ail 4.00 0,00 le 10-40 stulj 1300; n I fflUKZEESC 5058 8235, •2 en 19002 k COURANT. AB OKSSMXVTI-PBl^S l °r drie maanden f 2,00. Franco per post /"2,25. Ier A deert, daags te voren' snamidd. vóór 4 ure NOVEMBE8, Farowe, den tthijsse. lechat. s. ugge. KENNISGEVING. De Burgemeester van ZierAjee', lifengt ter kennis 'an de ingezetenen, dat er op Woensdag den 16 dezer isand des middags ten twaalf ure op hel Raadhuis hiereene upenbare Vergadering1 van Bei' Gemee'ite-Raad zal gehouden worden. Zierikzee den 14 November 1853. De Burgemeester DE CRANE. R. Kook on. Zelling. >t van M zoon). i co 9 ,S b >fi 2 o S A3 s H CD V d r= o f 0\ O w 3 aD a i~ 0 li 0 0 ai y u t V 0 5 *3 tj 4> 1 0 1 S 51 ?-* E T0»< BUITENLAND. BDltlCHLtaa. KeW.eN 11 Novomher. Rnslands wederkeerige rlogsverklaring aan de porte isle Berlijn met leédwe- n gezien. Daar dit manifest den 1 November uit het lizerlijk lustslot Czarskojeselo gedaglcekend is waar li lijding van Omer-pacha's overtogt van den Donau rn nog niet linkerd kon zijn, vervalt hierdoor de ening dal die aanval van de Turksche zijde den kei- r tot do uitvaardiging heeft gedwongen. Dat manifest luidt na den gewonen aanhefin zijn heel ais volgt Bij ons manifest van den 1.4 Juni) dezes jaars heli- en wij onze getrouwe en geliefde onderdanen de rede- en doen kennen, die ons in de noodzakelijkheid gebragt elilieri om van de Ottomannische porie onschendbare aarhorgen te vorderen ten behoeve van de geheiligde 'gten der regtgeloovige kerk. Wij hebben bun ins- elijks bekend gemaakt dat al onze pogingen orn de arte door middelen van vriendschappelijke overreding it besef der billijkheid en Int de getrouwe naleving der irdragen te brengen vruchteloos waren gebleven en at wij dien ten gevolge noodig geafiht hadden onze orpen in de Donau-vorstendotnmen te doen rukken, laar dezen maatregel nemende behielden wij nog de 'OJi dat de porie baar ongelijk zou inzien en zou lie- uitcn regl te doen wedervaren aan onze gegronde irileringen. Onze verwachting is te leur gesteld. Vruchte tos hebben zelfs de voornaamste mogendheden van 'uropa getracht door hare vermaningen de blinde stijf- oofdigheid der Ottomannische regering le buigen. Hel toet ecne oorlogsverklaring met eer/e proclamatie il leugenachtige beschuldigingen tegen Rusland dat geantwoord heeft op de vredeiievendo bemneijingen n Europa en op onze lankmoedigheid. Eindelijk telt de porte do revolutionairen van alle landen in f gelederen barer krijgsmagt opnemende, thans de 'ijgsbedrijven aan den Donau begonnen. Rusland is n strijde gedaagd er blijft alzoo voor hetzelve niets aders over dan in hel vaste vertrouwen op God de 'evlugt le nemen tol de aanwending van wapenge- t'ld om de Ottomannische regering le dwingen tot rbiediging der verdragen en om van haar voldoenihg liekoincn voor de beleedigingen waarmede zij geahl- nord heeft op onze meest gematigde aanzoeken en op "te regtmaligo zorgvuldigheid voor de verdediging van cl reglzinnig geloof in hel Oosten hetwelk insgelijks °or het Russische volk beleden wordt. «Wij zijn vast overtuigd dal onze getrouwe onder men zich vereenigen zuilen met de vurige gebeden die dj tol den Allerhoogste opzenden opdat Zijne band 'eh verivaanlige btize wapenen te zegenen in den strijd "er de heilige en regtvaardige zaak die ten allen tijde i'iirnie verdedigers gevonden heeft in onze godvreezende 'liorvaderen. Op U o Heer heli ik mijne hoop gevestigd nim- "er zal ik beschaamd uitkomen enz." -- Eene depêche uil Bucharest van 5 dezer door ltl officieel Pruisisch staatsblad medegedeeld luidt '"heel anders dan de te Parijs van daar ontvangene en 'tr'gt hel volgende: o Den 2 November zijn 23,000 turken bij Olleuilza over den Donau gegaan en hebben vebschijbit: PRIJS DER ADVEHTENTIKN Gewone 15 cents de regel. Geboorte-, Huwelijks-en Doodherig'ten van 1-6 regels hf\. behalve hel Zegelregt zich in de oude Russische schansen ingekwartierd. Eergisteren ten 12 ure begon van de Russische zijde een aanval door den.generaal üannenberg het gedonder van wiens geschut men te Bucharest hoorde. Zes ba- taillotrs Russen grepen de verschansingen aan en namen de versterkte oude kwartieren stormenderhand met do bajonet in. De kavallerie kon uit hoofde van de moe rassen niet medewerken. Wegens het verlies aan heide zijden is nog niets beslissends bekend. Vorst Gortschakoff heeft zich heden naar de troepen hegeven om hun voor de bewezene dapperheid dank te betuigen. GROOT-BRITTANNIEN. Londen 11 Kovember. Het herhaald gerucht dal Rusland dost Mahomed en den shah van Perzie voor zijne belangen tracht te winnen verwekt hier vrij leven dige ongerustheid dewijl eene vereoniging dier ver schillende magten ligt gevaarlijk voor de Engelsche be zittingen in Oost-ïndie zou kunnen worden. D.T W. Lewis die zich naar het dorp Isleham he geven heeft op het vernemen dat de cholera aldaar was uitgebroken hangt een allertreurigst tafereel op van den verwaarloosden toestand dier plaats. Zij telt tusschon de 2- h 3000 inwoners maar een aanzienlijk deel daarvan leeft in groote onderaardsche holen waar verregaand gebrek en de walgelijkste onreinheid h'eer- schen. In het geheele dorp wordt geen opotheek ge vonden om artsenijen le verkrijgen moet men naar eene zes mijlen ver gelegene stad gaan. Slechts zoer weinige huizen hebben geheime gemakken en het getal der openbare is niet meer dan vijf. BINNENLAND. £ïerikzeë 15 November. Men schrijft uit Mid delburg van den 10 dezer Bij vonnis van den krijgs raad in het provinciaal Kommandement van Zeeland in hooger beroep door liet hoog militair geregtshof be vestigd, is Andries Veüemanfuselier bij het '2a' rege- menl infanterie thans alhier gedetineerd verwezen tot de straf des doods met den kogel ter zake van misdrijf tegen de dienst en subordinatie door hein gepleegd zoo door hel met woorden heleediguti van als het zich met de daad verzetten tegen eenen meer deren in rong. Do minister van marine heeTt ter kennis van be langhebbenden gebragt dat door afneming van gron den aan den oostkant der bank Vuilhaart (Oester Schelde) de aldaar geplaatste witte ton eene kabellengte om de w. n. w. is uitgebragtin de diepte van 3'/vadem, in de merken de molen hei Hart legen de Westzijde der Nieuwe Kerk van Zierikzee de landskeet op den zeedijk aldaar eene scheepslengte buiten hel hoofd van Zierikzee en dal de roode Ion der Galgehplaat door aanwas van grond eene kabellengte om de n. w. in de diepte van 14 voeten is uitgebragt in de merken: de stadhuistoron van Zierikzee tusschen de torentjes van de Nobelpoort met den molen van het bolwerk in elkander de toren van SlaveniSse in eeoe opening van eene groote rij hoornen aldaar staande. - Het bekend voorstel der heeren Thorbeckec. s. tot afschaffing der tonnegelden van den accijns op liét geslagt en van alle belasting op den invoer van geslagt vee en verscli vloesch den 8 dezer hij de tWüede kamer der staten-goneraal ingediend lieert reeds in meer dan êén dagblad tegenspraak ontmoet en aanleiding tot ver scheidene aanmerkingen waaronder vrij scherpe gegeven. In de 's Gravenhangsche Nieuwsbode wordt het voor stel in een tweetal ingezonden stukken gegispt. Het eerste daarvan geteekend een arme drommel strekt óm aan te wijzen vooreerst dal (le voorgeslagen afschaf fing van hel tonnegeld hoofdzakelijk dienen zou om de kleine vaart op Frankrijk en Engeland le bevorderen naardien bet voor de groote schepen geen bezwaar op levert terwijl die afschaffing in duren lijd niet goed is naardien zij door vermindering der vrachten den uit voer van vee nog meer zou aanmoedigen en dus den prijs van het vee dien men met de andere hand wil verminderen nog doen slijgen. Ten anderen beweert de steller, dat de voorgeslagen afschaffing van accijns en invoerbelasting op het geslagt den minderen burger stand weinig of niets zou halen aangenomen zelfs, Wat hij niet doet, dat daar door het rund-en kalfs- vlcescbin prijs zou verminderen want, bij beperkte inkomsten blijven veleh in dien stand toch nog builen staat de overige deelen te betalen. Het andere stuk hriefsgewijze in hetzelfde dagblad opgenomen en Veritas geteekend vangt insgelijks aan met betuiging der bevreemding dal twee afgetreden ministers juist nu een voorstel doen tot afschaffin» van den accijns op hét geslagt terwijl toen zij de porte feuilles in handen hadden de algemeene klagl tegen dien accijns even als nu werd gehoord het vee in het laatst van 1852 bijna even duur was als nu en het afgetreden ministerie toen ronduit verklaard heeft dat er ann geene afschaffing Van belasting Vooreerst nog le denken viel, maar verligting van lasten alleen uit amortisatie van schuld moest geboren worden. Ook deze briefschrijver vermoedt, te regl of to onregt vooral met het oog op de namen der negen voorstellers, allen van dezelfde nuance, dat het. voorstel eene poging is om zich bij de natie aangenaam te maken de ver loren populariteit le herwinnen en hel tegenwoordig ministerie te liemoeijelijken. Iloll. Cour. Het provinciaal geregtshof van Gelderland heeft eergisteren IE. Jones smid in dienst van den aannemer der nieuwe Werken aan den Rijnspoorweg schuldig verklaard aati het maken van valsche munt en hem deswege veroordeeld lot de straf van het zwaaijen met het zwaard over liet hoofd en een confinement van 10 jaren. Daar hel niet bewezen was dal de beschul digde valsclio munt in omloop hragt en hij verklaarde de valsche munten en vormen alleen uit tijdverdrijf ver- vervaardigd le hebben trachtte de verdediger der beschuldigden aan le looncn dat hier do misdaad niet bewezen was en dat eene Veroordeeling tot de gevolg trekking zou leiden dat mense.hen, die uil liefhebberij t'rne verzameling van dergelijke stukken wilden aan leggen aan zware straffen zouden zijn blootgesteld. Werden op de tentoonstelling te Leeuwarden ten vorige jaro door den landbouwer Waltna te Oppen huizen twee biggen vertoond die slechts 14 weken oud, levend ieder 132 halve Ned. ponden wogen, thans zijn door getnelden landbouwer twee spallings- varltens verkocht levend te wegen voor 24 cents liet halve Ned. pond die juist 36 weken oud waren en bevonden zijn te zarnen zwaar te wezen 650 halve Ned. ponden en alzoo opbragten de som van 156. Zulks mag iets buitengewoons genoemd worden wanneer men in aanmerking neemt dal gemolde varkens den geheelen zomer los in het land hebben geloopeu en niets tot hun voedsel gebruikt hadden dan wei en in het midden van September op liet hok zijn gelegd wanneer zij zijn aangevoed met boekweiten- ol zoogenaamd breek- meeL LI. maandag is aan hel Solzerveer hij Tongerlo op hel Zuid-Willemskanaal (Belgisch grondgebied) een groot ongeluk gebeurd. Eon vader met zij no twee zonen zou aldaar eenig vee met de pont overzetten. Op hot midden vBn het kanaal brak de reep de pont kan telde om en wat zicli daarin bevond viel in het water, met dat ongelukkig gevolg dat de vader met zijne twee zonen verdronken zijn het vee is gered. Een derde zoon die langs den dijk kwain gereden begaf zich te water om redding aan le brengen, maar werd zelfdoor de toegeschoten personen van eene zekeren dood gered. Men kan zich (ie wanhoop der vrou w en dochter van dezen huisvader verbeelden die op den kant dit too- ncel aanschouwden. Eu een geacht Franscli blad onlleencn wij de vol gende zonderlinge gebeurtenis. Eene rijke weduwe te Darijs van omtrent 55 jaren had eene vurige liefde opgevat voor eenen waterdrager die haar dagelijks water bezorgde en er zeer goed uitzag. Deze aan drift welke langen tijd sprakeloos was gebleven had zich eindelijk verklaard. De waterdrager meende dat de dame hem voor den gek hield en lachte haar uit. Korten tijd nadat zij hem hare liefde had verklaard trad hij in den echt mot een jong meisje uit Auvergne. Daags na dat huwelijk, sloot de weduwe zich in haro slaapkamer op en verslikte zich door middel van een

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 1