ZERIKZEESC GODHANT. Woensdag 9 November. mL J 1853. Woensdag en Zaturdag. MWSTItSDiMEN &rtikei] Ned. Mui 16,00 a i0,2o a l| 0,00 12,75 a ij 13,00 a l| 0,00 a i 41,00 per 44i00 00,00 o Ode 1040 stu 10 k :erikzse 7.00 00 p.OO 7,00 J.00 I ;,oo .00 »,oo 1.00 .00 ;,5o 200- 631 en 193 i« 2227,10i 4133 4110. 158 •395 en 199 no 43: 0 203 49 122, 15a! ABOSXBMXSTB-PRUI I °er drie maanden ƒ2,00. Franco per post ƒ2,25. fnzendingder Advert, daags te voren,1 snamidd. vóór 4 tire. verschijnt; prijs 9sb adv1btsktieh Gewone 15 cents de regel. Geboorte-, Huwelijks-en Doodberiglen van 1-6 regels af 1 behalve hel Zegelregt. Provinciale Staten van Zeeland. Zitting van 3 November. êïl stfinrl XL ABE ouilenli •en Wa< om dit ir SERGE atgi 'm e l an rafeiM ïor N igd te nis va lie coi n aanval mber e. >rden m U 19 v voorn. Ier VTE. elten instaam e kouti nt Heei [ilTEI Ömle c ba 0»' n Kioil! uden Goederei !St." orden, er doof mstei'iiot imb eken f 1. BÉ tl» Tegenwoordig de lieer m.r ficcttisvoorzitter 32 leden en de griffier. Absent jh.' de Jonge jh.r m.r Schuurhequ'e Boeije jjj n.' Egberts Risseeuw. HammatherSteenkamp, van Dig- lelen en Ongena met en R. B. Van den Bosch en Fransen van de Putte zonder kennisgeving. De notulen der vorige vergadering worden voorgele- len en gearresteerd. De vergadering zullende overgaan tot de benoeming van een lid van gedeputeerde staten worden de heeren WaglhoLuteijn Vogelvanger en Vader door den toorzitter benoemd tot stern-opnemers. Bij de opening der stembus blijkt het dat zijn inge- everd 33 stembriefjes welk getal gelijk is met dat der pgenwoordig zijnde leden. Er zijn uitgebragt op den heer mJ G. A. Pokker 25 stemmen en op de heeren E. M. Snijder m.' Can m.r Wagiho Sprenger m.* Vogelvangerm.'Moolenburyhieder ééne slem. Twee iriefjes zijn in blanco gelaten. De heer m.' Fokker alzoo mei de volstrekte meerder- irid van stemmen tot lid van gedeputeerde stalen be noemd zijnde betuigt zijnen dank voor het in hem ge- itelde vertrouwen bij zegt te zulllen gebruik maken an de bij art. 48 der provinciale wet toegekende be- /oegdheid en zich omtrent hel al of niet aannemen der jenoeming alzoo nader te zullen verklaren De voorzitter deelt mede eene missive van den heer Egberts Risseeuwwaarbij hij te kennen geeft door ingesteldheid verhinderd te zijn de vergadering bij te nonen alsmede dat bij hem het tierig! is ingekomen lat door de afdecling zijn benoemd tot hunne voorzit ter door de 1 ""J de baron Van Zuylen tan Nieveltdoor Je 2de de heer Uyttenhooven en door de 3"° de heer de Smidlen tot hunne onder-voorzitters, door de l,le Je heer van de Slolpe door de 2fle de heer Luteyn en oor de 3d0 de heer Sprenger en eindelijk dat de heer 1G. J. van den Bosch die nader Ier vergadering is ipgekomen door het lot is aangewezen als te belmoren lot de 2da afdeeling. Aangenomen voor kennisgeving. De Voorzitter geeft te kennen dal door hem is Ier tijde gelegd een ongeteekend adres van de zich noemende steigerschuit—schippers te Vlissiogen en te Breskens. Van wege do afdeelingen geschiedt rapport omtrent volgende voorstellen der ged. stalen als a. door den heer tV. M. Snijder, op dat tot vinding tan de kosten gevallen op de af- en overschrijving van liet kapitaal, groot f 25,000 in het groothoek der 4 pc. Nat. Schuld. mitief ten name van de provincialecom- nissie van landbouw nu ten name van de provincie eeland daartoe besloten. b. door den heer txrn Vwrsl Catshoek op dat tot aan- ulling van het reglement voor de provinciale veeartsen. Na eenige discussiën is het voorstel van ged. stalen m ten hoogste f 800 aan een prov. veearts te mogen aleggen aangenomen. Tegen stemde alleen de heer i akeb'eeke. c. door den heer Z. Znijder op het voorstel om aan 'pn gebrevetleerdeu veearts J. F, Lippens eene beloo- 'ing voor bewezen diensten toe te kennen. Na eenigo liscussiën Waaraan deelnemen de heeren Uyttenhooven "n den Bosch de Jonge van Elkmeet van Citters en Lokker, is besloten f 100 als belooning voor bewezene diensten gemelden heer Lipfiens toe te kennen met 25 jammen voor en 8 legen zijnde die der heeren Luteijn vishoek Van den Bosch Vogelvanger Benteijn, Hosgen- 'mom, Uyttenhooven en Hombach. d. door den heer van der Have op het voorstel tot het Joen van eenigo betalingen ten laste van hel opgeheven fonds voor de verbetering der wegen in het 4de en 5de district uit den post in de prov. begrooting voor 1853 'nor onvoorziene uilgaven e. door den heer Beumer Hardenberg op het nader 'oorstel omtrent de wijziging van art. 25 van het regle- tnenl van administratie der polders in Zeeland voor zooveel Schouwen betreft. De heer Uyttenhooven meent, ■fot de regel om het verslag der afdeelingen ten minste 24 uren ter lezing te leggen en er daarna over Ie beraad slagen uitzondering de uitzondering daartegen om dadelijk te mogon beraadslagen meer en meer rpgel Wordt. Hij vindt deze zaak getviglig genoeg om niet dadelijk de beraadslaging te openen. De voorzitter brengt in omvraag zijn voorstel om da delijk te beraadslagen. Daartoe besloten met 25 stem men voor tegen waren 7 de beoren van den Bosch Kakcbeeke Mazure Fokker Uyttenhooven IF. M. Snyder en tan CilterS. Het voorstel van ged. staten, waarover nu zal beraad slaagd worden strekt om de zaak in handen te slell'dn van do commissie voor de polder-reglementen. De heer Uylienhoovèn ziet hierin eon afschuiven der moeijolijkheid lot het doen van een bepaald voorstel in den geest der vergadering hij meent echter dat op het verzoek dor ingelanden van Schouwen in 1852 reeds gedaan tot reglstreeksche verkiezing van het polder bestuur door al de ingelanden die ten minste 4 bunde ren lands bezitten nu wel terstond behoort te worden beschikt en hun billijk verlangen toegewezen. De heer van Cillers wijst er op hoe moeijelijk het is eene ver gadering van 400 it 500 geregtigden in te lichten en te iaten beraadslagen. Do heer Fokker merkt op hoe verkeerd het is dat er reeds in de afdeelingen gestemd Wordt Soodat het lot van eenig voorstel van ged. staten reeds schijnt heslist te zijn, alvorens het in de algemeene en openbare vergadering, waar door wedcrzijdsclie toe lichting verandering van gevoelen ontstaan kan ter beraadslaging wordt gebragt. Op die wijze zijn ged, staten van hun oorspronkelijk voorstel afgebragt. Hij zal tegen het tegenwoordige nader voorstel stemmen. Nadat nog hel woord hadden gevoerd de heeren van den Bosch van Citters en Becius wordt het nader voorstel lot verzending aangenomen met 27 tegen 5 stemmen zijnde die der heeren van den Bosch Kake- beeke Fokker Uyttenhooven en IF. M. Snijder. f. Door den heer Schout Velt hu ijs op bet voorstel totonderhandsche verpachting van bot veer aan hel Sloe. Do heer Uyttenhooven stelt voor als amendement dat ir, de Voorwaarden worden opgenomen de verpligling der pachteres om steeds eene boot aan do Zuid-Beve- landsche zijde gereed te houden. De heer van Cillers deelt mede dat men in liet niouwo digter aan bet veer gestichte veerhuis steeds eene roeiboot gereed zal hou den vermits de noord-weste winden die veelal heer- schende zijn een zeil Vaartuig onraadzaam maken. De heer Uyttenhooven neemt met deze inlichting genoegen en trekt zijn amendement in waarop het voorstel van ged. staten wordt aangenomen. g. Door den hoor m.' Cau op voorstel van god. sta ten omtrent de stoombootvaart op de Wester-Scheldo, De voorzitter wenscht dat de vergadering den dag ter behandeling liepale. Hierop ontstaan verschillende dis cussiën dragende de lieer Hardenberg als amendement voor nog heden avond to beraadslagen. Do heeren Ügllénkoóven en Vader achten dit schen ding van 't reglement van orde, en meenen dat het amendement niet in omvraag mag worden gebragt. Do voorzitter vereenigl zich hiermede maar wil de al of niet ontvankelijkheid van den heer Hardenberg in zijn voorgedragen amendement aan het oordeel der verga dering onderwerpen. Tegen bet in overweging nemen zijn 17 voor het in overweging neinon slechts 15 stem men. Hierop wordt besloten morgen vrijdag namid dag ten 2 urehet voorstel van ged. staten te behan delen. De heer tjyttcnhoomn dient vdór het sluiten der ver gadering nog een voorstel in om aan ged. staten te verzoeken door aankondiging in de nieuwsbladen als anderzins do ingenieurs op te roepen die als prov. ingenieurs wenschen in aanmerking te komen en do lijst der sollicitanten in de voorjaars-vergadering over te leggen ten einde do vergadering alsdan tot de be noeming kunne overgaan. Hij adstrueert zijn voorstel door to wijzen op de noodzakelijkheid van een prov. ingenieur. Had men nu reeds zoodanig ambtenaar dan zou inen het nieuwe veerhuis aan den Zuid-Beve- |andschen wal van het Sloo niet gebouwd hebben op eene plaats, waar het door het water onderwoeld wordt, 2oodal hot met der tijd zal moeton verdwijnen. Dan zou men te Breskens niet dikwijls slechts met levensge vaar kunnen scheep gaan. De post voor een prov. ingenieur is op de goedgekeurde begrooting gebragt en dus van zelve mede goedgekeurd en hij begrijpt nietwaarom ged. staten op grond van den goleiden- den brief van den minister van binnen!, zaken die we der Op uitstel aandringt nader don wil des konings hebben wenschen te welen. De minister voert geena andere redenon aan dan zijn voorganger Thorbecke. Onder diens ministerie heeft men die redenen onge grond geoordeeld. Ze zijn hel dus nog en de tegen woordige minister van binnenl. zaken schijnt alleen ge schroomd to hebben het door zijnen voorganger inge slagen pad te verlaten. Door de goedkeuring van den post op de begrooting heeft de koning reeds gesproken en ten voordeele van een prov. ingenieur beslist. Het voorstel van den heer Uyttenhooven is daarop naar do afdeelingen verzonden. Verder vetslag in ons volgend nummer.) BUITENLAND. bdzt30he.amd, KeüLEN 4 November. Men schrijft uit Cattaro (Dalmalie) van 23 October dal de keizer van Rusland den vorst van Montenegro Danielo l de orde van S.' Anna eerste klasse had toegezonden. Hot is thans wel niet twijfelachtig dat deze vorst de zijde van Rus land zal volgen. De Wanderer bevat eenige belangrijke bijzonder heden betreffende het jongste gevecht in den Caucasus. S'chamyl was ïillis tol op weinige mijlen genaderd. De Circassiers waren ten getale van 20.000 met 6 stuk ken geschut waartegen do graaf Wotonzo/f slechts 15,000 kon stellen. Eerst werden de Russen op allo punten geslagen maar de graaf ontving eene verster king van 1500 man troepen welke door de generaals Neslerójf en Barcolenshy waren gezonden. Hierop begon het gevecht op nieuw en Schamyl moest terug wijken. Men zegt dat de Circassiers 2000 man hebben verloren en de Russen zelve begrooten hun verlies op 5000 man. De graaf Woronzoff had gedurende den slag een courier naar Petersburg gezonden om versterking aan te vragen welke hij noodig had om stand te hou den in Tiflis en Georgie. r b 1 h k b ij h, PaiUjs 4 November. Een misdadiger Dupré ge naamd wien het reeds onderscheidene malen is mogen gelukken uit de gevangenis te ontvlugten en zelfs uit het bagno van Toulon heeft thans op nieuw het mid del Weten te vinden om uil de gevangenis van Lau sanne te ontkomen. Deze persoon heeft daarbij een groote koenheid aan den dag gelegd. Als wever ge bruikt wordende hoeft hij zich eerst een groot touw weten te vervaardigen maakte dit met behulp van een ijzeren hout dien hij zich almede wist te verschaffen aan oen muur vast, liet zich daarmede van eeno aan merkelijke hoogte afdalen en bereikte eindelijk na nog eerst op menige gevaarlijke plaats gekomen te zijn, de vrije ruimte. Zelfs even buiten de gevangenis zijnde, scheelde het weinig of hij zou door iemand die hem opgemerkt had gearresteerd zijn geworden. Ook aan dit gevaar ontkwam hij door ziel', krankzinnig te houden. Ddor de Indépendance Beige wordt de tekst mede gedeeld eoner proclamatie van den Turkschen opperbe velhebber Omer-paelia aan zijne troepen. Het is eene «propping om voor den troon des sullans en voor de godsdienst Ie strijden Na de lafharligen vermaand te hebben het leger te verlaten zegt hij Doch de manmoedige die zich voor den troon en voor de gods dienst wil opofferen blijve bij liet vaandel. Hun hart is eens met God zoo zij niet vertsagon zal God hun de zege geven. «Zuiveren wij ons hart soldalen en verlaten wij ons dan op Godes bijstand. «Brengen wij ons zei ven ten offer, gelijk onze voor vaderen gedaan hebben. Gelijk wij vaderland en gods-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 1