Zaturdag 5 November «TIM AIMISTIM J 89. 1853, Woensdag en Zaturdag. erf 400;, 09 359 1839 7032 231 1870s! smart?. ZABETll ouderdoij n waar.l ii dit lref-| ERGE, algemeen i 3EBIEZEESG COURANT. I •h ABOKKBM»TB-FBi;i drie maanden f 2,00. Franco per post f 2,25. zending der A deert, daags te voren," snamidd. vóór 4 ure. verschijnt: PKIJB BEI ADVSBTKMTIXN Gewone 15 cents de regel. Geboorte-, Huwelijïcs-en Doodberigten van 1-6 regels h f 1 behalve hel Zegelregl. ne berus. aan van den Gestren. id vokaat us 1853 S 'e doon de Wed, rikzee. Provinciate Staten van Zeeland. Zitting van 1 November. 1 ver IJF.T maakt bi des jaar n overge d tol d ig- en In liet jaa rden o| md Uel ve tot W dl zich Idn ten do legen behocftei I waar anmerke r in dus dé hui in neren om difBoor de vergadering voor kennisgeving aangenomen en ilitgo u. Hel koninklijk besluit van den 26 Julij 1853 n.' de giften, 3, waarbij is goedgekeurd bet besluit der provinciale o billijkt laten van den 11 te voren houdende intrekking van ersteund at provinciaal reglement tol voorkoming van de gevaren in hondsdolheid geregeldt 6. Het koninklijk besluit van den 8 Augustus 1853 ook zot ,,40 Waarbij is goedgekeurd bet door de stoten vast er laagsti fsleld reglement omtrent de borglogten der rekenplig- Je kostot ge provinciale ambtenaren en; velt c. Hel koninklijk besluit van den 17 September 1853, elkomiiij .'119, Waarbij wordt vastgesteld bet kosluuin, waarin de hoof o leden der provinciale stalen die zulks mogten ver- p of lis ingen bij pleglige gelegenheden kunnen verschijnen rgelijked. Het koninklijk besluit van den 10 September 1853, klasse ia 60, houdende goedkeuring van de begrooling der in zon' ikel provinciale en huishoudelijke inkomsten en uil- brand et non over 18.54 benevens de missive van den minister Er zijn tegenwoordig 29, later 30 ledenen de griffier. Afwczend: de heeren m.' Wuglho. jh.' IE. D. de Jonge G. J. van den Bosch m.' Blaaubeen R. B. van den \scliFransen van de Putte m.' Egberts Risseeuw immacherSteenkamp van Diggelen Ongena en in.' Schuurbeque Boeije. De lieer m.' Recius bij ongesteldheid van den beer mmissaris des konings het voorzitterschap waarne- endo opent namens den koning de najaars-vergnde- ■g der staten van Zeeland en roept de welwillendheid r leden in tol verligling van zijne moeijelijke laak. De heeren t-un der Mandere en Schout Vellhuystot ler toelating als leden der vergadering reeds vroeger sloten is leggen in handen des voorzitters, de ver- clile eeden af en neinen zitting. Als leden van de commissie tot onderzoek der geloofs leven van de nieuw benoemde leden de heeren m.' wlenburgh en R. B. van den Bosch worden door den lorzilter benoemd de heeren m.' rfe Jonge van Elle- telm.' Vogelvanger en Mazure. Na eene korto verwijdering brengt de commissie bij (inde van den beer in.' de Jonge van Ellemeel, haar ver- g uit. Ingevolge haar voorstel worden de heeren Moolenburgh en van den Bosch als leden der verga ring toegelaten. b'erstgemelde legt daarna de vereischle eeden al"en cint zitting. De griffier leest voor de missives van do heeren m.' 'aglhoSleenlcampjh.' IE. D. de Jonge, jh.' m.' thuurbegue Boeije Ongena en Uammucber houdende it zij verhinderd worden de vergadering bij te wonen, «ogenomen voor kennisgeving. Vervolgens worden door den griffier voorgelezen en io onder- io maai llulpbe lelijk ui 'e bijdra tijdsoni verplig oevend» akolijko ml IS eb IE. >e V0>' gedeputeerde staten zal plaats hebben op den 3 dezer maand. Wijders wordt besloten tot de vorzending der vol gende voorstellen van gedeputeerde staten aan de af- deelingen o. Nader voorstel omtrent de wijziging van art. 25 van het reglement van administratie der polders in Zee land voor zoo veel Schouwen betreft b. Voorstel tot aanvulling van het reglement voor de provinciale veeartsen c. Voorstel om den gehrevottenrden veearts J. Lippers eene lielooning voor bewezen diensten toe Io kennen d. Voorstel tot vinding der kosten gevallen op de af- en overschrijving van een kapitaal groot ƒ25,000, 4 pet. nationale werkelijke schuld primitief ten name der commissie van landbouw thans ten name van de provincie Zeeland j e. Voorstel tot het doen van eenige betalingen ten laste van het opgeheven fonds voor de verbetering der wegen in het 4a° en 5d" district f. Voorstel omtrent de sloombooldienst op do Wes- ter-Schelde g. Voorstel om het veer aan het Sloe voor den tijd van één jaar onderhandsch te verpachten. Eene mededeeling van gedeputeerde staten wegens dn verleende teruggave van tolgelden ten behoeve der provincie betaald wordt aangenomen voor notificatie. Hierna splitst zich de vergadering, volgens haar regle ment van orde in drie nfdeelingen. Eindelijk wordt de eerst volgende bijeenkomst bepaald op aanstaanden donderdag, des voormiddags ten 11 ure. an liinnenlandsche zaken van den 26 dier maand n.° 82; 2a' afdeeling, houdende mededeeling, dat hij (enen grond beeft gevonden aan den koning voor te uilen hoogstdeszelfs goedkeuring te onthouden aan den ost die ter bezoldiging eens provincialen ingenieurs die begrooling is uilgetrokken ofschoon hij deaan- lelling van eenen zoodanigen ambtenaar voor alsnog «geraden acht (wordende hierbij door den voorzitter e kennen gegeven dat aan den minister inlichtingen 'ju gevraagd aangaande liet besluit van de staten van 'Julij 1852, waarhij liet bedrag der gezegde jaar wedde onder 's konings goedkeuring bepaald isj e. Het koninklijk besluit van den 5 September 1853, 58, waarbij is bekrachtigd bet besluit der staten van 'en 8 Julij te voren betrekkelijk de rekening en ver- 'ntwoording van gedeputeerde siatcn over 1851 j f. De missive van den minister van binnenlandsche 'iken van den 3 October 1853 n.° 3 2°" afdeeling net den staat van geraamde kosten voor het provinciaal lestuurvoor zoo veel bet rijksbestuur is over 1854 en De missive van m.' T. IE. baron van Zuylen van 'ieveltvan den 27 September 1853 waarbij bij ken 's geeft dat bij zijn ontslag neernl als lid van gede- uteerde staten naar aanleiding van het laalstgemelde luk wordt besloten dat dc benoeming van een lid van R R ANDSCHOUWING. Burgemeester en Wetuouoers van Zierikzee ver- willigen de belanghebbenden dat door Heeren Brand- meesteren alhier op Maandag den 7 dezer maand een algemeene rondgang zal plaats hebben ten einde zich te overtuigen dat al de HranvHblusi'IiiBiïdel»— len bij de ingezetenen overeenkomstig het Reglement aan le houden in goede orde aanwezig zijn weshalve de ingezetenen worden uitgenoodigd om al derzelver bepaalde brandbluschmiddelen ten dage der inspectie schouwbaar voorbanden le hebben en behoorlijk ten loon te stellen. Zierikzee, den 1 November 1853. DE CRANE Voorzitter. C. de JONGE Secretaris. AFKONDIGING. Burgemeester en Wetuouoers van Zierikzee doen le weten dat door den Raad dier Gemeente in zijne zittingen van den 30 October 1852 en 5 Julij 1853 is genomen het volgende besluitte weten 1. Er zal te beginnen met het jaar 1854 ten be hoeve dezer Gemeente geheven worden een hoof delijke omslag van hoogstens ƒ4400. 2. Tot grondslag daarvan zal strekken het vermoede lijk vermogen der ingezetenen in verband met grondbezitting bezoldiging stand en levenswijze en huisselijke omstandigheden. 3. De omslag zal worden gemaakt over de in de Ge meente verblijf houdende hoofden van huisgezin nen of die eigen middelen van beslaan hebbende bij anderen inwonen. 4. In dezen omslag worden niet begrepen de zoodani gen, wier jaarlijksch inkomen vermoedelijk minder bedroagt dan vijf honderd gulden. Op welke heffing de Koninklijke goedkeuring is ver leend bij besluit van den 29 Julij 1853 n.° 84. En is hiervan afkondiging geschied waar hel behoort. Zierikzee. den 2 November 1853. DE CRANE Voorzitter. C. be JONGE Secretaris. AFKONDIGING. Burgemeester en Wethouders van Zierikzee doen te wetendat door den Raad dier Gemeente, in zijne zit tingen van den 30 October 1852 en 5 Julij 1853, is ge nomen bet volgende besluit te weten Er zullen, te rekenen van den eersten Januarij 1854, op de hoofdsom van den Rijks accijns op het gemaal wor den geheven honderd opcenten voor zooveel de tarwe betreft te rekenen van hetzelfde tijdstip zal op het van elders ingevoerde meel en brood worden geheven als volgt Voor tarwebloem - 3,00 per 100 pond. tarwemeel - 2,00 fijn wit brood - 2,76 gebuild tarwebrood - 2,25 en voor ongebuild tarwebrood - 1,55 Op welke heffing de Koninklijke goedkeuring is ver leend hij besluit van den 29 Julij 1853 n.° 84. En is hiervan afkondiging geschied waar het behoort. Zierikzee den 2 November 1853. DE CRANE Voorzitter. C. de JONGE Secretaris. AFKONDIGING. Burgemeester en Wethouders van Zierikzee doen te weten dat door don Raad dier Gemeente in zijne zittingen van den 30 October 1852 en 5 Julij 1853 is genomen het volgende besluit te welen Er zullen, te rekenen van den 1 Januarij 1854, op de hoofdsom voor den Rijks accijns op het gedistelleerd ten behoeve der Gemeente gelieven worden Honderd opcenten op het binnenlandsch gedistelleerd en de binnenlandsche likeuren. Zestig opcenten op liet buitenlandsch gedistelleerd. Veertig opcenten op de buitenlandsche likeuren. Te rekenen van hetzelfde tijdstip zal er op het inge voerde gedistelleerd waarvan de Rijks accijns elders voldaan is, eene belasting geheven worden ten bedrage van ƒ12 per VDt binnen-en buitenlandsch gedistelleerd van tien graden sterkte of bij meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid van ƒ11,50 per vat binnen landsche en van 12 per vat buitenlandsche likeuren mitsgaders van 10 por vat wijn. Op welke heffing de Koninklijke goedkeuring is ver leend bij besluit van den 29 Julij 1853 n.° 84, En is hiervan afkondiging geschied waar bet behoort. Zierikzee, den 2 November 1853. DE CRANE Voorzitter. C. br JONGE Secretaris. AFKONDIGING. Burgemeester en Wethouders van Zierikzee doen le weten dat door den Raad dier Gemeente in zijua zittingen van den 30 October 1852 en 5 Julij 1853 is genomen bet volgende besluit te woten Art. 1. Er zal te rekeneo van den eersten Januarij 1854 ten behoeve dezer Gemeente eene belasting op de binnenlandsche turf geheven worden ia tnaniera als velgt l*tc soort 1"l° klasse 0,10 per ton. jele 2<io )j 0.06 l"e 3"8 - 0,04 2ae 1"° - 0,06 2a" 2a" - 0,04 2a" 3a° - 0,02 Art. 2. Te rekenen van betzelfde tijdstip zal er eene belasting op de steenkolen geheven worden te weten van schaalkolen 5 per 1000 ponden van inaalkolen en kolengruis 30 cents per mud van cintels en cokes 20 cents per mud. Art. 3. Van deze belasting worden de fabrieken en trafieken binnen deze Gemeente ontheven voor gelijke hoeveelheid als waarvoor zij van 's llijks wege vrijdom genieten. Op welke heffing de Koninklijke goedkeuring is ver kregen bij besluit van don 29 Julij 1853 n.° 84. En is hiervan afkondiging geschied waar bet behoort. Zierikzee den 2 November 1853. DE CRANE Voorzitter. C. de JONGE Secretaris. AFKONDIGING. Burgemeester en Wethouders van Zierikzee doen

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 1