i2i/2 pC. Werk. SchuldGl'/ic PCt miimrn stukken In de Middelburgse}ie Cvnrant vsn den 22 October kest men liet volgende ingezonden stuk In bet nommer van deze courant van den 18 dezer zag ik dat een volksvriend te velde is getrokken tegen zekeren N. dio in bet nommer van den 13 getracht had aan te toonen dat het verbieden van den uitvoer van handelsartikelen schadelijk was en onregtvaardig. Het lezen der beweringen van den volksvriend heeft mij niet kunnen overtuigen dat N. ongelijk zoude hebben, maar wel heeft zulks mij meer en meer doen betreuren, dat hêl oude stelsel van bescherming in ons land nog zoo vele voorstanders heeft en daar ik zoowel het stre ven van N. voor het grootste gedeelte als het vrije stelsel in het geheel goedkeur en meer en meer wensch te zien zegevieren heb ik aan do hoeren uitgevers dezes eene plaats voor het volgendo gevraagd. Het van Middelburg uitgegane adres wordt door den volksvriend genoemd onschadelijk en onschuldig wat het laatste betreft geloof ik zeer gaarne dat dit ephiteta verdiend is dat namelijk de onderteekenaars in hunne onwetendheid met de groote waarheden der economie geteekend hebben en het in dien zin onschuldig dat is zonder kwaad opzet Ie noemen is hel onschadelijke kunnen wij niet zoo gereedelijk toegeven 1." omdat wij de inwilliging van het verzoek als schadelijk voor het algemeen zouden beschouwen 2.° omdat wij het verspreiden ter lezing en teekening liggen van derge lijke adressen als een gevaarlijk middel beschouwen om de gemoederen in beweging te brengen. De volksvriend zegtdat de onderteekenaars van het M. adres met den besten geest bezield waren zonder morren en klagen en dat hij dit ook niet aan wil vuren en wij geloovcu dit gaarne maar het is toch zeer natuurlijk dat de onderteekenaars vermeenen dat hun verzoek billijk is en dat het dus moet ingewilligd worden zoo lang zij dus geen antwoord hebben blijven zij in gespannen verwachting en erlangen zij hetgeen wij hopen eene afwijzende beschikking dan kan het niet anders of zij wanen zich verongelijkt in hunne belangen geschokt, en ons land heeft reeds hoewel gelukkig in vergelijking van andere landen weinig maar voor ons reeds veel te veel voorbeelden dat het volk wanneer het zich ver ongelijkt waant niet altijd de beste wegen zoekt om zijn vermeend regt te handhaven. liet was mij een waar genoegen to zien dat de volks vriend verklaart dat hij én in de JV. Rotlerdamsche Cou rant én in het schrijven van N. zeer veel heeft aange troffen dat niet te wedersproken is; ik hoop dat hij door dat onwedersprekelijk ware tot nadenken en tot bestudering der voortreffelijke werken van staathuis houdkunde bijv. Ilastiat en de Rruyn Kops zal ko men ik geloof dat hij die gelezen hebbende tot een geheel ander gevoelen zal komen. Niets is er dat heter de menschen overtuigt dan de zaken die onder het bereik van het dagolijksche leven voorvallen en ik hoop daarom door een paar voor- beelden den volksvriend te toonen dat hij ongelijk heeft. Stellen wij eens dat gij volksvriend winkelier te Middelburg zijt en op de markt woont en een ruim debiet hebt aan de bewoners van de markt zelve maar ook aan die der op de markt uitloopende straten door dit ruime debiet zijt gij jn staat uwe panden te ver- grooten en verpligt 3 a 4 bedienden te houden maar ziet daar verbeelden zich de bewoners der marktdat uwe waren boog in prijs zijn door de vele inkoopen die men uit de aangrenzende straten bij u doet zij vragen de regering dat het u verboden worde aan ande ren dan aan hen te verkoopen de regering willigt het verzoek in en dien ten gevolge is uw debiet tot op een tiende plotseling gereduceerd; de bedienden die gij hadt, hebt gij niet meer noodig zij worden door u ontslagen en zijn broodeloos gij kunt ter naauwer nood uw da- gclijksch brood meer winnen en hebt dus geen geld tol verbetering uwer panden de timmerman die zulks voor u zondo gedaan hebben ziet zich daarvan versto ken hij dankt dien ten gevolge een of meerdere knechts afook deze zijn broodeloos en dit alles is het gevolg van een (zoo als gij het noemt) onschadelijk verzoek van verbod van uitvoer. Ten tweede gij stelt een voorbeeld van een huisge zin grj zegt dat die volstrekt noodig hebben eene ze kere hoeveelheid eten en hoewel ik die hoeveelheid niet kan beoordeelen wil ik het niet tegenspreken daar ieder voorzeker eten moetmaar hij moet ook wonendaarvoor hebt gij uitgetrokken huishuur 70 cent wanneer gij nu huizen verhuurt tegen 70 cent dan stel ik dat gij de jaarlijksche opbrengst juist behoeft tot betaling van intresten onderhoud en belasting ik zeg juist behoeft omdat wanneer gij bet, in uwe hoedanigheid van volksvriend natuurlijk voor den laagst mogelijken prijs doet nu is het zeker waar dat, geeft de regering toe en volgens u regtvaardig 0 om den uitvoer te beletten dan kan zij ook even regt vaardig toegeven aan een verzoek van het volk om de huishuur te verminderen want het volk zegt wanneer de eerste stap gelukt is ik moet wonen maar 70 cent is te duur en ziet daar komt eene wet die tl noodzaakt niet meer te vragen dan 50 cent 's weeks hetgeen voor uwe noodwendige uitgaven een verlies van f 10,40 per jaar zoodat gij van iemand die trouw opbragt wat hij j moestten gevolge van een onschadelijk verzoek van j uwe medeburgers gereduceerd wordt lot een slechten betaler of eon bankroetier. Hoe een verbod van uitvoer zoude niet onregtvaar dig zijn maar de vreemde granen die in een rijk zijn derwaarts bestemd door handelaren die do beweging in de markten vooruil gezien hebben gij scquestreerd die ton nadeele hunner eigenaars terwijl gij die an ders zouden komen weert daar men nu bevreest dat de markten zullen dalen (zie N. R. C. van 18 Oct.), maar weet dat alleen de algeheelc vrijheid eri het ver trouwen van den handel noodig is voor hel bestaan van den handel voor het bestaan van allen die er belang hij hebben en dat heeft elk daar het welzijn van den handel het welzijn is van het algemeon. Gij hoopt door verbod van uitvoer den speculatie- geest te fnuiken in tegendeel, gij bant daardoor vreem den van uwe markten en maakt hel dus de inlandscho speculanten zno veel makkelijker want al is de uitvoer verboden dan zult gij toch nog niemand kunnen dwin gen te verkoopen als hij niet wil er worden dus alleen kleine partijtjes afgezet in plaats van groote en de markt blijft op dezelfde hoogte en bovendien daar gij het vertrouwen op de eerlijkheid weggenomen hebt, zullen de vreemden huiverig zijn bij u te komen zoo dat gij nog jaren zucht onder het leed, door u berokkend. Wal uw beweren aangaat dat do onderteekenaars geene ondersteuning van armenfondsen verlangen hierin geef ik u gelijk echter alleen wat het verlangen betreft want N. heeft voorhij gezien dat vrijheid van uil- en invoer het beste middel is om lot verarming- komen te keer te gaan terwijl zoo als ik hoven aan wees verbodstelsels leiden tot ontslaan van werklieden en bedienden die om te leven hoe gaarne dan ook dank zij uw verbod wel onderstand moeten aannemen. Z. JONGSTE BUITENLANDSCHE TIJDINGEN. Men meldt uit Weenen van den 31 October. De Turken zijn den Donau overgetrokken en hebben Kalefat (Wallachije) aan de Russen ontweldigd. kkhtmiiim Den 21 Augustus is van Bezoekie via Pannaroekan naar Nederland vertrokken het barkschip Schouwen kapt. H. A. van Reede. Den 20 Augustus is Straat Sunda doorgezeild Maria Sophia kapt. M. van Gijzel van New-Castle naar Hong-Kong, en den 31 Augustus Drie Vrienden, kapt. L. P. Andersson van Swansea naar Hong-Kong. Brouwershaven 31 October. Binnengekomen Emanuel kapt. J. G. Jacobson van Frederikslad naar Dordrecht. 29 dito. Uitgezeild stoomboot Stad Dordrecht kapt. J. H. Stuit van Dordrecht naar Londen. YËItYUMIDDËLKR AFVAAR* DEE STO OKBOO T STA» SSISËSK9SES, gedurende de maand November. Van Zierikzee, Donderdag 3,'smidtl 12 ure- Zondag 6, 's morg. 5 DoDderdaglO, 8 '/2 STOOMBOO T-D IENSf Van Rotterdam: Vrijdag 4,'smorg. figure Dirijisdag 8, 10 Vrijdag 11, 4 middelburg tusschkn zierikzee eu bergen-öp-zoom. Van Middelburg: Vrijdag 4, 's morg. 0 i Maandag 7, 8^ Vrijdag 11, 6'/2 DIZ.IQXKCE- Van Bergen Zaturdag 5. 's morg. 0 Dingsdag 8, VP/a Zaturdag 12,'s namid. 12'/2 2JIEWSTEN CORRESPONDERENDE OP DE STOOMROOTEN AANLEGGENDE AAN HET ZIJPE. Vertrek-uren van Zierikzee gedurende de maand November. (dienst tussghen middelburg en rotterdam.) Naar Middelburg Naar ftotterdam: Vrijdag 4, 's morg. 9'4 ure. Zaturdag 5, lO'/j Dingsdag 8, 's midd. 12 Woensdag 9, 12 Vrijdag 4, 's morg. 6 ure. Zondag 6, 7 Dingsdag 8, Woensdag 9, (dienst tusschbn vlissingen es rotterdam.) Naar Vlissingen: I Naar Rotterdam: Zaturdag 5,'emorg, (D^iire. I Vrijdag 4,'smorg.JO ure. Dingsdag 8, 11 '/2 Maandag 7, 4'/a (d i e r 8 t asic1tia.) Naar Bergen-op'Zoom en Antwerpen t Donderdag 3, 'smorg. 10 ure. Zaturdag 5, 11'/4 Dingsdag 8, 2 BEURSMAIIKTBEHIGTËN ENZ JPBIJZENDEBSFFBCTSNTE AMITEBDAM, den 31 October 1833. gebleveni 3 73 4 9 o 92 Amort. Syndikaat 4 3% pC Nieuwe Handel-Maats. 42 a QosMudièn a 4 221ste STAATSLOTERIJ*' Vijfde Klasse 9de UjstN.'019318* f 1000n.° 911 en 3951, iederf 400; n.° 5102 en 11510, ieder f 200; n.° 69, 3o« 1309, 1718. 1813, 2341, 3034, 3090, 4839, 70">2 7527 7616784914689 16314 169921723118768' 19473 en 19432ieder f 100. 1 /I üf.' Heden overleed na een langdurig en smarteMl lijk lijden mijn geliefde Echtgenoot ËLlZABET||p*l CAROLINA Van DORT in den jeugdigen ouderdom van ruim 38 jaron mij nalatende 4 Kinderen waar van 3 uit een vorig huwelijk allen te jong om dit tref. fond verlies te kunnen heseffen. BUOÜWERSMAVEN C. VAN DEN BERGE, den 30 October 1853. Deze strekkende iot bijzondere en algemeent kennisgeving. Diegene die stukken onder zijne berug. ling heeft of iets verschuldigd is aan dn wel stukken of andersinls te vorderen heeft van nagelaten Boedel vaD wijlen den Wei-Edel Gestren gen Heer M.' W. J. P. KROËF in leven Advokaat overleden te Zierikzee, op den 1 Augustus 1853 gelieve hiervan opgave en voldoening- te dooi vóór den 1 Januarij 1851 aan Mevrouw de Wed, A. G. KROËF geb, de Klopper te Zierikzee. Zierikzee, den 1 November 1853. Het Collegie van Regenten over het Huts van Arrest Te Zierikzee maakt bij deze bekend dat op den zevenden November des jaars 1800 drie en vijftig, des middags zal worden overga, gaan door het Collegie op dat Huis vergaderd tot Openbare AANBESTEDING vati de Vovdioig en li. Onderhoud der Oevangenen over het jaar 1800 vier en vijftig ingevolge de voorwaarden het Huis en bij den Secretaris voorhanden. Zierikzee den 26 October 1853. Het Collegie voornoemd DE CRANE. Ter ordonnantie vah hetzelve, P. PAULÜS Lid en Secretaris. Het ResTuitr der Vereeniging toT W ring dek Armoede alhier wendt zicli langs dezen weg tol zijne geachte Sladgenooten ten einde hen voor zooveel noodig te wijzen op do legen woordig zoo hooge prijzen der eerste levensbehoefte: mini en op hel groot aantal zieken in den lanlsten tijd waar door noodwendig do uitgaven dier Inrigting aanmerke lijk zijn geklommen. Het neemt de vrijheid op te merken hoezeer in dus danige dure tijden de aanvragen om giften aan dó hui zen plagten te vermeerderen en daarbij te herinneren dat het juist de bedoeling dezer Vereeniging is om (lil nor de heilelpeiiningen welke vaak aan onwaardigen uitgó' reikt wórden Ie doeh vervangen door geregelde giften, Waaruit de Wezenlijk hulpbehoevenden in eene billijkt verhouding en op meer doelmatige wijze ondersteund worden. De taak der Vereeniging is Wel niet om bedeelingen Ie doen zoo als zij zich daarvan ook zoo veel mogelijk onthoudt, maar een groot deel der laags» burgerklasse is volstrekt onvermogend om de kosten van geneeskundige hulp of begravenis te dragen zijn ook de gevallen waarin eeriige tegemoetkoming dringend noodzakelijk is zoo als bij ziekte van de hou!' den der huisgezinnen tegenspoeden in beroep of he* drijframpen van verschillenden aard en dergelijke terwijl slechts flen klein deel der arbeidende klasse it slaat is den geheelen winter door te worstelen zon. der althans eenige ondersteuning ih voedsel branden kleeding te behoeven. Hoe gering nu ook die onder steuningen op zich zelve Wezen mogen, zoo maalt 82; 2 toch de talrijkheid wegens het groot getal der hulphe- hoevenden eón vrij aanzienlijk bedrag uit. Wij nemen daarom de vrijheid ÜEd. vriendelijk te noodigefi om gedurende dezen winter uwe bijdfa gen in verhouding tot de meer ongunstige tijdsein slandigheden te verhoogen opdat wij niet verpli] worden aan menigen lijdenden en hulpbehoevend medemensch en medeburger de meest noodzakelijks ja onmisbare ondersleuning te oiithoudeu. 'Zierikzeeden 28 October 1853. Het Bestuur voornoomd A. MOENS van BLOOIS vL Ter ordonnantie W. M. II. DE JONGE. Heden ziet hij P. D. J. QUANJER het licht Mi. .a O li. Bi AJL EK DE IS voor tSii Op gewoon Velin Papier Prijs 15 Cents. Op zwaar Schrijfinediaaiiw 20 Opgeplakt op Bordpapier, 40 TEK STADS-DKOKKEttlJ VAN DB ERVEN A. DE VOS' zendi Fr Er zij ttfwr G.J isch timino in.' De ij mm is endo ïg dei r lede De I ier tc sinter elite i Als li ieven 'ooleni lorzitt eet nd Na ei oude ag uit ilfoi ring t Eerst De \gtf\Q thuur al zij angen Verv II 3w- aten et pro- au hn 4. H 40 nsteld ige pro c. Hi 119 8 lede ingen d. H, 60 kcl p IVPII i an bin eencn lellen I ost dit die I; lelling 'ngcrai kfniv tjn gev, 1 Juli Iveddo H 58, den 8 •ntwoo fD aken net dei esluui JD hietell lis gee puteerc 'luk w

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 2