IERIKZEESCHE COURANT. .If.0 88. Woensdag 2 November. 1853, Woensdag en Zaturdag. BESTUREN ADMINISTRATIES SIK BUITENLAND. uonmni-nui Per drie maanden f "2,00. Franco per post 2,25. Ilnienrfinjcfer Advert, daags te voren.'snamidd. vóór 4 ure. verschijnt: prijs der advertenties Gewone 15 cents de regel. Geboorte-Huwelijks-en Doodberiglen van 1-6 regels h f 1behalve hel Zegelregt. De Commissaris bes Konings in de Provincie Zee wind verwittigt de belanghebbenden dat de eerste bij- |eenkomst der Najaars-Vergadering van de Provinciale Staten van dit Gewest zal plaats hebben op Dingsdag Hm 1 November aanstaandedes voormiddags ten elf s, in de daarvoor bestemde zaal in de Abdij te Mid- mlburgen dat de toegang lot die zaal voor het publiek ■al moeten plaats hebben door de deur ter zijde van fcet Gebouw der Concertzaal op de Groenmarkt aldaar. Middelburg den 27 October 1853. Do Commissaris des Konings voorn.4 Bij ongesteldheid BECIUS. Lid van Gedeputeerde Stalen. AANBESTEDING. Burgemeester en Wethouders van Zierikzee bren gen ter kennis van gegadingden dat op Woensdag den November aanstaande des middags op het Raadhuis, n het openbaar zal worden aanbesteed Hel herstel- mgswerk der stormschaden aan hel zoogenaamde Kwisle- eld buitendijks hel IVesl-Havenhoofd met bijlevering an al de daartoe vereischte materialen en gereedschap- icn overeenkomstig het bestek tot de uitvoering dier kerken opgemaakt hetwelk van heden af ter lezing tan de gegadingden ter Gemeente-Secretarie voorliggen al, terwijl drie dagen vóór de besteding aanwijzing p hel werk geschieden zal door den Gemcente-Bouw- leester bij wien inmiddels de noodige inlichtingen te ekomen zijn. Zierikzeeden 26 October 1853. DE CftANË Voorzitter. C. de JONGE Secretaris. BR ANDSCHOUWING. Burgemeester en Wethouders van Zierikzee ver wittigen (je belanghebbenden dat door Heeren Brand- Imeesteren alhier op Maandag den 7 dezer maand een llgemeene rondgang zal plaats hebben ten einde zich Ie overtuigen dat al de ltraii<tl>lii*<-luiii(l<l<» len bij de ingezetenen overeenkomstig het Reglement )an te houden in goede orde aanwezig zijn weshalve i ingezetenen worden uitgenoodigd om al derzelver (bepaalde brandbluschmiddelen ten dage der inspectie Mouwbaar voorhanden te hebben en behoorlijk ten loon te stellen. Zierikzeeden 1 November 1853. DE CRANE Voorzitter. C. oe JONGE Secretaris. seitiohlann. Keulen 30 October. Men zegt dat toen den Rus- Jschen keiter, tijdens zrjn jongst verblijf te Olmuts iij de door hem bijgewoonde militaire godsdienstoefe ning een kussen werd aangeboden om daarop te jnielen hij dal met deze woorden afwees «Ik hen dof gelijk andere menschen en zal tot stof wederkeeren. Voor God en de Kerk zijn alle menschen gelijk." Rondom Bucharest hebben de Russen ten einde de Vnnlerkwnrlieren daarin door Ie brengen vierkante jtardenwoningen gebouwd die met stroo overdekt zijn tn twee openingen hebben van Welke de eene dient van hoven in te kruipen de andere om den rook kit Ie laten en licht en luehl te verschaffen. De bekende Circassische hoofdman Siffer-beij fie Ie Adrianopel reeds een twintigtal jaren op verlangen 'kan Rusland op zijn woord gevangen was. is door de porte op hel spoedigste noar Konstantinopel opontboden. Rc gedachte dat hij nog eenmaal voor het Vaderland de Gapenen zou aangorden om zijnen vijand te bestrijden, nezielde dezen grootcn patriot met de levendigste blijd- •fliap hij heeft zich dadelijk naar Konstantinopel op begeven. frankrijk. Parijs 29 October. De keizer vergezeld door de keizerin prinses Malhilde en eenige andere hovelingen, heeft incognito een bezoek gebragt aan het fort van Ham dal hem zes jaren tol gevangenis strekte. Groot was de aandoening des keizers toen hij hei fort bin nentrad. Hij bragt de keizerin naar de deur door welke hij zijne vlugl bewerkstelligde on gaf haar van die vlugt een omstandig verhaal. Toen geleidde hij de keizerin naar het vertrek dat hem tot slaapkamer had verstrekt bij de herinnering aan het vroeger lijden van haren gemaal wierp zich de keizerin in zijne armen en omhelsde hem met hartelijkheid. Vervolgens begaf men zich op het terras waar de keizerin de stengels der bloemen plukte en ronddeelde die de keizer er hij wijze van uilspanning plagt te kweeken. Het bezigt, dat de vijandelijkheden aan den Donau begonnen zijn heeft nog al opzien gehaard te meer daar men verwachtte dat indien iets van dien aard gebeurde dit eerder in Azie zoude plaats grijpen. Uit het bedoelde telegrafische berigt blijkt het niet duide lijk wie den aanval begonnen hebben maar men houdt het voor waarschijnlijk dat de Turken de aan vallers geweest zijn. Des te meer is dit te verwonde ren in vereeniging met het berigt per telegraaf uil Kon stantinopel van 21 October ontvangen dat de Turksche regering om de onderhandelingen niet te belemmeren, aan Omer-pacha hevel had gezonden om het ultimalis- simum volgens hetwelk de vijandelijkheden den 24 moesten beginnen niet ten uitvoer te brengen en de vijandelijkheden zoo deze reeds mogten begonnen zijn, te staken. Indien Omer-pacha den 23 dit bevel ont vangen heeft (waartoe de mogelijkheid bestaat daar er een duivenposl tusschen Konstantinopel en het Turksche kamp is geofganiseerd zal deze generaal er wel aan gehoorzaamd hebben en wordt het waarschijnlijk dat de Russen den aanval begonnen hebben. Hoe hel zij de vijandelijkheden zijn begonnen en men moet do ver dere gebeurtenissen afwachten. Te Parijs was het gerucht in omloop dat de telegra fische depêche uit Bucharest niet zoo medegedeeld was als zij ontvangen was. Men onderstelde dat de ge noemde Turksche vesting door de Russen gebombar deerd was. Het officiële dagblad deelt lieden volgens berigt van den Franscbeh consul te Bucharest van den 25 de zermede. dat twee Russische sto.ombooten en acht kanonneerhoolen den 23 hebben getracht den Donau te passeren, waarhij zij uil de kleine Turksche vesting Isaclcha op den regteroever van de rivier hevig zijn be schoten. De bevelhebber der flotlille drie officieren en twee matrozen zouden gedood en 50 man gekwest zijn. De Russen zeggen, dal het hun gelukt is gemelde vesting in brand lesteken. - Een ijzingwekkend voorval heeft de stad Auxerre in verslagenheid gedompeld. Donderdag ochtend vond men op de openbare wandeling hel lijk eener vrouw zonder hoofd. Het van den romp gescheiden hoofd word weldra op den grond der slootdie langs de wandeling looptgevonden verborgen onder eene hoop bladen en mosen in een staat die aanduidde, dat het reeds eeni- gen tijd daar gelegen had. Bij het geregtelijk onderzoek bleek het dat deze ongelukkige de vrouw was van zo- keren daglooner Fnderik Savadou. Voor den regter geroepen verklaarde Savadou dat zijne vrouw in den nacht van 5 dezer de gemeenschappelijke woning had verlaten en dat hij haar niet had terug gezien. De ver moordde was 27 jaren oud moeder van twee kinderen en leidde eene nog al ongeregelde levenswijze. Zij had reeds meermalen haar echtgenoot verlaten j hare betrek kingen met een ondcr-ufficier hadden herhaaldelijk huis- selijko twist veroorzaakt. Den 5 kwam zij zeer laat te huis, waarover zij van haar man ernstige en welver- diendo verwijlen ontving. Wat is er in den volgenden nacht geschied De ongelukkige is verdwenen en haar dood is waarschijnlijk het gevolg eener misdaad. Sava dou is voorloopig in verzekerde bewaring gestold. o r oo t-brittannien. Londen 26 October. Volgens hier ontvangeo depêche uit Bucharest werd de scheepvaart op den Duuau geheel verhinderd en had de laatste stoomboot geen verlof bekomen om op eenig punt van de regtor- I oever der rivier aan te leggen zelf hare brieven niet I te Rutschuk mogen afgeven. Onlangs zijn er eenige voorwerpen gevonden die weer aan eenig spoor van sir John Franklin doen den ken. Zij bestaan namenlijk uil glazen fiesschen welke opgevischt zijn aan de noordwestkust van Siberie. Zoo veel schijnt in allen gevalle zeker dat zoo zij niet af komstig zijn van dien koenen reiziger, zulks dan van eenig ander schip in het verre noorden moet zijn. Men zegt dat de beroemde schrijver Charles Dic kens dio zijn laatsten roman Rleakhouse in afleveringen uitgeeft en hij die afleveringen advertentiën voegt die hij duur laat betalen van dezen roman alleen door die advertentiën 15000 p. st. genoten heeft. Do Household Words waarin hij zelf elke maand slechts ééne bijdrage levert brengen hem jaarlijks 4000 p. st. op. Dickens is thans de Cresus der letterkundigen, en zijne feesten zoo glansrijk als de aanzienlijkste Engel- schen die slechts geven vinden grage bezoekers ook in de zonen der edelste huizen van Engeland. Binnen een jaar zal eon doorloopende spoorweg gereed zijn van Oslende naar Triest, een afstand van 500 mijlen die heden nog slechts op twee punten is afge broken. De brieven reizigers en paketten zullen als dan niet veel meer dan twee (lagen noodig hebben om van den oever van het Kanaal naar die der Adriatischa Zee vervoerd te worden van daar zullen zij nog vier dagen naar Egypte noodig hebben en door middel van den spoorweg van Atexandrie naar Cairo die snel vor dert kunnen zij 36 uren later op de Roode Zee inge scheept worden van waar zij na verloop van 12 dagen te Bombay zullen zijn dat is 3 weken na Londen ver laten to hebben. Binnen denzelfden tijd zal de elec- trieke telegraaf, die over de Middeilandsche Zee wordt gelegd Suez bereiken en de draad van 1400 mijlen lengte die reeds tot Calcutta geplaatst is zal al do belangrijke sleden der Oost-Indiën met de haven van Bombay vereenigen zoodat men voor het einde van 1856 per telegraaf in 10 of 11 dagen met elk punt in de Indien gemeenschap kan hebben en men in 21 dagen per stoomboot en locomotief naar Bombay zal kunnen gaan. BINNENLAND. Zierikzee 1 November. Jl. vrijdag werd te Go- rinchem de toonmarkt van rundvee gehouden. Zij werd druk bezochten de aanvoer van vee was groot wordende geschat op ongeveer 5000 stuks. Het vette vee was hoog in prijs en ging willig van do hand ook de draglige koeijen. Jong vee was er veel uit hoofde van de schaarsheid van voeder en werd uit dien hoofde tot matiger prijs verkochtofschoon er veel handel in gedaan is. Men schrijft van don Dedemsvaar' van den 30 October: Gepasseerden vrijdag avond heeft hier een vreemd en zonderling luchtverschijnsel plaats gehad. Onderscheidene stukken vuur van buitengewone grootte kwamen plotseling uit het zenith Dederdalen, verspreid den eenon huitengewonen glans en zijn deels als lucht- peilen in de nglmg van hel z. o. en deels als vuurmas sa's in de rigting van het n. w. verdwenen. Een stuk vuur van eene ontzaggelijke grootte echter daalde op de aarde neder en is circa twee minuten blijven liggen. Men denke zich de verbazing van den man voor wiens voeten deze vuurmassa nederslorlte Zwijgend staarde hij dit wonder der natuur aan doch naauwelijks was dit verdwenen of des mans ontsteltenis vertoonde zich in zoodanige mate, dat men genoodzaakt was hem naar huis te dragen en de vrees koesterde dat de ongelukkige zijn versland had verloren evenwel geeft bij thans eenige hoop op herstel. LI. dingsdag avond is Ie Koevorden omstreeks 7'/s ure eenige oogenhlikken een prachtig luchtver schijnsel waargenomen. Plotseling ontstond in het zenith eon tamelijk groote lichtbal van eon schitte rende roodaebtigeu vuurgloed wiens glans dien van de volle maan overtrof. Met mindere snelheid dan dit gewoonlijk het geval is beschreef hij ten N. N. W. eenen hoog van 45 graden lol bijna aan den horizont, waarna hij verdween.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 1