VERGADERING VAN ©EN GEMEENTERAAD TE ZIERIKZEE. Zitting van den 2© October 1853. Voonitlèr de heer de Crane, Secretaris Jh.rC. dé joNGE. AI de leden tegenwoordigbehalve de heer Êgter dié wegens ongesteldheid afwezig is. De notulen der vorige Vergadering worden gelezen en goedgekeurd. Komt in behandeling de vraagzal het tracté- inent van den Secretaris zijn f 1000 - Hierover hadden in de vorige Vergadering dé stemmen gestaakt. jh.r de Jonge wil zich wegens bloed verwantschap van medestemming onthouden. dé heer Fokker mérkt hierop aan, dat hij wel familie is van den heer M.r C. de Jonge, niet van den Secretaris, qua talis. Z. II. W. G. neenit daarop aan dé stemming deel. De stemmen staken weder, zóodat hel voorstel der Commissie is ver worpen én het tractement bepaald blijft op /"1200. De begrooting der Armbesturen, voornamelijk 'van het Hervormd Armbestuur; wordt door den héér M.r Koens gerepliceerd op het aangevoerde in de vorige Vergadering door den heer Obhtman; réden om het veranderen dér begrooting van het Arnibestnur, kwalijk te nemen, bestaat er z. i. 'voor den Kerkeraad niet, de verandering is regt- vaardigwant de som van uitgaaf, vastgesteld 'zijndé, moet die begróoting toch sluiten; de f 12Ó, uitgaaf voor onderhoud van hét Gesticht, kwanieii vóór 1850 niet op de begrooting Voor 'want daarvoor werd in dien tijd besteed hetgeen 'dé Stad Voor de aanneming der straatwieding bólaaïdé'; f 203,23 vermindering van den post van restitutie, voor hier wonende elders armlas tigen, en andere uitgaven was niets daar dit maar voorschotten zijn; - de heer Ochtman weder leg! hem, hij zegt dat liet Armbestuur gevraagd hééft geen dongratuil maar regtdat zij niet V'ragèh óni nicer te kunnen bédeelen, maar om liét juist noodigé te kunnen bedeelen bij Wijst 'op dén nog meer verhoogden prijs der levens middelen, hij stelt nogmaals voor de zaak com- mtssioraal te doen behandelen, of het Armbe stuur, even als het R. K. geniet; 1,20 per ziel róè te kennen de heer de Jonge ondersteunt de héér Moens inzage der rekeningen van het Ge sticht hebben hem doen zien dat er wel eens ineer dan f 120 voor onderhoud besteed is doch 'dat dit géén bewijs is dat het noodig is; hij meent dat het Hervormd Armbestuur ook f 1,20 per ziel heeftwant het heeft nog interessen van kapitalen én die hebben de andere Armbesturen liiét; dé heer Ochtman antwoord dat hij het Ge sticht zelve in oogenschouw heeft genomen en 'dal hij er alleen gewoon onderhoudvolstrekt 'geen buitengewoon gezien beeft, dat ook bij de Stad de gebouwen het eene jaar meer kosten dan hét andere, de heer Moens doet opmerken dal liet regt op subsidie, bij hét contract van 1817 iiiöt zoo bepaald is, daar er ook gesproken is van cciri verhouding tot Stads financiën"; de heer Ochtsian repliceert dat er van Stads financiën nog géén sprake is geweest. De heer dé Jonge vermeent dat even als in Vroegere jaren de particuliere weldadigheid moet worden aangespoord; wanneer het geld er komen tal, de heer Ochtman zegt, dat er in 1847 dubbele subsidie, iri 1846 eene buitengewone van f3000 is gegdven waarom dit nu ook niet kan. Eindelijk stelt de Burgemeester de vraag: zui len in de begrooting van het Hervormd Armbe stuur, de doof de Commissie voorgestelde wijzi gingen gebragt Worden? Hier over.staken de stemmen dc heer Fokker acht het wenschelijk indien dit in de volgende Vergadering weder gebeurd, dat dc tegenstemmers Oen bepaald mid del aanwijzen, hoe die begrooting in verhouding le brengen; daarna worden elk niet 10 stemmen tegen 2 (de hoeren Ochtman en Landskhegt) de begrootingen van hetR. K.eri het Luthersch Arm- bestuur goedgekeurd verzoekende de heer Ocht man aanteekeningdat hij er tegen gestemd heeft Wat het eerste betreftomdat het noodzakelijke Van subsidie-verhooging hem daar niet gebleken !SS voof het tweede omdat hij niet overtuigd is, dat die subsidie voldoende iswaarna de stede lijke begróoting in ontvang en uitgaaf op f 66,907,017, wordt goedgekeurd. Wordt gelezen eenen brief van den Kerkeraad der Hervormde gemeente, verzoekende ontbin ding van het contract van 1817 daar het Arm bestuur niet de toegestane subsidié onmogelijk aart de behoeften der armen kan voldoende Voorzitter stelt voor, alvorens die afscheiding te bewerkstelligen, eene Commissie te benoemen óni déze zaak nogmaals met den Kerkeraad te be spreken de heer M.r Fokker vraagt of er eenige zekerheid is dat de Kerkeraad daarin zal willen treden; dit Wordt door de heeren de Crane Ocht man en Jh.r W. D. de Jonge toegestemd, de laatste stelt daarbij voor, (hijvoor zich zélf, tegen alle subsidie zijnde) dat aan die commissie mandaat worde gegeve, bijv. om met die uit den Kerke raad, de ingezetenen tot eene ruimere inschrij ving te leiden, want dat voomamentlijk het karige inschrijven door de voorname ingezetenen dc oorzaak is van den moeijelijken toestand van het Armbestuur; de lieer Moens meent dat zulk mandaat niet voorzigtig is, daar het wélligt de commissies zoude verhinderen tot cenig coneili- atoir te konten hij vermeent dat er alleen eene commissie benoemd moet worden dié dan naar bevind vaii zaken aan dén Raad rapport kan doen; Waarna de Voorzitter als zoodanig benoemd de heeren de Jonge, van Dongen en Fokker waar- Van aan den Kerkeraad bérigt zal geven worden. Wordt voorgelezen en voor notificatie aange nomen, eene missive Van den Commissaris des Konings, houdende mededeeling van voorloopige concessie tot het léggen van een spoorweg van Vlissirigen uitgaande; zoodat dc aanvrage dezer zijds niet kan worden toegestaan. Wórdt kennis gegeven, dat de Hooge Piege- ring restitutie verlangt van f 20,009in der tijd aan de stad voorgeschoten, tot opbeuring der visscherijen wordt door Burgemeester en Wethouders voorgesteld om een adres aan den Mi nister te rigten, om die zaak tot een goed einde te brengen. De heer van Dongen vraagt of de Bur gemeester en anderen, die destijds Raadsleden warenzich niet herinneren, dat indertijd bij de dissolutie dér visscherijhet ofneieuse berigt is in gekomen dat dc resterende som pro parte kon uit betaald worden, en of de retroacta geene inlichting kunnen geven, He Burgemeester antwoordt, dal de regering een onbepaald uitstel lleéft gegeven en dat het nu ten verleden jare is opgeëiseht; omdat de regering meende, dat de stad daartoe nu in staat zou zijn; dc heer van Dongen vraagt nog nadere inlichtingen. jh.r de Jonge geeft een overzigtvari het vroeger gebeurde, waarna een concept-adres wordt gelezenwaarbij Wordt aangeboden de vordering te mogen kwijten met f 7000. Hierna ontslaan discussion waaraan de heeren van Don gen, de Voorzitter en de heer van der Vliet deel nemen en wordt overeenkomstig liet voorstel van den heer van der Vliet besloten, 25°/o of /'5000 aan te biedenen overigens het concept goed gekeurd. Wordt medegedeeld de goedkeuring door Gede puteerde Staten van de meerdere kosten tot verlen ging van den West-llavcndijk; doch afkeuring van een besluit, waarbij eene som op onvoorziene uit gaven is voorgedragen, dewijl dit af- Cn over schrijving van onvoorziene uitgaven op de be staande allocatie had moeten zijn de concept resolutie tot redres hiervan wordt gelezen en goedgekeurd. Kennisgeving, dat de verordening tot wering der verspreiding van hondsdolheid door Gede puteerde Staten ter vernietiging aan den Koning is voorgedragen waarop de voordragt van den Minister zal worden afgewacht. Medegedeeld de opname van de kas en hoeken van den Gemeente-Ontvanger, hetgeen voor no tificatie is aangenomen zijnde reeds een afschrift van het Proces-Verbaal aan Gedeputeerde Staten gezonden. De Burgemeester geeft keiinis, dat hij in over leg met de Geneeskundige Commissie, bij het Z1ER1KZEJI, ERVEN A. DE VOS. ontstaan der cholera alhier eenige voorzorgmaat regelen heeft moeten nemen, waarvan de kosten hebben beloopen van f 359,65' wegens vvaakloo- nen en vernietiging van goederen, en stelt voor die te vinden uit den post van onvoorziene uit gaven hetwelk wordt goedgekeurd. Wordt kennis gegeven van dc goedkeuring van Gedeputeerde Staten op de onderhandsche ver pachting der visscherij in den Zuidhoek aan W. Anker én besloten het contract alsnu op tc maken. Idem tot het vinden van f 319,75 uit de post van onvoorziene uitgaven tot herstel van huisjes, aan de armen af te staan; wanneer die door de respectieve armbesturen zullen zijn aanvaard. Wordt gelezen een request van den heer J. Strickaeet alhier, om eene loods aan de Gracht- weg, eigendom der Gemeente, in huur te mogen hebben en bet rapport der commissie van fabrij— kage die huur toe te staan voor 4 maanden, a f 10 per maand, en wordt op voorstel van den Bur gemeester besloten het contract op te maken, dat de huur minstens 4 maanden zal zijn doch zoo de huurder dit verlangt, ook langer zal kunnen duren, hierop de goedkeuring van Gedeputeerde Staten te vragen. Komt ter tafel eene concept-verordening der commissie van fabrijkagè en instructie voor den Gemeente-Architectwelke voor de leden gedu rende 14 dagen ter visie zal gelegd worden. De commissie van fabrijkagè draagt voor om voor geledene schade bij de storm op 24Septem ber ji. ad f 537,94 reeds betaald tot behoud van het kwistegeldaan te bestedente vinden op onvoorziene uitgaven. Tusschen de heeren Fokker en de Jonge ontstaat discussie over de vraag, is liet noodig aan te vragen op onvoor ziene uitgaven of is er aliocatie op de begrooting en dus te vinden door af- en overschrijving; wordt besloten liet op onvoorziene uitg. aan té vragen. Burgemeester en Wethouders worden conform hun voorstel gemagtigd om op aanstaanden woens dag, 2 Novemberde heistelling van het kwiste geld aan te besteden en de daarvoor benoodigdo som aan te vragen op onvoorziene uitgaven. Wordt gelezen eene concept-missive aan de Directie van Schouwen om onderling eene finale regeling daar te stellen om de spuijing door do brakkegracht tc bewerkstelligen. Wordt medegedeeld liet voorstel van de Com missie van fabrijkagè, om 80 last Viivóordsche steen, ten behoeve van den nieuwen Havendijk, aan te schaffen, a f 7,80 per last; aan te vragen bij af- cn overschrijving aan Gedeputeerde Staten goedgekeurd; zonder resumtie. Wordt voor de leden gedurende 14 dagen ter visie gelegd het bestek cn voorwaarden van on derhond der wandelingen. Idem eene concept-instructie voor den Waag- nseester. Wordt gelezen eene aanvraag tot vergoeding van kosten van vuur en licht, benoodigd bij het muzikaal onderwijs der minvermogenden 2 maal 'sweeks, ad fl\ in bet jaar; de Burgemeester stelt voor hiertoe tc besluiten wordt toegewezen. Wordt gelezen een request van J. J. Bos,c. s. tot behoud hunner uitbaning aan de Westiiaven- dijk, bij bet verhoogen der kade cri het rapport der Commissie van Fabrijkagè, houdende advies tot afwijzing, of dat zij zelf de kosten dragen der twee steenen palen en plank. Hierna ontstaan discussion tusschen de Burgemeester en de heeren van Dongen, van der Vliet en Jh.r de Jonge; wordt besloten overeenkomstig het advies der Commissie te beschikken. Wordt gelezen een verzoek van den heer Ls Sage ten Broek, te Alkmaar, om hier eene gazfabrijk te stichten, waarop tc antwoorden, dat de tijd der gazverlichtirig voor deze gemeente nog niet daar is, doch dat hij eventueel in (1e gelegenheid zal gesteld worden om kennis te nemen van de plannen. Waarna de zitting is gesloten.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 3