imuimrn MISMAltRTllKltlfiTl' ENZ tffaat h dat in een Vergelijken slaat vooral stipte reg'l- vaardigheid behoort Ic hoslaan hel kwaad zou zich «elven straften zoo als men in het gewone leven den 'oneerlijken winkelier voorbijgaat. De schrijver schijnt het vreemd te vinden dat ik 'Spreek van tegemoetkoming door verstandige onder steuning het doet mij leed dat hij dien zaloenden troost •niet schijnt te vatten en dal eono zoo heilige zaak als de Christelijke liefde is zelfs eenigzins zijne bespotting "wekt h§ houde hel mij ten goede dal ik hem opmerk dat hij niet weet wat Christelijke liefde is daar hij ver onderstelt dal deze zich alleen openbaart in giften of gaven ware dat het geval hij zou niet gesproken hebben van verstandige ondersteuning want ik weet even -goed als de schrijver dat de brave burger liever arbeidt dan giften ontvangt. Door het uitvoeren van werken die men in gewonen tijd nog zou hebben uit gesteld door verhooging van dagloonen door voor- schollen enz. kon echter de meer gegoede do burger standen in deze waarlijk drukkende lijden te hulp komen. Ongelukkig hij die meent dat do Christe lijke liefde niets anders van ons cisoht dan giften ten Dutte der behoefligen die niet overtuigd is dat er meer wordt gevraagd eene hartelijke innige belangstelling namelijk in het lot van zijn evenmensch die zich in woorden en daden openbaart. Het door mij geplaatste stuk wordt beantwoord als had ik mij in ieder op/igt tegen het adres verklaard dit is het geval niet ik heb alleen aangetoond dat een verzoek om den uitvoer te belemmeren of te beletten mijns inziens min wenschelijk is het zoude onbillijk zijn de pogingen der adressanten, om hij de regering maatregelen uil te lokken waardoor de tegenwoordige duurte werd verminderd af te keu ren en 7,00 daardoor werd uitgewerkt gelijk reeds aanvankelijk geschied is dat de invoer door lagere reg- ten wordt aangemoedigd en er alzoo weder meerdere li-andelsvrijheid ontstaat dio altijd welvaart in haar gevolg heeft dan zou ik die pogingen zelfs toejuichen. De schrijver tcekent zich een volksvriend mogelijk bedrieg ik mij maar het schijnt mij too dal daarin ligt opgesloten dat hij die zijne mecning niet deelt geen vriend van het volk is en tegen dal denkbeeld moei ik nog met een enkel woord opkomen. Schande over bom dio het volk niet lief heeft die zijne krachten niet wijden wil aan het geluk zijner natuurgenoolen zoo iemand miskent zijne roeping als menseh en als Chris ten en er zijn er God dank weinigen in Nederland die zich aan die heilige roeping moedwillig onttrekken. Maar het is nog zoo gemakkelijk niet do belangen van liet volk naar eisch te behartigen en zelfs gevaarlijk inch op den voorgrond te stellen wanneer men onbekend is met het leven der maatschappij en het dan nog te wagen do uitspraken door de wetenschap gegeven en door de ondervinding bevestigd tegen te spreken men wekt zoo ligt hartstogten op die men niet ineer kan be- heerschen en er is een tijd geweest dat er duizende onschuldige» zijn gedood onder den schoonklinkende!) naam dat men de belangen van het volk behartigde dat was een tijd dat ieder eerlijk man van den hoog- sten tot don laagslen gruwde van den toestand waarin de maatschappij verkeerde en die stand van zaken was hoofdzakelijk ontstaan dat door welmeenende doch met het maatschappelijk leven meest onbekende mannen, die al spoedig door val.sche volksvrienden verdrongen Werden eenen verkeerden weg hadden aangewezen. Ik acht de zaak hiermede genoegzaam besproken en zal er dan ook niet meer op terug komen. De over het algemeen bezadigde toon van het stuk laat rnij toe den steller do verzekering te geven van mijne achting zoo als ik ook van zijne welmeenendheid overtuigd hen. N. JONGSTE BUITENLANDSCHE TIJDINGEN. Men schrijft uit Marseille van den 27 dezer. Het bevestigt zich dat de vloot van Resikn de Dardanellen gepasseerd en te Gailipoli aangekomen is waar het Fransche linieschip Friedland dat volkomen gerepa reerd is reeds was aangekomen. De sultan heeft den 17 dezer eene revue over 26,000 man gepasseerd die voor de armee van Azie bestemd zijn. Met de Eurotasdie Konstanlinopel den 15 dezer verlaten had wordt bevestigd dat de porto het ant woord van prins Gortschakoff als eene weigering be schouwt en dat aan Omer-pacha bevel is gezonden om met de vijandelijkheden onmiddelijk een aanvang te rr> n k p n Brouwershaven 25 October. Binnengekomen Anna, kopt. NY. H. Kramer, van Batavia, en Emerald, kapt. T. Bloweij van Liverpool beide naar Dordrecht. 27 dito. Binnengekomen stoomboot Stad Dord recht kapt. J. H. Sluit van Londen naar Dordrecht. YIMINIIlliHM a f v a a el x d s! stoomboot 3ta33 zekriksee, gedurende de maanden October en November, Van Zierikzee Zowtag 30, '3 mnr,'(. 1l ure. Donderdag 3, 'smidd.12' Zondag 's morg. STpCMBCO T~ï> ÏEffiST tü ss cu en Middelburg, zierikzee en bergen-op-zooM. Van Bergen Zaturdag 29,'s midd 12 Maandag 31,'snamid. 1 V an Middelbare; Zondag 30, 's more, 7'/., ure. Vrijdag 4, 0 Maandag 7, Ban Botterdam Dingsdag 1,'smorg. «5 ure. Vrijdag 4, 6'/a Diugs'iag 40 DIIIGENCE^ Zatuïdag 5, 's morg. 6 DÏEjNSTEIff, CORRESPONDERENDE OP DE STÓGMROOTEN AANLEGGENDE AAN HET ZIJPE. Vertrek-uren van Zierikzee gedurende de maanden Oct. én Nov. (DIENST TUSSOHEN MIDDELBURG F,N ROTTERDAM.) Naar Middelburg Naar Botterdam- Zondag 30, 's morg. O'/^urè. Dingsdag 1, 10'/2 Woensdag 2, li Vrijdag 4, 6 s morg. 7 t 8 9'4 10',. Dings Woensdag 2, Vrijdag 4 Zaturdag 5, (DIENST TUSSCHEN VLISSINGEN EN ROTTERDAM.) Naar Vlis singer I Naar Bot ter dam- Dingsdag 1, 'smorg. 7I/2ure I Maandag 31,'s morg 10 Zaturdag 5, 9'/2 Vrjj.lag 4, "lö (DIENST AMICITIA.) Naar Bergeri-óp-Zoom en Antwerpen t Maandag 31, 'smorg. 7'/2 ure. inujjiy pbl jü&eïsi d23 effected! xe aéïsxes» abï den 1") October '1853. Nederlanden 2'/2 pC. Werk. Scbuid 3 O D '4 O j AmortSyndikaaf3Va pC' Nieuwe Handel-Maats. 4 '/2 Oost-indien 4 o gebleven. 150 "'4 pf't. - .723„'B middenprijzen vakt be voegende artikelen te zierikzee van den 27 October 1833. De O. Tarwe 1832 N dito 1833 - Zaai-Zorner dito - Rogge 1832 - Idem 1833 W.-Gerst 1833 - Z.-dito 1832 - Haver- Paardeboonen - Witte dito - Bruine dito - Ned. 13.00 13 oÓ 10.00 0,00 10,30 7.73 7,30 3 80 8 00 12.00 12,30 Mndde. I a 11,00 14.30 11,50 0,00 10,73 8,00 GraauWe Erwten Groene dito 1853 'Gele dito Koolzaad Zaai-Lijnzaad Slag-Lijzaad a 7,oO;Raap-Olie a 4,00jPatent-Olie a 8.25|Lijn-Olie a l2,30;RaApkoekén k 14,00;Lijnkoeken - 00. Ned. Muddè. f 0.00 a 0,00 - 10,00 k 11,00 - 0,00 a 0.00 - 12,00 a 13,20 - 13,00 a 14 00 - 0 00 a 0,00 - 41 00 per vat. - 44,00 o - 00,00 O 00 de 104ö Stukö; i,00 nob 221ste staats-loterej. Vijfde Klasse 5de Lijst, N.0 2974, f 25.000; n.° 1558$, f 1300- h.ó 4897f 1000 i>.° 1963 f 400n.o 1262 3438 16097 en 19324, ieder f 200; n.o 50, 110Ó, 2008, 2991 6182, 7633, 7909. 9523, 10024, 10736, 12667, 14874 en 17233 ieder 'f 100. Cde N.° 19269, f 1000/ n.° 1334 en 15576, iedet f 200; n.° 87. 2070, 2922. 4320, 7402,9438. 11177, 12929. 13853, 14958, 17329, 17655, 19016 en 19760. ieder f 100. 7de N.° 9209, f 50,000; n.o 13o5 en 4811, ieder f 1000; n.o 4471 f 400; n.o 5522 en 15638, ieder f 200: n.<° 2395, 3205 6528, 7742, 15.429, 15709. 17819 en 19055 ieder f 100. 8ste N 0 3969. f 1000; n.o 1182714315 en 13302, ieder f 400 u.o 10102, f 200; n.o 4971 5601, 7470, 7530, 11307 15421 en 17175, ieder f 100; AiivmwriÈf Gèirorawd J. van GORSEL \h. Noordgouwe en 28 October 1851 M. DÖELEMAN. Algemtene kennisgeving. Het Collegie van Regenten over het Huis van Arrest te Zierikzee maakt bij <leze bekend dal op den zevenden November des jaars 1800 drie en vijftig, des middëgS zal worden overge gaan door het Collegio op dat Huis vergaderd tot de openbare AANBESTEDING van de 'Voeding* en het Önderlfioaacl der flwevang-enBeii oVër het j da r 1800 vier en vijftig ingevolge de voorwaarden op het Huis en bij den Secretaris voorhanden. Zierikzee den 26 October 1853. Het Collegie voornoemd t DE CRANE. Ter ordonnantie van hetzelve F. PAULUS Lid en Secretaris De socseteit: totnuteh GEIOEGEI, kend: te Zierikzeemaakt bè- 1Dat de BEESTENMARKT te dezer Stéde zal plaats heb ben op Donderdag'den 3 November 1853 op de aloude stauclplaa tö aan de Balie aanvangende des voormiddags ten 10 urê. 2.° Ieder Veehouder wordt bij deze uitgenoodigd om voorzegde markt, zoo door het aanbrengen als ter verknop' aanbieden van Rundvee zoo veel mogelijk te helpen bevorderen. 3.° Tcrt aanmoediging zullen door genoemde Sociëteit de' navol gende prijzen premiën en getuigschriften worden toegekend als; Voor de best gekeurde Melkkoe, d'e prijs van f6 en een getuig schrift. (Wordende, hierbij kennis gegeven dat de eenmaal be- j kroonde Melkkoe nietmeer bij de keuring in aanmerking zal konirn j Voor de daaraanvolgende best gekeurde Melkkoe, ecue prémie van f 4 en een getuigschrift* Voor <?fe best gekeurde kalfdragende Vaars de prijs van f 3 en een getuigschrift. Voorde da a'rkhri Vólgende best gekeürde kalfdragende Vaars, een> -premie van f 3 en een getuigschrift. Voor de best gekëtarde driejarige Vaars, dè prijs van f 4 en een getuigschrift. Voor de daaraanvolgende 'bést ge'keiirde'driejarige Vaars, eenë premie van!f 2 en een getiiigschrift. Voor de best gëkeürde tweejarigé Vaarsde 'prijs van f 3 en een getuigschrift. Voor de daaraanvolgende best gekeurde 'tweejarige Vaars, eene premie van f 2 en een getuigschrift. Voor dëngerienwelke dè Vetste Köe zal kanbrengén de prijj 'van f6 en éen getuigschrift. Voor dengetfèn welke dè vetstè Vaars zal aanbrengen de prijs vhn f 6 e'n èen'getuigschrift. Voor dengenen welke dè'Vets'tè Os zal aanbrengen de prijs vali f 6 en een gefu'igschrift. Eene premie afen dengenen Wlkè liet grootst getal vet Rundvee zal aanbrengen van f 10. En èene 'premie aan dèngenen bfjiten h'èt PoortarhbAclit, Welkë liet grootst gethl Rundvee zal 'tentoonstellen van f 10. Welke prijzen, premiën en' getuigschriften, namens het Edel Achtbaar Bestuur, door de Directie 'van voornoemde Sociëteit, na de keuring, welke des voorniiddags ten 11 ure zal aanvangen aan 'de bekroóndèn des avonds, ren htrize van "den Societeithouder W, G. Zakdvoort, zullen afgegeven borden, 4." Degenen welke van buiten het. Poortambacht Vee op de Beestenmarkt züllèu kanvóérénwordt de gelegenheid gegeven ge. noémd vee kösteloös te doen vefz'orgen voor dënen nacht initi vooraf kennis gevende aan den heer President II. G. Mulocr Houwer. 5.° Eindelijk worden de Leden van opgeroeide Sociëteit ten vriendelijkste 'üTtgehoód'igd 'om d'è té houden algenVeene Vergade ring op Donderdag den 3 November 1853, des avonds ten 6 ure, ten huize van bóvengënoeïnden W. 'G. ZXwdvoórt bij te wonen, Noodigt mitsdien een ieder uitom dóór deelneming in het bij. zonder en door het aanbrèngen van Rundvee in bet algemeen de aloude bestaande Jaarmarkt hiér tér Stedè 'weleer zoo aanzienlijk door vereen'igde 'zamenwerking dezèn edelen tak een bron van' algêmeène welvaart, te helpen bevorderen, en de goede bedoelingen dezer Sociëteit t Nut en Genoegën Voor in- en opgezetenenté Verwezenlijken. Zierikzeeden 21 'OcYóbér 1853; Namens de Directie van genoemde Sociëteit, A. KÉN ENS, Secretaris. KT3Q. Ten einde het de Commissie ï>aii /leveling bij de Ten', toonstelling te vergemakkelijken en 'de gevorderde O'-de té bewaren WO rat een. ieder beleefdelijk verzocht het aan te voeren Vee niet 'ie pldtttSehmhhr alvorens aan opgenoemde Commissie daarvan kennis te geve A welke zich in loco aan de Balie ztil b'evindèhieiï einde het dan 'te voeren Vee té 7'egelen en van 'een rtüntihër te 'vóórzien feeene dar) de Ledèn \Vótdén op 4e VèrgAdeVing toegelaten. Hel Bestuur dér VeReeniging tot We ring der Armoede alhier, Wendt zich, lanps dezen weg tol zijne geachte Stadg'é'nóöieb tcii einde hen voor zooveel nóödig t'é wijzen öp do tegen woordig zóo hooge prijzen der 'eersie levensbehoofien en op het groot aantal zieken in den laatsten tijd, waar= door noodwendig de uitgaven dier Inrigting aanmerkè3 lijk zijn geklommen. Het 'neemt de vrijheid óp té mérken hoezeer in diis- danigo durè tijden d'e aanvragen om giften aan do hnh zen nlagleri te vermeerderen én daarbij te herinneren, dat net juist de bedoeling d'ëzér Vereenigihg is om d hed'elpênningert Welke vaak aan Onwaardiger uilgi). reikt worden t'é doen Vervangen door gtirégolde giften W'aaruit dé wezenlijk hulpbehoevenden in eene billijke verhouding én op meet* doelmatige wijze ondersteund Worderi; Dé laak der VeroënigSrig is wél niet öih geregélilfl bedeelingen Ie doen zoo als zij zich daarvan ook zoó veel mogelijk Onthoudt, maar een groot deel der laagste burgerklasse is volstrekt onvermogend om de kosten van geneeskundige hulp óf begrdvénis ie dragen velé zijn ook de gevallen waarin éenige tegemoetkomin dringend noodzakelijk is zoo als bij ziekte Van de hoof den der huisgezinnen tegenspoeden ih beroep of be drijf rampen Van verschillenden aard en dergelijke terwijl slechts een klein deel der arheidelide klasse iö staal is den geheelen winter door to worstelen zon der althans eenigc ondersteuning iri vóedsol brand en kleeding te behoeven, lioe gering nil oök die onder- steuningeri op zich zelve wézeli riiogeri zoo maak! toch de talrijkheid wégens het groot getal dei* hulpbe hoevenden een vrij aanzienlijk bedrag uit. Wij nemen daaróm de Vrijheid UEd. vriendelijk uil te nóodigeri óm gedurende dezen winter uwe hijdra gen in verhouding tot dé meer Ongunstige tijdsoffl' slabdlgheden té Verhoógerl ö[)üat wij niet verplig! worden aari menigert lijdenden en hulpbehoevenden inedernensch en medeburger de meest noodzakelijke ja onmisbare ondersteuning té onthouden. Zierikzee t don 28 October 1853. Het BestuUr voornoemd A. MO KNS van BLOOIS vt. Ter ordonnantie W. M. H. DE JONGE. De Notaris J. M. BOUVIN zal op Ding dag den 1 November 1853 's morgens lei' 10 ure op de Markt te Oosterland presen teren te verkoopen Ëenig jong E&HJfólBi»W£8IE. De Directie der LeidScl'e MöütgravcerSchöOl beeft ld perse en debiteert met succes HET LIlUNÉN BOEK. 1. Een ÖNVEItSLIJTELIJK ALPHABET. II. E(" fcetallen-ALI'habeti III. Eeil spelboekje. IV. lien i;ehst 11 leesboekje. Eerste 8aïtves*k«i>ellït, tweede SjsjBta. derde ï©©t> tel* jïei'sei TF.B STADS-lvlutkkkrtj VAN IIE EIS VEN A. BE VOS.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 2