Zaturdag 29 October* 1853, BliSTUffl S.o 81 Woensdag en Zaturdag. M 1ERIEZEESGHE aangevoel f 14,50 J nieuwe val i/JoggJ cents lagerl i O verm. 5 ,40 a f 8. dito Laiul m ud we f 13,501 ruine la gel lito Faavdl ABOISBMBSTI-PBXJI I maanden f 2,00. Franco per post f 2,25. mending dér Advert, daags te voren.'snamidd. vöór 4 ure. Bij dit No. behoort hét verslag van dén Gè- jiieenteraadzitting van 26 October 1853. AANBESTEDING. Burgemeester en Wethouders van Zierihzee hren- VfJn mAcn ter kennis van gegadingden dal op Woensdag dén 0 l'.ciiteep November aanslaande dés middags Op het Raadhuis, en ouilfi«n het openhaar zal worden aanbesteed Het herstel- 1 EchtjSUfer£ dér stormschaden aan het zóogeïiaamde Kiviste- twee buitendijks het West-Havenhoofd Oiet bijlevering verlies l|van a| de daartoe ve'reischte Ynalerialen en gereedschap pen overeenkomstig het bestek tót de uitvoering dier JLE. Iticrken opgemaakt hetwelk van heden af ter lezing ran de gegadi'ngd'en ter Gemeente-Secretarie voorliggen lal terwijl drie dagen vóór de bekleding aanwijzing p het werk geschieden zal doot den Gcmc'ènte-Bouw- leestcr bij Wien inmiddels do noodige inlichtingen te iekomen zijp Zierihzeeden 26 October 1853. DE CRANE Voorziftér. C. de JONGE Secretaris. rten lit| kinderen inzen gt] na orgestaai ia zes ei TE 'likant. TE 'AVEGEN.I bijzondctl MOIS d du flSra BEKENDMAKING. Achlervolgens art. 3 van Zijner Majest'eitï besluit fan den 6 Januarij 1831 n.° 68 Staatsblad n.° 2 erft Zijne Excellentie de Minister van Financiën bij esolulie Van den 27 dezer maand bepaald de l'rij- Izoii het opgeld daarónder begrepen waarvoor de fnllcctenrs splitters en debitaht'én der Suatk Loterij Ie loteb 'en gedeelten van dien voor de derde week dei rekking van de laatste klaSSe dér 231"c Loterij uilen mogen uitgeven te welen Hij verhoop tellede loten f 82,60 llalv'e 41.00 lijfde I) - 16.40 ïiend'e - 8.20 Twintigste - 4,10 Hij verhitrirg Gelicele loten f 44,00 Halve - 22,00 Vijfde - 8.8Ö Tiende 4,40 Twintigste» 2,20 Oclota ter opgej zijn. islede Bil igd «P •gens ton bovocgil sloepen COURANT. vebschijnt: peije dib a1ïvkhtkntiks Gewone 15 cents de regel. Geboorte-, Huwelijks-en Doodbèrigien 'van 1-6 regels af 1 behalve hel Zegelregt BINNENLAND. Zierïkzeè, 28 October. De minister van financiën, in ervaring gekomen zijnde datOngeacht zoo Vele en herhaalde bekendmakingen en Waarschuwingen de Belgische kóperen münl Stèeds in g'roote hoeveelheden binnen het rijk in omloop blijft brengt nógfnaa'ls ter algemëene kennis dat dié munt hier te lande hoege naamd geen wettigen koers of waarde heeft dat mits dien 'óp de afwijzing uit alle openbare kassen het Strengste toezigt 'zal worden gehouden terwijl danreOlegeO Nederlandsche koperen munt voordurend bij h'ètaa'iin'eeSle'ren in de a'rroudiSSomenlen aangevraagd en verkregen. Z. M. heeft Onder anderen pensioen heeren kan worden verleend Wordende de belanghebbenden bij deze heiinherd lat bij vöörtioernd artikel van dat besluit uitdrukke lijk is vastgesteld dat de collecteurs Splitters en liiiitanteh gehouden zijn öm zith naar die prijshepa- ing te regelen en dezelve gedurig lei iftzage voor het iiibliek beschikbaar te hebben. Zierihzeeden 28 October 1853. Voor den heer Commissaris deS konings in Zeeland De Burgemeester van Zielrikzeë DE CRANE. balken J en partij^ oten oorls Damm«| :n bij I rnoi icnidel 1S5H e voj- BUITENLAND. r B A S K B II K, Parijs 24 October. De half officiële dagbtndeH [lezer hoofdstad m'eldeh VblgenS de laatste berigten alt de Levant, dat do gczatnchlijke Fransche én En- feelsche eskaders na de stront der Darllaliellen Ie zijn doorgestevend bij hét eilahil Alarthora in de zee van hen naaih Waren geankerd. De ahkerplaats te Bezika 'as niet langer boüdbaar Voof de schepen. Zulks brengt volgens dé ministeriële bladrti geëhë Verandering ih deh bestaanden slaat van Zaken én döet jn géehen dcelfe de hoop op vrede verflaauweb. De 'ransche keizer schijnt minder dan Ooit ttit öorlcigeh feezihd kwaadwilligen Schrijven dit toeaah het gbSpipk 'at de heer von liisselejj'inët ilch heer Drbiiijn de Lhuys I gehad heeft doch amicten rncenén dat het kabinet ne sarzelitigen vah Engeland moede is en besloten beeft hot OoStcrSclie VtaagSlblt aan zijn Ibt over te laten. W)o lieer de Mbr'hij die den keizer gedurende zijn Verblijf te Cbmpiègoe niet Verlaten beeft, zou niet JV'nemll Zijn aan dit red én ander. Sn'n de Wed. van C. Tromp in leven hoofdboekhouder bij de proV. bewaring bij bot kadaster in Zeeland 376 en de wed. Van E. Hoeft in leven ontvanger der directe 'belastingen ert accijnSen f 465. Er is dezer dagen te Leiden in liet licht verscho nen 'het Linnen Hóek (zie de advertentie). Dit is iets nieuws en Strekt de directie der Leidsche Hóütgraveer- scbool lot 'eer. Hel is voor de kinderen een geschenk dat eehige duurzaamheid zal bezitten althans niet zon spoedig versleten zal zijn als de papieren prentehóeken. Wij bevelen het daarom aan ouders en kindervrien den aan. Alert schrijft uit Go'eS Vèb deh 25 October. Bij vortnis der arrondisscments rcglbank te Goes dd. 24 dézer, is de heer A. A. M'ooijaart laatstelijk kan- tonregte'r-plaatsve'rvanger 'én burgemeester te Colijns- plaat thans medé verklaard in Staat vah kennelijk onvprrnogen cn t'ót zijnen 'curator benoemd 'de heer E. P. Lenshoek notaris te \Vo1phaarlsdijk. Ofschoon vreezende voor deh goedert uitslag is liet verlangen algemeen, dat gehoornde heer do'nV d'e justitie moge worde géval 'en 'ook h'óg iels te redden zal zijn Voor de vele ongelukkig'en waarvan 'ehkeiert dóór hem ge heel tot armoede zijn gebragt. Met den spoortrein dié zondag avond ten 6 ure 42 min. van 's GraVenhage Vertrok had aan de brüg hij het station Ie Delft eene gebeurtenis plaats welk 'eert oprththo'ud van s/i uurs veroorzaakte. De brug (die zoo als meii weet Slechts weinig lengte heeft) was door welke oorzaak dan ook niet góed gesloten Of be vestigd. De locomotiefde brüg gepass'èerd zijnde, kwarti zonder Schade aan de overzijde doch stónd tóen in het zand plotseling stil ilit veroorzaakto een gewel digen schok dé jias'sagie'rSwngenS Waren allé vóór dé brüg gebleveh geéh der passagiers ontving zno ver wij wet'ert letsel de brug Was bezweken Ónder dé vracht van den tender; de twee goederenwagens die ojj de locotholief volgden Schoven gedeeltelijk over el kander tender en góederen wagens hieven tóen in een hogt óver het Water hangen daar de kettingen heel hieven, in de Verwarring stapten VerScheidcné passa giers aart de verkeerde zijde uit de WagenS en vielen ih Het Water hetwelk ook ihet arideren gebeurde die döor de duisternis misleid werden allen zijn echter gé- red. Eene hulplocomotief van Rotterdam Ontboden heeft do wagens met passagiers naar Schiedam en Rot terdam gebragtwaar de tréin ten ruim Half negen ure aankwam. De lahderijéh tri deh Haériemriiehriéer-potder gelegën onder Burgervëen en Reinsdórp in de maand Augustus II. verkocht zijn bijna gëlieel bewerkt van den heer Rutgers ban H'ósehhurj zijn ruim 70 bundërS van den heer Hrónlchuyzen 125 bunders en van den heer Vah VooHt 448 hunderS met oliezaad bezadid de OVerigë perccëlon Van laatstgenoemden zijii Bezaaid mot rogge of Ztiilèii ih liet voorjaar tot weiland gemaakt Wófdeh. Hét Oliezaad komt goed op in den beginne had nien nog al te kampen met dé dartlvloo. Alen leest in dé Middelburgsche Coüraiit van den 22 dezer hel volgende ingezonden stuk Door aah Staathuishoudkundige dwalingen vast te houden, heeft menigmaal ceii volk zijné Welvaart zien wegkwijnen en eindelooze rampen zijn er het gevolg van geneest biet alleen voor dé höógère maar ook vooral ♦ödr de hurguisiabdt'b der maatschappij cn als men de oorzaken nagaat die het magtigsle rijk van den nieuwe ren tijd dat van Napoléon I deden in een storten dan is geene der minste de staathuishoudkundige dwaling, dal hij door eene geheele afsluiting van het vaste land zijne vijanden vernietigen zijne onderdanen welvaart verschaffen wilde. Zulke h'óogst gewiglige 'dWalingen waar en onder welken vorm zij nog voorkomen, te bestrijden, is daarom de pligt van ieder die het wel met het vaderland meent én het waarachtig belang zijner medeburgers wil be vorderen. Dit is de cenige reden dan ook waarom ik het stukje geplaatst in de Middelburgsche Courant van 18 October laatstleden beantwoord ware het alleen te doen om de beschuldiging legim Ie spreken dat eigenbelang mij de pen had doen opnemen ik zou gezwegen hebben gedachtig aan de bekende Spreuk Die erg denkt neefl érg in bet hart." Oin elkander echter regt te verstaan dienen wij het eerst over het honflpunt eens te zijn namelijk over do vraag of Nederland zelfs bij goeden oogst genoeg zaam oplevërtóni ih eigen behoefte te voorzien is dit het geval niet dan is er aanvoer van elders noodig cn die zal bij een beletten uitvoer ontbreken het ligt in den aard der zaak dat de handelaar geene granen zal aan brengen, wanneer hij Wiel dó'zekerheid bézit, die bij daling der prijzen weder naar andere streken waar meerdere behoefte bestaat te kunnen uitvoeren en hij zou dan soms verpligl kunnen wezen zijne waren hier mét verlies af te zetten en ook in het vervolg een land voorbij ga3n, waar hij eén's zoó duchtig in zijn goed ver trouwen was te leur gesteld. Dat Nederland niet genoegzaam oplevert om zich zelf te voeden is eeii'e Zoó algemeen bekende zaak dat men wel zeer weinig belezenheid moet hebben om dat te ont kennen. Indien men het een bevoegd beoordeelaar wil hooren verklaren men leze slechts wal de hoogleeraar Mulder nog onlangs in Utrecht tolden koning sprak; doch een paar'cijfers zullen misschien den schrijver nog beter overtuigen. Volgens de officiële door de rege ring openhaar gemaakte tabellen werd er in Nederland meer ingevoerd dan uitgevoord. in 1850 in 1851 5270 lasten Tarwe 3291 lasten Tarwe 43773 id. Rogge 23876 id. Rogge 8591 id. Gerst 5219 id. Gerst. 4969 id. Boekweit. 7824 id. Boekweit. 17,310.708 ponden Rijst. Het komt rtiij voor dat deze cijfers vooral bij buiten- geméén góede oogsten nog al sprekend zijn. Wat de uitvoer van vee aangaat, men dient daarbij in het oog te houden, dat de aanfokking met betoog op den uitvoer is geschied en dal dus zonder dezelve de veestapel mer kelijk minder en dus de prijzen genoegzaam dezelfde zouden zijn. Is het nu nog noodig te herhalen dat de duurte in ons vaderland vrij wat ebger zoude wezen zoo er geene levensbehoeften van elders werden aangevoerd. Een belette Uitvoer zou misschien voor zeer korten tijd eene daliiig der graanprijzen ten gevolge hebben maar spoe dig Ziij de tegenwoordige lioogle weder beroikt zijn en daii z„u bovendien de gelegenheid lot arbeid grooten- dëelszijjj afgesneden een natuurlijk gevolg tocb wan neer een zón helarlgrijkë handelstak als de graanhandel kwijnde waiit liet kleine Nederland is ile markt van Midden-Europa Daarentegen zal vrije handel wel ligt al spoedig eene hiei onbelangrijke en ineer duurzame daling te weeg brengen. De schrijvër schijnt niet geheol afkeerig te zijn van do meening. (lal men iH liet lielaüg van het algemeen jegens enkelen Ónregtvaardig mag wezen eerie zeer zonderlinge stelling voorzeker; zoo voort redoncrende zou men tot het besluit komen dat wanneer bijv. Frankrijk onze koren-iiiagazijnen kwam uitplunderen het belang van 36 milioenon Franschen een dergelijk onregt jegens 3 milioeii Nederlanders volkomen regtvaardigen zou. Èene onreglvaardigc daad wordt or niet heter door omdat een ander die ook bedrijft. Het voorbeeld van andere staten doel dus weinig af, maar wanneer gij bovendien alleen het stoffelijk belang in het oog hebt laat mij u dan herinneren dat Nederland een handel-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 1