3ERKZEESG Woensdag 26 öctober. 1853, 1 If.° 86. Woensdag en Zaturdag. BESTUREN ADMINISTRATE NIEUWSTIJDINGEN BUITENLAND. imarkt als het van te COURANT. ABOSKEMESTI-PBIJI kr drie maanden f 2,00. Franco per post f 2,25. mending der Advert, daags te voren.'snamidd. vóór 4 ure. verschijnt: PRIJS SIB ADVERTENTIES Gewone 15 cents de regel. Geboorte-, Huwelijks-en Doodberiglen van 1-6 regels af 1 behalve hel Zegelregt. KENNISGEVING. De Burgemeester van Zierikzee brengt ter kennis n tic Ingezetenen, dat er op( Woensdag deri 26 dezer tand des voormiddags ten elf ure op het Raadhuis [hier, eene openbare Vergadering van en Gemeente-BSaad zal gehouden worden. Zierikzee don 24 October 1853. Do Burgemeester DE CRANE. r R A S K R IJ K. Parijs 19 October. Allerlei geruchten waaronder itdat het Russisch zoogenaamd Europesch legerkorps activiteit gesteld is om naar de vorstendommen op rukken vermeerderen de vrees dat men weldra hot tbarsten van den oorlog vernemen zal en werken zeer ladoelig ter beurs. Wal hier vooral belang inboezemt s te weten of Oostenrijk en Pruissen hun stelsel van inzijdigheid zullen handhaven. Van de laalslo mogend- jcid vertrouwt men zulks meer stellig dan van de eerste. In een hier van den hertog van Nemours ontvan- |en brief legt hij goede getuigenis van hel Turksche ger in de vorstendommen af, welks gelederen hij alle loorloopen heeft. Zoowel de goede houdingen krijgs- juclit dier troepen als do door Omer-pacha genomen taalregelen prijst hij ten sterkste. Wanneer men de te Konstantlnopel ontvangen erigten uit Azie gclooven mag, predikt Rusland daar cn heiligen oorlog tegen den islam en zou de Armeni- Icho patriarch Ie Elscbmiazim in gelijken geest work- aani zijn ja zelfs zoo ver gaan dat hij de uitroeijing er ongeloovigen verkondigt. Uil Florence wordt den 12 dezer gemeld dot Men miss Cunningham in zekeren zin lol het ontvangen ^an hare vrijheid heeft moeten dwingen dewijl zij die iet als genade maar als regt verlangde. De deurwaar- cr, die haar bet bevel tot in vrijheidstelling beteekende, (verklaarde dat hij in last bad haar de gevangenis te doen verlaten waarop zij een vormelijk bewijs eischte, lat zij door geweld uit de gevangenis verdreven was. pf dit berigt waarheid behelst en die jonge dame wer kelijk iels excentrieks in haar karakter heeft dan of lij den berigtgevcr eenige partijdigheid heerscht valt Jiocijelijk te zeggen. Hij meldt verder dat het ge- Mtsbof van tweedo instantie erkend had dat geen [rond tol vervolging der gevangene bestond en verder loc lord Clarendon had doen verklaren dat de Ën- jclsclte vlag ingetrokken zou worden bijaldien zij niet op vrije voelen gesteld wierd. Te Provins in het departement Seine et Marne is dezer dagen eene driedubbele misdaad onder de af grijselijkste omstandigheden, gepleegd. De heer Moreau. 'en geacbl bankier bevond zich met zijne echtgenoot ks avonds ten zes ure in de eetkamer terwijl hun jesjarig zoontje in hol nangrenzend vertrek was ter rust elegd en de 20jnrige dienstmaagd in de keuken bezig 'as. Op het schellen aan de huisdeur wordt die door Ier, heer Moreau in persoon geopend en wel voor een fan die mei een onder zijne kleederen verborgen bijl gewapend hem daarmede een doodulijken slag op Pd hoofd toebrengt. Terstond daarna vliegt de moor denaar op mevrouw Moreau loc en brengt ook haar op 'Ie wreedaardigste wijze om hel leven. De dienst maagd door het gerucht verschrikt komt nu toescbie- en en was door den moordenaar reeds hij de keel go- jtcpen, toen deze zich schijnt te bezinnen en belooft haar aven te sparen wonneer zij hein overal rondleidt en Bainvijsi waar hel geld verborgen is. Zij gehoorzaamt pn de booswicht maakt zich overal van geld en bankpa ier meester voert haar daarop in het vertrek waar Iact kind te bed Ug maakt zich jegens de ongelukkige -ieustmaagil aan het veiloeijelijkst geweld schuldig en bindt haar toen aan de stijlen van het hed vast. Nu gaat hij naar de eetzaal en ledigt daar een flesch bran- dowijn. Denkelijk door dien drank liedweind mis- schien ook eenigzins door de herinnering zijner bedre ven gruwelen geschokt zinkt hij terwijl hij met het I goroofde hel huis verlaten wil in het voorvertrek lie- j dwelmd ter aarde en valt in een diepen slaap. Van die i gelegenheid maakt de dienstmaagd gebruik ontdoet zich van hare handen en gaal de gendarmerie verwitti gen die door regterlijke ambtenaren vergezeld ter stond volgt den moordenaar met de bebloede bijl in in de hand op den grond vindt on hem met moeite wekt. Ondervraagd poogde hij eerst te ontkennen de aangeklaagde persoon Ie zijn maar verhaalde daarna al het voorgevallene met ijzingwekkende koelbloedig heid. Zijn naain is Louis Bony hij is landmeter te Villers S.-Georges en telt slechts 23 jaren. Men wil welen dat hij den heer Moreau een vrij groote som schuldig was en dat hij uit de boeken diens bankiers het blad gescheurd heeft waarop deze schuld stond aangeschreven. Van dubbelen moord vrouwenver krachting cn diefstal beschuldigd is hij naar hel huis van arrest overgehragt. ghoot-hhittakisie1». Londen 19 October. Gisteren avond werd de Finsbury-meling over deOostersche kwestie gehouden. Een der sprekers zekere hoer Shaen noemde do voorstanders van liet vredes-congres leugenaars hui chelaars en potsemakors. Deze zinsnede werd mot daverenden bijval ontvangen. Do heeron L'rquarl en Brontaire O'Brien voerden mede liet woord. Een poolsch Israëliet Wolowski genaamd is volgens een partikulieren brief uit Konstan linopel van 6 dezer aan den Times to Schumla in hechtenis go- nomen. Men moet bij hem een belangrijke correspon dentie met Russische officieren cn zeer gedetailleerde berigten omtrent het Turksche leger gevonden hebben. Ook schijnt het dat hij met leden der democratische partij in Polen in verbinding stond. Hij werd voor Omer-pacha gebragtdie naar men zegt hein ter stond liet ophangen. BINNENLAND. Zierikzee 23 October. In de voormiddag gods dienstoefening van heden in de Nieuwe kerk vierde onze geachte leeraar d.' J. U. Barenbrugh piegtig en dankbaar gedachtenis van zijn vijf-en-twinligjarige Evangeliedienst alhier. Tot tekst zijner leerrede had zijn eerw. gekozen 1 Cor. II: 4 en 5. Da gemeente gaf van hare belangstelling ook nu weder blijken door eene talrijke opkomst. Vóór en na de godsdienst oefening had zij zingende voor den feestvierenden leeraar om 's Heercn zegen. Zierikzee 24 October. Blijkens het vorslag on langs door de commissie voor do alhier bestaande Onderlinge Waarborg-Vereeniging van Arbeiders aan den gemeenteraad uitgebragthebben in het afgeloopen jaar 137 personen aan deze inrigting deel genomen die eene gezamenlijke som van ƒ1157,97 in het fonds hebben ingebragtterwijl aan dozelve in den afgeloopen winter f 1370,12 is terug betaald. Hel Lijfrente- en Weduwcnfonds telde 27 deelheb bers en bevond zich in gunstige» slaat terwijl daaruit aan 3 weduw en ieder een pensioen van f 52 in het jaar werd uitgekeerd. De spaarkas voor den ouden dag en den weduwonstaat hij du minvermogenden bezat eene inschrijving op het 21/, pCl. Grootboek der Nationale schuld van f 1700 doch had nog geeno uit - keeringen geduan omdat daarin geene bijdragen wor den aangenomen dan van personen beneden de 50 jaren en dit fonds eerst kortelings was in werking gebragt. De commissie deed in haar verslag uitkomen, dat hoe zeer men zich niet' beklagen kon over het welslagen en in stand blijven van de vroeger vermeldt) waarhorgvereeniging echter voor deze zoo doelmatige hesparing voor do meerdere behoeften van den winter, niet dat gebruik gemaakt wordt als wel kondc en in het bolang van het armwezen wenschelijk was; en dat do deelneming geen gelijken tred hield met de meerdero werkzaamheden die in de laatste jaren en vooral go- durende dezen zomer zich binnen deze stad hebben voorgedaan. Het is niet te ontkennen dat de meer dere duurte dor levensmiddelen dit voor velen mocijo- lijker maakt maar aan den anderen kant is hel ook waar dat er in lange geen zomer beleefd is waar het werk zoo overvloedig was zoowel aan werken van stadswege verrigt als aan ondernemingen op onder scheidene punten dezes eilands daargestcld en dat arbeiders, die het anders veelal aan work ontbrak, daarbij voortdurend werk gevonden hebben en nog vinden. Hoe wenschelijk en redelijk ware het dus ge weest dat door de meest en hunner iels was afgezon derd geweest voor de behoeften des winters daar het hun genoeg bekend is dat de armenkassen onmogelijk in die behoeften voorzien kunnen en er geen rede bestaat om af te gaan van het beginsel dat aan per sonen die werken kunnen niet dan in zeer dringende omstandigheden, des winters ondersteuning moet go- geven worden. Het ware dus zoo wenschelijk dat de werkbazen en aannemers van werken die wegens schaarste aan werkvolk, ongetwijfeld ruime dagloonen hebben moeten geven dit bestendig in het oog hielden en er bij hunne werklieden ernstig op aandrongen en dit als eene voorwaarde, gesteld werd dat zij uit hunne zornerverdiensten door deelneming aan het waarborg fonds iets overspaarden voor den winter. Wat de bij de commissie opgerigte werkinrigling hotreft daar bij zijn in den afgeloopen winter weder eonige werkzaamheden verrigt bestaande in het om spitten van de stronk gronds aan den Blokweg waar de nieuwe beplanting moest plaats hebben en bet wegruimen van het ijs en de sneeuw van de straten toen het dooiwedor was ingevallen zijnde evenwel deza werkzaamheden minder geweest dan in de vorige jaren, omdat gedurende de maand Feliruarij wegens de vorst en de veelvuldig gevallen sneeuw hut werk heeft moeten stilstaan. Zierikzee 25 October. Jongstleden vrijdag hield te Brouwershaven de afdeeling Schouwen cn Duiveland der Maatschappij van Landbouw en Veeteelt in Zeeland, eene vergadering, in welke de heor C. van de Stolpe M z. burgemeester te Bruinisse zijne betrekking van voor zitter nederlegde en aan zijnen opvolger den heer K. Moeke II oogenboomto Zonnemaire opdroeg, die z. ed. uit. naam der afdeeling een sierlijk bewerkte zilveren inktkoker aanbood met eene toepasselijke inscriptie tot een aandenken en als een blijk van achting en dank baarheid voar den ijver en de zorgen die hij gedurende acht jaren in zijne betrekking van voorzitter had be loond. Do afgetreden en de nieuwe voorzitter hielden beiden redevoeringen de eerste over de vorderingen en ontwikkelingen die sedert de laatste halve eeuw in alle standen der zamenleving doch in het hijzonder in den landbouw en veeteelt hebben plaats gehad de laatste gaf eene schels van den tegenwoordigen toestand der afdeeling. Ook werd er door den heer Ji. van de Stolpe Cz.eene bijdrage geleverd over de meekrap eu liaro bereiding. Men meldt uit Middelburg van den 24 dezer Op jl. zaturdag is door hel provinciaal geregtshof in Zeeland een vonnis gewezen, dat wij ons niet onthouden mogen als een waarschuwend voorbeeld inede te deelen. Eene alhier woonachtig" naaister is veroordeeld tot eeno correctionele gevangenisstraf van 2 jaren en 2 geldboe ten ieder van f 50, en de kosten voor hel vervalschen van onderha»,Ischo leroindtenissen inhoudend geschrtf', door het daarop invullen van valsche handteekeningen eu hel gebruik maken vat) dat valsche geschrift, wetendo dal hetzelve volsch was. Verzachtende omstandigheden en welligt ook de ontdekking lóór dat de beschuldigdo do vruchten barer misleiding heelt geplukt(zijnde do ontvangst van een geldelijk voorschol bij de hulpbank door middel van dat vervalsehte geschrift) hebben den eisch bestaande uil 5 jaren criminele gevangenisstraf mei lepronkslelling eu brandmerk in opgenoemde slraf doen overgaan, Met) meldt uit Goida van den 22 dezer Git leren morgen otnslreeks 11 uur viel een vierjarig kind van Arie l'utkamer op de Vijverstraatin het juist op

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 1