'ZHRKZEESC COURANT. If.0 85. Zaturdag 22 October. 1853. Woensdag en Z-aturdag. BESTIM ADMINISTRATIEF NIEUWSTIJDINGEN BUITENLAND. EN EN ABOKSEIKBSTI-FBI2I I 'er drie maanden f 2,00. Franco per post /*2,25. Inzending der Advert, daags te voren.' snamidd. vóór 4 ure. verschuimt: ram BIB aoTiiTiSTiix Gewone 15 cents de regel. Geboorte-, Huwelijks-en Doodberigten van 1-6 regels af!, behalve hel Zegelregt. Bij deze Courant behoort een bijvoegsel. De Commissaris des Konings inde Provincie Zeeland, Gezien de missive van den heer Hoofd-Ingenieur in iet 11J° District van den Waterstaat, van den 16 dezer, 2367 Brengt ter kennis van de belanghebbenden dat we- jens het herstel en de vernieuwing van een gedeelte Ier Provinciale wegen tusschen Nieuwerkerk en het bepaaldelijk tusschen de Mijlpalen 81 en 83 :ii tusschen Wolphaarlsdijk en Wissekerke bepaaldelijk ner den Schenge-Schapen en Molendijk, de passage iver die wegen tijdelijk en wel van Donderdag den 20 lezer lot en met Donderdag den 10 November aan- ilaande zal zijn gesloten en dat gedurende dien tijd Ie passage op eerstgemelden weg over Oosterland en jp laatstgenoemden weg over den voormaligen buiten- kerm van den Schenge- en Schapendijk en den hulp landweg van Wissekerkezal kunnen plaats hebben. Middelburg den 17 October 1853. De Commissaris des Konings voorn.d Bij ongesteldheid BECIUS Lid van Gedeputeerde Staten. BEKENDMAKING. Achtervolgens art. 3 van Zijner Majesteits besluit Van den 6 januarij 1831 n.° 68 Staatsblad n.° 2 eft Zijne Excellentie de Minister van Financiën bij esolutie van den 20 dezer maand bepaald de l'rijj- Ïoid bet opgeld daaronder begrepen waarvoor de ollecteurs splitters en debitanlen der Staats-Lolerij loten en gedeelten van dien, voor de tweede week der rekking van do laatste klasse der S21"0 {Loterij lullen mogen uitgeven te weten Bij verhuring Gebeele loten f 30,00 Bij verkoop Gebeele loten ƒ76,00 Halve - 38,00 Halve - 15,00 Vijfde - 15.20 Vijfde - 6,00 Tiendo - 7,60 Tiende 3,00 Twintigste - 3,80 Twintigste» 1,50 Wordende de belanghebbenden bij deze herinnerd dat bij voornoemd artikel van dat besluit uildrukke- kelijk is vastgesteld dat de collecteurs splitters en dibilanten gehouden zijn om zich naar die prijsbepa ling Ie regelen en dezelve gedurig ter inzage voor het publiek beschikbaar te hebben. Zierikzee den 21 October 1853. Voor den heer Commissaris des Konings in Zeeland De Burgemeester van Zierikzee DE CRANE. r B a n k B iz k. Parijs 17 October. Thans is hier in zijn geheel )iekend geworden het manifest door de porte aan de 'ier mogendheden gerigt om haar kennis te geven Van de aan Rusland gerigte oorlogsverklaring. Dat stuk is grootendeels een geschiedkundig verslag van tel gerezen geschil doorvlochten met breedvoerige redeneringen om Ie hetoogen dat de porte zooder afstand te doen van bare onafhankelijkheid en hare souvereiniteitde namens den czaar door vorst Men- zikoff gedane eischeti niet kon aannemen en ook de Weener nota niet zonder wijzigingen kon goedkeuren en om verder de Turkscho regering van bet verwijt wij te pleiten dat zij door hare traagheid om eene andere schikking voor te stellen ilo bemiddelende Mogendheden heeft gedwongen de Weener nota op stellen. De twee laatste zinsneden van bet mani fest zijn bet belangrijkste en luiden dus: «De porte deelt dus officieel mede dat de regering van Z. M. den sultan zicb verpligt vindt den oorlog te verklaren, en dat zij de meest categorische instruction gegeven heeft aan zijne exc. Omer-pacha om vorst Gortschako/j uit te noodigen de vorstendommen te ontruimen en de vijandelijkheden aan te vangen wanneer hij binnen veertien dagen na de aankomst zijner depóche in het Russiche hoofdkwartier een weigerend onlwoord ont vangt. Het spreekt van zelfdat wanneer het antwoord van vorst Gortschakoff weigerend isdo Russische agenten de Oltomannische staten zuilen moeten verlaten en de handelsbetrekkingen van de respective onderdanen der beide regeringen zullen moeten worden afgebroken. Echter vindt de porte niet billijk dat volgens oud gebruik bet embargo worde gelegd op de Russische handelsvaartuigen. Rij gevolg zal hun berigt gegeven worden om zich naar verkiezing naar de Zwarte-Zee of naar de Middel- landsche-Zee te begeven binnen een later te bepalen tijd. Bovendien zal de Ottomannische porte de handelsbetrekkingen van de onderdanen der bevriende mogendhoden niet hinderlijk willende zijn gedurende den oorlog do passage voor hunne koopvaardij schepen geopend laten." BINNENLAND. Zierikzee 21 October. Dezer dagen heeft z. exc. de minister van binnenlandsche zaken afwijzend be schikt op de adressen van jonkh. m.r M. C. Paspoort van Gnjpskerke c. s. de heeren Spoors en Sprenger te Middelburg en anderen houdende verzoek tot den aanleg van een kanaal direct uil de haven van Middelburg, in verband met de digtmaking van het Sloo. Men verneemt dat bij arrest van het provinciaal gcregtshof van den löOcloberjl. legen den heer A. A. Moojaart, kantonregter-plaatsvervanger en burgemees ter te Colijnsplaat wegens misbruik van vertrouwen regtsingang is verleend bij bevel van gevangenneming. De Bredasche Courant behelst bet volgende Terwijl men zich hier en in de omstreken omtrent den aardappelen-oogst, en de te vreezen behoeften aan dit voedsel in den aanstaanden winter eene misschien te overdreven vrees laat inboezemen als een gevolg waarvan men in onze streken den prijs der aardappelen tot de ongekende hoogte ziet gedreven van f 4 f 5 en ineer per mud achten wij het ter wegneming eener zoo wij hopen al te groote beduchtheid, nuttig te wijzen op een marktberigt van den 6den dezer uit Zutphen in de Arnhemsche Courant van den 11 dezer medegedeeld behelzende het berigt dat aldaar op dien dag 2600 rnud aardappelen legen f 2,30 of f 2,50 ge laden waren. Per overlandmail zijn aangekomen de Javaschi dagbladen loopunde lot 20 Augustus. Zij behelzen geen politiek nieuws van belang. De Javasche Courant van 13 Augustus deelt een meer gedetailleord verslag mede betrekkelijk de mili taire bewegingen in de westerafdeeling van Borneo tot handhaving van het Nederlandscli gezag tegen de oproerige Chinezen en hunne verdrijving uit dn versterkingen om Sepang na hunnen verraderlijken aanval op den gouvernements-coinmissaris en de hein vergezellende officieren en manschappen Partikuliere brieven behelzen het gerucht dat nog twee compagnien inlanterie naar Sambos zullen ver trekken lot versterking van onze legermagt aldaar. Uit Batavia wordt van den 23 Augustus gemold: Do gouverneur-generaal heeft den generaal-ma- joor titulair, waarnemend kommandant van het Indische leger, en den vice-admiraal van Z' M." zeeinagt in Oosl-lndie en inspecteur der marine gemagtigd om uit zijnen naam aan de officieren en manschappen van de land- en zeemagt in de wes- ter-afdeeling van Borneo zijne tevredenheid te ha- tuigen wegens het door hen gehouden gedrag bij de krijgsverrigtingen aldaar sedert April jl." In der lijd werd als eene zeldzame bijzon derheid berigt dal men te Langon Bebelan (Krade- nan) twee groote tijgers gelijktijdig heeft gevangen in die slechts eene ope- een hok of liever in een val ning had. Thans heeft zoodanig schier ongekend geval voor do tweede maal plaats gehad in de dessa Sinawah van het district Grobogan alwaar men in den och tend van den 29 Julij jl. in een daar geplaatsten tijger val met slechts é6ne opening twee koninklijke tijgers een mannetje en een wijfje vond. Extract uil een brief van Ampenam eiland Lom- bock in dato 10 Augustus 1853 In het begin van Julij strandde in 4 vademen water een groot zoo men zegt Amerikaansch schip. Op den klaren middag zeilde helmet volle zeilen den wal op niemand kwam aan wal de bevolking op dat gedeelte der oostkust wilde ter hulp snellen doch menschen die zich herhaalde malen met klappers pisang, kippen en met eene Nederlandsche vlag aan boord wilden hege ven, werden niet alleen door de schepelingen afgewezen, maar vuurde men zelfs met geweren van boord op hen. Eindelijk zag men omstreeks den 3 en 4 Julij de zeilen hijschen en kort daarop het schip in ligte laaije vlam slaan het brandde tol liet water af; de equipage schijnt zich in de booten gered te hebben althans men heeft niets van hen vernomen. Dit is de inhoud der praatjes welke daarvan rondgaan. Intusschen zal schrijver die destijds van het eiland afwezig was op een aanstaand bezoek der oostkust meerdere herigten zien in te winnen en die in eenen volgenden mededeelen. Wij nemen uil de Nouvelliste de Verviers het vol gende over. In den nacht tusschen zondag en maan dag hij de aankomst van den Pruissischen spoortrein in de statie van Verviers bemerkte de conducteur een voorwerp hangende aan eene der wielen van eoncn waggon. Men bevond dat het oen gedeelte van een menschelijk ligchaorn was van het mannelijk geslacht. Toen herinnerden de reizigers zich dat zij hij den tunnel der poort van Hensy een schok gevoeld hebben. Men vond inderdaad hij onderzoek hel verminkte lijk waar van het medegevoerde deel was afgerukt. Vermoedelijk is de ongelukkige dronken zijnde op de rails in slaap gevallen. De persoon was nel gekleed doch men heeft hem lot nog toe niet herkend. Men leest in de Middtlburgsche Courant van den 13 dezer bet volgende ingezonden stuk De nitvoeir wan lEeveiisagiialfleleii. Die verwenschtn uitvoer dat is eene klagt die men dezer dagen nog al eens gelegenheid heeft om te verno men. Nu het ligt wel in den aard der zaak dat als men hij stijgende prijzen vele goederen naar het buiten land ziet uitvoeren, men aIligt dien uitvoer als de eeniga oorzaak der duurte aanmerkt zoo als dan ook reeds ingezetenen van deze stad zich aan den koning wil len wenden met verzoek om den uitvoer van levens middelen te belemmeren of zoo mogelijk te beletten. liet is al eenige jaren geleden dal een kundig man Frédéric Bastiat gehecten een klein maar uiterst nuttig hoekje schreefdat lot titel had Wat men ziet en wat men niet ziet hij zegt daarin dat iedere daad niet alleen een gevolg inaar eene reeks van ge volgen te weeg brengt. Van deze gevolgen is het eerste alleen onniiddelijk het openbaart zich gelijktijdig met zijne oorzaak men ziel helde anderen ontwikkelen zich eerst trapsgewijze mensiet ze niet gelukkig als men ze voorziet. Uit is dunkt mij ook ten volle toe passelijk op den uitvoer naar het buitenland men ziet granen vee groenten vruchten en wat al niet meer, met schepen vol afzenden maar wat men niet ziel of liever niet oplet, is de bedrijvigheid die er door ontstaat. Ik spreek hier nog niet eens van de menigte menschen, die hij het laden lossen en vervoeren werk vinden maar heb meer op het oog de vele werkzaamheden die een gevolg zijn van den meerderen omzet en do hoogere prijzen die de verkooper voor zijne producten maakt. Het geld toch dat deze ontvangt werpt hij niet in het water of grBoft het in den grond. Neen bij verschaft er anderen werk door zijn' woning doet

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 1