ZOSRIEZEESGHE COURANT. Woensdag 19 October. 1853. I Inzending der Advert, daags te voren.'snamidd. vóór 4 ure. Woensdag en Zaturdag. RESTOREN ADMINISTRATIEF NIEUWSTIJDINGEN 'Rs an IntjcM C, Ü00I folie. noot dochletl Hooi. (dochletl G. F. uonmniTi-PBui 'er drie maanden f 2,00. Franco per post f2,25. verschijnt: FBIJI BEH 1BTIBTIHTIIS Gewone 15 cents de regel. Geboorte-, Huwelijks-en Doodberigten van 1-6 regels h f 1behalve hel Zegelregt. d). (do dochletl Hz, AN. zhonkee WER. '11 BEKENDMAKING. BurGEMrester en Wethoüders van Zierikzee Ontvangen hebbende de circulaire van den Commis saris des Konings in deze Provincie van 10 dezer (Pro- Imiciaalbladn.° 122) houdende mededeeling dat de [Chefs van al de daarbij betrokken korpsen door het tepartement van Oorlog zijn gemagligd om aan de Miliciens van de lifting van 1850 die vergunning mog- Iten vragen tot hel aangaan van een huwelijk de ver- cischte toestemming daartoe uit te reiken mits dat tooraf hunne schuld aan hel kleeding- en reparatie fonds zij aangezuiverd of daartoe onvermogend zijnde, van dat onvermogen door een behoorlijk Certificaat loen blijken brengen zulks ter kennis van de belang hebbenden. Zierikzee den 14 October 1853. DE CRANE Voorzitter. C. DE JONGE Secretaris. Cl x. N LE, den 1! ure 11 ij 18511 n moetij DingsdiJ i verplij den l-le| BEKENDMAKING. OcloheJ RjjrGf.meester en Wethouders van Zierikzee Huis wijl Gezien het besluit van den heer Commissaris des elstraat|){|,njngs j„ ,je2e provjncie van den 9 September jl. Vnvinciaalblad n.° 116), houdende aanschrijving EIW. tot openbare afkondiging der bepalingen van de artike len 27 en 42 der Wet op de Personele Itclas- van den 29 Maarl 1833 [Staatsblad n.° 4) iplrckkelijk de belasting naar lijdsgelang en de supple- itiiro aangifte. Hebben goedgevonden: De Ingezetenen te herinneren aan de bedoelde wels- rpalingen luidende als volgt Art. 27. 1. Zoo wanneer een perceel hetwelk op den 15 Mei iet in gebruik was of ook een woonhuisop hetzelfde ijdslip enkel en op den voet hij de laatste zinsnede van ert. 26 2 bepaald, door eenen buisbewaarder bewoond ijnde gedurende den loop des dienstjaars betrokken EKMt#> gebruik genomen of van mobilair voorzien wordt zal aeke vsl'de belasting volgens de eter eerste grondslagen naar de E qq J^erboven bepaalde regten, deswege moeten worden vol- Ocloliel daan doch slechts naar gelang van dat gedeelte des ogemeuldienstjaars hetwelk op het tijdstip der in gebruikne- oleren lf fing betrekking of meubelering overig blijft. 2. Ingeval de belastingschuldige welke zoodanig jgp-jgjlperceel als hij 1 bedoeldlaanvaardtin het dienstjaar iereids wegens een ander perceel was aangeslagen en lij dit tot dien tijd toe door hem gebruikte perceel ver met wegvoering van alle roerende goederen hoe ook jenaamd en zonder achterlating van huisbewaarder of 'an andere personen in zijne dienst zal het bedrag van «n te zijnen name op bet kohier gebragten aanslag oor al de vier bedoelde grondslagen gezamenlijk en in re' Evenredigheid van het nog te verloopen tijdvak worden l'gelrokken van dat des, op den voet als boven tedoenen zonder dat indien deze aanslag minder be draagt dan de vroegere er eenige ontheffing zal kunnen worden gevorderd. 3. De uitbreiding, vermeerdering verwisseling of aanschaffing van helastirigs-voorwerpen der vier eerste [rondslagen na 15 Mei zal behalve in de gevallen bij 1 en 2 hierboven vermeld, geen grond geven tot ccnen peuwen of verhoogden aanslag in den loop des dienst ers. 4. Ter zake van zoodanige voorwerpen der vijfde ai zesde grondslagen als na 15,Uei in dienst of gebruik 8eooinen of aangeschaft worden zal de belasting naar gelang van den nog overigen tijd des dienstjaars zijn verschuldigd, mei dien verstande, dat geene verwisseling vsn dienstboden of paarden met andere waarvoor geene hoogere regten verschuldigd zijn op zichzelve lol hel Jogmaals aanslaan van denzelfden belastingschuldige zal 'onnen aanleiding geven. 5. Hel aanwenden tot belastbaar gebruik van zoo- i voorwerpen van de vijfde en zesde grondslagen emeent» Serom ire 0»! Hen •f O lore vu D, van h hjcbiid' des voo' den H®1 laken, teelt d' voorn. R. BE VOS, als aanvankelijk tot onbelastbare einden aangelegd of gebezigd waren zal met aanschaffing worden gelijk ge steld zoomede wat aangaat de paarden derzelver ge heel verlies van het tweede viertal hunner melktanden in den loop des jaars. 6. Naar gelang de omstandigheden eens belasting schuldige in den loop des dienstjaars met betrekking tot deszelfs voorwerpen van de vijfde en zesde grondsla gen veranderen, zulks, dat, volgens de tarieven van art. 17 en 21 de opklimming der belasting ten zijnen aan zien toepasselijk zoude worden zal wegens de dienst boden en paarden aanvankelijk gehouden die verhoo ging voor den nog overigen lijd des dienstjaars zijn ver schuldigd. Deze bepaling is mede van toepassing met betrekking tot de paarden, bij het opkomen van de omstandigheden aan hel einde van 7 van art. 20 vermeld. §7. Paarden bij verschillende personen of gezin nen in gebruik zullen ingeval die gelijktijdig voor een en hetzelfde rijtuig worden gespannen hem die zulks doet of wel den eigenaar of gebruiker des rijtuigs ter zake van bet groote aantal paarden hetwelk door hem alzoo mogt zijn gebezigd dan waren aangegeven mede aan de opklimming der belasting naar 6 doen onder werpen. 8. Hooger belastbaar gebruik van dienst- en werk- boden of paarden aanvankelijk minder belastbaar zal de verpligting tol eene evenredige verhooging der belas ting voor den nog overigen lijd des dienstjaar ten gevolge hebben. 9. De tijd waarover de belasting loopt zal in betrekking tot al de grondslagen worden berekend bij vierendeelen jaars op liet dienstjaar overschiet ende zon der dat een vierendeel jaars zal kunnen worden gesplitst en zullen als vierendeelen jaars worden beschouwd de tijdvakken aanvangende met primo Mei, primo Augus tus primo November en primo Februarij. Artikel 42. De zoodanigen welke door eenige der omstandighe den voorzien bij art. 27 in den loop des jaars komen Ie vallen onder de toepassing van het aldaar bepaalde zullen alvorens een naar gelang van het ontslaan dier omstandigheden en op de boete bij art. 35 en 39 vast gesteld verpligl zijn tot hel indienen van behoorlijke aangiften deswege in voege als bij art. 30 voorgeschre ven, zullende zij daarvoor een biljet ter invulling bij den Ontvanger kunnen bekomen. Afgekondigd van hel Raadhuis te Zierikzee den 17 October 1853, waarna vier exemplaren dezer op de gebruikelijke plaatsen alhier zijn aangeplakt en in de Courant geplaatst. DE CRANE Voorzitter. C. de JONCE Secretaris. BUITENLAND. DBIICOBIiIH]), Keulen 13 October. Volgens de jongste berigten uit Konstantinopel heeft Servie aan deporteeen hulp korps van 20,000 man en de scberif van Mekka een van 30,000 Arabische ruiters tegen Rusland aangeboden. Hel contingent van Tunis was geheel uitgerust aange komen. De sheik-ul-islam had verklaard dat indien binnen 14 dagen geene schikking met Rusland tot stand was gekomen hij de vaan des profeels zoude ontrollen. In Analolie en Rurnelie was de geestdrift op hel hoogst Ta<xim-hey een van de rijkste grondbezitters in liu- mellie had aan den sultan ai wal hij aan goud bezat en zelfs de kleinoodiën zijner vrouw aangeboden om in de oorlogskosten te voorzien. Het legerkorps van Selim- pacha dat zijn hoofdkwartier te Erzuruin heeft bad eene versterking van 12,000 man ontvangen. Van eene welonderrigte zijde wordt de sterkte van hel Turksche leger aldus opgegeven de infanterie in werkelijke dienst bedraagt 100,800 man de kavallerie 17,280 de artillerie te velde 9100, de vesting-artillerie 3900 de genie 1600 gedetacheerde korpsen 6000 in bet geheel 138,680. Hierbij komen reservetroepen 138,680 man ongeregelde troepen 61,500 hulptroe pen 110,000. In het geheel derhalve bedraagt do Turksche krijgsmagt 448,860. De vloot telt 3 schepen van den eersten rang 13 van den tweeden en 14 fre gatten met eene bemanning van 17,600 koppen hierbij komen nog 12 korvetten (met 260 h 150 man)4 brik ken (150 a 100 man) 14 kotters enz. 6 stoomfre- galten en 8 stoomkorvetten en kleinere vaartuigen. QROOT-HRITTarfXZEBl, Londen, 12 October. Uit onlangs openbaar ge maakte parlementsslukkon blijkt dat niets van het den koning der Belgen uit de Engelsche schatkist toekomend jaargeld hem wordt uitbetaald. De boedelbeheerders betalen na afdoening van eenige door wijlen prinses Ckarlotla eerste gemalin van koning Leopoldbespro kene jaarlegalen al het overige aan de schatkist terug, dia ten vorigen jare op deze wijze ongeveer 36,000 ponden sterling terug verkreeg. De directie der Engelsche bank spreekt hel berigt tegen dat er valscho door middel der photographio vervaardigde banknoten in omloop zijn. Zij had zelvo proeven genomen orn de banknoten op die wijze na te maken doch de valsche werden aanstonds door hare kassiers als zoodanig herkend. Donderdag avond ten 6 ure woedde boven Deal een der hevigste onweders welke daar sedert geruimen tijd zijn waargenomen. Het hield van zwaren regen vergezeld ruim een uur aan en dreef loen in noord oostelijke rigting af. De reeders van Brest hebben reeds maatregelen genomen om gezouten vleescll van midden-Amerika in te voeren alwaar het slechts 10 centimes het kilo gramme kost. Men zal in Engeland eene landbouwkundige proef nemen die wel waard is vermeld te worden. Op do uilnoodiging van het gouvernement heeft de Oost- Indische compagnie een ton (t ,015 killog) zaad van den Deodar overgezonden dat zij in het Himalaya-gebergta heeft laten bijeenzamelen. Het moet dienen om do bergen en ongebouwde gronden van Groot-Brittanniën mei hoornen te beplanten. De deodar is de ceder van het Hamalaya-gebergte. I De liefhebbers van den tuinbouw kennen hem zeer I goed maar tot nu toe heeft hij in Europa slechts tot I sieraad gediend. De boom is van eene zeldzame sier lijkheid. Hij Gereikt eene hoogte van 60 ellen met eene dikte van een 2 a 3 ellen diameter. Het hout is van eene buitengewone duurzaamheid bijna onver teerbaar. Men kent overblijfselen welke gedurende verschillende eeuwen ongeschonden bewaard zijn ge bleven het wederstaat zelfs in bijna in alle gevallen de werking van het water. Hebben de Engelschen eenmaal hunne oude wonden door middel van de deodar herkregen welk eene hulpbron bezitten zij dan niet voor eene zeevarende natie Men veronderstelt dat het overgezonden zaad 16 millioen hoornen zal opleveren. I BINNENLAND. zierikzee 18 October. De minister yan financië'n heeft bij resolutie van 8 dezer vastgesteld de 222"* staats-lolerij die beslaan zal uit 20,000 loten 10,000 prijzen en 2 premiën. De collecte zal geopend wor den op maandag 21 November en gesloten op zaturdag 3 December aanslaande. De trekking der l"1' klassa zal aanvangen op 19 December 1853 terwijl de laatste honderd nommers op vrijdag 10 Maart 1854 zullen getrokken worden. De Hollandsche maatschappij van landbouw zal dingsdag den 25 dezer te 's Hage eene builengewono algemeene vergadering houden omdat de algemeens Vergadering den 29 september te Dordrecht, wegens buitengewone omstandigheden niet beeft kunnen ge houden worden. Onder de voorstellen komt er een voor van de afdeeling Delftom opheffing van de bo- last ng op de maïs van het gouvernement te verzoeken, omdat daardoor de aankweeking van dit voor menschen en vee zoo nuttig gewas tegengehouden wordt. Te vens wordt voorgesteld de algemeene vergadering ia 1854 te Dordrecht te houden.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 1