1R1EZEESGHE Zaturdag 15 October. TOCWFUIMffl jtf.o 83. 1853. Woensdag en Xaturdag. buitenland. u« e van I Rogge, I no,4ös| schaars I 7,30. - a fa( Groene I Graamve I ïli. "WitteI >oonen I COURANT. 3'/a«re/| AB02BS1MK1BT8-PBIJI 5 fegr drie maanden f 2,00. Franco per post ƒ2,25. mzendingder A dvert. daags te voren,''snamidd. vóór 4 ure verschijnt: 9 Va nröi I 10 Va II'/, ay, 9 Va 'ire.I LOCK LEE' en 19 e vatt 1852. iioeteo ngsiiaj erpligl merce. s/tertó. vooï' al va» e KA- en te» itmnis' ËlJE. re rikztö' del vos. DUÏTBËIBLANDt Keulen 10 October. Van Beyrulh wordt den 30 pteinber geschreven dat in de provincie Naplousa lolksoplo'op'eït hebben plaats gehad Waarbij doordien Ir overheid niet bij magie was om tusschen beide te reden 200 personen gedood en ruim zoo veel gewond lijn. Voorts blijkt do Christenbevolking van den Liba- un in eetien slaat van regeringloosheid te verkeeren en !e Druzen aan het gouvernement weèrspannig te zijn. Men blijft te Berlijn verzekeren dat Oostenrijk lil L'ruissen alles tot behoud des vredes aanwenden en at de keizer van Rusland zich niet ongenegen betoont loo mogelijk gehoor aan die wenschen to geven. Sommigen hebben gezegd dat de Berlijner dagbladen lene vermaning ontvangen hebben om bij het bespre- en der Russische politiek de palen der gematigdheid iet te buiten te gaan. Zoodanige waarsïhüwing is el gegeven doch betreft niet uitsluitend de Russische, aar in bet algemeen alle bevriende regeringen. Uit Florence wordt geschreven dat de groother tog nopens de zaak van lady Cunningham tot geenê 'indere gedachten is te brengen. De kapitein BaldasSe- onide zoon van den minister die belast was met iet in hechtenis nemen der dame meende van L. H. Ie bevestiging van dien last te moeten vragen waarop groothertog hem antwoordde dat hij de wet in al ure gestrengheid ten uitvoer moest leggen. Sir Scor- ilt, die in zijne hoedanigheid van gezant bij den minis- er van buitenlandsche zaken pogingen ter gunste der tevangeuo aanwendde kreeg ten antwoord Z. H. Is onbuigzaam." De bloedverwant van miss Cunnin- 'm eindelijk welke zich lot de groothertogin gewend ad kreeg woorden van vertroosting, doch niets meer. Ie groothertog moet zich to Lukka in dezen geest no es de zaak hebben uilgelaten Engeland, zeide iijwil Rusland den oorlog aandoen en zich vc.rzelten gen de bescherming in welke de 'ezaar zijne gelooLt- [etioolen wil nemen doch de Protestanten moeten niet iecr begunstigd worden dan de orthodoxen. Wan- err de keizer van Rusland volgens Engeland zijne icloofsgetiontcn niet moet beschermen kan de konin- in van Groot-Britlanje het regl niet hebben zulks dé isren ie doen." Deze redenering gaat echter niet op laar lady Cunningham eene Engelsche is en de ortho- loxcn die keizer JVicofoos wil beschermen geen Rus- lische onderdanen zijn. Men zal zich herinneren dat in October des vo- iigen jaars de leden der deputatie die naar Florence lezonden werd om de .1 Jadiaïs uit den kerker te be- hrijden onder welke deputatie men den heer Elout lm Soeterwoüde uit de Nederlanden lelde aan de Evangelische Christenen van de onderscheiden landen ebben aanbevolen een eommitt'ê-generaal le vormen oeinde le blijven Waken voor de verdediging der gods- Üenstvrijheid die vooral in Roomsche landen Italië, ipanje Portugal Oostenrijk en elders zoo geheel boe langer hoe meer aan banden gelegd wordt aarvan de Toscaansche vervolgingen op nieuw zulke Sjeurige voorbeelden opleveren. Dit ontwerp heeft zijn leslag gekregen. 19 afgevaardigden uit Engeland puitschland Frankrijk en Zwitserland hebben zich "tide afgeloopen maand te Homburg vereenigd. Deze jïreenigihg heeft lot grondslag aangenomen het Prolcs- Janlsche grondbeginsel Dat ieder inensch het rrgt jtoft Cod te aanbidden volgens zijn geweien zoowel la liet openbaar als in het bijzonder eti zijn godsdien- fl'S geloof te verspreiden wanneer hij namelijk geene '(breuk maakt noch op de zeden noch op de openbare fdeen zich ondifwetpl aan de wetten binnen de j>reiisdie het Woord van God gesteld heeft." Zij (t'Eft besloten bare werkzaamheden te bepalen tot de H,angelische Christenen die wegens hunne godsdienst- 'Men mg, wegens de voortplanting van bun geloof en de «tuig en Verspreiding der H. Schriften le lijden heb ben. Eene voorloopige commissie ter verdediging en bevordoring der godsdienstige vrijheid benevens eene uitvoerende commissie zijn bij die gelegenheid be noemd terwijl men verdor hoeft vastgesteld dat eene veel talrijker vergadering dan die thans te Homburg beeft plaats gehad zoo God wil in het jaar 1854 in eene centrale plaats van hel vasteland zal gehouden worden. r b i N K B li Hl, PariSS 10 October. Thans wordt gemold dat dé sultan den 29 II. de oorlogsverklaring aan Rusland heeft onderteekend. De standaard van den profeet wapperde sedert dien dag op de S.'-Sophia kerk. De Patrie wederspreekt het gerucht dat de porte er op zou hebben aangedrongen dat de Engelsche en Fransche oorlogschepen Konstanlinopel zouden verla ten daar zij meende do hulp der vreemde mogendhe den niet te behoeven. Doch do aanwezigheid der ge noemde schepen in den Bosphorus dient meer om da Christenen hij ontstaand gevaar te beschermen dan om de Turken materiële hulp te verloenen tot welk laatste de te Besika vereenigde vioteu meer dienstig zouden zijn. Er moet eene oproerige beweging zijn uitgebarsten op de grenzen van Griekenland in bet gedeelte dat dit land van Turkije afscheidt. Het vervoer van goederen en vooral van granen is thans in Frankrijk zoo groot, dat het bij verscheiden spoorweg-maatschappijen met name bij die voor den weg van Havre naar Rouaan aan malriëel ontbreekt om behoorlijk in de dienst te voorzien. Vele rijtuigen der dorde ktasse zijn lol goederen-wagens gebezigd moe ten worden. Ook is er gebrek aan genoïgzaam perso neel om de goederen le laden. De ministeriële Parijsclie bladen behelzen het vol gend berigtToen de keizer dezer dagen Boulogne bezocht, heeft hij den militairen eerepenning geschon ken aan den gendarme door wien hij bij den aanslag van 1840 in hechtenis genomen werd. Bij het over handigen zeide Z. M. tot de omstandersIk houd van lieden die de over hen gesteldeu gehoorzamen." Ook beeft de keizer 500 francs doen loekomen aan een tolbeambte die toen hij in 1840 nabij Boulogne landde een geweer op hem aanlegde." Men zegt dat drie werklieden bij de afbreking van hel gebouw van het ministerie van buitenlandsche zaken 150,000 fr. achter een beschot zouden hebben gevonden. Zij zouden met dien schal op de vlugt zijn gegaan men heeft hen echter nagezet. SEOaT-BBIIIiiiVIEI. Londen 11 October. Gisteren middag werd an dermaal een kabinetsraad aau het bureau van buiten landsche zaken gehouden. De minister van oorlog heeft bevel naar Dublin ge zonden om zes regementen gereed te houden ten einde onverwijld naar de Middellandsche-Zee te worden over- gebragt. In den laatst gehouden kabinetsraad zou de goede verslandhouding tussehen Engeland en frank rijk op nieuw zijn gebleken. Na de te Olmutz vastge stelde schikking als ontoereikend verworpen te hebben zou besloten zijn dat die beide mogendheden een voor stel in den geest der door de porte verlangde wijzigin gen doen zullen. Denkelijk zal de contre-admiraal sir Eimond Lyons tot tweeden bevelhebber van het eskader in de Middel- landstthe-Zee benoemd en alsdan met liet bevel over bet observatie-eskader in de zee van Marmora belast worden. Heden is volgens hier ontvangen telegrafisch be rigt de pakelboot van Alexandria te Trieste gearriveerd en heeft de mails uil lndie en tijdingen uil Bombay tot 13 September overgebragt. Die Uil hel rijk der Bir- mans zijn nii't zoo gunstig als (1e taaist outvangeue. Mealoon en zijne aanhangers bedreigden bet Engelscb leger en deszelfs bondgenootenHet Noord-Aineri- kaauseb eskader heeft in Japan een vrij gunstig onthaal gevonden. Het Openstellen der havens van dat rijk was ti t het volgend voorjaar uitgesteld. De Engelsche flolille heeft op de kusten van China verscheiden jonken van zeeroovers vernield. De Chinescho opstandelingen uiaaklcti voortdurend vorderingen. Men beschouwde PHIJS SIB MVZBTÏSTÏEl» Gewone 15 cents de regel. Geboorte-, Huwelijhs-en Doodberigten van 1-6 regels a f 1 behalve hel Zegelregl de geheele val der regerende dynastie als zeker en kor! op handen. De bank van Engeland is voor weinige dagen tot de onaangename ervaring gekomen dat hare bank noten photografisch op zulk eene volmaakte wijze zijn nagemaakt dat zelfs hare bekwaamste kassiers niet in staat waren de echte van de valsche te onderscheiden. Doctor Burg wiens theorie van het gebruik van koper en staal als voorbehoedmiddelen legen de cholera onlangs door do dagbladen vermeld werd is te Lon den aangekomen om zijne uitvinding in bijzonderhe den niede te deelen en proeven daarmede te nemen. In eene fo li rij k te Preston stortte onlangs de grond van eene zaal in Waarin zich juist 300 arbei ders bijeen bevonden om hun daggeld te komen ont vangen. De verwarring was ontzettend. Een arbei der Ideef op de plaats dood verscheidene personen zijti meer of minder zwaar gekwetst. In de stad Eski Zara aan den voet van den Bal kan ten noorden van Andrianopel, heeft den 25 Augus tus een verschrikkelijke brand gewoed waardoor o. a. 31 bazars, 1270 kramen 22 oliefabrijken 5 bakke rijen 3 badinriglingen 1 Turksche bibliotheek met een gedeelte van de moskee 2 Turksche bedelhuizen 25 kollijhuizen 20 bakkerswinkels 3 apotheken l koornmagazijn en 20 particuliere huizen vernield wer den. Men begroot de schade Op 10 a 12 millioen pias ters. Des avonds sprong een kruidmagazijn waardoor echter slechts een kind om het leven kwam. BINNENLAND. ZiebiKzee 14 October. Men verneemt dat het onderzoek van de staatsbegrooting voor den jare 1854 in de afdeelingen van de tweede kamer der stalen-gene- raal is ten einde gebragt. Reeds houden zich de com missie» van rapporteurs bezig mol liet opmaken van hare verslagen over de verschillende ontwerpen die tol de begrooting betrekking hebben. Tot dat deze zulleu zijn opgcmaaklen de antwoorden der regering deswege inge komen zijn vele leden der kamer huiswaarts gekeerd zoodat men in de eerste dagen geene zittingen der ka mer le gemoct ziet. Men schrijft uit Middelburg van den 12 dezer Hebben wij reeds van elders medegedeeld dat door sommige fabrikanten tin andere groote werkinrigtingen. Wegens de hooge prijzen der levensmiddelen aan de arbeiders eenig meerder loon was toegelegd zoo strekt bet ons tot genoegen lo mogen vernemen dal ook door heeren directeuren der commerce—compagnie alhier I aan de werklieden op de scheepstimmerwerf verhoogde daggelden worden uitbetaald, Men herinnert zich misschien dat ten verleden jare melding gemaakt is van eene pompoen die ge kweekt bij d.r H. 4. Callenfels le Oostburg de onge wone zwaarte had van omstreeks 50 ponden (Ned,) Een zaadje (lezer pompoen aangekweekt door den I tuinman der buitenplaats Elsenoord le Vrouwepolder, heeftbehalve andere vruchten van reusachtige grootte, er eene voorgebrngt die gebleken is niet minder dan 70 Noderlandsclio ponden zwaar te zijn. Men kan zich eenig denkbeeld vormen van hét ligehaatn dezer mon ster-pompoen als tnon bedenkt dat zij 2 NeiJ. ellen in omvang niol alleen voor den wijdslen graanzak veel te groot is maar dat hare maat om hel midden ge slagen van twee nevens elkander geplaatste vrij gezette mannen overvloedige ruimte zou hebben, JL dingsdag zijn ruim een dertigtal schepen, voor Antwerpen bestemd de reede van Vlissingen gepas seerd er waren aldaar geen loodsen genoeg voorhan den zoodat verscheidene schepen met hunnen zoeloods tot Neuzen moesten opvaren ten einde zich aldaar van een' rivierloods te voorzien. In eehe algemeene vergadering van aandeelhouders in de le Goes op le riglen slooinbooldienst op Rotter dam zijn op vrijdag II. de statuten der maatschappij en de jaarwedden der directie vastgesteld. Jl. maandag werd de vergadering voortgezet en achtereenvolgens benoemd tot directeur en secretaris met eene beloo- ning van f 600 de heer J. J. A. Fransen van de Putte, tot commissarissen met eene belooning van f 200 de

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 1