ZmUKZEESCHS COURANT. JV.o 82. Woensdag 12 October. 1853. Woensdag en Zaturdag. NIEUWSTIJDINGEN nde plden a's mid, chool iï ten door ABOKÏSM2STB-PBZJI Per drie Maanden f 2,00. Franco per post f 2,25, Inzending der Advert, daags te voren,'' snamidd. vóór4'tire. vêr'scsszjzttt: pkmo dub abvertsktieh Gewone 15 cents de regel. Geboorte—Huwelijks-en Doodberigfen van 1-6 regels a f 1behalve hel Zegclregt. Als een gevolg op het ingezonden stuk in de 'Jmslerdamsche Courantdoor ons overgenomen betreffende het hVaarhorg-Genootstyhap voor We duwen onder directie van de heeren J. ie Win kel en II. J. Rietveldte Amsterdam, vindén wij in het bijvoegsel der courant van maartdag 10 dezer, n.° 239, de volgende regelen ingezonden die wij meenen nu onzen lezers ook te moeten mèdedeelen. Een der leden vati het genootschap heeft in het bijblad dezer courant van maandag den 26 September II. eene uitnoodiging geplaatstom door eene bijeenkomst van leden in gemeenschappelijk overlég te treden wat den belanghebbende te (loert Sla bij de toenemende Onzeker heid in welke bij openbare geschriften zoo brochures courant-artikelen 's genoots'chaps Soliditeit bij her haling gebragl is en wordt. Dal lid heeft voorgesteld dal iéder belanghebbende, wien hel in deze hoogst belangrijke Zaak om gerustheid ie doen is van zijne adhaesie aan do voorgestelde bij eenkomst zonder zich Verder te verhinden doe blijken bij brief in te zenden onder het cijfer rt.° 1189 aan het bureau dezer courant franco en niet hijvoeging van minstens f 1,98 tot provisionele goedmaking der onkos ten aan de bereiking van het bedoelde oogmerk ver bonden. Ten gevolge van dé daarop ontvangen brieven neemt de voorsteller de vrijheid de aandaebt zijner medeleden van bet genootschap meer bepaald op deze zaak te ves tigen en ben uit té nóodigen om door de boven aan gewezene onbeduidende geldelijke opoffering te willen helpen medewerken dat aan de beslaande onzekerheid Sn het opgewekte wantrouwen omtrent het genootschap 'ren einde worde gemaakt op zoodanige wijze als dan ral blijken te behoören. Daar men de bedoelde bijeenkomst zoo mógelijk nog in den loop dezer maand wensebt Ie doen plaats heli- hen Worden de leden van het genootschap vriendelijk uitgenoodigd om hunne medewerking in dezén zooveel mogelijk te bespoedigen eti Voor zooveel des noodig Oordt hunne aandacht op bet boven aangehaalde inge- itmden stuk in deze courant gevestigd. BÜÏTËNLAND. bshiohlibdi Kedien 7 October. Volgens een der dagbladen zijn de O'oslénrijkscbe en Russische keizers voornemens ten manifest aan de Europescbe Christenheid uil te vaardigen. De reis des kohings van Rruisseti naar Warschau die, naar men verneemt op herhaald en dringend aanhouden van keizer Nicolaas ondernomen is blijft Berlijn het onderwerp van alle gesprekken uilmaken. Ren meent dat jpruissen voornemens geweest was de striktste onzijdigheid in den wel ligt aanstaanden brijd te bewaren en dat de keizer door een persoon lijk onderhoud met den kbning verandering in dat plan brengen wil. Sommigen Willen ook Weteh dat de prins van I'ruissen l ij deus zijn bezoek te Olmutz eene taal gevoerd zou hébben welke den RussiScheh monarch geenszins behaagde en dat zulks op den jcug- d'Pen Oostenrijksclibn keizer een diépen indruk heeft SédSht verscheidene jaten hééft meri ijverige tia- sporingen gedaanten einde een gemakkelijker punt tan overgang over de Alpen te ontdekken dan dit over dan grooten Bernhard welke zich meer dan 7680 voet hoven de oppervlakte deh zee Verheft, /eer onlangs hoeft men een zeer geschikt punt govonden op onge veer een uur bewesten tien Bernbardspasnamelijk den Col des Fourg'ofls, door welken een naauvvelijks 1'/, dur lange tuimel ter hoogte van 5890 voet hoven de dppervlakle der zee kan aangelegd worden. Men heeft T wrekend dat do aanleg van een spoorweg in deze rig- I ting slechts het tiende gedeelte der kosten zoude ver- eischen, welke een Lukmanerspoorweg zoude vorderen, r a 1 iv a a u n, Pakus 7 Octobér. Ouder de heden alhier in Omloop zijnde geruchten behoort dal de keizer eerlang een manifest zal uilvaardigen Waarin hij Europa inlich tingen zou geven nopens de soort van ondersleuning welke hij ïurktje wil Verleenen en aangaande het ge drag dat Frankrijk in de tegenwoordige omstandighe den voegt. Ook Sprak men van hét vertrek van een expeditie-korps voor twee denion uit Fransclie troe pen en voor een derde uil Engelsche troepen zamenge- steld dat onder het bevel zou slaan van den generaal Canrobert en te Varna ontschepen zou. De aanvoer van granen is sedert Benige dagén te Marseille zeer groot en men verwacht nog zoo veel dat er Wéldra pakhuizen lo kort zullen komen. Ten gevolge hiervan heeft de prijs van het brood lo Uraguig- nan eene daling van 3 centimes per kil. ondergaan. oaoói-IBIIIAHniItl. Londen 7 October. Dagelijks kan men zich hier van do geestdrift overtuigen welke bij velen legen de Russische staatkunde is opgewekt. Zelfs zoodanige voorname handelaars in deze hoofdstad die nog geen» maand geleden den vrede tot eiken prijs wilden spre ken er Ou van dat Odessa en Seliostopol door de ver- eenigdè vloten verbrand móeten worden en wanneer zij KronStadt nog sparen is zulks alleen om het ver ge vorderde jaargetijde. Noglans onlbree kt liet ook niet aan kalmer gestemden ie iie hoop nog niet opgeven dat de vrede bewaard zal b'ijven vooral wanneer Rus land ziet dat de porte krachligen bijstand san Enge land en Frankrijk Verwachten mag. Uit Konslanlinopel schrijft men: «Onderdo Turken circuleert ëene karikatuur. Besica heet in het Turksch wieg. Keizer Nicolaas is daarom afgebeeld terwijl hij de vloten van Engeland en Frankrijk in ile baai van Besiba met den voet schommelt koningin Victoria ziet uit de verte met moederlijk welbehagen too. Een paar dichtregelen onder de prent verraden meer móedwil dan wel hoogachting voor het karakter der West-Europesche bontgoiiooien. liet aanzien van Engeland daalt ziglbaar maar men kan niet zeggen (lat liet publiek zijn gevoelen op een ruwe wijze lucht geeft of bijzondere personen last aandoet." Hoe de nationale trotsch zich somtijds op enne zeer zonderlinge wijze kan uilen blijkt weder uit liet volgende verbaal dóór een onzer bladen uit een dag blad van Rijssel overgenomen Tijdens bel bezoek des keizers in de noordelijke departementen hadden dezak- kerollers een ruimen oogst onder de volksmenigte. Zoo verloor een Engclschman te St.-Omer zijne porteleuille, horloge en beurs, en verzekerde, toen hij zulks bij de policie aangafdal een Engelscli zakkeroller van pro fessie hem die zaken ontvreemd moest hebben, want" voegde hij er op zeer ernstigen toon bij de fransclie dieven zijn niet handig genoeg om dat zoo knap te j dóen." Bij hët département Van marine is berigt ont vangen van de ia Dec. 1849 uitgezeilde expeditie ter opsporing van sir John Franklin. Men had den 7 Mei 1853 niet het minste spoor van dien wereldontdekker gevonden daarentegen was men geslaagd in bel vol brengen der zoolang als twijfelachtig beschouwde oii- ondertieming cener noordwestelijke doorvaart. Op 23 Sept. is nabij füilswick (Senelland) een troep van 200 walvisschen gestrand de daarvan alkoin- Slige olie heeft 12 a 15 p. st. per ton upgebragt. De regering van Canada is voornemens nabij Quebec over de S1. Lawrence eene reusachtige hangende brug te doen leggen. Zij zal 3400 voet lang en zoo breed zijn dat twee spoortreinen elkander gemakkelijk kunnen passoren de brug zal 162 voel boven hoog water verbeven zijn. Men schrijft uit Smyrna 21 Sept. Gisteren avond liepen hier de Hollandscho oorlogs-fregatten de I'rins van Oranje en Palembangdie uil Holland Itotnon onze haven binnen, ilet schip en de stad ver wisselde de gebruikelijke begroeting met 21 kanonscho ten. Aan boord van den Prins van Oranje bovindt zich do heer Rouriliuskommandant van het voor don Levant bestemd eskader. Voorloopig zullen de beide fregatten hier geslationneerd blijven. BINNENLAND. Zierikzee 11 October. De slaatsbegrooting voor het dienstjaar 1854, is van den volgenden inhoud Uilgaven. Hoofdstuk I. Huis des konings. Inkomen van den koning f 600,000, idem van de koning-weduwe ƒ150.000, onderhoud der koninklijke paleizen ƒ50,000, te zamen ƒ800.000. Hoofdstuk II. Hooge collegiën van staal en het kabinet des konings 557,177. Hoofdstuk H[. Buitenl. zaken ƒ484,040. Iloofdst. IV. Département van Justitie ƒ2,298,201.28. Hoofdst. V*. Departement van Binnonl. zaken 5,502,164,12. Hoofdst. VI. Depart, voor de zaken der Hervormde Eeredienst 1,677,906,451/,. Hoofdst. VIL Depart, voor de zaken der R. K. Eeredienst 87,130,50. Hoofdst. VIII. Depart, van Marine 5,655.000. Hoofdst. IX. A. Nationale Schuld ƒ36,209,485,12. Hoofdst. IX. B. Depart, van Finantiën 6,331.173,73! Hoofdst. X. Depart, van Oorlog 10,400.000. Hoofdst-, XL Depart, van Koloniën 114.709,50. Hoofdst. XII. Onvoorziene uitgaven 100,000. Inkomsten, a. directe belastingen, 1. grondbol. ƒ10,158,075. 2. personeel 6.258,000;, 3. patenten 2,444,800,09; b. aecijnsen 19.619,298,99'/, c. ihdirecte belast, ƒ9,453.000 d. in- en uitgaande en scheepvaartregten 4,727,660 e. waarborg der gouden en zilveren werken ƒ184,000; /.domeinen ƒ1.137.801 :g posterijen 1,350.000 h. staatsloterij 400(000 f. jogt en visschcrij 81,000 k. mijnen ƒ793,43; l. verschillende ontvangsten en toevallige halen 1.075,424; m. onvervreemdbare regten ten laste van België 400,000 re. uitlieering van 's rijks overzeesche bezittingen tot kwijting der renten ten laste (lier bezittingen 9.800,000, zamen f 07,089,852,42'/, o. fonrloopig beschikbaar geraamd op het vermoedelijk batig slot der koloniale administratie 4,700,000 totaal ƒ71,789,852,421/,. Men schrijft uit Middelburg van den 10 dezer Ook bi nnen deze gemeente circuleert onder de am bachtslieden een adres aan Z. 51. den koning waarbij wordt aangedrongen op de beraming van doeltreffende middelen lot bet belemmeren of zoo mogelijk beletten van den toenemenden uitvoer van levensmiddelen waardoor een toestond van schaarschlo en duurte ge boren is in weerwil van den over het algemeen vrij wel gelukten oogst die voor de minvermogenden drukkend mag worden genoemd. Dit rekwest ligt lot donderdag avond ter leekening voor belangstellenden in de Schuiivlotslraat wijk O n.° 285. Wij mogen niet onvermeld laten zegt het Goudsch Kronijkske het loffelijk voorbeeld door oen onzer fra- briekanten dezer dagen gegeven die wegens de hooge prijzen der levensmiddelen aan elk zijner werklieden voortaan wekelijks 50 cents meer uitbetaal Bij besluiten van den 5 en 6 dezer heeft Z. M. goedgevonden: 1." Z. II. Karei llernard hertog van Salcseil-lVeimdr-Eisenavhgeneraal der infanterie, korrimandanl van hel leger in Nederlandsch-Indie thans hier te lande op zijn verzoek op de meest eer volle wijze uit do militaire dienst Ie ontslaan onder betuiging van 's konings iiijzonderon dank voor de lang durige gewiglige en trouwe diensten door hem aan den lande bewezen voorts onder toekenning van pen sioen wegens volbragle meer dan 4üjarige dienst 2." 's konings adjudant in buitengewone dienst den gene- raal-majoor titulair bij het leger in Nederlandsch-Indie, jli.' F. V. A. ridder de Sluers thans met verlof in Nederland te benoemen tot luitenant-generaal en kommandant van hetzelve leger en 3." in verband tot de gearresteerde nieuwe formatie van het leger in Nederlandsch-Indie lot generaals-majoor bij dat leger te benoemen den generaal-tnajoor titulair G. Rakker, thans tijdelijk belast met de waarneming van het kom mandement vau hetzelve en den kolonelciviel en

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 1