81. iv.° Zaturdag 8 October. 1853. Woensdag en Zaturdag. BESTUREN AMIMSTRATIEN 's mij. •hooi tal len door Jen toe. ng voor ilve liet terwijl onder- ;ovnl op liet dco ;en tea belang are in. aardoor enroaal oemd d een (Bit* tiëo bij tbaar nde aan g. ondcr Stad 114 en C. van RLE[{ erzoeki veil ag den i's mi uis van slanndo Padje i 79i w- en chl da- 66 en inter oe'rto ggcnila aanvdl ;eveild an liet 5STIA PPEN r ZMEZEESC COURANT. iBósaxmiaiTi-iHia Ar drie maanden f 2,00. Franco per post 2.25. mending der Advert, daags te voren.' snamidd. vóórdture. verschijnt: PHIJi BBË AD^EBTÉSTIXH Gewone 15 cents de regel. Geboorte-fJuioelijks-en Dóodberigten van 1-6 regels aft, behalve hel Zegelregt. LEÜ- Jen 19 o van j 1852, mootdn ngsdaj verplijl amslcit eldit nilpoe- sprie een irl n partij en stok Iharim rvan ik meenlt Actolie' h to hc o bij BEKENDMAKING. Burgemeester en Wethouders van Zierikzee ircngen ter kennis van de daarbij belanghebbenden dat Ie Inspectie van de Verlofgangers der Xationale Militie die in deze Maand was aan- ekondigd op hoogeren last is uitgesteld tol de tnaand i van het volgend jaar. Zierikzee den 4 October 1853. DE Cl! ANE Voorzitter. C. DE JONGE Secretaris. Mi BUITENLAND. aoITSCHRflMUo KeUlEN 3 October. Te XVeenen ontvangen bcrig- len uit Konstantinopel vermelden dat de divan in eene jen 26 II. gehouden avondzilting welke door 120 [eden werd bijgewoond eenparig besloten beeft Rus land tien oorlog Ie verklaren. De keuze der te nemen toaotregelen was aan den sultan en zijne ministers over gelaten. - De rnssische vloot in de Oost-Zee telt 10 liniesche- ipn 8 stoom- en 6 zeilfregatlen en 13 schepen van Jeitier charter. - Te Berlijn Worden thans 's zondags, van 9 ure s ochtends lol 5 ure na den middag geen brieven aan iel postkantoor aangenomen, noch door hetzelve besteld. r H A Si h ia ij h. PaRIJS 3 October. In het Parijsche dagblad zis- ItmbUe Nationale welk blad bekend slaat voor het ont vangen van directe mededeelingen van de Russische tn Oosteniijksche kanselarijen leest men bet volgende: «Wij kunnen nog niet in bijzonderheden treden nopens lelgeno op de zamenkomsl Ie Olmutz is voorgevallen. Onze horigten zijn daartoe nog niet volledig genoeg. Waar wij kunnen reeds nu als stellig een belangrijk re sultaat mededeelen. Do Weener conferentie is tus schen de vier mogendheden hersteld. De een oogenblik afgebroken draad der onderhandelingen is weder opge vat en cene gelukkige en meer spoedige oplossing dan nen gisteren en heden morgen kon verwachten is waar schijnlijk. Alle geruchten omtrent eene offensieve en defensieve coalitie tusschen de drie groote noordelijke mogendheden zijn van grond ontbloot. Keizor Nicolaas heeft, gelijk men weel, Olmutz bereids verlaten. Z. M. is des avonds van den 28 Sept. met zijn gewoon gevolg Vertrokken. Keizer Frans Joseph heeft de hoffelijke uitnoodigitig aangenomen welke door den keizor van Pusland tot hem gerigl is om een of twee dagen te Warschau te komen doorbrengen. De markies van Lansdoione die gelijk wij berigt hebben woensdag Ie Parijs was aangekomen vertrekt heden avond ten Vinde een kabinetsraad hij te wonen welke morgen te Londen moest plaats hebben. Al de leden van het ka- binel zijn tot dot doel bijeengeroepen. Koningin Vic toria verlaat haar verblijf to Balmoral en zal woensdag Ie Londen zijn," De thans in de hoofdstad verspreide geruchten zijn seer in strijd met dit vredelievend dagblad-artikel. Zoo Verhaalt men onder anderen dat de keizer in eer: eer gisteren gehouden ministerraad zijn gevoelen heeft ken- r gemaakt door deze dikwerf herhaalde woorden «lk wil dat er een einde aan koine. "In gelijken geest vouden Z. M. en de heer Droyn de Lhuys zich hebben .Uitgelaten tegen verschillende gezanten en vreemde [diplomaten. Te Amiens heeft de gemeenteraad den keizer en de keizerin volgens ouder gewoonte, twee zwanen saugehoden in een vergulden kooi. Een boer bad een paard Van waarde met een ijzeren ketting vastgeklonken aan een jongen boom. Lon paar dieven het dier uiet van den boom los kun nende wringen dolven hem uit den grond en namén toen paard en boom met zich mede zonder dat men er in geslaagd is hen te achterhalen. Den 28 September II. is te Bergen in Henegouwen in ruim 83jarigen ouderdom overleden eene der laatste marketentsters van de republiek en het keizerrijk. Zij heette Calharina Lloudes hij het leger hekend als ma dame Larose. Zij maakte alle veldtogten van het kei zerrijk mede redde haren man hij den lerüglogt van Moskou het leven en werd op de brug der Berezina gewond. Zij legde steeds grooten moed aan den dag onderanderen redde zij eonen man dien een woedende beer zou hebben verscheurd. GHÓOT-BRITTANWIItW. Londen 3 October. Sedert geruimen tijd had men Weinig over sir J. Franklin en zijne logtgenooten hoo- ren spreken. Nu brengt een dagblad in een brief uit Berlijn van 1 dezer die zaak op nieuw ter sprake. Volgens dien brief zouden eenige hermetisch gesloten ffesschen maar welke niets bevatten dat hare afkomst aanduidt, zeer noordelijk op de Siberische kust opge- vischt en aan de Russische regering toegezonden zijn die terstond eenige daarvan den Engelsclicn gezant te Sint-Petersburg heeft doen toekomen waarna deze oen courier heeft afgezonden om een dier Üesschen met bijgevoegd berigtonder de oogen der Engelscho admi raliteit te brengen. Men achtte het namelijk te Peters- burg mogelijk dat zulks aanleiding lot een nieuw on derzoek naar de sporen der sedert zoo langen tijd ver miste zeereizigers zou kunnen geven. Op eene door ingezetenen van Sheffield aah het gouvernement gerigtö memorie strekkende om snelle en beslissende maatregelen te nemen tot het onverwijld doen ontruimen van do Donau-vorstendommen door de Russische troepen het betalen der oorlogskosten door Rusland en het verhoeden eeuer herhaling vSn zoodanige onregtvaardige handelwijze is van wege het departement van buitenlandsche zaken schriftelijk ge antwoord, dat H.' M.' gouvernement niets zal nalaten, wat ter bereiking van dat gewigtig doel meest geraden zal worden geoordeeld. Te New-Castle hoeft men nu tot het besluit moe ten komen, om zoodanige huizen die voor bewoning door menschen ongeschikt zijn op last der autoriteiten te sluiten. De dampkring to dier plaatse is zoodanig be dorven dat ai de daar werkzame geneesheeren den schadelijken invloed daarvan in meerdere of mindere mate ondervonden hebben en enkele hunner de stad hebben moeten verlaten. Een dikke nevel hangt be stendig over de plaats en men wordt er door ontelbare vliegen gekweld welke de lucht nog meer verpesten. BINNENLAND. Zierikzee 7 October. Naar men verneemt zijn de koslen lot herstel van den grooten zeedijk ten westen vau Hellevoetsluis die onlangs belangrijke reparaliën bad ondergaan doch door den laatsten storm groolen- deels vernield is, op niet minder dan ƒ5000 geraamd. LI. vrijdag had te Goes eene algemeene vergade ring plaats van aandeelhouders in de koninklijke fabriek van meekrapbereiding te Wilhelminadorp waarin door beeren commissarissen rekening en verantwoording werd gedaan over het eerste boekjaar. Niettegenstaande den noodlotligen brand van 4 November I851 en het dien ten gevolge huiten werking zijn der fabriek ge durende een geruimen lijd werd liet dividend op 4l/i pCt. bepaald en besloten om 2'/, pCt. löl reservefonds aan té leggen. Men meldt uit Middelburg het volgende In den namiddag van den 3 dezer omstreeks 3 tire heeft men hier en ill den omtrek een vrij zwaar onwe- der waargenomen. De bliksem is hij die gelegenheid in den toren te Oostkopelle geslagen en heeft daaraan belangrijke schade toegobragt zoo door het groolen- deels vernieler, van den spits als door het smelten van het zich daarbij bevindende lood enz. Vervolgens heoft hij zijnen weg genomen langs de kerk waardoor de gehtfile kerkmuur op drie plaatsen gescheurd een stuk dabrvan en een sleutelhalk boven den predikstoel weg geslagen is en eenige bijbels in de banken verstrooid werden zonder intusschen eenig spoor van brand te veroorzaken. De schade in de kerk zelve is alzoo ge lukkig van geen bijzonder gewigt. Naar wij vernemen was echter dat gebouw alleen en de toren waarin do meeste verwoesting aangerigt is juist niet verwaar- borgil tegen brandschade. Hetzelfde natuurverschijn sel heeft ook een' arbeider getroffen die op het veld tusschen de gemeenten Serooskerke en Oostkapeile bezig was met aardappelen te delven. De ongelukkige is ih heklngenswnardigen toestand naar deze gemeente vervoerd zijn toestand schijnt hoewel gevaarlijk toch niét ddodelijk Ie zijn. Aan den hals getroffen schijnt (Ie bliksem langs het geheele ligchaam aan de regterzijdo geloopen te hebben zoo dal zelfs do knoop jes aan den hals zwaar zijn beschadigd en de ring die hen verbond gebarsten is en verder aan den enkel te zijn ontkomen door een driekant gat in den kous en schoen geslagen. Het geheele ligchaam draagt ter regterzijdo keuteekenen van zware uitwendige verbran ding doch geetie inwendige beleediging schijnt to heb ben plaats gegrepen. Zaturdag II. is te Middelburg aanbesteed het graven door de stralen (lier stad voor het leggen der gazpijpen de heer A. de Landmetervan Middelburg, heeft zulks aangenomen voor eene som van ƒ5100. Men leest in de Rolterdamsche Courant hot volgende t Wij ontvangen heden een brief van 4 Oc tober uit Werkendam die onder anderen het vol gende behelst. lit; herigten der dagbladen over do gevolgen van den storm en den hoogen vloed van 26 Sept. jl. zijn vooral met betrekking tot deze gemeente en omstreken niet zelden zeer overdreven tegenstrij dig ja zelfs leugenachtig terwijl andere bladen zulks dan ter goeder trouw overnemen. Zoo lees ik heden in uwe courant dat in deze gemeente van dingsdag tot vrijdag II. zeventien lijken zouden aangespoeld zijn van personen die door den hoogen vloed in de Biescbbosch zouden zijn verdronken. Overeenkomstig de waarheid kan ik u integendeel melden dat tot 5 dezer niet meer dan drie lijken te Werkendam zijn aangehragt, waarvan twee hier hegraven zijn en eene naar de vroegere woon plaats is vervoerd. In het geheel zijn hier bij bet be stuur aangegeven 5 lijken waarvan 2 nog vermist worden en te Mardinxveld 1 lijk. Dus zijn er in hot geheel verdronken 6 personen namelijk 2 van Gapella in de Langstraat 3 van Loon-op-Zand en een van Sprang. Uit deze gemeente heeft niemand door den vloed hel leven verloren. Ik zend u dit berigt na een door mij gedaan onderzoek bij den ambtenaar van den burgerlijken stand énz." Do Grondéet deelt het volgende jammorlijk voor val mede dat in den polder nabij Waspik zou hebben plaats gehad, ten gevolge vnn de jongste overstrooming. Een vader met zijne twee kinderen bezig zijnde toe- maat te booijen zag eensklaps het water komen loe- vlöeijeh hij dacht zich te reddou doch dit was heni onmogelijk naardien in een oogenblik de slooten wa ren volgeloopen de uitwegen der velden waren over stroomd. Angstig over bet lot dat hem en zijne twee nog jeugdige kinderen verbeidde en tot aan de knieën in bet water keert hij zich ruggewaarts naar den be- vigen golfslag neemt zijne twee reeds doornatte lieve lingen op de schouders en plaatst zijn gaffel voor de horst, ten einde aan hel vrecsselijke element weerstand te kunnen bieden. Hel water blijft wassende en bereikt eene hoogte dat hij tol onder de armen er in staalde hevige storm voert den golfslag tot zelfs over de hoofden vau de kin deren welke op zijne schouders woren gezeten on danks dit alles houdt hij zich met zijn gaffel staande. Na eenige uren alzoo tusschen leven en dood geworsteld te hebben bemerkt hij dat een der knaapjes van koude en natie begint te verstijven en na eenige oogenblikken ziet bij dat zijne angstige verwachting verwezenlijkt wordt; het kind sterft op de schouders van zijnen vader bijstaat pal, plaatst zijn levenloos zoontje voor zich en houdt het met zijne heenen vast (onder water) tot dal hij na 16 uren in dien toestand te hebben doorge-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 1