nr.o so. Woensdag 5 October. 1853. BESTEIM ADIIMSTIUTIB Woensdag en Zaturdag. BUITENLAND. I ZEMZEESCHE COURANT. iBomxsiiTs-pBui Per drie maanden f 2,00. Franco per post f 2,25. Inzending der Advert, daags te voren.'snamidd. vóór 4 ure. verschijnt: pbiji deh advbhtbbtiks Gewone 15 cents de regel. Geboorte-, Huwelijks-en Doodberigten van 1-6 régels aft, behalve hel Zegelregl. Se"' Hoek avon i 602. igerig1 op d® volgen kaïios- vos. BEKENDMAKING. Burgemeester en Wethouders van Zierikzée brengen ter kennis van de daarbij belanghebbenden dat de Inspectie van de Verlofgangers der Rationale Militie dés in deze Maand wat aan gekondigd op boogeren last is uitgesteld tol de maand Mei van bet volgend jaar. Zierikzee den 4 October 1853. DE CRANE Voorzitter. C. DE JONGE Secretaris. DOITBÜHXiAHD. Kf.tji.eN 30 September. Uit Jassy wordt in hoe ver al dan niet volkomen naar waarheid, valt moeijelijk te beslissen, den 16 dezer het volgende geineld r Gis teren zijti nu stellige bevelen van Petersburg ontvangen, om de toebereidselen tot voortrukken te bespoedigen en den in do magazijnen aanwezigen voorraad te ver- vierdubbelen. Zoo ook heeft de bevelhebber van het hier in bezetting liggend bataillon bevel zich bereid te houden om zoodra het voor hier bestemd bataillon uit Brssarabie aangekomen zal zijn den ntarsch naar den DooBu aan te vangeh." Brieven uil Moskou behelzen een breedvoerig ver haal wegens de ontvangst des keizers en van 2ijneu Zoon den grootvorst Nkolaas toen zij den 14 dezer door die stad reisden. Daaruit blijkt onder anderen, datde keizer thans den titel van Allervroomste heeft aan genomen terwijl de verdere leden der familie dien van regtgeloovigiin voeren. Toen Z. M. in de hoofd kerk door de geestelijkheid ontvangen werd riglte de Metropolitan» eene aanspraak tot hem, die zeer oorlog zuchtige uitdrukkingen tegen de Turken en alle overige vijanden van het orthodox geloof der Griekscbe kerk behelsde. r b i n k b tz k. Pabus 30 September. Eene uil Konstanlinopel Ontvangen depêche van den 19 dezer luidt dus De partij des oorlogs en die des vredes in den divan schij nen het eens geworden te zijn. De verwerping door Rusland van de door Turkije gevraagde wijzigingen Was bekend. Men twijfelt aan eene sterkere toenadering der porte. De wapeningen worden ijverig voortgezet.'1 Onder de heden alhier ter beurs verspreide geruchten behoorde ook dat de gecombineerde vloten zich thans reeds geheel voor Konstanlinopel bevinden. Men wilde ook weten dat de gezanten van Ruslahd en Oostenrijk geprotesteerd hadden tegen het binnenslevenen der vloten in de zee van Marmora van een anderen kant reide men dat lord Westmoreland en de lieer de Bour- queneyde gezanten van Engeland en Frankrjjk te Weenen welke zich naar Olmutz moeten hegeven in last hadden ontvangen aldaar Ib trachten de onder handelingen te vernieuwen ten einde de nieuwe moei- jelijkhoden welke nopens hel Ooslersche vraagstuk Waren gerezen in der minne uil den weg to ruimen. Naar men verneemt heeft de sultan eerst na lang durige aarzeling den fiunan onderteekend welke de gezanten van Frankrijk en Engeland van hem verzocht hadden. Te Parijs worden jaarlijks geconsumeerd 1200000 vaten wijn 50000 vaten brandewijn 22000 vaten azijn en 175000 vaten hier wijders 1 mihoen hecto liters meel 500000 hectoliters druiven 70000 stuks ossen 20000 koeijen 82000 kalveren 500000 scha pen 90000 varkens voor 12 militie» Tr. uan boter 6 tnilioen fr. aan eijeren 8 milioen fr. aan wild en gevogelte 6 tnilioen fr. aan zeevisch en voor 1500000 fr. aan oesters eindeljjk voor 22 milioen fr. aan groen- len vruchten ulie kaas kreeften enz. zoodat Parijs aan voedingsmiddelen voor ruim 500 milioen fr. con sumeert. Voor vermaken ameublement en toillel besteden de Parijzenaars driemaal zooveel. Jaarlijks worden te Parijs geboren 32,000 kinderen waarvan 10,000 onwettige. ohoot-bkittAbin i is t> Londen 30 September. De berigten uit New-York tot 17 dezer door de Atlantic overgehragl zeggen dat de gele koorts te New-Orleans bestendig afnam maar te Mobile en op de plantages langs de Neder- Mississippi hevig woedde en vooral Vele Negers tot hare slagtoflers maakte. Den 11 September is langs de geheele kust in Louisiana eene hevige aardbeving waar genomen, maar van daardoor veroorzaakte schade wordt nog niets gemeld. Hit MeXico schrijft men dat Santa Anna bereids een leger van 50,000 man op de been heeft en tiaar men althans vermoedde heimelijk door Spaansche onderdanen ondersteund wordt. Meer der troepen waren naar de grenzen gezonden met het doel of onder voorgeven om de Indianen te beteugelen. Santa Anna betoonde zich zeer streng jegens allen tegen wie eenig vermoeden bestond en liet hen onverwijld Ier dood brengen. Uil alle oorden des lands ontvangt men treurige berigten wegens de schade door de stormen van zondag en maandag aaiigerigl. De havens in hel Kanaal zijn met geheel ontredderde en minder beschadigde schepen opgevuld. Te Liverpool Manchester en elders hebben vele huizen zwaar geleden en is eene menigte hoornen ontworteld. De aanvoer van buitenlandsch vee is gedurende de vorige week voorbeeldeloos groot geweest bedra gende nagenoeg 29.000 stuks van alle soort waaronder omtrent 20,000 schapen ruim 9000 runderen enz. het meererdeel van dit vee was uit Nederland afkomstig. Gedurende 1852 werd in Engeland 37 milioenen guldens HolIaan reglen op geestrijke dranken betaaid en bijna 24 milioenen in Schotland. BINNENLAND. ZtERtKfcEE 3 October. Door Z. M. is bepaald dat de inspectie over de verlofgangers der nationale militie Welke in de volgende maand moest gehouden Worden niet zal plaats hebben doch wordt uitgesteld tot de maand Mei 1854 na de sluiting der zittingen van den militieraad. Do afdeelingen Van de tweede kamer der staten- generaal hebben heden het onderzoek over de ontwer pen nopens de slaatsbegrooting voor den jare 1854 aan gevangen. Naar men verneemt heeft Z. M. de koning dezer dagen een besluit genomen Waarbij wordt bepaald dat hel kostuum waarin de leden der provinciale sta ten die zulks mogten verlangen bij pleglige gelegen heden kunnen verschijnen zal bestaan in een gesloten rok van donker blaauw laken of cachemire met witte knoopen voorzien met hot wapen der provincie 1 de kraag en opslagen geborduurd met zilveren oranje en eiken takkeh ter breedte van vier duimen de panta lon van dezeirde kleur en stofstaande degen mot zil veren of stalen gevest driekanten hoed mot zwarte lig gende pluimen zilveren lis de knoop als aan den rok eh oranje-kokarde. De griffiers dragen des verkie zende hetzelfde kostuum doch met een borduursel Ier breedte van drie duimon. Men verneemt dat de verwoesting welke de jongste stormen aan het werk der indijking te Bath te weeg gebragt hebben ook verschrikkelijk is. Een ge heele tiijk is weggeslagen s de tenten en loodsen der aan nemers en zoetelaars zijn geheel vernield en weggedre ven. 4 nienschen hebben deu dood in de golven gevonden. Men meldt uil Hellevoelsluis van den 2 dezer: Sedert hel begin van den laatst gewoed hebbenden storin, wordt hier nog steeds vermist, eene loodsboot van Goedereede en Maas niet zonder reden is men thans beducht nopens het lot van de zich daarop bevindende vijf manschappen bestaande uit den schipper een loods twee kweekelingcn en de kok. Aangaande den jongsten hevigen storm berigt men nog dat de polders op het eiland Roozenburg bij Brielle te Goudswaard-Koorndijk zijn onderge- loopen. Te Zuid-Beijerland gezegd Hitsert hebben twee menschen bezig om vee te redden liet leven verloren. In den dijk van de voor drie jaren aange- legdo wolerleiding in de gemeento Ossenisse hij Hulstis eene doorbraak ontstaan. De onlangs gedigte nieuwe polder in het voormalig verdronken Zuid-Be veland is op drie plaatsen doorgebroken en staat geheel onder water. Uit Capelle (Langstraat) wordt thans met zekérheid gemeld dal in de verschillende polders van den Bieschbnsch onder Werkendam, eene menigte werklieden vermist worden die zeker hunnen dood in de golven gevonden hebben. Twee arbeiders uit het naburige Waspik zagen in do verte 14 menscben met den dood worstelen door den storm was hel onmoge lijk hulp te verleenen. Twee boerenzoons uil liet land van Neusden zijn uitgegaan om paarden to balen voor de markt te Brakel en mede verdronken. Vijf men schen zag men elders op eene hooimijt goviugt tot ein delijk het water eene ongekende hoogte bereikte en de hooimijt deed kantelen zoodat de ongelukkigeo na nog eenigen lijd gezwommen te hebben verdwenen. Tusschen Werkendam Dordrecht en Geertruidenlierg was het slechts eene blanke zee. Aan den Drimmel- schendijk zijn 46 clooile koeijen aangedreven. Uit Werkendam berigt men nog dat van II. dirmsdag tot vrijdag 17 drenkelingen zijn opgevischt die II. maandag in de polders aan vle Bieslioscli den dood gevonden hebben. Volgens berigt van Terschelling zouden aldaar gedurende den storm van den 26 en 27 jl. niet minder dan 6 schepen zijn gestrand waaronder eene Portugesche brik aan wier boord zich ongeveer 40 passagiers bevonden Waarvan slechts 11 gered zijn. Men verneemt dal op het dorp Papendrecht meer dan 60 stoks vee door den vloed verzwolgen is waaronder 12 van zekeren melkboer die daardoor zijn geheel bestaan vertoren heeft. De Nederlainlsche bark Arlcguin van Schiedam naar Londen is gisteren in de Noord-Zee bij den Hoek van Holland gezien hebbende hel voortuig verloren en koers zettende naar Texel. LI. dingSdag kwam een uur bezuiden Wijk-aan-Zee eene hooi aan met zes man zijnde de equipage van het op de kust gezonken Ehgelsclt schoonerschip Dartkapt. LHvourt von Liverpool naar Botterdam. Tot do red ding der manschap moet veel hebben bijgedragen de Goereesclie loods P. van dér Hoeven. Ook is aldaar gestrand het barkschip Louisa niet zout en wijn van Cadix naar Lovisa in Finland bestemd. Van de equi page bestaande uit 14 man zijn door de reddingsboot van Wijk-aan-Zee in twee hoogst gevaarlijke log- len 5 man gered de kapitein stuurman en nog 7 man waren reeds verongelukt. Tusschen Egmond en Kamperduin zijn gestrand het Engelsch schip Brunswick van Cardiff met spoorstaven naar Hamburg, waarvan de lading geborgen is en eene Russische bark van S'.-Ühes met zout welk schip geheel uit elkander is geslagen zijnde do bemanning van heide schepen gered. Uit Kampen schrijft men dat hel Kampereiland ge heel onder water staat ook de polder van Kamperveen Was dingsdag overstroomd en stond het water ten ge volge eener breuk in de S.'-Nikolaasilijk of daarom trent rondom de stad lot in liet Eogelsche werk al les is daar in eene bare zee herschapen. Volgens berigten van Texel is aldaar in den nacht van 26 September achter de Wester onderste boven gestrand een sohooncrscheepjo Euphemia ge naamd waarvan liet volk vermoedelijk is omgekomen. Den 28 is op Texel ges'rand de Pruisische bark Liver poolmet eene lading tarwe van Alexandrie naar Co- wes; slechts vier man zijn gered de kapitein en de overige manschap zijn omgekomen hel schip is ver brijzeld. In dun nacht van den 26 is waarschijnlijk nog op de kust vervallen en verongelukt een vermoede lijk Amerikaansch schip beladen met suiker daar eeu groot gedeelte der Noorderstrandeo (Texel) als bezaaid lag met wrakhout waaronder de spiegel van een schip waarop de naam Leonine ook zijn drie lijken die van twee vrouwen cn een man aldaar aangespoeld. De

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 1