ZIERIEZEESC COURANT. If.o 79. Zaturdag 1 October. 1853, Woensdag en Zaturdag. TL iBlKSEj, bef. "dam: 10rS- 3V,, 4 «V, !1 r- 5 6 7 «STEN, CiEGGEKDj aboshj2mestb-pbui 1 Per rfrw maanden f 2,00. Franco per post f 2,25. Inzending der Advert, daags te vorensnamidd. vóór 4 ure. vebschijnt: phijt DSB adtsbtkstixs Gewone 15 cents de regel. GeboorteHuwelijïcs-en Doodberigten van 1-6 regels h f 1behalve hel ZegelrcgU 'pt. eti dam.) 'dam: >rg. S'/jut 9»/, 1L H'/2 am.) iam: jrg.9 10'/ dën bij omen 11,50 u idefe O veruit VIda Openbare Raadsvergadering gehouden te Xierihzee, den 28 September 1853. Allen tegenwoordig, behalve Jh.r W. D. de Jonge, die wegens uitlandigheid afwezig is. De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd. De Voorzitter verlangt den nieuw benoemden Secretaris JhJ M.' C. de Jonge, als zoodanig te leëedigen. Tot dat einde verschijnt Jh.r M.'C. de Jonge in de vergadering. Hij legt de vereischte eeden, nadat die door den fungerenden Secre taris, Mr van Adrïchem, zijn voorgelezen, in handen van den Voorzitter af, die,zigtbaar aan- ;edaanhem regt hartelijke woorden toespreekt. Daarop neemt de nieuwe Secretaris plaats en ïoudt eene aanspraak tot den Raad, waarin fö.ioi gevoelens openbaart, waarmede hij zijne 'tori betrekking aanvaardt. Wordt medegedeeld dal door Burgemeester efiu«i»n Wethouders de grindweg voor f 1115 1 Jll*bnderhands aan J. Koole is aanbesteed en dat liervan aan Gedeputeerde Staten is kennis ge geven, hetgeen door den Raad wordt goedgekeurd. Wordt voor notificatie aangenomen de mede- uil ruii leeling, dat de marklgelden over 1853 zuiver ïebben opgcbragt f'z39,68, welke bij den Ge meente-Ontvanger zijn gestort. Komt ter tafel het aangehouden rapport der Commissie van Fabrijkage, nopens het verzoek <T(| era tan F. J. van Schaverbekkehoudende advies om ME BS hem jaarlijks f 10 in plaats van f 6 tot 1857 3 schril- als pachten niet als erfpacht te doen betalen, inder iii De burgemeester vraagt of hij dan de volgende 7 jaren ook in pacht zal hebben? De heer van Dokgen beantwoordt dit ontkennend, waarna het rapport der commissie wordt aangenomen. Komt in behandelinghetaangehouden verzoek Van heeren concessionarissen over den straatweg Zee f 10,23 ËN. ËN, EB. J. Al. ËK Bi erzocki Woon- esenlo- dagen ije- ormiil' vonricn ;ri Af' ags lei en gü' Pietnr- ijk C, |stoanil< 1183 t besla iiip' burger gende anderö ire O»' lid w vos-, van Zierikzee naar Brouwershaventot het stellen van zekerheid voor de bijdrage aan den straat- Vveg door de gemeente en zulks ingevolge ver- ïoek van heeren Gedeputeerde Staten, teneinde bit de Provinciale kas inede subsidie te erlangen, be beer M1 Moens van Bloois brengt rapport uit en leest de door Gedeputeerde Staten gestelde Voorwaarden voor en stelt voor, om de verlangde Vvaarborg te geven. De Burgemeester onder- Bteunt dit voorstel. De heer M.r van Dongen vindt bezwaar in eene verbindtenis voor langer dan 13 jaren. De heer M.r Fokker is van het- lelfde gevoelen. Na discussie wordt met 7 tegen 4 stemmen besloten de door Gedeputeerde Staten Verlangde verklaring te geven. In de vorige vergadering hebben de stemmen gestaakt nopens het voorstel van den heer Ochtman om de te heffen hondenbelasting te hepalen op f 2 en 5 en niet zoo als de Com missie had voorgesteld 1 en f 3. Wordt thans Weder tot de stemming overgegaan, welke weder staakt, zoodat alsnu liet voorstel van den heer Ochtiian is verworpen en het voorstel der Com missie van f 1 en 3 aangenomen. Voorts wordt besloten alleen de herderskarn en wachthonden met f en alle andere met f3 te belasten. Hierna wordt het geheele Reglement der be lasting op de honden met bovenbedoelde wij ding aangenomen. De zitting wordt voor een u,lr geschorst. Dr. Keller is bij de heropening afwezig. Aan de orde komt de stedelijke begrooting voor 1854. De heer Ochtman verzoekt bedenkingen in te brengen, voornamelijk op de armenbegrooting. De heer Moens stelt voor dit aan te houden tot dien post. De beer Ochtman repliceert dat zijne bedenkingen zouden leiden tot het voorstel om de behandeling der begrooting 8 dagen uit te stellen. De heer Fokker merkt aan, dat hel reglement van orde moet in acht genomen wor den en dat de heer Ochtman wel algemeene discussiën kan in behandeling brengen maar niet afzonderlijke punten, de heer Ochtman geeft dit toe, zoodat alsnu de begrooting in behandeling komt. (D.r Keller is intusschenin de vergadering verschenen) Op voorstel van den heer Fokker wordt hoofdst IIIafd. IV, art. 1 der inkomsten, als zijnde de hondenbe lasting, nog niet door den Koning goedgekeurd weggelaten en de ontvangsten goedgekeurd op f 66907,0!uitgaven, hoofdst. I, afd. V, art. 3de jaarwedde van den Secretaris op de begrooting uitgetrokken met f 1200, wordt door de Commissie van onderzoek der begrooting voorgesteld op f 1000. De Burgemeester en Mr. Fokker verdedigen de voordragt op de begroo ting. Hierover gestemd zijnde, staken de stem men hetwelk alzoo tot eene volgende verga dering wordt aangehouden. Hoofdst. I, afd. II, art. 16overeenkomstig het voorstel van den heer Fokker worden de kosten van vuur en licht, aldaar vermengd inet de tracteinenten der nachtwakers voorkomende gebragt als een afzonderlijke post naar hoofds. II, afd. II, art. 12. De Commissie verlangt dat de Raad de voor waarden van aanbesteding nopens het onder houden der wandelplaatsen aan zich reservere. De heer van Dongen wenscht de goedkeuring dier voorwaarden met 1854 te doen aanvangen, hetgeen wordt aangenomen. De heer Fokker geeft aan Burgemeester en Wethouders in overweging oin eene verorde ning op de bruggelden te maken. Bij het ar tikel voor de policie-dienaars, verzoekt de Com missie dat deze verboden wordt, eenige fooi- jen aan te nemen. Bij hoofdst. VIIIart. 3subsidie aan de Arm besturen, berigt de Burgemeester, dat in plaats van 160aan het Hervormd Armbestuur f 240 moet worden toegekend voorbuitengewone subsidie voor krankzinnigendoor den heer Moens wordt alsnu het rapport voor de subsidie kwestie namens de commissie uitgebragt, houdende dat het der commissie gebleken is, dat de subsidie behoorde verhoogd te worden met f 1500en wel; het Hervormd Armbestuur f 5780, het Roomsch-Katholijk 2300, het Luthersch /'i50, het Afgescheiden f 50 en het Israëlitisch f 120, dat naar hel getal aimen het Hervormd l'/s maal meer subsidie moet hebben dan het Roomsch Katholijken dat het eerste dan ook sedert jaren in verhouding tot het laatste f 600 te weinig heeft gehaddat het ontbrekende op de begrootingen, door inzamelingen (inschrij ving) bij de gemeenteleden moet gevonden wor den j dat het Hervormd Armbestuur, het ver moedelijk bedrag van zoodanige inschrijving op f 120ft |leeft geraamd, doch dat dit wel op f 2010 kan gebragt wordendat bij het toestaan van f 5780 subsidie, er op de begrooting var» 1854 van het Hervormd Armbestuur een exen-. dent van uitgaven bestaat van f 423,25dobh dat men door vermindering of roijering van eenige postendie begrooting kan doen balan ceren de Commissie tot onderzoek der begroo ting adviseert tot het toestaan van de verhoo ging van f 1500. De heer Ochtman bestrijdt beide voorstellen; hij toont aan dat de voorgestelde verdeelingen onbillijk zijn; dat de maatstaf van het getal armen den weg open kan stellen voor misbruiken; hij wil aan elke gezindheid eene subsidie toekennen, gerekend tegen f 1,20 voor eiken belijder, dus het Hervormd f 6307, Roomsch Katholijk 2086, Luthersch f 185, Afgescheiden f81, Israëlitisch f 10 of te zamen f 8741 de maatstaf der belijders is altijd door de bevolkingsregisters te verifiëren de som van f 1,20 is voldoende, daar het van alge meene bekendheid is dat het Roomsch Katholijk Armbestuur, hetwelk eene subsidie heeft genoten daarmede overeenkomendealtijd is toegekomen hetgeen uit de rekeningen blijkt; het is onbillijk om dit Armbestuur, dat genoeg heeft zonder eenige aanvraag, eene verhooging van f 231 te gevenwordt liet voorstel der Commissie aan genomen om het contract van 187 in stand te houdendan moet het Roomsch Katholijk Armbestuur geene verhooging hebben, want het heeft geene meerdere behoeften en het Afge scheidene niet, want het heeft in 1817 niet mede gecontracteerdhet bestaat in allen ge valle niet enkel uit Hervormden, daar er ook van andere kerkgenootschappen toe overgekomen zijnhij toont aan dat wanneer eenige posten op de begrooting veranderd worden die begroo ting wel zal balanceren, doch alleen fictiefdaar er geen post van minderheden gebragt worden. Hij gaf ook nog den wensch te kennen dat er eeno Commissie benoemd werd om bij de Luther- sche en Israëlitische Armbesturen onderzoek te doen naar de reden der meerdere aanvraag om. subsidie, dewijl door die Armbesturen dit niet in de toelichtende memoriewordt opgehelderd hij stelt voor daar de postendie de Commissie van die begrooting wil roijeren, blijkbaar door haar niet zijn onderzocht, en op die begroo ting wel degeli jk hoorendearmenbegrootingen nog 8 dagen aan te houden om dit te onderzoe kenen de andere Armbesturen in staat te stellen verbeterde memorien van toelichting in te dienen, of wel de subsidie, naar bovenstaande maatstaf tot ƒ8741 toe te staan. De Burgemeester verdedigt de verhooging van f 1000, door Burgemeester en Wethouders op de begrooting voorgedragen naar bet inzien van twee leden van het dagelijks bestuur is die verhooging genoeg en is het toestaan van verhooging allerge vaarlijkstdaar de Armbesturen dan een volgend jaar nog meer zullen vragen. M.' Moens zegt dat er in bet voorstel om f 1,20 per belijder toe te staan, wel iets billijks is, doch dat hij ver meent, het iinpraticabel zal zijn; M.r Fokker zegt, dat het armste en met het grootste kerk genootschap de meeste subsidie moet hebben, want dat de leden van het rijkste het meeste moeten bijdragen. De Burgemeester meent, dat het Roomsch-Ka tholijk Armbestuur het meerdere even goed kan gebruiken dan de anderedat al de Armbesturen arm zijn en dat, wanneer men niet voorzigtig

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 1