Is Jf. 9'/i BEURS MllKTllEHIGTEN M AIM li! Zierikzee 20 September 1853. Dit de hand te koop £Iöt nieuwe wer"k aan liet havenhoofd heeft veel geleden «n het huis aldaar is zeer bedreigd geworden. Men is ijverig bezig de toegehragte schade te herstellen, in tl© slad zijn eenige pannen van de daken gewaaid en huiten «enig© hoornen ontworteld. Zijne Majesteit heeft hij besluit van den 21 Sep tember goedgevonden en verstaan tot dezelver tegen woordige functiën onder anderen te herbenoemen en bij continuatie aan te stellen de navolgende titularissen als in het kanton Brouwershaven, tot griffier, Gvan Wage; en in het kanton Tholen tol griffier M. M. de Lange en tot plaatsvervangende kanlonregters, J. van der Burght, en IF. J. van Voorst Catshoek. Nadat zich eenige sporen van cholera ook in tie hoofdstad hebhen vertoond is door burgemeester en welhoudors van Amsterdam ter algemeene kennis gebragt dat voorloopig één lokaal ter verpleging van choleralijders is in gereedheid gebragt en wel naast het paleis van justitie op de Prinsengracht. Geene lijken van aan cholera overledenen zullen in de kerken of op de kerkhoven binnen de stad mogen worden begraven alvorens een lijk daar te begraven moet uil een declaratoir van den geneesheer des overledenen blijken dat deze niet aan cholera is ge storven en dat declaratoir moet door den voorzitter der plaatselijke geneeskundige commissie worden gevi seerd. Ten behoeve der buitenbuurten zullen eenige poorten aan de westzijde der stad tot nadere beschikking des nachts geopend blijven. Bij de plaatselijke commissie van geneeskundig toevoorzigt te Botterdam zijn op 23 dezer aangegeven 45 cholera-lijders 19 herstelden en 24 overledenen. Op 24 dezer aangegeven 25 cholera-lijders, 18 over leden en 12 herstelden en op 25 dezer 21 cholera- lijders 12 overleden en 8 herstelden. Dezer dagen is te Hellevoetsluis binnengekomen voor Rotterdam bestemd het Ëngelsch fregatschip Jacalrakapitein T. Ailon van Soerabaija welks bemanning op weinige Ëngelschen na uit Maleiiers be staat die door den gezagvoerder in plaats dor weg- geloopen matrozen op Java voor de terugreis zijn aan genomen. Verwonderlijk is de vlugheid dezer men- sclien in het verrigten van het scheepswerk waarin zij met de beste Nederlandsche zeelieden wedijveren ter wijl twee hunner met do Engelscho taal bekend de hevelen der stuurlieden vaardig aan hunne landgenoo- ten overbrengen zoowel in hunne taal als door het fluitje even als hij de marine hier tc lande. Benige hunner zijn van hunne vrouwen vergezeld welke in de kleeding daar le lande gebruikelijk zeer veel opzien haren. Den 7 October aanstaande zal voorliet provinciaal gereglshof in Zuid-Holland behandeld worden de zaak van J. A. B. V. E.ontvanger der directe belastingen en accijnsen te Hillegersberg beschuldigd van in zijne betrekking van ontvanger der directe belastingen en accijnsen te Hillegersberg van de door hem in het jaar 1852 ontvangene gelden ontvreemd te hebben eene somma van 1173.26. De beschuldigde die zich aan vankelijk door de vlugt aan de nasporingen der justitie had weten te onttrekken word evenwel later aange houden. Het openbaar ministerie zal in deze zaak wor den waargenomen door den advokaat—generaal den heer m.r IF. la Grappe Dominions. Iïet Athenoeum verhaalt welke diensten de elec- trischo telegraaf reizigers bewijzen kan die in verlegen heid geraakt zijn. Ken Ëngelschmon uit Liverpool be vond zich van geld ontbloot te Amsterdam. Vroe ger dan binnen 5 of 6 dagen kon hij geen geld van huis hekomen. Hij ging naar het bureau van den telegraaf en schreef eenige woorden. Twee uren later toen hij aan tafel zat zag hij eenen heer hij zich komen die hem 100 p. st. ter hand stelde, overeenkomstig den last die hem door eenen bankier was opgedragen. Een ander Engelschman die zijnen pas verloren had werd aan de poorten van Weenen gearresteerd. Ge lukkig viel hem in dal zijn pas aan de grenzen te Bodenhach geviseerd en ingeschreven was geworden. Hij liet zich naar het bureau brengen en verzocht zijn eskorle een weinig geduld te hebben. Kort daarna kwamen de verlangde ophelderingen en hij kon onver hinderd zijnen weg gaan. Uit Ëmden berigl men hel volgende In den avond van den 8 dezer is te Hildesheim de wegens brandstichting ter dood veroordeelde Sckiis- sier die reeds eenmaal zijne gevangenis was ontsnapt voor de tweede maal ontvlugt. Hij had zich weten le ontdoen van zijne boeijen en toen de cipier hij de avondronde in zijn hok kwam stiet hij hem met ge weid op zij snelde hel hok uit sloot hel achter zich digt en ging zijns weegs. Op den 19 dezer was hij nog niet weder gevat. Dc kolonist Berends Robbenbijgenaamd docler Berend, uil Ruitenbroek den 7 dezer te Osnabruck wegens herhaalde brandstichting ter dood veroordeeld, heeft zich in den nacht van den 1314 daaraanvol gende mede aan de justitie onttrokken door zich met behulp van een wollen deken in de gevangenis te ver hangen. Te Kort rijk is een persoon aangehouden onder verdenking van schuldig te zijn aan den dubbelen moord den 1 Sept. ie Arras aan twee dames té heb ben gepleegd en waarvan wij de bijzonderheden reeds hebben medegedeeld. Het is zekere Louis Cornells van Thielt West-Ylaanderen een kerel van eene bij zondere ligchaamskracht. De booswicht bad als huis schilder in het huis dor vermoorde dames gewerkt. Ten dage der misdaad had hij zich in eene herberg in de buurt geposteerd om het uilgaan van eene der dames te be spieden. Volgens getuigenis van den herbergier scheen hij zeer gejaagd te zijn. Hij had na dat zij was uitgegaan aangebeld en was binnengelaten. In den nacht van den 16 op den 17 dezer heeft hij zich opgehangen aan de ijzeren vensterstaven zijner gevan genis door middel van reepen welke hij van de voe ring van zijn vest had afgescheurd. In het nieuwsblad van Curasao dd. 6 Aug. 11. lezen wij het volgende omtrent de verwoesting van Gutnana. Eene maand en elf dagen waren er verloopen se dert de bevolking van Cumana zich onafhankelijk van het bestaande gouvernement van Venezuela en voor een federatief bestuur had verklaard. Het was den 15 Julij de zon scheen helder en het was een der schoonste dagen van de verzengde luchtstreek de luisterrijke natuur scheen eene gelukkige toekomst te voorspellen een liefelijk windje matigde en verfrischte op eene aan gename wijze de hitte van het jaargetijde. Het scheen of de natuur in haar prachtgewaad voor het laatst de bevolking van Cumana op de bevalligste wijze wilde toelagchen, denzelfden dag, waarop zij onder de bouw vallen hegraven zou worden. Niels konde doen voorzien dat deze schoono land streek wel ligt het schoonste gedeelte van Venezuela binnen weinige uren door een verschrikkelijk ongeluk zou getroffen worden geen inwendig voorgevoel die gewone voorbode van rampen geen enkel verschijnsel in de natuur vertoonde zich dat de op handen zijnde ramp voorspelde. Het was in den namiddag een kwar tier over twee de liefelijke zeewind welke den geheo- len dag gewaaid had ging eensklaps liggen en eene lievige windvlaag uit het westen verving denzelven. Op het oogenblik dat deze verandering in de weêrsgesleld- heid plaats greep deed zich een hevige schok gevoelen; de grond beefde onder onze voeten en de gebouwen sidderden op hunne grondslagen. 5n bel eerst geloofde men dat het een dier schokken was "welke men dik wijls in Cumana gevoelt maar na verloop van weinige seconden deed zich eene verschrikkelijke uitbarsting hooren het scheen als of de aarde uit hare loophaan gerukt werd niets kon zich staande houden, alles werd door eene onweerstaanbare kracht neérgeworpen. Te midden van dit ontzettende gedruisch hoorde men slechts het gekerm der bevolking die om genade smeekte. Doch hel was reeds te laat Cumana was reeds onder deszelfs bouwval bedolven Bene dikke stofwolk verduisterde gedurende eenige minuten den dampkring, on toen dezelve verdween vertoonde de geheele stad zich in een puinhoop herschapen aan ons gezigt. Op de pleinen en de stralen vertoonden zich de menselum die het ontkomen waren met bloed en stof bedekt en door eenen doodelijken angst bevangen terwijl men van onder de bouwvallen hel gekerm hoorde van degenen die hunnen laalslen adem uitbliezen. Geene pen is in staat naar waarheid den toestand te beschrijven waarin Cumana gedompeld werd zelis de opgewondenste verbeeldingskracht kan zich naauwelijks een verschrikkelijker denkbeeld vormen. In den grond waren eene menigte scheuren ontstaan de zee die bij het begin der aardbeving eenige ellen van den oever geweken was keerde daarna met geweld terug en be dekte meer dan 100 ellen in den geheelen omtrek der stad met hare wateren. Er ontstonden eenklaps ver scheidene bronnen en de Manzanares die door de slad loopt verhief zich in hetzelfde oogenblik verscheidene voeten boven haren stand. Geen enkel publiek gebouw in de stad is blijven be staan de drie kerken en even zoo vele kapellen de kazerne der veteranen en artillerie het hospitaal van liefdadigheid en dat der melaatschen het tolhuis het gouvernementshuis het collegie de brug het fort St.-Antonio het colecio dat nog niet eens voltooid was al deze gebouwen zijn in puinhoopen veranderd. Ook een aantal particuliere gebouwen zijn geheel en ai ingestort andere ten halve en ieder oogenblik dreigende geheel in te storten terwijl de overigen allen zoodanig uit hun verband en evenwigt zijn geruktdat zij nood zakelijk moeten worden neèrgehaald. Het aantal slagtoffers kan nog niet met zekerheid be paald worden doch hel zal niet minder dan 600 be dragen; er is geene familie die geen verlies te boweenen heeft. De waarde der verwoeste eigendommen kan op 'eenige millioenen geschat worden in één woord Cumana bestaat niet meer. De oorzaak waardoor een groot gedeelte der bevol king tijd gehad heeft zich te kunnen redden moet. ge zocht worden in de bijzondere constructie der huizen die geheel zijn ingcrigt om ongelukken bij aardbevingen te voorkomen. JONGSTE BU1TENLANDSCHE TIJDINGEN. Men meldt uit Londen van den 24 dezer: per tele graaf moet alhier herigt ontvangen wezen dat de ver- eenigde Ëngelsche eu Fiansche violen de Dardanellen l zijn gepasseerd, A F V A A S. T B E R STO O BI 28 O» O T STAD ZIERIK2EE gedurende de maanden September en October. Van Zierikzee Vrijdag 30, 's mor». lO'/.^ure. Zondag 2, 's midd. 12 Woensdag 5, 's namid-. 1 Vrijdag 7,^ morg. 4'/2 Zondag 9, 5 '/2 Woensdag 12, 9 Vri|dag 14, Zondag 16, 's mfdd.12 Woensdag 19, Vrijdag Zondag Woendag Vrijdag Zondag 21, 23, 26, 28, 30, w.2 's morg. 4!/2 Van Rotterdam: Donderdag 29, 'smorg. 3i/jl)r Zaturdag 1, Dingsdag 4, Donderdag 9, Zaturdag 8, Din»sdag 11, Donderdag 13, Zaturdag 15, Dingsdag 18, Donderdag 20, Zaturdag 22, Dingsdag 25, Donderdag' 27, Zaturdag 29t 5i 11 5 6 7 11 4 I DH.I6ESJCE- DIENSTE!^ CORRESPONDERENDE OP DE STOOMBOOTENAANLEGGEND! AAN HET ZÏJFE, Vertrek-uren van Zierikzee gedurende de maanden Sept. en Oei (DIENST TUSSOHEN MIDDELBURG EN ROTTERDAM.) Naar Middelburg Naar Rottèrdam: Donderdag 29, 's namid. 2 ure. Donderdag29, Vrijdag 30, 's inorg. 6 Vrijdag 30, Zaturdag 1, 6 Zondag 2, Dingsdag 4, 8 Dingsdag 4, (DIENST TUSSGBEN VLISSINGEN EN ROTTERDAM.) Naar Vlissitigen: j Natir Rotterdam: Zaturdag 1, 'smorg. 5'4'>re. Vrijdag 30, 'smorg.9 Dingsdag 4, 8Va I Maandag 3, 19'/2 (dienst AHICItlA.) N aar Bergen-op-Zoom en Antwerpen t Donderdag 29, 'smorg. 6 urfe. Vrijdag 30, 7 s morg. 8'/,ui 11 nv. 'er di Inzen. ROTTERDAM, 2(j September Tarwe. Zeeuws. Vlaams, en Overm. werd beden bij ge ringen aanvoer 50 cents hoogev door gebruikers genomen beste Jarige van f 13 tot f 14 28; mindere van f 11,50 to| f 12,75; de beste nieuwe van f 13 25 tot f 11,50/ mindere f 12 tot 13. Rogge. Nieiiwe Zeeuws. Vlaams, en Overm,] 25 cents hooger, f 9 a f 10.23. Gerst. Zeeuws. Vlaai en Overm. 30 cents liooger, f 6,50 a f 7-,10» dito Zomer f 0,10 i| f 6,70. Haver 10 Cents hoogerZeeuws, en In). Kort! f3,40 a 4,60; dito Lange f 3 a f 3.75. Èrwceii. Zee Groene 25 Cents hoöger, f 8.75 a f 9,75grootedito f" 10,28 j| f 11 25; Geld. Graauwef 13 50 a f 18 50. Boonen. Zeeuw en Walch. Witte f l2 a t 13; dito Bruine f 13 a f 14; diu Paardeboonen f 7,30 a f7 60. SI VPI wipvruiw "1 ilbiHtki Heden overleed ons jongsie kin d oud ruiml vier maanden. J. A. Van beit IULÊN. C. Al. van der halen, I Tie Kater. Te Zierikzee wordt terstond gevraagd Ml 0f wee s>s>a«jenï8»el«*erde 8k/&ra2£5iv| met kost, voor een ongehuwd Heer; verzoeke sclirif] lelijk ie adresseren aan de Uitgevers dezes onder dj] letter X. Zierikzee 27 September 1853. Drie vxfra goeile SsjaatgtveainSe itlEEU te bevragen bij den Notaris J. M.| BOUV1N le Ooslerland. Do Notaris M.r C. van der LËIt n CLEKCQ te Zierikzee, zal ten verzoek! vCldsS van CORNSTEVENS, aan deszelfs Woon huis aan de Fontein te Zierikzee, publiek present»' ren te verknopen op de navolgende datums en dagen, en zulks sua de plaats vast, de Droetfer eje- anzBiencees'de en wel Op Donderdag den 6 October 1853, des voorrniil' dags ten li ure Eenige llonwgePeedseiiap' ps*os circa 10,000 Ned. ponden goed gewonnen Wei «Ie SËool ISoomen Sjvarresa eri Af< braak. Op Vrijdag den 7 October 1853, des middags lea 12 ure Een Woonlmis en Erf, staande en gv jol legen op den boek van het zoogenaamde Pietrt* selieslraal je binnen de Slad Zierikzee wijlt C, n.° 99 met daarbij behoorende en nevensstaan* Sclïsstïi" en Krffgekadastreerd sectie B n.°s 1183 en 1*203. In dit perceel is en wordt nog met het bes'0 succes de Tappers- en Uitspanning*' Affaire uitgeoefend welke een goed burger beslaan oplevert En op Dingsdag den 11 October daaraanvolgend0 des voormiddags ten 9 ure Eene aanzienlijke partij Heilbelcn en andere Goevlt'S'L'BS lot uitoefening van gezegde Affaire o»' ontheerlijk waaronder een goed Ioopend 011 nieuw SSiïjarri met gevolgen. TER STADS—DRUKKERIJ VAN DE ERVEN A. DE VOS. ;even. Wol leeliti ebbe meent Kor iCoimn an F em j pa. Eu Ijaren i Dokge! rappor Kon Van hc Van Zó Van Weg di ïoek v liit de Be hee en Jeet Voorwa Waarbc steunt vindt dan 1 telfde 1 stem] Verlan In ;eslaa Ochtm; liepale missie Weder staakt .Ochtma missie Vool en we f 3 te Iliei lasting I l'ging

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 2