hv.° 18. Woensdag 28 September. 1853, Woensdag en Zaturdag. NIEUWSTIJDINGEN 6374, n.o 13ü 538 516(3 ieder 9233, SXiEXIf udde. 0,00 9,50 0,00 13,23 13.00 0.00 r vat. stuks. 3ERIEZEESGHE ','70^. COURANT. 1BOSHXKISTI-FBIJI \hr drie maanden f '2,00. Franco per post f 2,25. inzending der Advert, daags te voren.' snamidd. vóór 4 wre. verschijnt: PHIJI SSB IBTIHTCSim Gewone 15 cents de regel. Doodberigten van 1-6 Geboorte-, Huwelijjis-cn f 1behalve hel Zegelregt M. ,raij. In het bijvoegsel der Jmslerdamsche Courant ■van maandag 26 September 1853vindt men pet volgende ingezonden stuk nopens het Waar- llorg-Gcnootschap voor Weduwen, onder het I bestuur van de heeren J. te Winkel en II. J. IRietveld, te Amsterdam, terwijl er bij vermeld [wordt, dat andere dagbladen dit stuk des ver- Ikieiende, ter meerdere bekendmakingkunnen lovernemen. Wij rekenen het van ecnig be llang, dien gegeven wenk op te volgen en het Iccne plaats in te ruimendaar deze stad en I eilanden ook een aanzienlijk getal deelnemers ■telt. Veel is sedert ecnipon tijd geschreven over het waar- liorg-gonootschap voor weduwen onder het bestuur van de heeren J. te Winkel en J. Fietveld te Am sterdam. Indien men de aanvallen er tegen hoort zweeft hel genootschap en daarmede het geldelijk be lang ja het heslaan van honderde vrouwen die eiken dag Idool slaan weduwen te kunnen worden hoven «enen afgrond roo diep dat het groote getal leden in aanmerking genomen de schrijver van het ingeton- den artikel in deze courant hijvoegsel van maandag 19 September 1853 n.° 221 (If. geleekend) een val van dit genootschap «een nationale ramp" met volle reet zou kunnen heeten. Hoort men er de directie van liet gi nootschap mannen van eer cn goeden naam legen dan is de gansche reeks van bedenkingen niets anders dan afgunst legen den bloei van het genootschap dan rivaliteit van andere soortgelijke min hloeijendo intlglingen. Aan dc eene zijde roept de wetenschap cijfers liegen niet - aan de andere wijst men op meer dun 25jarige ondervinding en zegt de ondervinding bedriegt niet. Aan de eene zijde slaan mannen in de wetenschappelijke wereld van naam zelfs van roem van wie men niet onderstellen kan dat zij zich hebben laten belezen (om geen sterker woord te hezigenl tol waarschuwing tegen een zoo gevaarlijk genootschap: aan de andere zijde kennen wij Jantjes Secuur die [«over geen één nacht ijs gaan welke het lidmaat schap van het genootschap hebben aanvaard en er an deren toe aangemoedigd mannen wier probiteit ook Weder ver verheven is hoven dc allerminste verdenking van eenig antler oogmerk dan de bevordering der ware belangen van de vrouwen hunner vrienden bloedverwanten ja van zusters moeders, dochters. Heeft aan de aanbeveling van zoo velen het genootschap een staal van uitbreiding te danken dien de eene zijde bloeijentl de andere verderfelijk noemt - de goede trouw vordert dat aan deze zaak een goed afdoend einde gemaakt worde. De schrijver dezes lid van het genootschap vindt zich aan de eenen kant gedurig ver ontrust hij siddert, wanneer hij denkt aan hel akelig ontwaken eener hem hoven alles dierbare echtgenoole uil eenen droorn van huisselijke onbezorgdheid (ƒ500 ep een jaar is voor haar die huilen dat weinig inkomen zal hebben als zij weduwe wordtgeene kleinigheid fn hij twijfelt aan den anderen kant wanneer hij let °P betgeen tegen die redeneringen wordt ingehragt. Hij beeft eerbied voor do wetenschap en bare resulta ten maar ontkennend de vraag beantwoorden of de wetenschap hare eischen niet te hoog kati spannen - bij tlurfl het niet. Medeleden van hel genootschap (en ik spreek hier lol meer dan twee en een half duizend huisvaders die tnet mij gerust ten aanzien van hel lol onzer dierbare t'chlgenooten wenschcn te sterven - waartoe anders fiingen zij in deze maatschappij -) het is hier met fitte rit- illusiën met geene redekavelingen met geene weilerleggingen - kort cn goed Hollandsch met geono praatjes te doen. Het is meer dan tijd dat wij zeker heid hebben. Deferentie voor eene directie - de vol komen achtingwaardigheid der personen ongemoeid ge laten - mug ons medeleden oven weinig van door tastende maatregelen terughouden als nooueloos wan trouwen het gestorte contributiegeld doen opofferen. ij moeten handelen want wij willen zekerheid. Is de directie op een dwaalspoor zij moet er van worden teruggebragtde leden zijn geeno leden otn directeu ren te bevoordeeten maar om voor hunne vrouwen te zorgen. Rust het gansche genootschap op verkeerde grondslagen die grondslagen moeten veranderd wor den. Kan <1 at niet in Gods naam liever opgeofferd wal wij hebben gestort dan langerom met den pro feet Jesaia te spreken «geld uitgegeven voor hetgeen niet verzadigen kan." Medeleden het is onze plïgt en ons belang dat wij met vaste hand hel gebouw aanvatten waaraan wij de belangen onzer huisgezinnen toevertrouwen en toever trouwd hebben. Laat ons in dit opzigt ons niet be- rooven van een rustig sterfbed Maar welke maatregelen kunnen mogen moeien wij nemen Deze kunnen niet anders dan hij gemeen schappelijk overleg worden verkregen. Wij moeten eene algemeene vergadering van de belanghebbenden hieromtrent doen plaats hebben. Voorlichting raad, aanwijzing zal er ons wel niet ontbreken. De zaak der huisselijke belangen van 2500 huisvaders in Nederland meerendeels uit den fatsoenlijken burgerstand - de kern der natie - is wel iets waardig. tk stel voor het bijeenroepen van zoodanig eene algemeene vergadering van de belanghebbenden als zoo danig in bet midden des rijks, bepaald in eene stad zoo veel mogelijk gelegen voor allen die met den voor slag instemmen. !n die zamenkomst moeten wij met ernst met onpartijdigheid met het oog op de belan gen onzer dierbaarste panden de zaak in overweging nemen baar zoo noodig aan eene commissie opdra gen de belangen der deelhebbers bevorderen. Hel is geen wantrouwen in directeuren of commissarissen dat dit voorstel veroorzaakt. Integendeel mij is het juist te doen om het vertrouwen to onwankelbaarder te vestigen indion men dit blijkt te verdienen. Hoe tol het beoogde doel te geraken? Elk deelheb ber wien het in deze gewiglige zaak om regl en waar heid te doen is verklare zich tot hel houden der be doelde bijeenkomst bereid en doe daarvan blijken door franco schrijven aan het cijfer 1189 onder adres van het bureau der Amslerdamscke Courant Nieuwendijk, alhier H 37. Hij voege ill zijn brief eeue Nederland- sche coupon van minstens ƒ1,97 tot bestrijding der onkosten van hel beschrijven der bijeenkomst enz. De betaling dier onbeduidend nader te verantwoorden som geeft regt op het vernemen van den naam des schrij vers van dit stuk die daartoe bij de redactie dezer courant bekend is. Het spreekt van zelf, dat men door den voorgeslagen maatregel zich niet verbindt tot hel bijwonen eener bij eenkomst iri eene voor sommigen welligt min gelegen stad maar alleen dat men het beginsel een naauw- keurig onderzoek goedkeurt en er toe wil medewerken. De inzenders van brieven als boven vermeld ont vangen franco aanwijzing van plaats en lijd der bijeen komst en voor zoover zij haar niet hijwonen van den uitslag of, indien de zaak gceu bijval uiogt vin den hun coupon terug. Art. 29 van het Reglement is hier niet van toepassin?. Het geldt geen verschilmaar een za/nensprehen van beluiighebbendén. BUITENLAND. XVUITS OHZ.AN De Keulen 23 September. De bekende humorist M. G. Saphir heeft dezer dagen zijne eigene levensbeschrij ving uitgegeven, en wel hij inleekcning, wier opbrengst tot weldadige doeleinden gebezigd zal worden. Men zegt dal deze autobiographic al hel vroeger door Saphir geschrevene in geest en luim overtreft. Zijne gebreken verschoont hij geenszins maar legt die zelfs met eene aan liglzinuigheid grenzende oprogtheid aan den dag. ir B a ai k b il K, Parus 23 September. De berigten uit den kerke- lijken staal blijven treurig luideu. Terwijl roof en brandstichting op eene ontzettende wijze toenemen is het volk bovendien ten speelbal aan de waanzinnige po gingen der politieke partijen. Te Bologna en in andera plaatsen van Romanie werd onlangs eene gedrukte pro clamatie verspreid die de Italianen tot den opstand riep. De Oostenrijksche en pauselijke autoriteiten na men terstond strenge maatregelen stelden het geheela gewest in staat var, beleg en namen verscheiden per sonen in hechtenis terwijl het anderen gelukte te ont- vlugten. De oorlogzuchtige geruchten uit het Oosten hebben de gemoederen in geheel Italië in hooge mate opgewonden. Barst den krijg nog uit dan zou men zich niet Ie zeer moeten verwonderen als do Turken geestdrif tige hulptroepen in de Italiaansche democraten vonden. OBOOT-BBIriAKSIBB. Londen 21 September. Eergisteren deelden twee Londensclie avondbladen reeds de geheele troonreda mede niet welke de koning der Nederlanden des voor middags van dien zelfden dag ten één ure de zitting der slalen-generaal had geopend. Zij hadden dia doormiddel van den onderzeesehen telegraaf ontvangen, welke dus ook daardoor getoond heeft den lof te ver dienen hem in genoemde troonrede gegeven. Voor eenige dagen zijn in Engeland proeven ge nomen met den zoogenoeindon vuurvernietiger van Philipps die thans in handen van eene maatschappij gekomen is welke het patent van uitvinding gekocht heeft. Een diepie. 50el lang en even zoo breed, werd met 250 gallons teer met afval van timmerhout en terpentijn gevuld en aangestoken. De vlam sloeg ter stond omhoog. De operateur liet nu de buis van eenen kleinen ijzeren toestel dien hij in zijne hand hield werken en in weinige seconden was geen spoor van vuur meer te zien. Met een huis, 25' el hoog, lot dat einde opgerigt ging liet ook zoo. Eerstdaags zal ook mot een schip op de opetie zee de proer worden ge nomen. De heeren Hutchinson en zoon (e Huil, hebben een last lot verzending van een volledig houlen huis uitgevoerd voor een Engclschman te Melbourne dia er 3000 h 4000 p. sl. aan ten koste gelegd heeft. Het huis beval elf ruime kamers en is belegd met zink. Het beslaat wanneer het in elkander gezet is 88 voet lengte hij 60 voet breedte. De vervaardiging duurde drie maanden er is opzettelijk een schip voor de ver zending bevracht. Zoo als reeds gemeld is wint de opstand in China dagelijks veld. Voor zoo veel zich uil de groo- tendeels verwarde berigten laat opmaken was hel le ger der rebellen naar Pekin op marsch en konden de gedurige nederlagen welke de keizerlijke troepen le den daar niet langer eeri geheim blijven. Nog voor weinigo maanden wist men het hof te bedriegen door verzinsels van nooit behaalde overwinningen en nooit gestreden veldslagen. Onder anderen zond een Man- daryn een onbeduidend rebel in een ijzeren kooi naar Pekin waar hij door de stralen werd rondgevoerd eu verhalen moest dat hij pretendent Tien-te zeff was. Sommige generaals welke naar de hoofdstad lerugkee- ren en daar hunne zegepralen uilbazuinen worden zoodra hun bedrog ontdekt is onverwijld ter dood ge- hragt. lulusschcn verkeert de keizerlijke schatkist in zeer berooiden slaat en geldafpersingen zoowel van de Mandarijnen als do gewone bevolking zijn aan de orde van den dag. Bij hel leger heerscheu groot ge brek aan krijgstucht eu de verregaandste lafhartigheid. Mcu ducht bovendien dat hel voortduren van den oorlog den handel meer en meer zal stremmen vooral wanneer de intuirgenten hunnen weg naar Canton door de voornaamste theedistricten nemen. Te Shanghai is hel geld reeds schaarsch en veertien voorname handels huizen aldaar hebben sir G. Bonham gesmeekt van de betaling der region vrijgesteld te mogen worden. BINNENLAND. Zieriezee 26 September. De hevige storm die in den algeloopen nacht heeft gewoed heeft aan de zeedijken hier en daar belangrijke schade toegebragt.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 1