ZÏÏMZEESCH2 COURANT. N.o 77. Zaturdag 24 September, 1853, Woensdag en Zaturdag. BESTUREN ADMINISTRATE NIEUWSTIJDINGEN abokkshbstb-priji Per drie maanden f 2,00. Franco per post f 2,25. Inzending der Advert, daags te voren' snamidd. vóór 4 ure verschijnt: prijs bek advertenties Gewone 15 era Is de regel. Geboorte-, Buwelijlis-en Doodberiglen van 1-6 regels h f 1 behalve hel Zegelregt. KENNISGEVING. Do Burgemeester van Zierikzee brengt ter kennis van do Ingezetenen, dat er op Woensdag den 28 dezer maand des voormiddogs ten elf ure op het Raadhuis alhierpene openbare Vergadering' van den Oemeente-Kaad zal gehouden worden. Zierikzee den 23 September 1853. De Burgemeester DE CRANE. BUITENLAND. r B A N R B II H, Parijs 19 September. In de Italia e Populo vati Genua van den 14 dezer, leest men het volgende: o Op het oogenblik vernemen wij dat pater Mameri na een naauwgeze! onderzoek ten zijnen huize door verkleedde karibiniers naar do gevangenis is geleid." In den aan deze arrestatie voorafgeganen nacht was ook een twaalftal vreemdelingen in hechtenis genomen die van dolken voorzien waren. Dit alles schijnt in ver hand te staan met geheime genootschappen welke niet stil zitten en wier woelingen men nu en dan ontwaart. De keizer heeft hij de jongste jagt in het hoscli van St.-Germain een ongeval getroffen dat ernstige gevolgen had kunnen hebben. Hij was door ecnige adjudanten en ordonnans-officieren vergezeld en bereod een jong en wild paard. Het geweer van een persoon zijns gevolgs ging bij toeval af, het paard des keizers ging door en snelde naar een diepen afgrond. Geluk kig is de keizer een zeer geoefend ruiter en gelukte het hem meester van zijn paard te blijven en hel tot slaan tc brengen. Hel was hoog lijd want hij bovond zich nog slechts op eenige schreden van den afgrond waarin ruiter en paard onfeilbaar den dood gevonden zouden hebben. Men bewonderde de koelbloedigheid des kei zers die bedaard hevel gaf tot voortzelling der jagt ais ware er niets voorgevallen. In een dagblad van Marseille wordt het volgende gelezen De wetenschappelijke dagbladen bevallen eene zeer opmerkelijke mededeeling van den geneesheer Burg uit welke men zou moeten besluiten dal koper en staal een zeker middel tegen de cholera opleveren en dat die vreesselijke ziekte in 1832 zoowel ais in 1849 de in metalen werkende arbeiders gespaard heeft. In de opgave van hel onderzoek waaraan die geneesheer zich gewijd heeftvindt men dit antwoord van ketelmakers «Gij verspilt uwen tijd door cholera-zieken in de ketel makerij te zoeken want het koper doodt de cholera." Gedurende de Ie Parijs becrschende epidemie beeft de heer Burg een groot aantal cholera-zieken genezen, door hun metalen ringen aan de armen de beenen of het middel aan te leggen. Thans is de zaak aan het onderzoek der akademie onderworpen en wanneer wij acht slaan op de authentieke stukken welke stel lige uitkomsten bevatten door de aanwending der uit vinding van doctor Burg verkregen dan zal het verslag van dat geleerd ligchaain niet anders kunnen zijn dan de bevestiging van het krachtdadige eener behandeling, wier aanwending de ondervinding reeds bezegeld heeft. Alsdan zal de geschiedenis den pligt te vervullen heb ben om den naam van den heer Burg op de lijst der Weldoeners van het merschdom in te schrijven. Reeds herhaaldelijk werd gewag gemaakt van de plakkaten welke des nachts in de stralen van Konslan- tinopel worden aangeplakt. Een dezer luidt als volgt terwijl de overigen ongeveer van gelijken inhoud zijn «O Grootmagtige Padishah, ter liefde van uwen «foorluchligcn persoon zijn al uwe onderdanen bereid hun loven hunne bezittingen en hunne familiën op te offeren maar ook uw pligt is het de sabel van den 2egevierenden Mahomet die gij in de moskee van Zyoub Ansari hebt aangegord op het voorbeeld uwer *yout> AI doorluchtige voorouders en voorgangers uit de schede te trekken. Uwe ministers leggen weifeling aan den dag be- heerschl als zij zijn door den hartstogt naar vermaken cn de zucht om zich van het genot daarvan niet te be- roovon. Een groot gevaar dreigt ons. In dezen staat van zaken Allah behoede ons allen vraagt uw zegevierend leger vraagt de geheele natie ten stel ligste tot verdediging van uwe onbetwistbare regten Ie strijden. »0 Padishah open uwe ooren hoor naar de stem uwer kinderen gboot-bbittakbieh' Londen 19 September. Eene nieuwe reuzen slin gerplant Wislaria Conseguanais van China naar Engeland overgebragt en op het landgoed van graaf Lindsay te Uffinglonhouse te zien. Do bladen van die plant bedekken het geheele huis van twee verdie pingen tol aan de schoorsteenen. De lakkon loopen riet minder dan 110 voet uit elkander duizende helder blaauwe bloemen ieder 10 a 12 voeten lang hangen als druiventrossen tusschen do ligt groene bladeren en leveren een prachtig gezigt op. Per telegraaf kent men hier den hoofdinhoud der berigten welke de overland-mail overbrengt. Do stoomboot Calcutta den 15 dezer te Trieste gearri veerd heeft de reis van Alexandria in 109 uren afge legd. De tijdingen loopen van Calcutta tot 5 Augus tus van Hong-Kong tot 23 en van Bombay tol 28 Julij. In Burmah heerschte groote hongersnood en hel land werd door de Dacaits afgeloopen. Het sloom- fregat Mosufforvan de O. I. compagnie is op de ri vier van Rangoon verongelukt maar geene menschen zijn daarbij omgekomen. In de noordelijke provinciën van Indio rigtte de cholera groote slagting aan. Hel leger der opstandelingen in China Hield zijno stellingen in. Eene poging der keizerlijke of zoogenaamde Tar- taarsche troepen tot herovering van Amoy was mislukt. BINNENLAND. Zierikzee 23 September. De minister van bin- nenlandsche zaken is hij besluit van Z. M. den koning van 13 dezer, n.° 38 gemagligd aan den heer A. I Du Bois voorloopig concessie te verleenen lot aanleg j en exploitatie van eenen spoorweg uitgaande van VI is - singen door Middelburg langs Bergen-op-Zoom Breda, Tilburg, 's Hertogenhosch lol Venlo. Met genoegen kunnen wij daarbij voegen dat de heer Dron- kers en andere geachte gowestgenooten in deze zoo zeer belangrijke zaak zijn betrokken. De laatste dag van het verblijf des konings te Utrecht is gekenmerkt geworden door eene plegtigheid, eenig in haar soort en welke velen met een terug blik op de geschiedenis van ons vaderland op het diepst heeft getroffen. Door 700 burgers van alle rangen en standen en van verschillende geloofsbelijdenis werd in plegtigcn optogt aan Z. M. een adres aangeboden behelzende een hartelijk Nederlandsch woord door allen onder teekend vervat in een kostbaar album met keurig goleekende titelplaat alles op perkament. Dit stuk gesteld door den hoogleeraar Mulderis van den vol genden inhoud Geliefde Vorst De inwoners van Utrecht zijn gelukkig Neèrlands koning in hun midden te zien den vorst te mogen be groeten die het dierbare vaderland onder Gods zegen regeert den edelen telg van dat stamhuis hunne hulde te mogen brengen onder welks leiding Nederland groot werd in zedelijken en maalschappelijken zin. De geheele stad sire is in feestgewaad gedoscht en drukt het uit wat er leeft in de harten van uwer Majesteits onderdanen zoo hier als elders in het gan- scbe vaderland. En zou niet elk die besef heeft in onze stad geluk kig zijn wanneer hij den koning aanschouwen mag die zich door liefde aan zijn volk verbonden acht? Den koning wiens hart voor het geluk van eik ouzor en van bet gansche vaderland met warmte klopt Den koning, wien wij hoog vereeren maar wien wij ook zóó in het harte dragen dal wij ons bewustzijn of de eerbied of wel de liefde sterker zij Den koning op wiens roepstem wij goed en bloed veil hebben voor de be scherming van het gemeenschappelijk heil van Oranje en Nederland? Utrecht heeft thans de hooge eere de tolk te zijn van die liefde waarmode eik vaderlander is vervuld die in de geschiedenis van uw geslacht sire geen vreemdeling is eene geschiedenis die één is met al wal er groots en goeds in Nederlands historie staat opgeteekend. Mannen van Utrecht uit alle rangen en standen zijn in plegtigen optogt voor Uwe Majesteit verschenen, om aan Uwe Majesteit een eerbiedig woord te riglen van dankbaarheid van verkleefdheid van heilbede. Dankbaar zijn wij, geliefde koning want Oranje Waakt en zal blijven waken. Verkleefd zijn wij aan uw stamhuis aan uwen hoo- gen persoon de liefde verbindt ons. God bidden wij sire! dal Hij Uwe Majesteit sterke, bemoedige zegene dan zal het Nederland welgaan. Met den diepsten eerbied noemen wij ons sire I Uwer Majesteits dankbare cn getrouwe onderdanen." Des morgens ten 10 uro vereenigden zich de onder teekenaren in het groot auditorium en begaven zich in goede orde op weg. Eerst gingen de commissarissen allen met oranje-sjerpen, met zilveren franje, cn daarna de overigen allen in hot zwart met witte dassen en de kleur van oranje op de borst. No het gouverne ment gebouw binnengetrokken te zijn waar de beido eerewachlen reeds op 's konings komst wachten, gingen zij de groote poort Ier linkerzijde van het gebouw bin nen en schaarden zich op hel groote plein om den koning te verheiden. Het stuk zelve werd fraai gebonden op een rood fluwcelen kussen dooreen der pedellen der akademie voor de commissie uilgedragen. Dadelijk na de aan komst hood men het Z. M. aan die daarop naar buiten trad en met ontdekten hoofde zich in hel midden van Utrechts burgeren begaf, om den inhoud van het stuk uit den mond van den hoogleeraar Mulder te vernemen. Diens toespraak eindigde met een driewerf leve de koning! Oranje boven! hetwelk door al de honderden daar aan wezig mei geestdrift werd aangeheven. Dadelijk daarop heeft de koning diep geroerd de verzamelde menigte toegesproken op eene wijze die allen op het innigste trofen nagenoeg iu de volgende be woordingen Mij ne Beeren Ten hoogste hen ik getroffen over dit uitnemend blijk van gehechtheid aan mijn huis. Ik hen niet iemand dien zoo ligt de tranen in do oogen komen. Maar zij zijn in de mijne gelijk ik zo in de uwe zie. De weinige dagen in dit gewest en in deze stad vooral doorgehragt zullen mij onvergetelijk zijn. Zij zijn meer dan feestdagen. Op nieuw is er mij uil gebleken welke handen hel Ncderlandsclic volk en niet het minste deze belangrijke stad en provincie aan het huis van Oranje verbinden. Diep hen ik er door gotroffen ik ben er trotsch op en dank er God voor koning van zulk een volk te zijn. Ik zeg u allen dank voor de woorden tol mij gerigf. Ik stel hot mij aangeboden album op hoogen prijs. Het worde overgebragt aan mijne kinderen en kindskindereu en zij hun eene blijvende herinnering van de treffende blijken van gehechtheid mij en mijn huis alhier uit de volheid des gemoeds geschonken. Oranje blijft altijd dezolfde. Dat Nederlandsc.be bloed hetwelk hier door de aderen stroomt zal blijven stroo men in de aderen van die kinderen en kindskindereu tot in verre geslachten zoolang Oranje Oranje blijft. Zoo zal het volk en Oranje prijs blijven stellen op hun heider geschiedenis en do koninklijke troon om ringd blijven door raadslieden die in gelijken geest do ware Nederlandsche belangen zullen voorstaan." De ontroerde slem waarmede Z. M. dit uitsprak do inhoud der rede zelve werkten beiden dermate op aller gemoederen, dat in aller oog een traan van vreugde

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 1