lüfZHI Woensdag 21 September. 1853. ilï.o 16. 0 ST1A" Woensdag en Zaturdag. NIEUWSTIJDINGEN PEN BUITENLAND. Keulen 17 Septembor. Den 10 dezer stierf le Golha na langdurig lijden de boekhandelaar IF. Perthes wiens firma vooral door het uitgeven van land- 'taarten beroemd is. Aan die landkaarlenfabrijk voor welke verscheidene voorname aardrijkskundigen steeds werkzaam zijn worden bestendig nagenoeg 200 mcn- schen in hel werk gehouden en het debiet dal zich over alle werelddeelen uitstrekt is verbazend groot. Alleen van Stielers schoolatlas zijn in ruim 30 uitga ven honderd duizende exemplaren verkocht. Parijs, 16 September. Men verkeert zeer in het onzekere over de door de bemiddelende mogendheden le volgen gedragslijn bij de weigering van Rusland om genoegen te nerneu met de door Turkije verlangde wijzigingen. Sommigen meenen dat op nieuw bij Turkije zal worden aangedrongen om tot de Weener nota toe le treden. Londen, 17 September. In de zalen van bet par lementsgebouw alhier, beeft men thans vloeren van gutta-percha en kurk gelegd die zich door hunne duurzaamheid en aangename elastische zachtheid bij zonder aanbevelen. De bereiding van dit materiaal geschiedt op de volgende wijze geraspte kurk wordt met in beet water gekookte gutta-percha tot eene massa gekneed die daarop tol bladen wordt uitgerold. Zierikzbe 20 September. Hot Staatsblad n.° 103 behelst liet volgend belangrijk besluit den 15 dezer door Z. M. den koning le Utrecht genomen Wij Willem III enz. nltrt tEïES Hudde. 0, a m 0. a 13,15 a 14 a 10,lit ier vat, 0 stuks, ZEE in mlj filter bijna IX. zer te r nog ;ess- LEK zoelte veilen den mid its WW taande Padje 791, LV- en :bt de' 06 en nter etle, ggcnde anvol- eveild, an liet ABOmSMEKTI.FHIJI 1 Per drie maanden f 2,00. Franco per post f 2,25. Inzending der Advert, daags te voren.'snamidd. vódreture. verschijnt: fbiji dkb advebtewxiem Gewone 15 cents de regel. Geboorte-, Huwelijhs-cn Doodberigten van 1-6 regels af1 behalve hel Zegelregt, hands- rilczee: nasig't .crK" et vouf vos. DUITBOBIIASSi Men schrijft uit Weenen dat aldaar eene inrig- jting is lot stand gekomen die tol nog toe eenig in hare soort is. Die inrigting stelt zich voor om goede en vlijtige vrouwelijke dienstboden te vormen. Zij telt thans reeds 295 leerlingen aan welke hij de hoogst nuttige kundigheden ook nog onderwijs gegeven wordt in bet lezen schrijven en rekenen de godsdiensthel naaijen en andere nuttige handwerken. De jongste brieven uit Straatsburg melden dat aldaar de graanmarkt in de laatste dagen zeer levendig was en de prijzen eene aanzienlijke vermindering onder gaan hebben. Ook op de markten van Zuid-Duitsch- land zijn de graanprijzen in den laatsten tijd gedaald. Eindelijk is de lang vermiste koningskroon van den II. Stephanus benevens de insignicn die tijdens den Honganrschen oorlog overal to vergeefs gezocht werden teruggevonden. Zij waren nabij Orsowa be graven en zullen naar Weenen worden overgehragt. Betreffende het vinden der llongaarsche kroon wordt gemeld dat de aandacht der policio reeds lang op de omstreken van Orsowa gevestigd was waar Kossuth, voor hij het land verlietzich korten tijd opgehouden heeftMen voegt er hij dat men do ontdekking ver schuldigd is aan een stervende die zijn geheim door middel van zijn biechtvader aan de policie heeft doen toekomen. Den 4 dezer werd te Bucharest eene groote revue over de Russische troepen gehouden. De opperbevel hebber Gortschako/f vaardigde daarna een dagorder uit in welke hij de schoone houding der troepen roemt en hen lot volharding en trouw jegens den czar aanspoort. Die dagorder eindigtvolgens den berigtgever met de volgende woorden Rusland is geroepen om het Heidendom te vernietigen en wie hot in deze heilige roeping hindert zal even als de Heidenen vernietigd worden. Leve de czar en de God der Russen i n a a it a ij k, Per telegraaf zijn berigten uit Trieste ontvangen waarin volgens lijdingen uit Konstantinopel van den 5 dezer gemeld wordt dal de sultan den hospodar ge- magligd heeft in de vorstendommen te blijven er wordt .echter niet gezegd van welken hospodar hier sprake is. Den 5 zette Turkije zijne krijgstoerustingen voort en de opgewondenheid des volks nam steeds toe. In den -lacht van den 30 op den 31 II. was te Konstantinopel door onbekenden eene tot de Turken gerigle oproeping tot den krijg aangeplakt welke spoedig door de politie was afgescheurd de inhoud dezer oproeping was ech ter hekend en de gezanten hadden verloogen tot de forle gcrigt. Men zag ieder oogenhlik een nieuw ma nifest der Ottomannisehe porie aan het Turksche volk 'te gemoet. Ter beurs vertoondo men heden brieven uit Konstan tinopel in welken gezegd werd dal de divan slechts °P het officiële berigl der verwerping haror wijzigingen wachtte om Rusland den oorlog le verklaren. In brieven uit Weenen wordt verzekerd dat Oostenrijk zoodra de vijandelijkheden zijn aangevangen Turkije aanvallen en zich van Servie en Bulgarije meester ma ken zal. De raad van bet departement der Aude heeft met eenparige stemmen het volgend besluit genomen «Uit hoofde der steeds toenemende verwoestingen welke hel oi'dium (de ziekte in de druif) onder ons aanrigluit de algemeeno raad den wensch dat een aanzienlijke nati onale prijs worde uitgeloofd ten voordeele van den genen die een middel tegen die vreeselijke ramp zal ontdekken De Messager du Midi geoft het volgende middel tegen de ziekte in den wijnslok Men neme een half kilo grof keukenzout en smelle het in 15 litersch versch water men ontbloole vervol gens den onderstam ter diepte van 15 centimeters en giete bij bet vallen van den nacht het vocht in do opening waarna men den onderstam weder zorgvul dig met de uilgegraven aarde bedekt als voorzorg te gen de opdroogende kracht der zonnestralen. Veertien dagen na deze bewerking vindt men de zieke druiven niet alleen in gezonden slaat terug maar zelfs belang rijk in ontwikkeling toegenomen. g-root-brittanibien. In Centraal—Amerika nabij San Juan del Sul is een ontzettend groot goudveld ontdekt zoo zelfs dat ieder man minstens genomen 1000 dollars per dag zoude gevonden hebben. De Amerikanen zijn te zeer bekend wegens hunne excentriciteit dan dat men zich tegenwoordig veel daar over verwondert. Het volgende geval verdient cellier te worden vermeld De vermaarde kweekeling van m." Hloomermiss Brown, is benoemd geworden tot bedienslor des goddelijken woords bij de kerk van South Butler, nabij New-York. Zij heeft te Siracuso eeno redevoering gehouden waarin zij te konnen gaf het beroep te zullen aannemen. D.' Carlwrightte New-Orleans in Amerika deelt op grond van persoonlijke ondervinding mode dat teringachtige gestellen genezen worden door eenigen lijd in eene suikerfabrijk door ta brengen en de suiker- dampen in lo ademen. BINNENLAND. Overwegeode dat door de bijzondere maatregelen welko in naburige staten genomen zijn ten einde aldaar deD invoer van granen en andere levensmiddelen le be gunstigen de noodzakelijkheid is ontstaan om ook hier te lande buitengewone middelen aan te wenden om den invoer van die voorwerpen aan lo moedigen Gelei op art. 2 der wet van 19 Jutiij 1845 (Staals- blad n.° 28) Op de voordragt van onzen minister van finanliën van 5 September 1853 n.° 126 G. Gezien bel rapport van onzen minister van binnen- landsche zaken van den 6 September 1853 geheim Den raad van state gehoord (advies van den 12 Sep tember 1853 geheim lilt G. Hebben besloten en besluiten Art. 1. De regten op den invoer van de navolgende goederen worden verminderd tot op het bedrog bij ieder dcrzelve uitgedrukt Aardappelen vijf cents de 10 mud Gierst één cent de 100 pond Granen tarwe en gepelde spelt tien cents bet last rogge maïs of Tuikscbe tarwe tien cents het last gerst en mout tien cents bet last boekweit tien cents bel last haver en ongepelde spelt tien cents hel last boonen wikken erwten en linzen tien cents het last gortgrutten en gepelde gerst tien cents de 100 pond. Art. 2. De bovenstaande bepalingen Ireden in wer king met den vijfden dag na dien der daglcekening van het Staatsblad en de Staats Courantwaarin dit be sluit guplaats wordt. En blijven van kracht tot den l Julij 1854 of tot daarin hij de wet op een andere wijze zal zijn voorzien. Onze minister van fioantiën is belast met de uitvoo- ring van dit besluit hetwelk in het Staatsblad en ge lijktijdig in de Staats-Courant zal worden geplaatst en waarvan afschriften zullen worden gezonden aan on zen minister van binnenlandscho zaken en aan den raad van state." Zierikzre 20 September. Gisteren heeft de opening van de zitting der staten-generaal met de gebruikelijke plegligheden plaats gehad. Z. M. de koning heeft bij die gelegenheid de volgende aanspraak gehouden Mijne hoeren Andermaal tia kort tijdsverloop bevind ik mij in uw midden. Met genoegen rigt ik mij tot vertegen woordigers van een volk hetwelk mij de ondubhelzin- nigste de hartelijkste bewijzen geeft van genegenheid en gehechtheid. Bij het hervallen uwer gewone werkzaamheden mag ik u de verzekering herhalen dal ik de beste verstand houding blijf bewaren met de overige mogendheden. In de laatste maanden ontving ik bewijzen van belang stelling welke ik boog waardeer. De vredelievende staatkunde door mijne regering gevolgd stelt in de gelegenheid geeno poging te ver zuimen om hot vrije handelsverkeer lusschen Neder land en andere stalen uit te breiden. De zee- en landtnngt blijven voor zooveel de be perktheid der middelen hel toelaat eervol aan hare roeping voldoen. Onze scheepsmagt vertoont zich in onderscheidene zeeën. Hierdoor worden betrekkingen onderhouden, en wordt er steun verleend aan de nationale vlag en scheepvaart. De ondervinding wijst meer en meer de noodzakelijk heid aan oin den graad van geoelendbeid der landmagt te verboogen zoowel door de miliciens langer onder de wapenen te houden.als door vereenigingen van troepen. De toestand der koloniën en bezittingen van het rijk in andere werelddeelen is in het algemeen gunstig. In de binnenlanden van Sumatra werd de rust ge stoord doch mot geringe krnchts-ontw ikkeling hersteld. Even zoo is hel le vertrouwen dat aan vernieuwde woelingen van Chinezen op Borneo weldra een ciodo zal worden gemaakt. In de Molukken hebben tot mijn leedwezen aard en zeebevingen zware verwoestingen aangerigt. Door de maatregelen van het bestuur en door de belangstel ling van het algemeen is deze ramp aanmerkelijk ge lenigd. Aan het veel omvattend werk der verbetering van onze voornaamste rivieren werd inet kracht gearbeid. Aanvankelijk zijn de uitkomsten voldoende. Landbouw fabriekwezen en nijverheid verkeeren io gunsligen toestand. De meer en in er opgewekte onder nemingsgeest der ingezetenen deed hel oog vestigen op onderscheidene nieuwe werken waardoor de gemeen schap te water en te land zal worden bevorderd of nieuwe gronden ter ontginning aan den landbouw zul len worden verstrekt. Waar het algemeen belang het vereiseht wordt da inspanning der ingezetenen door bijdragen van hel rijk ondersteund. De werken lot verbinding van Nederland mot het buitenland erlangon meer en meer uitbreiding. De reeds vroeger goedgekeurdo spoorwegen naderen hunne vollooijing. Aanvragen tot nieuwe vergunningen wor den zoo veel mogelijk bevorderd. Ook de electro-magnetische telegraaflijnen worden bij voortduring vermeerderd en verbeterd. De onlangs voor rekening van bijzondere personen aangelegde lijn naar Engeland is voor onzen handel van groot belang. Mogt men zich verheugen in hel welslagen van de groolscke onderneming der droogmaking van het Haar-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 1