MRKZEESC GODBAR?. Zaturdag 11 September. 1853. Woensdag en Zaturdag. DE KERMIS. q vhool J ft O 75, wordeq ABOSKSMKKTa-FBXJI Per drie maanden f 2,00. Franco per post f 2,25. Inzending der Advert, daags te voren," snamidd. vóór 4 ure. verschijnt: PRIJS DIB ADVERTENTIES Gewone 15 cents de regel. Geboorte—Huwelijks-en Doodberiglen van 1-6 regels af 1behalve hel Zegelregt, voor den chirurgus even onaangenaam voor den musicus slechte draaiorgels, Wij bragten der kermis reeds omen groet, wij willen thans niet tot haar maar van haar spre ken. Als wij haar met die van hel vorige jaar vergelijken, dan valt die vergelijking thans in haar voordeel uit, doch over het geheel levert zij hetzelfde op. Iets, waardoor hare schoonheid vooral verhoogd is gewordenis het heerlijk wederdat haar begunstigd heeft. l)e zon heeft haar uiterste best gedaan, om haar op te luiste ren, want dit heeft zij met de Schoonen ge meen dat zij nog schooner zijnwanneer een helder licht haar beschijnt. Tot de inseparables van de kermis behooren liedjeszangers en zangeres sen, die soms den wenschin ons doen opkomen dat zij een weinig onderwijs in de zangkunst hadden ontvangen; draaiorgels zoo jammerlijk ontstemd, dat de musicus zijne ooren moet stoppenopdat zijn gevoel niet al te erg be- leedigd wordt; tandentrekkers, de pseudosden- tistedie zijn als wafel-en broederkramen waarde inenschen broe derlijk en zusterlijk bij elkander zitten, en waar men heet uit de pan, de broeders en wa fels eet, op het gevaar af vande maag te bederven. Carousselswaar kinderen en volwassen menschen zich vermakenkoffijhuizen druk bezocht zoete koek met veel lawaai uitgevent roode wijn als water gedronken veel menschen op de been veel joligheid op straattot laat in den nacht; bals, diners, muzijk, en schouwbur- I gen enz. Dit jaar hebben wij twee schouw burgendie van den heer Rosenveldt, van ouds bekend en die van den heer Hak/eer, welke voor de eerste maal hier komt. De laatste zal echter den eersten niet veel nadeel doen daaral stonden ook de bekwaamheden gelijk, het looneel van den heer Bakker veel te klein is om iets goeds uitte voeren. De heer Rosenveldt mist thans een zijner bekwaamste acteurs, den heer Jonasiets dat wij een wezenlijk verlies voor zijn gezelschap ach ten. Ook speet ons dat het repertoire zijner stukken niet anders was. De Amerikaan is het eenige nieuwe stuk dat daarop voorkomt, de andere stukken zijn in de vorige jaren reeds door hein opgevoerd. Wij schrijven dit hier neer, in de hoop, dat een volgend jaar zal ge tuigen van meer studie en ijver. Overigens woon den wij zijne voorstellingen met genoegen bij, omdat het spel van de heeren Bosenveldt en dat van de jufvrouwen Haizers en Bouwmeester door gaans voortreffelijk is. In het kunst-theater van den heer Genesius hebben wij ons ook zeer goed ge amuseerd. Wij hebben daar meer kunst ge vonden dan wij ons voorstelden, en de heer Genesius verdient voor zijne onvermoeide werk zaamheid, die hij aan zijn theater besteedt, lof en aanbeveling. Zoolang de Amslerdamsche 1 kermis met dó onze gelijktijdig invalt, zullen wij ons wel met weinig tevreden moeten stellen en ons daarmede troostendat de ware kermis vreugde van ons zeiven moet uitgaan. Als het hart inaar vrolijk en tevreden isdan kan men genoeg genieten. Als wij onze kermisvreugde met in dartelheid laten ontaardendie zoo ligt kermisverdriet kan baren, dan is ook het weinige genoegdan zeggen wij gaarne bij haar vertrek raar wel en kom wede/. Openbare Raadsvergadering gehouden te '/.ierikzee, den II September 1§53. Voorzitter, Burgemeester de Ciiane, fung. Se cretaris M.r van Adrichem, afwezig Jh.1' W. D. de Jonge. De notulen der vorige vergadering worden geresumeerd. De fungerende Secretaris leidt op verzoek des Voorzitters de vier herkozen leden binnen. Deze leggen de vereischte eeden in handen van den Voorzitter af, worden door den Voorzitter ge luk gewenscht en nemen daarna zitting. Wordt overgegaan tot de benoeming van een Wethouder en op nieuw gekozen de afgetreden Wethouder M.r Moens van Bloois met 7 stem men de heeren van Adrichem van Dongen en Ersierins bekwamen ieder 1 stemterwijl er 2 briefjes in blanco waren. M.r Moens van Bloois zegt dank voor het in hem gesteld vertrouwen en verklaart die betrekking te aanvaarden. Tot ambtenaren van den Burgerlijken Stand worden benoemd M r Moens van Bloois en M.r J. W. D. van Dongen. Bij de eerste keuze verkreeg M.r Moens van Bloois 7 stemmen, M r van Dongen 4 stemmen en M.r Ermerins l stem. Bij de tweede keuze M.r J. W. D van Dongen 9 stemmen, M.r Fokker 2 en M.r Ersierins 1 stem. Tot Leden der Commissie van Fabrijkage wor den benoemd M.1' van Dongen en de heer Lands- knegt. Bij de eerste keuze verkreeg Mr. J W. D. van Dongen 9, Mr. II. A. van Adrichesi, Mr. Egter en de heer Landsknegt elk 1 slem. Bij de tweede keuze de heer Landsknegt 11 stemmen en Dr. Goebians 1 slem. Hierna verklaart de Voorzitter de behande ling der begrooting vari 1854 aan te houden tot eene volgende vergadering, daar de 14 dagen der ter visieligging nog niet verstreken zijn. Wordt medegedeeld het Koninklijk besluit tot goedkeuring van het belastingstelselmet l Januarij 1854 in te voeren. Op voorstel van Mr. Fokker, dat Burgemeester en Wethouders een aanvang zullen doen maken met het drukken van alle reglementen tot de nieuwe belastingen betrekkelijk, verklaart de Voorzitter dit op zich te nemen. De geheele uitvoering wordt aan Burgemeester en Wethouders opgedragen. Komt ter tafel eene missive van de Com missarissen voor den straatweg van Zierikzee naar Brouwershaven, houdende verzoek tot het ver- leenen van een verband op alle gemeente eigendommen voor de bijdrage door de gemeente toegezegd, ten einde de subsidie uit de pro vinciale kas te kunnen erlangen. Mr. Moens licht die missive toe. Na discussie wordt op voorstel van Mr. Fokker besloten dat de Ver gadering zich zal informeren omtrent den zin van het besluit van Gedeputeerde Staten daar het te bezwarend voorkomt om voor altijd de goederen der gemeente te verbinden voor iets dat primi tief slechls als gunst is toegezegd. Mr. Moens zegt de overlegging van dat stuk in eene volgende vergadering toe. Wordt door Burgemeester en Wethouders voorgesteld, om onder goedkeuring van Gede puteerde Staten aan W. Anker als eene schade loosstelling voor het nadeel door de stoornis in de visscherij in de Zuidhoek geledendie vis- scherij bij het einde der pacht voor dezelfde som van f 20, aan hem onderhands te ver pachten. Dien conform besloten. Wordt overgegaan tot de benoeming van een commissaris der Zeeuwsche Veeren in plaats van C. Nolkt, agent der stoomboot Walcheren. De sollicitanten naar die betrekking zijn: R. van MeERENDONK T. GeRADTS K. K. DOUW van der Krap, P. Tuijtel en II. Bouman'. Bij 1ste stemming bekwamen Meerendonk 3 Bouman 4, Tuijtel 3 en Douw van der Krap 1 stem 1 blanco. Bij 2de stemming Meerendonk 5Bou man 5Tuijtel 2 stemmen. Bij 3de stemming Meerendonk 6 en Bouman 6 stemmen. Waarna het lot als de benoemde heeft aangewezen II. Bouman. Komt in behandeling het reglement op de be lasting van de honden. De belasting wordt voorgedragen. De commissie had voorgesteld de honden van landbouw, herders en nijverheid tot 1 en alle andere tot f 3 te belasten. De heer Ociitman stelt voor de belasting op f2cnf5 te bepalen. Na discussie blijkt dat de stemmen stakenzoodat dit punt wordt aangehouden tot eene volgende vergadering. Hierop wordt behandeld het reglement tegen het ontstaan en verspreiden der hondsdolheid. Bij de artikelsgewijze behandeling stelt de heer Ociitman voorop art. 1dat de kennis geving door iemand die gebeten mogt zijn, ook aan den Commissaris van Policie zal ge daan worden, welk amendement met 8 tegen 4 stemmen wordt verworpen. Art. 4. D r Keller stelt voor hieruit te lig- tendat door watervrees aangedane beesten verdronken zullen worden en zulks ter voorko ming van verspreiding der besmetting; dit amendement wordt aangenomen. Art. 6. D.r Goemans verklaart zich tegen de muilkorven<uls zijnde onnuttig en lastig. De bepaling, dat de muilkorven verpligtend zijn, blijft met 11 tegen 1 stem behouden. Art. 8. Op dit artikel stelt de heer Ochtman voor, dat daarin opgenomen worde, dat ook de herdershonden muilkorven zullen moeten dragen, hetwelk wordt aangenomen Art. 11. De heer Mr Egter stelt voordat het woord kunnen zal wegvallendaar de last tot vastleggen van honden die uitschieten impe ratief moet voorgeschreven zijn aangenomen. Art. 14. De heer Ochtman stelt voor, de boete, in plaats van f 1 tot f 10, op f 1 tot f2b testellen en gevangenisstraf. Het laatste gedeelte van zijn voorsteltrekt hij op eene inlichting van den heer M.r Fokker in. Het eerste wordt verworpen met 8 tegen 4 stemmen. Tusschen art. 15 en 16 worden 2 nieuwe artikels gevoegd als een, voorschrijvende voor eiken hond een koperen halsband met den naain des eigenaarsaangenomen met 7 stem men en een, de onteigening en verbranding van kleederen van iemand, die door een dollen hond gebeten is, met 10 tegen 2 stemmen. Art. 18. M.r Fokker stelt voorden tijd van in werking treden in stede van 3 op 14 dagen na de afkondiging te bepalen. Wordt aangenomen. Wordt gelezen het rapport der commissie van fabrijkage nopens het locaal onderzoek bolwerk in pacht bij F. J. Schaverbeeke met voorstelom de pachtsom van 1854 tot 1857 met f 4 'sjaars te verhoogen en dien grond wel inhuur, doch nimmer in erfpacht uit te geven. Op voorstel van de heer van Dongen wordt dit punt aange houden. A

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 1