TT zmkzeesg: COURANT. ïf.* U. Woensdag 14 September; 1853. Woensdag en Zaturdag. BESTUREN APBIWISTRATIEW NIEUWSTIJDINGEN o. Ard.l elijliliedj ntal armJ ;r jaren bil he lil) en gj arvan vensmidilj' in f 700» waar»» nde bestj. nnliestum k goiirul nnigen van elder wordt I en alm vroegs Vooras som tot dg e verordt. enz. dj Den aan 14 38 vi f 114za- f 2700. lltl tegen nt il voor litl drie agcn. 5 zumu in van mj. ctrokken, lieuwe lit 'sslaat sten is .rt. 9. Al ig van da vaste posl plegen vua ABOMKEHEHT8-PBZJB Ter drie maanden f 2,00. Franco per post f 2,25. Inzending der Advert, daags te voren,''snamidd. vóór 4 ure. verschijnt: PRIJS SER ADVERTENTIE» Gewon- 15 cents de regel. Geboorte-, Huwelijics-en Doodberigten van 1-6 regels h f 1 behalve hel Zegèlregt. n word» de a iiilerj orschrift il. Zierikzeo luders itler. Secrelarü De Burgemeester en Wethouders van Zierilczee doen Ie weten dat door den Raad dier Gemeente ja zijne vergadering van 31 Augustus 1853 is vastge steld de volgende verordening Instructie voor rte beëedigde (urftonders, meters wegers en tellers of' telsters binnen de Gemeente Zieritexee. Art. 1. De turflonder zal toezien dat door den lurfdrager twee derden van de zak korte turf, welke uit liet vaartuig wordt gedragen in de ton worde ge worpen terwijl li ij alsdan de Ion in dezer voege zal schudden dat hij dezelve geheel overkant naar zich toehaal! vervolgens loslaat zoodat zij nedervalt en weder overkant tegenover hein opgetild of geduwd wor dende weder losgelaten andermaal nedervalt en ten derden male geheel overkant naar zich toehaalt en los laat zoodat zij nedervalt dat de ton alsdan wordo aangestorl en aangevuld tot ongeveer drie vingers breedte boven den rand en zulks ter vergoeding voor de holte welke door de ongelijkligging der turf in de ton ontstaat. Lange turf wordt twee aan twee in de ton geworpen, overigens op dezelfde wijze geschud aangestort en aan gevuld. Art. 2. De turflonning mag nimmer andors dan op idon kant en dus op de straat geschieden daar waar geene straal bestaat op de geschiktste plaats ten ge- noege van den fabrikant of ontvanger der fading. Art. 3. De oplossing en lonning van den turf zal .ivoor den burger in den regel geschieden da irwaar dezelve thans plaats vindt zoo veel mogelijk onder het toezigt van een of meer beambten van de plaatselijke Ibelastingen bij uitzondering zal echter die oplossing en lonning elders kunnen plaats vinden met goedvin den van den controleur dier belastingen na verhoor van den havenmeester. Art. 4. Hel toezigt van de beambten heeft ten doel H. Zooveel mogelijk de bewaking in hel belang van de plaatselijke regten en inkomsten door de bevordering eener juiste tonning van den turf, overeenkomstig deze instructie en waardoor van zelf geboren wordt; I. Dal aan do schippers of leveranciers niet tekort ge daan worde en de ingezetenen hunne geregligde maat bekomen. Dm: ietïemin zijn de beëedigde tonders verpligt om ten allen tijde naauwkeurige aanteekening van den uit- gelosten turf te houden hetzij om hij voorkoming met de plaatselijke beambten te kunnen vergelijken of wel bij hunne afwezigheid tot aangifte en voldoening van de plaatselijke belasting te kunnen strekken. Art. 5. Wanneer eenig schipper of leverancier niet minder dan één last turf te gelijk aan iemand zal ver- koopen is hij verpligt in overleg inet don belangheb bende den lijd te bepalen wanneer de tonning voor tem en dus ook in zijn belang zal plaats vinden opdat hij daarbij of iemand van zijnentwege als verkiezende zou kunnen tegenwoordig zijn mogt deze vermeenen dat daarbij eenig onregt wordt gedaan dan kan hij die lonning doen slaken en zich beroepen op den plaatse- lijken beambte der belasting of policic of wel het tijd stip afwachten dat een zoodanig beambte of policie- bediende ter beoordeeling en uitwijzing zal geroepen on gekomen zijn. leder turflonder is verpligt bij de uiloefening van zijn werk zich daaraan te onderwerpen maar ook dan steeds voorzien te zijn van de tegenwoordige instructie, zoo ter inzage van den belanghebbende als van de be ambten der plaatselijke belastingen en bedienden van de policie. Art. 6. Bij deze wordt met nadruk verboden dat de lurftonders of hunne huisgenoolen luifverkoopers zijn en dal die tonders direct of indirect zaakgelastig den factoors of commissionairs van de turfschippers of leveranciers zijn op straffe zelfs bij eenig vermoe den van als tonder ontslagen te worden, Arl. 7. De meters der maalkolen zullen zorgen dat met geen gehoopte maat of zoogenaamden kop worde gemeten en de meters der granen dat bij het melen derzelve en gelijksoortige zaken als kalk tras enz. hel bovenste van de maat met den strijkstok glad gestreken worde. De telders of telsters van liet eiken hout zullen hij die telling de meeste juistheid en naauw- gezette zorg in acht nemen zij houden van alles naauw keurige aanteekening en voor zooveel hot voorwerpen zijn welke aan plaatselijke belasting zijn of worden onderworpen zullen zij daarvan eene schriftelijke en onderteekende opgave aan den controleur dier belastin gen doen. Art. 8. Geene van de vorenstaande bedienden zul len honger loon mogen eischon of aannemen dan bij de tarieven is bepaald noch eenigen sterken drank of eenige giften van welken aard mngen cisclien of aan nemen van de leveranciers schippers kooplieden of particulieren voor of ten wiens behoeve zij werk zaam zijn. De in dezo instructie vermelde bedienden zullen bij eenig vergrijp tegen de bepalingen van ilit reglement onverminderd het bepaalde bij art. 6 hiervoren voor de lurftonders eerst worden geschorst cn bij herhaling van hunne betrekking ontslagen. Art. 9. De bovengenoemde bedienden worden door heeren Burgemeester en Wethouders aangesteld ge schorst en ontslagen en hun eed luidt aldus: Ik zweer dat ik deze instructie voor zoo veel mij «aangaat zonder eenige afwijking, hoe ook genaamd «zal naleven en alzoo mij in alles eerlijk zal gedragen Zoo waarlijk helpe mij God Alinagtig I" Deze eed wordt afgelegd in handen van den heer Bur gemeester dezer Gemeente waarvan aanteekening op zijiio of hare aanstelling zal geschieden. Art. 10. Hel dagelijksch bestuur is met de handha ving dezer instructie belast. Art. 11. Deze instructie zal worden gedrukt en ten minsten prijze verkrijgbaar gesteld opdat do hoofden van huisgezinnen zich van dezelve in hun eigen belang zouden kunnen voorzien. En is hiervan afkondiging geschied waar hot be hoortden zevenden September 1800 drie cn vijftig. Burgemeester en Wethouders van Zierilczee, DE CRANE Voorzitter. H. A. van ADR1CHEM l. Secretaris. KENNISGEVING. De Burgemeester van Zierilczee brengt ter kennis van de ingezetenen dat er op Woensdag den 14 dezer i maand des voormiddags ten 11 ure op het Raadhois alhier eene openbare vergaflering van den (>><Msiceiite-!iEaa<I zal gehouden worden. Zierilczee den 12 September 1853. De Burgemeester DE CRANE. BUITENLAND. SUIXaOHXiAlBD. Keulen, 11 September. Van wege de policie worden te Berlijn sedert eenige dagen een soort van onbevoegde makelaars door wier tusschenkomsl een sterke windhandel gedreven werd van de koornbeurs verwijderd. De regering van het groot hertogdom Hessen wenscht de speculatie, die den prijs der levensbehoeften doen stijgen te keor te gaan en heeft ten dien einde bepaald dal zoo het feil bewezen is de regtbank cenen zoodanigen speculant kan straffen met eene boete van 50 tot 300,000 11. en eene gevangenis tul 5 jaren. In een expediticliuis te Wecnen is eene hoeveelheid zaad van de zeepplant uil Californie aangekomen, waar mede proeven genomen zullen worden om die plant aan te kweoken. In Californie groeit deze plant geheel in de vrije natuur hare bladeren verschijnen in het midden van November, ongeveor zes weken naden aanvai)g van den regentijd. Zij wordt niet hooger dan één voet en verdort in Mei de bol blijft echlor frisch en iedere hol geeft een zeepbal welke boven de beste zeep wordt gesteld. Men neemt vooraf de schil er af en wrijft dan daarmede do natte wasch in zij brengt een dik schuim te voorschijn en ruikt even als de beste verr.-bo gro -.ie zeep. Do botanische naatn der plant is Plialangium promeridianum. oroot-bbittanniin. Londen, 10 September. Sedert jl. zondag avond zijn meer dan drie honderd schepen grootendeels uit Noordsclie en Nederlandsche havens de Teems binnen gezeild .waarin zij vroeger door tegenwind belet waren. Hi t opkomen cener zoo groote vloot leverde een indruk wekkend gezigt op en veroorzaakte aan de kantoren dec in- en uitgaande regten te Gravcsend eene onbeschrijfe lijke drukte. Mevrouw Beecher Stowe welke den 7 dezer van Liverpool de terugreis naar New-York aanvaardt, heeft dezer dagen te Leeds een bezoek gebragt waar haar een adres werd aangeboden van de vcrceniging tot afschaffing van den slavenhandel alsmede door dames van Leeds eene zilveren fruitschaal en door lezers van de Negerhut eene som van 100 souvereinen. Er heeft dezer dagen op hel landgoed van den graaf Ducie, in Glocesierhire eene verknoping van vee plaats gehad welke getuigt zoo wel van de zorg die men er i'ij do veeteelt aanwendt als van de waarde welke men er aan goi d opgefokt vee toekent. Wal het eerste betreft zoo kan dienen dal de catalogus de afstam ming van elk verkocht wordend rund aanwees door op gave van deszelfs zes tot twaalf laatste voorzalen ter wijl ten aanzien van het tweede Ie vermelden valt dat de prijzen tot eene zoo bovenmatige hoogto werden opgevoerd dat men voor eene koe 700 guineas heeft besteed en de G2 kopijen en stieren die den eersten dag verkocht zijn 9,300 p. st. hebben opgebragt, r a a s a h u k, Parits 12 September. De Moniteur behelst heden eene nota waarin de regering plegtiglijk verklaart dat zij niet meer dan 410,000 hectoliters graan in Engeland heeft doen aankoopen ten dienste van het approvisionnement voor het legor en de vloot. Het is slechts de bedoeling der regering om dnor algemeene maatregelen de bedrijvigheid in den handel te ver gemakkelijken. Overal is men ijveiig bezig met hel rooijen van aardappelen. De oogst van dit product is overvloedig en van goede kwaliteit. BINNENLAND. Zierikzee 13 September. Het wetsontwerp, rege lende hel toezigt op de onderscheidene kerkgenootschap pen is in de zitting van do eerste kaïner der slaten- goneraal aangenomen niet 22 legen 16 stemmen. De vergadering is daarop nadat de notulen van het verhandelde waren gelezen en goedgekeurd gesloten. Men leest in de Stoompost«Uit goede bron wordt verzekerd dal bij het Ncderlandsch gouvernement het plan bestaat om nog in den loop dezer maand zijn ha- sluit omtrent do aanvraag der zceuwsch-hollandsche spoorweg-concessie kenbaar te maken." Wij kun nen daarbij voegen dat men met genoegzamen grond mag verwachten, dat deze beslissing zeer gunstig zal zijn. Men verneemt dal bel stedelijk bestuur van Amsterdam een gedeelte van het paleis van justitie al daar heeft ingerigt lot een hospitaal voor cholera-lijders, ingeval dio ziekte de hoofdstad mogt bezoeken. Eeniga leden der regterlijke tnagl bobben aan z. txc. den mi nister van justitie een uitvoerig adres ingediend hou dende bedenkingen tegen de bestemming van een vleu gel van het paleis van justitie tot hospitaal. LI. woensdag zijn de leden van liet Metalen Kruis van Amsterdam met een extra trein te Utrecht aangekomen om het kamp bij Zeist te gaan bezoeken. Uit genoemd kamp wordt gemeld dat den kapitein Mackay van het 4do regement infanterie de onder scheiding te beurt gevallen is het portret van Z. M. den koning ten geschenke te ontvangen. In wcêrwil van het doorgaans vochtig en onaange-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 1