«.O 73. Zaturdag 10 September. 1853. VG 5N liH Woensdag en Zaturdag. iüli!\ NIS. COURANT. abosnesiebitb-fbijb Ver drie maanden f 2,00. Franco per post /"2,25. Inzending der Advertdaags te voren,"1 snamidd. vóór 4 ure. vebschijnt: pb.ij8 dib advkbtsntibn Gewone 15 cents de regel. Geboorte-, Hitwelijlts-en Doodherigten van 1-6 regels h f 1 behalve bel Zegelregt. Met deze Courant ontvangen onze geabonneerden de staat van Begrooting in Ontvangst en Uitgaaf van de gemeente Zierikzee, voor de dienst van 1854. Openbare I5aa«lsvergfadering' gehouden te 'Jfi ieriltzee. den 7 September IS53. De notulen der vorige zitting worden na re sumtie goedgekeurd. Afwezig Jh.r de Jonge en M.r Egter wegens uitstedigheid. De Voorzitter deelt mede, dat de heer M C J. Fokker zijn ontslag als waarnemend Secretaris had ingediend, dat hij in diens plaats de heer M.r II A. van Adrichem had benoemd die zich diebcnoeiningheeft laten welgevallen Hij neemt deze gelegenheid waar, om den heer Fokker, zoo voor zich als namens den Raad dank te zeggen voor de ijverige en loffelijke waarneming van dit ambt. Hierop geeft Z Ed. kennis, dat door de aftre ding op den eersten dingsdag in September der Raadsleden M.' Moéns van Bloois en M.' van Dongen tevens ambtenaren van den Burgerlijken Stand, die, ofschoon herkozen, nog niet op nieuw geïn stalleerd zijnde, ook niet als ambtenaren van den Burgerlijken Stand kunnen fungeren, zoo lang zij rtiel op nieuw als zoodanig zijn benoemd, ter wijl de andere ambtenaar, Jh W. D. nu Jonge, heden een builenlandsche reis is gaan onderne men het noodzakelijk is, dat de Raatl heden bijeen geroepen werd tot het benoemen van een ambtenaar van den Burgeilijken Stand. De Raad zich hiermede veri nnigendegaat tot de benoe ming over, en wordt benoemd M r J. J. Frmerins, met 5 stemmen de heeren de Crane en van der Vliet bekwamen ieder ééne stem. Hierna is de vergadering gescheiden. m i r NOTIFICATIE. OPENING GROOTEJ AG T. De Commissaris des Konings in tie Provincie Zeeland. Brengt Ier kennis van tie belanghebbenden dat de opening der groole jagt in deze provincie door de Ge deputeerde Staten is bepaald op Donderdag den 15 Se/ilember aanslaande; dat echter, volgens hel hiertoe betrekkelijk besluit van Gedeputeerde Stoten op de landen waarvan de oogst nog niet is geroofd niet zal mogen worden gejaagd. Deze notificatie zal in liet Provinciaalblad geplaatst en aan de Gemeente-Besturen ter aanplakking ge zonden worden. Middelburg den 3 September 1853. De Commissaris des Konings voornoemd VAN TETS. BUITENLAND. 7 h a n k r ij k, Parijs G September. De Monileur deelt heden eeno nola mede waarin de ontstane veronderstelling als zou de regering plan hebben om granen op te koopen geheel ongegrond genoemd wordt. De uilslag van den oogst zegt dat officieel blad is wel nog niet geheel bekend maar de regering houdt zich overtuigd dat het deficit hetwelk hij zou kunnen opleveren door den on belemmerder) handel alleen gedekt zal kunnen worden. Zij de regering handelt alleen om de belemmeringen weg Ie nemen en ter hulp te komen. Volgens hier uit verschillende departementen on t~ vangen berigten zijn de graanprijzen op do verschil lende markten aanmerkelijk gedaald. Do hippopotamus (nijlpaard), door den heer Dela- portèconsul van Frankrijk le C»ïro uit Kgyplo mede- gebragt en door den onderkoning van dat land Abbus pacba tot een geschenk voor liet museum van natuurlijke historie le Parijs bestemd is alhier aange komen en in den Jardin des Plumes geplaatst. Dit dier is het eerste exemplaar zijner soort dat, sedert den val van hel Roineinsche rijk levend naar het vasteland van Europa is gevoerd. Behalve den hippopotamus heeft den heer Delaporie ook schapen en geiten van Sen- naar in Opper-Epypte en apen van Gordolan medege- hragl. groot-brit tanni3bn- Londen 5 September. Mevrouw II. Beecher Slowe onlangs uit Zwitserland te Londen teruggekeerd waar de frisse he lucht der Alpen een weldadigen invloed op hare gezondheid schijnt uitgeoefend te hebben heelt hier eenige dagen in de grootste afzondering ten huize van den heer Low. den uitgever van hare werken, door- gehragl en is toen naar Liverpool vertrokken van waar zij overmorgen naar haar vaderland Noord—Amerika terugkeert. Hier heeft zij zich ditmaal geene enkele keer in hel openbaar vertoond. De berigten aangaande den oogst luiden over het «algemeen hij voortduring gunstig inzonderheid uil Ierland do jongste regens nebben minder kwaad aan- gerigt dan men had gevreesd en zoo nog slechts weinige drooge dagen kwamen zouden alle graangewassen zijn binnengehaald. BINNENLAND. Zierikzee 9 September. Men verneemt dat de werken van indijking bij Balhwederom op eene gronte schaal zijn aangevangen. Ruim 2000 werklieden arbei den daaraan .Men wil deze werken voor den winter voltooid hebben. In het volgend voorjaar zal men eeno groole afsluiting leggen in de O'JSler-Se.heble die door sneden zal worden door een sterken dijk van Balh naar Ossendrecht waardoor meer dan 30.000 bunders land voor den akkerbouw geschikt zullen worden. De werkzaamheden aan den spoorweg van Ant werpen naar Rotterdam worden ijverig voortgezet. Den 1 dezer is een aanvang met den bouw van het station le Rosendaal gemaakt en de aarden baan van de gren zen tot daar zal binnen weinige dagen afgewerkt zijn. Ook de onteigening gaat naar wensch. Do perceelen onder Rosendaal zijn allen die onder Gastel Ouden- bosch Rucphen en Hoestten reeds grootendeels in der minne onteigend. Men verneemt met genoegen dat van wege den minister van oorlog maatregelen van voorzorg voor het leger zijn genomen bij eene mogelijke uitbarsting iiier te lande van den Azialischen braakloop en wel bepaal delijk om den militair gerust le stellen ten einde geen ontijdige vrees bij hem ontsta. Jl. zondag werd de plegtigheid van den das in het kamp bij Zeist door het schoonste weder begunstigd en door duizende mensehen uit naburige en verder afgelegen sleden en dorpen bijgewoond. Nadat do troepen voor Zijne Majesteit die te paard gezeten en door een luisterrijken staf en vele vreemde officieren vergezeld was eenige manoeuvres uitgevoerd en zich daarna in hataille geéchaard luidden verscheen Z. K. II. de prins van Oranje in een met twee paarden hespan nen rijtuig op hel terrein in de uniform Yan l8te lui tenant van het regemeut grenadiers en jagers. Z. M. begeleidde den prins en stelde hem in het rijtuig slaande in zijnen niouwen rang aan de troepen voor die daaiop voor de vorstelijke personen defileerden. Z. M. liet vervolgens de troepen naar hunne tenten rukken noodigde alle aanwezige officieren uit zich rondom hem te vereenigen en sprak f om hun bijzon der den prins voor te stellen eenige toepasselijke en in drukwekkende woorden die metleve de prins van Oranje besloten werden hetwelk door de menigte herhaald en door den opperbevelhebber generaal-rna- joor Dug hermet een even hartelijk herhaald u leve de koning r beantwoord werd. Het Handelsblad zegt Sedert goruimen tijd heeft men niet meer hooren spreken van Engeltje van der Vlies le Pijnacker hij Delft de merkwaardige vrouw die sedert Mei 1818 niets gegeten en sedert 10 Maart 1822 ook niets meer gedronken heeft. Velen zijn zeker van meening dat zij niet meer lot het rijk der levenden behoort. Intusschen heeft zij op 20 Aug. dezes jaars haren 66alen verjaardag gevierd en kan haar voortdurend bestaan als een wonder worden aangemerkt. Onze oudere lezers zullen zich herinneren dat iu 18^6 door eene geneeskundige commissie een verslag haar betreffende is opgemaakt waarvan de slotsom is. dat hngellje van der Vlies vier weken lang door vier vertrouwde pcisonen dag en nacht werd bewaakt en dat dezo onder eede verklaarden dat zij in al dien tijd niets ter wereld noch spijs noch drank had genuttigd. Sedert het voren vermeld onderzoek zijn omtrent 27 jaren verloupcn en ruim 35 jaren dat Engeltje van der hes geen spijs en ruim 31 jaren dat zij geen drank heeft genuttigd maar nog is het der kunst niet gelukt te verklaren waardoor zij hare levenskrachten in dien wonderbaarlijken toestand heeft kunnen schragen. Bij hel gemis van een der grootste genoegens van het leven ziek en arm is zij veelal opgeruimd en vrolijk, en geniet, gemoedelijk en gelaten in haar lotde krach tige ondersteuning die de Christelijke godsdienst aait hare ware belijders zoo ruimschoots verschaft. Men meldt uit de Hollandsche kolonie Sheboygan in Noord-Amerika dat de 66 Vriezen die van de 86 zijn overgebleven welke zich op de William and Alary bevonden toen dit schip op de kust van Florida ver- ongelukte, landerijen hebben aangekocht inde vrucht bare landstreek der Blackrivier in la Crosse County en zich daar hebben gevestigd. hoogmoed na den val erger dan voor den Vallen is aan de orde van den dag. Leerden wij r„ liet vallen nog maar wal er van le leeren is Mr zoo menigeen valt voor niet met al en staat even weer op als hij neergetuimeld is soms deerlijk bezeot maar ongeleerd. Daar was eens een leidekker die Hans Haltermi heette '1 Is geen sprookje wal ik u vertul maar eohu ware gebeurtenis waarin de vinger Gods duidelijk te voorschijn gekomen is. Die Hans Halterman klom eens naar den haan van den kerktoren om dien wat regt te huigen. Of hij zijn laddertje niet goed vast gemaakt had Genoeg hij tuimelt naar beneden. Gelukkig grijpt hij een ladderhaak waaraan hij zich eene poos kan vasthouden docli eindelijk inoel hij zich loslaten glijdt daarop eerst langzaam toen al sneller on sneller langs het dak houdt zich hier houdt zich daar bui telt een' slag over komt op de dakgoot te lande van daar op een lager dak toen op de lijst van do voorpui en eindelijk in den lindenboom die in hreede vlugt lakken en bladeren uitspreidde als ware hij daar ge plant alleen om Hans llallerman te vangen. Mier glijdt hij zachlkens door heen en komt eindelijk langs den stam van den hoorn zeer bedaard op don grond le- regt waar hij bevend en bleek van schiik maar overi gens zonder letsel liggen blijft. Allen die hel gezien en daariiij zich het hart van ont zetting vastgehouden hebben snellen nu toe en ver dringen zich rondom den wonderbaar geredde. Dui zend vragen bestormen hein en van seconde tot seconde groeide de zamengevloei le hoop aan. Het is Hans on mogelijk een woord uit te brengeu de schrik houdt zijne tong nog in hoeijen. Hij moet eerst wat spreekwatcr hebben I" roept er een uit den hoop en reikt hem oen glas brandewijn toe. Werktuigelijk zet Hans het glas aan de lippen en drinkt het in ééne teug leeg. Er volgt een tweede een derde glaswant een ieder haast zich nu out strijd,

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 1