Woensdag 1 September N.» 12. 1853, Woensdag en Zaturdag. BESTUREN ADMINISTRATE Burgemeester en Wetiioüders van Zierikzeebren gen Ier kennis van de patentpliglige ingezetenen dat do Paten'tbladen voor het loopende diensljaar ingevuld pereed liggen en ter Secretarie op het Raadhuis zullen worden uitgegeven van heden af loten met Zatur- dagden 10 September e. Ie.en wordende palentpligligen uitgenood igd om in persoon hun patent te komen afha len zullende aan hen die hierin nalatig mogten blij ven hel patent worden te huis bezorgd door den Deur waarder der Directe Belastingen tegen betaling van 10 cents voor elk onafgehaald palonthlad ingevolge de Wet. BEKENDMAKING. Burgfmeester en Wethouders van Zierikzee ma ken hekend; dat de ESegi-notitig- «lezer (Av- aft«*«>i»(e voor het dienstjaar 1851 zoo als die op den 31 Augustus jl. den Gemeente-Raad is aangebo den vBn heden af, gedurende veertien dagen, ter lezing voor een ieder op de Secretarie ten Raadhuize, is nedergelegd en tegen betaling der kosten verkrijg baar gesteld ingevolge de Wet Bc Burgemeester van Zierikzee. brengt ter kpnnis van de Ingezetenen dat er op Woensdag den 7 dezer maand, des middags ten een ure, op het Baadliuisalhier, eelie openbare Vergadering: van den (timeente.Raad zal gehouden worden. MÏÏSTIMGEK HbüTtenland. KeULëN 3 September. Ofschpon ook te Konstan- linopel ile verjaardag des Ooslenrijkschen keizers met eenigep luister gevierd is wordt hij de Turken nog veel wantrouwen tegen het Weener kabinet opgemerkt, waarvan men niet weet of zijn plan tot bezetting van Servië in of tegen de belangen der porie bedoeld is. Parus 3 September. Zoowel hier als te Rennes hebben volksoploopen welke nogtans geen dreigend aanzien hadden, ten gevolge der verhoogde broodprijzen plaats gehad. Maar men ziet weldra eene aanmerkelijke daling der prijzen van het graan te gemoet. Londen 1 September. Velen beschouwen hier de Overal heerschende vrees voor bet stijgen der graan prijzen overdreven en schrijven de tegenwoordige be BINNENLAND. Zonnemaire en Bommenede 2 September. Heden Werd ohze nieuw benoemde burgemeester de heer m.' J. Moolenburgh uit Middelburg waar z. e. a. in han den van den commissaris des konings den ambts eed bail afgelegd in onze gemeenten terug verwacht. Alles was lot eene luisterrijke ontvangst voorbereid. Z1RIKZEESCHE COURANT. abokkbmxsti-fbx2i l Per drie m aanden f 2,00. Franco per post f 2,25. Inzendingde r Advert, daags te voren.'snamidd. vóór 4L ure. verschijnt: PHIJI DKB ADVKHTESTIBlB Gewone 15 cents de regel. GeboorteHuwelijks- en Doodberiglen van 1-6 regels h f 1 behalve hel Zegelregt. BEKENDMAKING. En opdat niemand hiervan onwetend zij zal deze worden afgekondigd en in de Courant geplaatst. Zierikzee den 31 Augustus 1853. DE CRANEVoorzitter. C. J. FOKKER l. Secretaris. Zierikzee, den 2 September 1853. DE CRANEVoorzitter. H. A. VAN ADRICHEM l. Secretaris. KENNISGEVING. Zierikzee deti 5 September 1853. De Burgemeester DE CBANE. BEKENDM AKING. Be Burgemeester van Zierikzee. brengt Ier kennis Van de daarbij belanghebbenden dat bet kohier van hel Patentrcgt dezer gemeente, dienstjaar 185a/t np den 31 Augustus jl. door den heer Commissaris des Koninps in deze provincie is executoir verklaard en op beden gesteld wordt in handen van den Ont vanger der Directe Belastingen alhier ten Fine van invordering en eindelijk dat ieder verpligt is zijnen aanslag np den hij de Wel bepaalden voet te voldoen. Zierikzeeden 7 September 185.3, DE CRANE. nOITBOHCAN». Te Weenen zijn lieriglen uit Konstanlinopel tot den 22 jl. ontvangen. Dien dag moest de Ooslenrijksche kolonel Itvff naar eerstgenoemde hoofdstad wederkee- ren als overbrenger voh een eigenhandigen brief des sultans aan den keizer in welken hem de vurigste dank voor zijne bemoeijingen tol bemiddeling betuigd wordt. De voornaamste wijzigingen, welke de porte in de be middeling-voorslagen der Weener conferentie verlangt, betreft de zinsnede die aan de Grieken dezelfde voor deden als aan de overige Christelijke kerkgenootschap pen verzekert. Zij wil namelijk uitdrukkelijk ver klaard zien dat die zinsnede alleen op de uit Turksche onderdanen bestaande gemeenten toepasselijk is en verzet zich legen iedere opvatting daarvan welke aan leiding zon kunnen geven om de Grieken op gelijke lijn met zulke Christenen te stellen die vreemde onderdanen zijn en uit kracht van bijzondere verdragen ook bijzon dere voorregten genieten. /smaef-pacha. de nieuwe gouverneur van Smyrna en nu daar aangekomen is een zeer beschaafd man Griek van geboorte die oin onbekende redenen lot het Islamismus is overgegaan. Hel zal li enn moeijelijk vallen rust en orde aldaar te herstellen naardien de rooverbenden die niet door de Turken maar door de Griekscho plattelands bewoners worden aangehitst alles onveilig inaken en inzonderheid de Franken op allerlei wijze kwellen. De vader der bruid van den keizer van Oostenrijk, hertog Max van Beijereo is zeer rijk een beschermer van kunstenaars dichters en geleerden. Hij zelf is dich ter en componist. Verscheiden door hem vervaardigde toonoelspelen worden jaarlijks op het koninklijk hof theater te Munclien met groolen bijval opgevoerd. Zij stellen meestal tafereelen uil het Beijersche betgleven voor. De hertog is een hartslogtelijk jager en de afgod der bergjagers wier beschermer hij is. Des zomers wan delt hij in hel gebergte van huis lot huis, van hut tol hul en gaat zeer vriendschappelijk met de berg bewoners om die hein vader Max noemen. Den 9 September viert bij te Tegernsee zijn zilveren bruiloft. Volgens handelsbrieven uit Galatz heerscht daar eene zoo groote levendigheid in den graanhandel dat het aan schepen vt or hel vervoeren van liet graan ont breekt. De nieuwe tarwe is van uitnemende kwaliteit. Te Offenbrug in het groothertogdom Baden is onlangs een marmeren standbeeld opgerigt voor sir Francis brack, die in 1586 het eerst den aardappel naar Europa heeft overgebragt. liet is vervaardigd door den beeldhouwer Friedrichte Straatsburg. In het Zwitsersch dorp lluszen kanton Bazel is dezer dagen in den namiddag een troep van meer rlan j 100 ooijevaars verschenen die zich onder aanvoering i van hunnen chef-ooijevaar, pelotonsgewijze op de daken I der dorpelingen hebben nedergezet en na den volgen den morgen in de dorpen met visch enz. gedejeuneerd te hebben in goede orde hunne reis zuidwaarts hebben vervolgd. Sommigen voorspellen hieruit een vroegen en strengen winter. r a i s k n t) b, Wederom liepen ter beurs verontrustende geruch ten wegens de Oosterscbe zaken. De porte zeide men stelde nog andere voorwaarden dan die bekend gemaakt zijn wil de vorstendommen ontruimd zien al vorens eenig verdrag te teekenen en begeert dat de vier groote mogendheden het Turksche grondgebied le gen verdere schending waarborgen. De vertegenwoor digers van twee dier mogendheden hebben altijd vol gens gerucht deze eischen niet goed opgenomen en begeerd dat de divan de bekende Weener voorslagen zonder eenig beding zou aannemen. Fien tuinman van Gisors is door het overlijden van zijn neef plotseling in het bezit gekomen van 70,000 fr. op voorwaarde dat hij behoorlijk zorg drage voor de lievelingen van den overledene bestaande in 2 leeu wen 1 leeuwin 2 panters, 2 tijgers, 1 boa, 1 hyena 1 krokodil die reeds drie menschen om het leven gebragl heeft en 2 beeren die zich aan hetzelfde misdrijf hebben schuldig gemaakt. aBOet-IRITTAIINIBB, trekkelijke duurte der granen onder anderen daaraan toe, dat de voorraad der Zwarte Zee, ten gevolge der moeijelijkheden tussclien Rusland en de porte, die inen zich vleit nu weldra uit den weg geruimd te zien nog niet geheel uitkomt. De Arctic, die op nieuw berigten uit New-York aanbrengt, maakte de reis in den tijd van tien dagen. De groote bette in genoemde stad was geweken en men hoorde niet meer van mpnschen die door de zonnesteek stierven. Uit New-Orleans blijven de tijdingen wegens bet woeden der gele koorts ontzettend luiden. Binnen twee dagen waren bijna 400 menschen aan die ziekte gestorven. Een particuliere brief zegt dat een 1 OOtal lijken verbrand is dewijl men ze niet alle spoedig ge noeg kon begraven. Ook te Mobile heeft men gevallen van gele koorts maar lot hiertoe niet doodelijk gehad. Vol; ;ens berigt van New—York, van den 20 Augustus, heeft men in hel begin dier maand bij Long-Branch op de kust van Long-Island eene flesch gevonden waarin het volgend briefje: «In zee, 5 Jul ij 1853. Schip Minlo in brand. 50 passagiers verbrand. L)e kapitein is zeer ziek. Binnen een half uur zijn wij allen verbaan. John Hratlleboröugh van Worcester. Schip MinloL. C. Moofe kapitein." Allerwege in de vereeuigde staten was de tarwe oogst binnen hij had over het algemeen uitstekend goed graan in meer dan gemiddelde hoeveelheid op geleverd en de staat der graanmarkt was van dien aard dat zoodra de rijzing der graanprijzen in Europa «aldaar bekend zou worden, waarschijnlijk grooto hoeveelheden graan tiaar Engeland zullen worden gezonden. 7iERik2ke 6 September. Men verneemt dat hot verslag der commissie van rapporteurs van de eerste kamer over bet ontwerp tol regeling van het toe- zigt op de kerkgenootschappen in gereedheid is vrijdag morgen door de commissie is geresumeerd en spoedig aan de regering zal worden medegedeeld. Uit Zonnemaire ontvangen wij het volgende berigt: Bij de aankomst op Zonnemaire's grongebied om streeks half vijf ure in den namiddag werd z. e. a, opgewacht door een voor deze gelegenheid ontboden corps muzijkanlen uit Zierikzee en door eene eerewacht te paard van 27 man allen in passende uniform gekleed en voorzien van een zijden vaandel met de wapens der beide gemeenten en z. e. a. naam prijkende welk vaan del ha alloop z. e. a. is overhandigd. Door den heer kommandant der eerewacht werd z. e. a. nu in eene hartelijke toespraak verwelkomd en geluk gewenscht met de aanvaarding zijner betrekking als burgemeester der beide gemeenten waarna onmiddellijk de tnuzijk de gewone marsch aanhief. Vervolgens trok de trein in statigen oplogl naar het naast bij gelegen dorp Zon nemaire waar de nieuwe burgemeester door de inge zetenen met daverend gejuich werd ontvangen en waar half weg z. e. a. door een aantal ingezetenen die zich daar als eene eerewacht te voet hadden geposteerd werd opgewacht en niet een korte toespraak door den onderwijzer nainens de ingezetenen van Zonnemaire en Bommenede werd verwelkomd en geluk gewenscht. Z. e a. slapte dadelijk af aan de geineenle-katner waar de raad vergaderd was. Na omtrent een kwartier uurs toevens hegaf z. e. a. zich naar liet gemeentehuis van Bommenede, waar insgelijks de raad zijne komst verbeidde. Op gelijke wijze werd hij ook hier met luid hurab en de kreten van leve de burgemeester begroet. Er waren twee prachtige benevens nog andere oero- bogen opgerigt die met de wapens der beide gemeen ten prijkten en van toepasselijke inscriptiën voorzien waren. De stralen waren met guirlandes behangen veel volk was te zaam gevloeid ook uit de gemeenten

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 1