P?.° 71 Zaturdag 3 September. 1853, Woensdag en Zaturdag. BKSTL'HËN AM1STRAT1ËN jEP IERffiZEESCHE GODRANT. ABOJSBfEMKSTS-PHIJI I Per drie maanden f 2,00. Franco per post f 2,25. Inzending der Advert, daags te voren' snamidd. vóór 4 ure verschijnt: phijb dib adtshteiitixib Gewone 15 cents de regel. Geboorte-Huwelijks- en Doodberigten van 1-6 regels af 1 behalve hel Zegelregt. Openbare Raadsvergadering1 gebonden te Zierikzre, den 31 Augustus 1S53. De notulen der vorige vergadering worden ge resumeerd en goedgekeurd. Het eerst komt in behandeling het onderzoek der geloofsbrieven van de nieuw benoemde leden 51.' Moens van Bi.oois, M.' J. W. D. vak Dongen, D.r H.Goemans, en P. C. Landsknegt, welke tot dat einde worden gesteld in handen der hecren Jh.r de HosgeM.r Egter en D. van der Vliet. Dit ondcr- ,ock verrigt zijnde, rapporteert de commissie, dat zij zijn goedbevonden doch dat het afschrift 'an het proces-verbaal van verkiezing door den leer Landsknegt nog behoort te worden overge- pgd hetwelk door dien heer wordt aangenomen, lierna de geloofsbrieven goedgekeurd zijnde, ïoudt de Burgemeester eene toespraak tot de nieuw benoemden. De commissie, belast met het onderzoek der ;cmeentc-rekening van 1852, brengt verslag uit heeft aanmerkingen, betreffende het niet Overeenkomen der extensie van een post met de donnantie en dat de bijdrage ad f 200 voor den Iraatweg naar Brouwershaven in 1852, niet had hooren te worden verstrekt waarover discus- Jën ontstaan. De Rekening wordt daarna goed- keurd met 9 tegen 1 stem. Tegen had gestemd J. W. D. van Dongen. Be begrooting der gemeente voor 1854 wordt loor Burgemeester en Wethouders aan den Raad iangeboden en gesteld in handen eener coinmis- ie, bestaande uit de hecren Jh.r de Jonge, M.' 'an Dongen M Ermerins en 1) van der Vliet ten ine van onderzoek. Zij z.al voor het publiek ter nzage gelegd en op voorstel van Jh.' de Jonge n de Zierikzeesche Courant afgedrukt worden. De heer M 1 Moens legt over het verslag nopens le subsidie-kwestie inet het Hervormd Diaconie- Armbestuur, hetwelk wordt gesteld in handen an de commissie voor de begrooting en voor de .eden ter visie gelegd. Wordt medegedeeld de uitslag der loting voor Je aftreding der Wethouders, volgens welke Jh.r W. i) de Jonge in 1854 en M.' A. Moens vanBloois 1857 aftreedt. Komt ter tafel cenige door Burgemeester en Wethouders en den Commissaris van Policie loorgcdragen wijzigingen in liet policie-regle- ncritwelke worden gesteld in handen der heeren Van Adrichem, Egter en Goemans. Wordt aangeboden eene verordening tot voor koming der gevaren van hondsdolheid en een poucept-bclasling-reglement op de honden, welke voor de Leden gedurende 14 dagen in de Ruad- zaal ter visie worden gelegd. Wordt gelezen het rapport der commissie voor ene verordening op de turftonning strekkende ot telling. Jh.1' de Jonge deelt mede, dat er een adres tes.cn de telling is ingekomen. Dc lieer Jchtman verklaart zich tegen de telling, bewijst vet nadeelige ervan, alsmede hel ongeoorloofde, volgens Koninklijk besluit van 27 Oe'.ober 1827, 'i.° 46. Met 11 tegen 2 stemmen (die van de lieeren Landsknegt en van der Vliet), wordt tot de tonning besloten. Daarna wordt het reglement, na langdurige discussie en wijzigingmet algemeene stemmen aangenomen. Burgemeester en Wethouders stellen voor een som van f 319,70 te besteden tot herstelling der armenhuisjesten einde die in een behoorlijken staat aan de Armbesturen te kunnen overdragen hetgeen wordt goedgekeurd, nadat een paar aan merkingen van de heeren van der Vliet en van Adrichem door de heeren de Jonge en Ochtman waren wederlegd. Wordt gelezen een verzoek van den heer F. C. Cats, wijnhandelaar alhier, tot afschrijving van den impost van 200 kannen wijndoor het springen van een fust verloren gegaan alsmede het adres van den Controleur, strekkende tot af schrijving van den impost van minstens de helft. Burgemeester en Wethouders stellen voor den impost van 150 kan te doen afschrijven overeen komstig dat voorstel wordt besloten. Wordt medegedeeld, dat de Directie van Schouwen voorwaardelijk heeft toegestaan, om de doorspuijing der gracht nog te doen voortduren. Alsmede dat voorloopig kennis is ontvangen van de Koninklijke goedkeuring van het nieuw belas tingstelsel, in te gaan in 1854. Het rapport der Commissie van Fabrijkage, nopens een verzoek van F. J. van Scii vverbeeke is tot eene volgende Vergadering aangehouden. Burgemeester en Wethouders stellen voor, een gedeelte van den grindweg voor f 1220 orider- handsch aan te besteden, daar de raming voor den geheclen grindweg had bedragen 900, doch bij de openbare aanbesteding de minste inschrij ving f 2100 bedroeg, zoodat de aanbesteding niet is geschied. Jh.' de Jonge licht dat voorstel toe, hetwelk wordt aangenomen. Wordt goedgekeurd, conform het rapport der Commissie, de rekening der Nieuwe Begraafplaats over 1852, idem de rekening der Schutterij over 1852. Jh.' de Jonge ,het woord erlangendedeelt mede dat hij van ter zijde in het zekere onderrigt is, dat er eene concessie is gevraagd tot het aanleg gen van een spoorweg van Brouwershaven naar Roozendaalen dit plan voor deze gemeente aller belangrijkst achtende, wenscht hij, dat de Raad zich in een eerbiedig adres, tot den Koning zou wenden ter aanbeveling van dit plan en tot het verleencn der concessie. Hij leest daarop een concept-adres voor. De Burgemcesterappuijeert dit voorstel. De raad keurt het concept-adres goed en wordt mitsdien tot de opzending beslo ten; terwijl een afschrift van dit adres overeen komstig het voorstel van Jh.r de Jonge aan den Minister van Binnenlandsche Zaken zal gezonden worden. De heer M.r Fokker, verwijdert zich. De Voorzitter deelt mede, dat nog één punt ter behandeling overig blijftnamelijk de voordragt en benoeming van een Secretariswaartoe hij thans wenscht over te gaan. Burgemeester en Wethouders bevelen de beide sollicitanten in alphabctische volgorde aan, te weten de heer M.' C J. Fokker en Jh.r M.' C. de Jonge. Jh.' W. D. de Jonge onthoudt zich van de stemming. De heer Landsknegt vraagt of de Raad ingevolge art. 104 der gemeentewet, geerie Voor dragt aan Gedeputeerde Staten kan doen om het traktement op f 1000 te bepalen, z. i. is f 1200 te hoog. De Burgemeester antwoordt dat aan de betrekking zeer vele werkzaamheden verbonden zijndat deze in den laatsten tijd zeker niet verminderd zijn waarop dc Raad besluit de voor dragt van traktement aan te houden tot bij de begrooting. Hierna gaat men tot de stemming met gesloten briefjes over. Jh.' M.' C. de Jonge verkreeg 6, M.'C. J. Fokker 4 stemmen en één briefje in blancozoodat Jh.' M.' C. de Jonge is gekozen. Hierna wordt de zitting gesloten. BEKENDMAKING. Burgemeester en Wethouders van Zierikzee. bren- gpn ter kennis van de patenlpligtigc ingezetenen dat de (Bafciitblarieii voor het loopende dienstjaar ingevuld gereed liggen en ter Secretarie op het Raadhuis zullen worden van heden af tol en met Zatur dag den 10 September e. k. en worden de patentpligtigca nilgenoodigd om in persoon hun patent te komen afha len zullende aan hen die hierin nalatig moglen blij ven het palent worden te huis bezorgd door den Deur waarder der Directe Belastingen tegen betaling van 10 cents voor elk onafgehaald palcnthlad ingevolga de Wet. Bn opdat niemand hiervan onwetend zij zal dezu worden afgekondigd en in de Courant geplaatst. Zierikzee .den 31 Augustus 1853. DE CRANE Voorzitter. C. J. FOKKER l. Secretaris. KENNISGEVING. Burgemeester en Wethouders van Zierikzee. bren gen ter kennis van de ingezetenen dal de Gemeente- Raad lol Leden der Commissie van Fabrijkagie herkozen heeft de heeren Jh.' W. I), he JONGE, Wethouder, Voorzitter, M.' .1. W. D. van DONGEN P. C. LANDSKNEGT en J. II. OCHTMAN Joii.z.- welke Raadsleden zich deze opdragt andermaal hehbon laten welgevallen. Zierikzee den 2 September 1853. DE CRANE, Voorzitter. II. A. VAN ADR1CHE1I l. Secretaris. BEKENDMAKING. Burgemeester en Wethouders van Zierikzee ma ken hekend dat de ÏSegroof iiig- dezer Ge meente voor hel dienstjaar 1854 zoo als die op den 31 Augustus jl. den Gemeente-Raad is aangebo den van heden af, gedurende veertien dagen, ter lezing voor een ieder op de Secretarie ten Raadhuize, is nedergelegd en tegen betaling der kosten verkrijg baar gesteld ingevolge de Wet Zierikzee den 2 September 1853. DE CR ANE Voorzitter. II. A. VAN ADRICHEM l. Secretaris. BUITENLAND. BUITaOHLaiV De Keulen 30 Augustus. Van den 25 tot 27 dezer zijn te Kopenhage 25 nieuwe cholera I ij Hors en 11 sterf gevallen aangegeven waardoor het lotaal der eersten op 7340 dal der laatsten op 3973 gebragl is. Te Christians!) zijn slechts enkele gevallen voorgekomen en schijnt de ziekte reeds weder geweken. Erger heerscht zij nog le Aalburg, Nykjöbing op Falsler en F red rikshaven. In Zuid-Duuschland heeft de aardappelen-oogst weinig of niets door de ziekte geleden. Dc toevloed van vreemdelingen vermeerdert dage lijks in Zwitserland bijzonder in Interlakon waar H. M. de koningin der Nederlanden en nog ineer andere vorstelijke personen thans vertoeven. Men verneemt dat eene verschrikkelijke gas ontploffing heeft plaats gehad in de steenkolenmijn Laura in de nabijheid van Minden gelegen waardoor 10 personen van de zich toen aldaar bevindende 22 E VOS.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 1