1 I Jiff IIf' algemeens stemmen aangenomen S7 wets ontwerpen houdende naturalisatie van even 7.00 vele personen. Slede ronder beraadslaging en algemeene stemmen is 'aangenomen bet wets-ontwerp tot opening van oenen nieuwen termijn ter vervulling dor formaliteiten be doeld bij art. 9 der wet van 28 Ju lij 1850 (naturalisatie.) Daarna is insgelijks zonder discussie met 27 stemmen tegen 1 aangenomen hel ontwerp tol verlenging van den termijn bij art. 293 der gemeontowet gesteld. Eindelijk is in discussie gekomon bel ontwerp tot verzekering der uitvoering van sommige voorschriften van plaatselijke verordeningen. Nadat onderscheidene leden en'de ministers van binnenlandsche zaken en ju stitie daarover bet woord hadden gevoerd is dat ont werp aangenomen met 23 tegen 5 stemmen. Daarna is de zitting gescheiden. Door de commissie van de wereldtentoonstelling in 1851 te Londen gehouden is, als blijk van er kentelijkheid en ter herinnering aan deze voor de indus trie van Engeland onvergetelijke gebeurtenissen aan al -de staten die lot de tentoonstelling hebben bijge dragen ten geschenke gezonden eene verzameling van de belangrijkste natuur- en kunstproducten van Groot- Brittanje. Deze verzameling beslaat uit ruim 700 nom- mers alle goed geconserveerd en gepakt in nette fles- schen of met glas gedekte kisten. Door goedgunstige beschikking van den minister van binnenlandsche zaken zal deze uitmuntende verzameling door de Vereeniging voor Volksvlijt le Amsterdam voor bet publick worden 4en toon gesteld. De inzending voor de tentoonstelling van bouw materialen die den 14 September le Amsterdam ge opend wordt neemt zoodanig loo dot in de ruime mililiezaal en de stallingen daaronder die rnet autori satie des konings tot de expositie worden ingerigt weinig ruimte zal overblijven. Uil Frankrijke» Belgio zijn reeds meer dan 25 kisten aangebragl terwijl van daar nog veel verwacht wordt en ook uit Berlijn, Wee- ncn Munchen en Londen belangrijke voorwerpen zijn toegezegd. De lieriglen omtrent den gezondheidstoestand van de troepen in het kamp bij Zeist zijn niet zeer gunstig, liet aantal zieken naar bet hospital te Utrecht overgo- bragt moet reeds ver over de honderd zijn terwijl nog een 50lal in do tenten ziek zijn en bovendien nog een aantal in de ambulance verpleegd worden. Op den marsch naar bet kamp beeft zich één geval van cholera opgedaan, To Gilbuis beeft het volgende ijzingwekkende on geluk plaats gehad een boer en zijne meid waren al daar op den akker bezig met het inaaijen van graan. Terwijl de boer met de zeis bel graan wilde afslaan kwam de meid le nabij onder bel hereik der zeis. De slag viel en scheide het hoofd van bet ligcbaam. Wij lezen in een Duitsch dagblad dat de keizer van Rusland een zeer kostbaar rijtuig benevens twee buitengewoon fraaije hengsten ten geschenke voor H. M. onze koningin heeft gezonden. De koetsier in Russische bleeding die dit ekwipaadje moet mennen vergezelt het. Een keizerlijke veldjager is met bet overbrengen van bet geschenk belast hetwelk eerstdaags hier to lando verwacht zou kunnen worden. Den 7 of 8 September wordt de koningin der Neder landen te Stuttgart verwacht. II. M. zal daar eenige weken bij HD. bloedverwanten doorbrengen. Men schrijft uit Luxemburg van den 20 dezer dal !IH. KIL. MIL prinsen prinses Hendrik der Neder landen donderdag II. hunne plegligen inlogt binnen die stad hebben gedaan. Ten 2 uro des namiddags ver kondigde het bulderen van bot geschut der vesting en bet gelui der klokken de nadering van HU. KIL. MIL welke kort daarop aankwamen van Walferdange af door eene eerewacht vergezeld. De burgemeester aan bet hoofd van den gemeenteraad bad zich op de grenzen van hel grondgebied der stad begeven, om HU. KIL. HM. te ontvangen, hield daar eenê korte aanspraak, welke door 1111. KIL. HU. met eenige welwillende woorden werd beantwoord waarna de stoel den weg naar de stad vervolgde. HH. KK. HH. waren gezeten in een rijtuig met vier paarden bespannen geleid door jockeys in witte liverci en met een ruiker op de borst. Langs den weg stonden de kinderen der lagere scholen geschaard met hunne banier en de onderwijzers aan bet hoofd. Bij den ingang der stad was een groote cereboog opgerigt met groen versierd en waar boven de banieren met de kleuren van Oranje en Saksen-Wei- mar te midden eener guirlande van gebladerte en bloemen, prijkten de naamcijfers van HU. KK. HU. Naast deze eereboog op eene verhevenheid stond een vijftigtal jongejufvrouwen in het wit gekleed en met bloemruikers in de hand. Toen hel tijtuig van Mil. KK. HM. daar genaderd was bood de dochter van den burgemeester aan de prinses eene Korf met bloemen aan, onder bet uitspreken van eenige regels in dichtmaat. 11. K. H. bedankte met welwillendheid, waarna de stoet zich naar liet raadhuis begaf. De straten waren langs den geheelen weg versierd. Bij het raadhuis stond eene eerewacht van Pruissische infanterie. Nadat lili. KK. HM. aldaar waren aangekomen verleenden zij audiëntie. Van Amboina wordt gemeld, dat op den 13 April jl. des morgens ton vier ure aldaar eene lievige aardbeving in de rigling van bet oosten naar bet wus- werd waargenomen waarop de volgende 5 a 6 -clagen dagelijks 7 5. 8 minder freduidendd schokken be speurd werden. Uijna gelijk tijdig na tn de gezondheids^ toestand van Amboina die gedurende het afgeloopeu jaar builen zeer voldoende was eene ongunstige wen ding. De sterkte van hel militaire hospitaal nam da gelijks toe en weldra waren do ziekenzalen zoodanig overvuld dat men rich verpligt zag minder ernstige inlandsche lijders in do voorgalerij le doen verplegen. De tusschenpoozende koortsen waren aan de orde van den dag. Ofschoon ook thans nog de sterkte van het hospitaal zeer groot is bedragende dezelve thans 153 lijders waaronder 78 Europeanen zoo komt de ziekte evenwel voor het toppunt van extensie bereikt te heb ben. De dagelijks meer en meer aan kracht winnende regenmoesson schijnt de verdere uitbreiding dezer epi demie le zullen tegengaan en alzoo de ondervinding van vroegere jaren ten deze te bevestigen. Niet minder dan in bet hospitaal reflecteerde deze koortsgesleldheid zich ook op de notabele en Inlandsche ingezetenen van Amboina. Nagenoeg geen huisgezin is daarvan bevrijd gebleven. Van Madiom wordt onder dagleekening van 17 Junij gemeld dal de regensin die residentie nog steeds aanhouden en afgewisseld worden door zware on- weêrsbuijen waardoor het product veel te lijden heeft. De koflij waarvan de oogst sedert lang had moeten beginnen kan niet geplukt worden de onophoudelijke slagregen het afslroomcn van water langs de berg ruggen beletten de inzameling de vrucht gaat door verrolling en hel afvallen verloren en hel weinige dat reeds geplukt is wordt met moeite gedroogd. Het suikerriet dat volgens taxatie meest alles eerste soort was begint langs de rielstokken uit le botten en ver liest daardoor vee! van zijne hoedanigheid. Van de indigo sterft al wat nieuwe aanplant is ten gevolge van te veel water. De rijsthoezeer bijzonder geslaagd en voor een gedeelte geoogst valt op de velden om waardoor voel padie verrot en bederft. In den nacht lusschen 14 en 15 dezer zijn de buijen zoo hevig ge weest dal de Madioen-rivier eene ongekende hoogte heeft bereikt. In de afdeeling Magellan zijn meest alle bruggen weggespoeld en de groote postweg lusschen Magellan en Grorang Gareng is derwijze beschadigd dat de communicatie lijdelijk is gestremd. De water leiding voor de fabrijk Gorang Gareng is op vele plaat sen doorgebroken waardoor het werk der fabrijk voor eenige dagen stil staat. In bet district Bagie afdee- ling Madioen, zijn 10 bouws indigo geheel overstroomd, zoodat het grootste gedeelte van het gewas is verloren gegaan. De berigten uit de rcidentie Palembang loopen tot 12 Junij jl. Sedert den 20 Mei hebben zich ter hoofdplaats eenige gevallen van cholera voorgedaan die meest doodclijk afliepen ook schijnt die ziekte zich op eenige plaatsen in de bovenlanden te hebben vertoond, onder anderen in de omstreken van Tebing Tingie. Zekere radja Hoed jan Andjervan Benkouieu afkom stig en een der vertrouwelingen en hardnekkigste aan hangers van radja Tiang A lam, is in onze handen ge vallen laatstgenoemde hield zich nog steeds in hel ge bergte op en vertoonde zich slechts zelden. Ten behoeve van de noodlijdenden in de Moluk- kos die ten gevolge van aard- en zeebevingen in November 1852 in hunne bezittingen zijn getroffen is bij het departement van koloniën ontvangen (met in begrip der giften van Z. M. den Koning en Z. K. H. prins Frederik der Nederlanden) door tusschenkomst van bh. commissarissen des konings in de provinciën Noord-Brahand f 35 50 Gelderland f 483,12 Zuid- Holland f 50,50 Noord-Holland f 4951,57 Zeeland f 416,66 Utrecht f 155.521/, Vriesland f 546,05 Overijssel f l58,26'/2 Groningen f 535,54 Drenthe f 57,85 in het hertogdom Limburg f 20,59 door tusschenkomst van hh. burgemeesters der gemeenten Schoonhoven f 25 Giessendam f 20,60l/2 Reeuwijk f 14 Hazerswoude f 35,20 en bij het departement van koloniën regtstrecks f 1790 makende een totaal tot 22 Augustus 1853 van 9295,971/a. -Wij nemen hel volgende over uil do Akkerbouw een Gentsch weekblad aan de belangen van land- en tuinbouw gewijd Alhoewel de aardappelziekte zich in deze provincie allengs over de velden uitbreidt is het toch onbetwishaar dat die ziekte tot heden toe geene merkbare schade heeft, aangerigt. De verschijn selen zijn echter zeer verschillend. Hier en daar liggen de planten volkomen of zij dood waren en al hol loof is verdwenen zonder dat de knol in het minst beeft ge leden terwijl men als 't ware nevens zulke akkers velden vindt waarop men volstrekt geene teekenen van ziekte bespeurt. Zeer zelden vindt men een enkelen aardappel in welken grond ook geteeld die de ware teekenen van ziekte of beder-f vertoont. De schade tot hiertoe ver oorzaakt is onbeduidend van daar ongetwijfeld het dalen der prijzen op onze markten en vermits er bui tengewoon veel aardappelen dit jaar zijn geplant laat het zich aanzien dal de oogst overvloedig en de prijzen binnen bet bereik van de behoeftige volksklasse zullen wezen. Wanneer deze verwachting dat God geve! zich verwezenlijkt zuilen de prijzen van andere onont beerlijke eetwaren als boter erwten boonen enz. f die in vorige jaren stegen naar mate van hel meer of minder mislukken van den aardappeloogst nu zeker dalen. Volgens de waarnemingen van den land bouw kim* 'digo L. Vorster van Hous Uohbug bij Goesfeld in Westphalen moet het ontstaan van het feartlappêlen- bederf worden toegeschreven aan zeker veelvoelig ge- dierte genaamd Julus Agres'tus>t welk zijne eijcrc'a legt in den geplanten aardappel en zich het eerst voedt met den wortelstengel. Zoo hij meent kan men zich gereedelijk daarvan overtuigen met bij het ontslaan der ziekte van lijd tot tijd de stengels met een ver grootglas te onderzoeken en kan men dit bederf h'et best tegengaan met in elke huishouding het roet en do asch te verzamelen en op eene drooge plaats te bewaren, beide met een twintigste gedeelte fijn gestampte kalk le vermengen en van dit mengsel de hoeveelheid van een eetlepel op den geplanten aardappel en naderhand bij het aanaarden op hei loof te werpen. JONGSTE BUÏTENLAiVDSCHE TIJDINGEN. Eindelijk heeft de Monïleur hel stilzwijgen afgebroken en het aannemen der Weener voorstellen door den sul tan vermeld. De berigten welke nu van alle kanten komen om deZo tijding te bevestigen verzekeren een stemmig, dal de wijzigingen in de nota de'r mogenheden geenszin van dien aard zijn dat zij eene vredelievendo beslissing in den weg staan en dat men met vertrouwen de aanneming door Rusland tegemoet ziet. Den 2 Jolij is van Batavia naar Dndang vertrokken bet barkschip Duiveland kapt. J. Viersma. Brouwershaven 26 Augustus. Binnengekomen Gertrude, kapt. j. L-ourons en Zes Gezusterskapt, G. II. Ruhaak béide van Batavia naar Rotterdam. Van Zierikzee Vrijdag 2, 's midd. 12 Zondag 4,'snamid. 1 Woensdag 7, 'smorg. 4 A V A A K S S) B gedurende de maand September. Van Rotterdam Donderdag 1, 'smorg-. 4 li Zalurtlag 3, 5 Dingsdag 6, STÓÓMBOÖ T—1> lENiT TUSSCHEN Middelburg, Iiérikzee en éergen-op-zooM. Van Middelburg: Van Dergen Vrijd.-g 2, 's morg 9 Zondag 4, 10 Dingsdag 0, 41 DIZil&EKCS:- lire. Zatiirdag 3. Maandag o. Woensdag 7, s morg. 5 DiSETSTEBJ COÏÏRESPONÖEftENDE OP DE STOOMROOtEIS AANLEGGENDE AAN IIET Z3JPE. Vertrek-uren van Zierikzee. gedurende de maand September. (dienst tussgïiein middelburg en rotterdam.) Kaar Middelbars Naar Rotterdam Donderdag L'smorg Vrijdag 2, Zalurdag 3, Zondag 4, 8 Ube. 6 Vi 7 8 Donderdag Vi ijdag Zaterdag Zólidag 1,'smorg 10 uré( 2, 10 Va 3, 11 4, ll>/2 (dienst tusschen vlissingen en rotterdam.) Naar V/issingen r I Naar Rotterdam Zalurtlag 3 's morg. S'/a "re. Vrijdag 2, 'smorg. 9'/a urÊ» Dingsdag 8) 7"a I Maandag 8,'s midd. 12 (diénst abicitia.) Naar Rergen-op'Zoom en Antwerpen t Dbhdcrdag 1, 'smorg. 7'/2 °re* Vrijdag 2, 8 Zaturdag 3< 8L2 MISHIAURTBËRIGTEN WL KOTTËRDAM, 29 Augustus. Tarwe. Zeèü\»'s» Vlaams, en Ovefm. matig aangevoerd cri f 1 per mud hooger de beste Jarige van f 11 75 lot f 13; mindere van f 10,60 lol f 11.60; afwijkende van f 9,30 lol f 10,30 nieuwe dito, van f 11.50 lot f 13,50. verhoogde prijzen Nieuwe Zeeuw-s. Vlaams, en Overin. I S.aU a f 9 50. derst. Zeeuws. Vlaams, en Overm. 30 cenla iioo-ér Winter, f 6,10 a f 6.50'/ dilo Zoiner f 9,'JO 1 f 6,20. - Heiver. Zeeuws, en Inl. Korte f 3 50 a 4,50,- dito Lange i 00 a f 3 70. Erwten. Nieuwe Zeeuws. Groene f 8.0(1 a f'tl; groote dito f 9,50 4 f 11.23; Jitlo Witte f 8 a f 8,50. Bevallen, zeer voorspoedig, van een' 'Aooih J. MOOLBNBUUGU geliefde Echtgenoot van Haamstede den 26 Augustus 1833. C. M. BOLLE. lieden beviel voorSffoedig van een''/,ooit/ M. L. van der VLIET geliefde Echtgenoot van Zierikzee den 27 Augustus 1853. V. LIJ BAART. Èenige kennisgeving. ÏKR STADS-DRÖK.&GR1J VAN I)E ERVEN A. DE V09,

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 2