aEKlZESSG GOURAHT. Woensdag BI Augustus. mwm AimiiMSTHATIBS 1853. Woensdag en Zaturdag. EEN KERMISGROET. inspectie op de straten. NIEUWSTIJDINGEN WÊÊÊ -zoom, d. 1 '-j ure, K- 3 jr.® 10. gitsfcttèi iM.) irn; 6 ure, 8"i 9'/, 7 ure. aboskemehits-pbijs 'er drie waanden f2,00. Franco per post f 2,25. uendingder Advert, daags te voren fsnamidd. vóór 4 ure. verschijkt: prijs deb &dveetektien Gewone 15 cents de regel. GeboorteHuwelijks- en Doodberigten van 1-6 regels af 1 behalve hel Zegelregt tHEÏ&tt Mucldè 0 a O.OO 8,73 '0 a 0,00 lloü 0,00 0 a 0,00 0 per vat, 0 O O 040 stuks* kz3b j nfc« 7.107, 15871, 72, ié-lei* 10622, 134, 6612, 70 4036 j n.< 1000;- 0; n.c 4733 en Wat wij de beide vorige jaren deden willen ij ook thans doen; namelijk de kermis bij hare jmst begroeten. Zij is reeds ingeluid en al zien ij nu nog bijna niets van baar, nog maar wei- ge dagen en zij zal zich geheel vertoonen. Hoe? jl zij schitterend en prachtig of dof en leelijk, 1 zij vrolijk of somber zijn? Zal zij onver- cngde blijdschap geven of zal zich aan die ijdscbap rouw paren Zal zij in stede van ons ichtkcns te liefkozen en oog en hart te bekoren ouden slaan, die altijd een treurig likteeken dien achterlaten Wat zij met zich zal bren- n weten wij nietwel weten wij, dat het lerlei is en dat het niet altijd enkel vreugde die men toch gewoonlijk slechts van haar rwacht- wel weten wij wat wij van haar ensehen, dat is vreugde en joligheid, belame- jke vreugde, voor oud en jong, voor arm en ijkvoor het oog - veel schoons voor het oor liefelijks, voor den mond - veel zoets, Voor cn geest -- veel kluchtigs voor het hart - veel ?iblijdcnds, en voor de beurs - veel gangbare mrit. Een weinig geduld maar en wij zullen ct Weten, wat zij met zich voert. Als zij daar grande tenue voor ons staatdan zullen wij ;ir eens van top tot teen bekijken nu hebben ij slechts eerie beleefde groete voor haar. Onze •irrs, die geen antipathie tegen haar hebben, ensehen wij geluk met ha re komst en veel ehoegen. Soon LLE. i,EK DB tezal leke van Dz., pi>ei\ meelden remeenlB IttrnGEMEKSTKB en Wethoüdebs van Zierikzee bren- n Ier kennis van do ingezetenen dal er op Zaturdag n 3 September aanstaande eene algemeens Inspectie op Straten zal worden gehouden weshalve een ieder ordt verzocht te zorgen dat de stralen voetpaden ion en stoepen ieder vóór zijne woning of erf, be- orlijk schoongemaakt en gereinigd zijn onder herin- lering aan de strafbepalingen bij bet policie—reglo- ifnl legen de nalatigen verordend. En opdat een ieder hiervan kennis drage zal deze korden afgekondigd omgeroepen en in de Courant plaatst. Zierikzeeden 9 Augustus 1833. DE CRANE Voorzitter. C. J. FOKKER l. Secretaris. enleerd tl S2', van >e vos. waarder der Directe Belastingen, tegen betaling van 10 cents voor elk onafgehaald patenlhlad ingevolge de Wet. En opdat niemand hiervan onwetend zij zal deze worden afgekondigd en in do Courant geplaatst. Zierikzee den 31 Augustus 1853. DE CRANE Voorzitter. C. J. FOKKER I. Secretaris. PUBLICATIE. Rtint5F.mef.steb en Wethouders van Zierikzee In aanmerking nemende dat de oorzaak heeft opge- ouden voor hel vastleggen en muilhanden der honden toe de ingezetenen zijn aangemaand bij publicatie l»n den 9 dezer verwittigen de ingezetenen dal deze lolicic—maatre«el van heden af Wordt ingetrokken. Afgekondigtl van het Raadhuis te Zierikzeeden 31 uguslus 1853. 1)E CEaNE Voorzitter. C. J. FOKKER l. Secrelarist BEREND MARINÜ. Rurgfmeesteb en Wethouders van Zierikzee. bren- jfcen ter kennis van de patcnlpligligc ingezetenen dat Paieulbladen voor het loopende dienstjaar [ingevuld gereed liggen en Ier Secretarie op hel Raadhuis zullen worden uiigegeven van heden af tol ett met Zatur- 'tiajden 10 September e. k. en worden de patentpligtigen Milgenoodigd om in persoon hun patent te komen afha- 'enzullende aan hen die hierin nalatig mogten blij- P(l1hel patent worden te huis bezorgd door den Deur BUITENLAND. nDiTsoHzinn, KeIjlen 26 Augustus. Naar men te Weenen ge looft zullen de geschillen met do porie wegens Servie weldra in der minne vereffend worden. Als oorzaak der liemoeijingen van de Oostenrijksche regering met de zaken van dat vorstendom wordt opgegeven dat al daar sedert eenigen tijd eene beweging werd voorbereid, welke voor de rust gevaarlijk was en de vreedzame be slechting der Ooslorsche kwestie dreigde Ie vertragen De wederzijtlsche krijgstoerustingen hebben bereids op gehouden. Nopens den graanoogst verneemt men uit de ge wasten die als de voorraadschuren van tien Main en den Boven- en Midden-Rijn worden gehouden dat men over het algemeen reden heeft daarover tevreden lo zijn. De tarwe is van uitstekend fraaijo kwaliteit en ook de kwantiteit is bevredigend uitgevallen de rogge is ligter dan in hel vorige jaar namelijk van 270 h 280 pond. Gerst volt zeer verschillend uit van 236 a 260 pond. Ilier en daar ontbreekt hel aan han den om het graan t'e dorseheh hetgeen voornamelijk daar hel goval isWaar in de nabijheid spoorwegen worden aangelegd. Het aanhoudend stijgen der prij zen heeft blijkbaar zijn grond in den spcculaliegcest. r b a m k h ij e. PariJs 24 Augustus. De regering blijft hare aan- koopen van granen en meel voortzetten men berekende heden ter beurs dat deze crisis do schatkist meer dan 300 millioeuen (rancs zal kosten. Een betreurenswaardig voorval maakt op dit oogenblik tie gesprekken der Parijzenaars uit. Adriana de N. had tien jaren geleden in de badplaats Dieppe een jong Spaansnli diplomaat leeren kennen en genegenheid Voor hem opgevat. Deze heirekking werd afgebroken door een huwelijk waartoe men haar noodzaakte. Verleden jaar nam de echtgenoot van Adriana de graaf de een levendig en avontuurlijk mensch deel aan eene onderneming om de binnenlanden van Afrika te bereizen. Eonige maanden later keerden van de 41 reizigers niet meer dan vier naar Cadix terug de ove rigen hadden onder de woeste Afrikaausche volksstam men liet leven verloren. Adriana bolreurde voegz.amer- wijze haren echtgenoot en kwam in de maand Dec. jl. naar Parijs. Ook Don Manoelde Spanjaard ver scheen daar hij beminde Adriana nog altijd met de zelfde drift en weldra was het voor de wereld geen go- bcim meer dat hij de uitverkorene der jonge schoone cn rijke woduwe was. De talrijko mededingers die sedert hare eerste verschijning te Parijs rondom baar haddon gefladderd verwijderden zich. Het geluk der uiinnenden scheen verzekerd te zijn. Plotseling werd, als een uit helderen hemel gevallen donderslag het be- rigl gemeld dat de graaf niet dood was en benevens nog twee Engelschen gelukkiglijk aan de woede der Afrikanen wus ontkomen. Op den zelfden dag dat dit berigt in de dagbladen der hoofdstad Werd gelezen vertrokken de minnenden naar een naburig stadje, huurden eene katner en sloten zich op. Na verloop van een uur hoorde men twee pistoolschoten. Men snelde toe en vond twee in hun bloed liggende lijken. Hetgeen hel vreeselijke van deze zaak verhoogt, is dat de graaf wezenlijk dood ismen heeft daarvan onloochenbare bewijzen. Het berigt van zijne terugkomst was zoo als later bleek door een voormalig aanbidder van Adriana uit jaloezij verspreid. aBdOf'SBITTAItlaiSl», LondSH 24 Augustus, Gedurende den vorigen avond en nacht heerschto in deze hoofdstad een zeer zware mist zooals inen die anders dikwijls in Novem ber maar zeldzaam of nooit in Augustus heen. Da booten op de Teems begonnen uit dien hoofde heden morgen veel later dan anders personen over te brengen. Van ongelukken is niets vernomen. Sedert II. vrijdag is bier en te Dublin eene zeer schoone komeet met een langen staartopgemerkt en wel in het westen ongeveer 15 graden hoven den horizon nagenoeg in gelijke lijn met a in den Grooten Beer en de poolstar. De Liverpool Mail geeft een extract van een brief, waarin gemeld wordt dat op de lersche kust hij Bell - mullet eene flesch gevonden is mei eigenhandig schrijven van sir John Franklin, van do maand Mei II. waarin hij berigt gaf dat hij zich op een eiland bevond waar van do inboorlingen hem niet wilden laten vertrekken. BINNENLAND. Zierikzee 30 Augustus. Uil verschillende oorden des lands komen nog gedurig berigloti in wegens de uit werkselen van het onwoder dat jl. dingsdag morgen ge woed heeft. De provincie Noord-Braliand beeft daar door vooral veel geleden. Te Breda is geen enkel huis onbeschadigd gebleven inzonderheid zijn alle glasruiten van schuins en plat liggende ramen door de ijsklompen en ijskegels verbrijzeld. Aan de gehouwen der akade- mie alleen zijn ongeveer 500, aan de groote kerk wel 400 en aan de kasernen nog meer ruiten gebroken. In de omstreken der stad is de te velde slaande oogst bepaaldelijk de boekweit haver en kool zoo goed als totaal vernield, terwijl ook de vruchlhoomcn voel geleden hebben. De gemeente Ginneken, Prinsenhagen, Bavel, Chaam en Dongen hebben in meerdere of mindere mate dit lot gedeeld. Kerkwervf. 29 Augustus. Heden mogten wij ons verblijden in de inwijding van een geheel nieuw school lokaal in deze gemeente waartoe do middelen geheel huilen bezwaar der ingezetenen waren verkregen door een subsidie van 's rijkswege van f 800 en uit de pro vinciale fondsen ten bedrage van f 1000. Onder ge paste toespraak zoo van het plaatselijk bestuur als van den heer schoolopziener werd hetzelve aan den ver dienstelijken onderwijzer overgedragen en aan do schoolkinderen hij die gelegenheid eenige ververschingen uitgereikt waarmede deze eenvoudige plegtigbcid ein digde. Men schrijft uit Qosthurg van den 25 dezer r< De komeet wtdke alhier in den avond van 20 dezer door onderscheidene personen werd opgemerkt doch sedert door betrokken lucht niet meer was gezien, werd heden avond omtrent half negen ure op nieuw waargenomen. Toen was naar gissing hare standplaats niet ver van tie ster Delta in den Grooten Leeuw. De kern der komeet scheen zeer helder door het schemer licht hoen en de staart deed zicli zelfs voor het bloote oog vrij lang en duidelijk voor. De vorm der komeet geleek wel eenigzins op dien van de komeet van 1811 op 15 October zoo als tl ie hij Von LittrowDie tVun- der des Himmels, Stültgardt 1842, slaat afgebeeld." Nog verneemt men aangaande deze zigthare kotneet dat zij zulks maar voor weinige dagen zijn zal en zien wij ons tevens in staat gesteld een uittreksel mede te deelen uit do Astronomische Nachrichlen, wegens haren schijnbaren loop aan den hemel namelijk Sept. 1 regie opkl. 1 u. 27' 41" afwijking 9° 24' N. 5 11 9' 6" 1° 37' Z. 9 10 47* 36" 11° 28' Zij gaat den 4 September gelijktijdig met do zon on der en hare snelle zuidelijke beweging maakt haar voor Europa verder onzigthaar. Deze komeet is ook te Zierikzee en op onderschei dene plaatsen waargenomen. In de zitting van de eerste kamer der slaten- generaal van jl. maandag heeft de voorzitter kennis ge geven, dat door de afdeelingen rapporteurs benoemd zijn voor verschillende wets-onlwerpen. Er zijn voorts verschillende verslagen van cominissiiin van rapporteurs ingekomen. Vervolgens zijn zonder beraadslaging, met

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 1