Zaturdag 21 Augustus. H- .0 69. 1853. Woensdag en Zaturdag. IZ BESTUREN ADMINISTRATIEF ssen, NIEUWSTIJDINGEN RKZEESC COURANT. iBosnaiBU-PBUi 'tr drie maanden f 2,00. Franco per post f 2,25. tending der Advert, daags te voren, 'snamidd. vóór 4 tire. verschijnt: prijs der advertenties Gewone 15 cents de regel. Geboorte-, Huwelijks- en Doodberiglen van 1-6 regels h f 1behalve hel Zegelregt, BEKENDMAKING. Burgemeester en Wethouders van Zierikzee ver- au cent: illigen hij deze hel publiek dat de gewone KERMIS lUo° '^JAARMARKT alhier zal gehouden worden als van is aanvangende op den laaisten Maandag in Augustus 'urende twee teelten en alzoo Van den 29 dezer maand den 10 September aanslaande. l)g Kramers worden verzocht tot liet hekomen van lalsen zich in lijds met Vrachtvrije brieven hij den :r A. van der Velde Marktmeester alhier aan Ie Itlen en zal een ieder hunner van behoorlijk palent octen zijn voorzien terwijl geene rijfelaars horos- oplreUkers of bedelaars op de Kermis zuilen worden clalen. Zierikzee den 3 Augustus 1853. DE CRANE Voorzitter. C. J. FOKKER l. Secretaris. a 30 cent» dito Jarige Seeuws. el- f 5,30 i oO dito i. Groene itte f8 k ddmlëft t nomen wij! öhs rn ito dut nigc g<j- ouderiiö maanden de zalige et Ëvan BÓÜT. ïiSSË4 lljderl t ABETlf dom van m N. iz. builen ten he- willen mede- Ion zijn 99. 12, 51. 115, 91, 73, 15. 101, 14. 6. 90. 55, 228. 17. 30, 111, rschool ris I op' middags 't Hoe, enamen teren la SÏVE, vens een atvief ngrop ,ore vas e vos. INSPECTIE OP DE STRATEN. Burgemeester en Wethouders van Zierikzee liren- ter kennis van de ingezetenen dat er op Zaturdag a 3 September aanstaande eene a/gemeene Inspectie op Stralen zal worden gehouden weshalve een ieder lorilt verzocht te zorgen dal de stralen voetpaden den en sloepen ieder vóör zijne woning of erf, lic- inrlijk schoongemaakt en gereinigd zijn onder herin- ring aan de strafbepalingen hij hel policie—reglo- nl legen de naialigen verordend. En opdat een ieder hiervan kennis drage zal deze orden afgekondigd omgeroepen en in de Courant 'plaalsl. Zierikzee, den 9 Augustus 1853. DE CRANE Voorzitter. C. J. FOKKER l. Secretaris. KENNISGEVING. De Burgemeester van Zierikzee brengt ter kennis Bn de Ingezetenen dal er op Woensdag den 31 dezer nd des voormiddogs ten elf ure op hel Raadhuis hier eene openbare Vergadering- van ien Geiaieeiile.lSaad zal gehouden worden. Zierikzee, den 26 Augustus 1853. De Burgemeester DE CRANE. BUITENLAND. dcitb ohlian do Keulen 23 Augustus. Van de üonau-oevers schrijft ion aan het dagblad van Konslantinopel dat de op- hevclhebber der Russische troepen in de vorstendoin- n, vorst Gorlchakoffden 28 II. door een talrijken taf vergezeld zijn intrede to Bucharest heeft gedaan, "ok schrijft men van daar onder dagteekening van en 1 dezer, dat de Russen kannonneerbooten voor lalatz hebben geplaatst en zich even als gedurende mnne laaste bezetting hebben meesier gemaakt van de óntrolo der quaranleine-dicnst wal eene nieuwe in- irruk op de verdragen is. De Servische regering heeft liet vermoedelijk voorne- airn van Oostenrijk om dat gewest Ie bezeilen in liet ifficiëcl dagblad bekend gemaakt en bot volk onder de Wapenen geroepen. De bevolking betoonde veel geest drift en de slad bad een zeer levendig aanzien. De reserve 40,000 man sterk zou in de dislriclssleden rmnenkonicn en daar de nadere bevelen afwachten. Men iioopto echler dol de zaken in der minne zouden worden bijgelegd naardien do Oostenrijkscbe troepen, >ia liet afwijzend antwoord des vorsten de Servische grenzen niet meer naderden. Te Aleppo is eene gevaarlijke zamenzwering legen de Christenen ontdekt tnen zotide niets minder beoogd liehiien dan hel verbranden der kerken moorden en glunderen. De zaantgezworenen zijn naar Rhodes ver hannen. Dit Interlaken verneemt men dat de aanwezig heid van H. M. de koningin der Nederlanden vele aanzienlijke fatnilien derwaarts lokt. r R A N k R IJ H. PariIs 22 Augustus. Rij Villefransche is aan een aanval van beroerte overleden de bekende baron de Richemont, een dergohen die beweerde de zoon te zijn van den ongelukkiger, Lodewijlt XVI de in den tempel overleden Lodewijk XVII. De regering heeft al zijne papieren doen verzegelen. De Fransche regering blijft op den duur maat regelen nemen om Frankrijk te waarborgen voor eeuo te sterke rijzing der prijzen van graan en meel. Eerst liet zij buitensland eene aanzienlijke hoeveelheid granen opknopen bestemd voor de openbare administration daarna vergemakkelijkte zij den invoer van granen mot vreemde schepen en thans heeft zij een besluit geno men waardoor de laatste hinderpaal wordt weggeno men welke den invoer van granen nog zou kunnen beperken daarbij wordt namelijk bepaald dat de granen enz. te land en te water ingevoerd van waar ook en onder welke vlag ook tot 31 December dezes jaars niet meer zullen betalen dan het minimum van regten te weten het Schaalregt van 25 centimes. Nadat ook in het koningrijk der beide Siciliën do uitvoer van granen verboden was is bij koninklijk besluit bepaald dot de invoer van granen eriz. in do Napolitaansche staten tot liet einde van December dezes jaars geheel vrij van regten zal kunnen geschieden. De Alheensche dagbladen melden dat de Griek- sche kamer der gedeputeerden met spoed eene wet no pens de granen heeft behandeld en goedgekeurd vol gens die wel is alle uitvoer van granen gedurende het jaar 1853 verboden en kan dal vorhod nog hij konink lijk besluit verlengd worden levens zijn de granen bij invoer aan een vast regt onderworpen. Do heer Laporteonze consul te Cairo, heeft zich den 5 deter op de stoomboot te Nil naar Frankrijk in gescheept. Hij heeft een jongen Hippopotamus hij zicli aan boord zijnde een geschenk van den onder-koning. Dit dier, welks jagt en gevangenneming meer dan 30,000 fr. gekost heeft gebruikt 60 liters melk eiken dag zonder de vruchten te rekenen zoo als komkommers enz. waarvan hot eene groole hoeveelheid verslindt. Het zal een groote aanwinst tijn voor den Zoölogischen tuin te Parijs. oroot-brittannien. Londen, 22 Augustus. Men verwacht hier een Chineesch gezelschap schaakspelers die ook in andero voorname sleden van Europa voorstellingen zullen ge ven. Hel gezelschap bestaat uit 80 personen (beeren en dames) dio levens tooneulspelers zangers en dan sers zijn zij voeren hun eigen orkest mede. De lading goud met do Harbinger uit Australië aangevoerd is den 19 dezer in de kelders der bank ge borgen liet genoemde schip realiseerde hij de heen- en terugvaart 13,000 p. st. aan vracht- en passagegel den. De medegehragte post do zwaarste die ooit door een schip uit de koloniën werd aangebragt was in 250 zakken en kisten gepakt en werd met een extra- trein naar hot hoofdpostkantoor te Londen getranspor teerd. Hot porto van eiken brief beneden hot halve ons bedraagt 8 d. waarvan de post 6 d. voor distribu tie berekent zoodat do General Screw Ship Company dio deze post met bare schepen laat vervoeren slecht9 2 d. daarvoor erlangt. De berigten uit onderscheidenedeelcn van Ierland zijn ten aanzien van den oogst van verschillende aard vruchten hijzonder gunstig van de ziekte onder do aardappelen wordt in deze berigten met geen eukel Woord gesproken. Volgens berigten uit Odessa van 29 Julij nam de handel in tarwe aldaar nog steeds in levendigheid toe en waren er in de iaatsto week ruim 110,000 quarters verkocht. De prijzen echler bleven dezelfde doch aan beschikbare scheepsruimte was groot gebrek. Uil Moldavië schrijft men dat gezegd vorsten dom dit jaar zoo veel graan zal opleveren als in vele jaren liet geval niet is gewee9l. De oorlogzuchtige ge ruchten echter veroorzaken dat de graanhandel niet op eenen goeden afzet durfde rekenen en dien ten gevolge is de graanprijs zeer gedaald. Op Teneriffe alsmede op Madeira is ten gevolge Van de ziekte in den wijnstok de wijn-oogst dit jaar als geheel verloren te beschouwen. Ook te Lissabon hoeft deze ziekte zich geopenbaard voornamelijk aan den kant van Douro en wel in die mate dal de wijn gaardeniers in opzettelijk gehoudene vergadering besloten hebben om aan het gouvernement ontheffing te vragen van do door ben verschuldigde belastingen. Men heeft hier berigt ontvangen dat de stoom- sloep Phosnix onder bevel van kapl. Englejield welka in dit jaar eene reis naar de Noordpool-zee beeft onder nomen, ten einde leeftogt over te brengen naar de sche pen welke daar naar sir J. Franklin zoeken den 13 Julij den logt van Disco naar Beechy-Eiland heeft voort gezet. Tijdingen uit China molden allo dat de opstan delingen of, zoo als zij thans in de bladen uit China genoemd worden de vaderlanders moer en meer vor deringen maken dal men dit daaruit kan adeiden, dat een paar duizend hunner veilig van Nanking naar Amoij zijn getrokken om aan laatslgemeldo slad een bezoek lo brengen. De heer Medhufsteen gezag dat hier in aanmerking komt getuigt <x dal de godsdienst dor opgestane Chinezen voor een ruim gedeelte de Christe lijke is en dat indien er slechts goede onderwijzers lot hen wierden gezonden de uitkomsten daarvan zeer groot zouden zijn." BINNENLAND. Zierikzee 26 Augustus. De eerste kamor dor staten-generaol heeft jl. dingsdag hare werkzaamheden hervat. Onder de in deze zitting ingekomen stukken beliooren de laatstelijk door de tweede kamer aangeno men wets ontwerpen. De geloofsbrieven van de onlangs nieuw benoemde leden de beeren J. S. Lotsy en F. van der Oudermeiden zijn door eene commissie on derzocht en deugdelijk bevonden waarna die heoren dadelijk zitting hebben genomen. In deze zitting heeft mede de trekking der nfdeelingcn plaatsgehad waarna do Inden zich tot benoeming van voorzitters en onder voorzitters naar hunne respective sectiën hebben begeven, 'j Uit eene in het Alg. Handelsblad vermelde slali- i stiek der beraadslagingen in de tweede kamer der stalen- generaal over het wets ontwerp regelende do bevoegd heid enz. der kerkgenootschappen blijkt dat 22 leden voor en 23 legen dat ontwerp hel woord voerden terwijl 10 zich hunne stem voorbehielden en 13 zich van de discussiën hebben onthouden. DrelsCuor 25 Augustus. Naar men verneemt is door mejufvrouw Johanna Cornelia Jacoba Verton dia den 19 November 1852 in den jeugdigen leeftijd van 18 jaren is overleden aan de kerk alhier ten geschenke gegeven twee zilveren schotels ten gebruike bij het Heilig Avondmaal. Wij maken ter eere der nagedach tenis dier vroeg gestorvene van dit geschenk der Chris telijke liefde melding met den wensch dat dit edel» voorbeeld van godsdienstzin en Christelijko weldadigheid navolging moge vindon. Men leest in de Goessche CourantOnze land lieden mogen zich in den aanmerkelijk gezonderen toe stand der aardappelenvrucht dan in vorige jaren ver heugen hel drooge weder schijnt de voortplanting van. bet bederf minder te doen toenemen. De rogge en gerst is in deze omstreken nagenoeg overal binnen hot schot is goed en de lo veld staande granen beloven hij uitstek goad te zullen worden. Jl. zaturdag is hij vonnis der regthank te Goes Gerard Sleevens commissionair in granen alhier schul dig verklaard aan drie opliglingen van landlieden in Zuid-Beveland en wel door het opkoopen van granen onder gebruikmaking der valsuhe kwaliteit dat hij als lasthebber van vertrouwdo personen handelde en mits dien veroordeeld tol eene gevangenisstraf van drie jaren, in drie geldboeten ieder van f 50 en in de kosten beide desnoods bij lijfsdwang op hem te verhalen met ontzegging der regten vermeld in art. 42 van het straf wetboek gedurende vijfjaren, aanvangnemende na hel ondergaan der hem opgelegde straf. Do eerste poging der Nederlandsche landaanwin-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 1