ZIERJEZEESCHE COURANT. Woensdag 24 Augustus. 1853, ft. I If.o 68. ENZ Woensdag en Zaturdag. NIEUWSTIJDINGEN iXSTENj NlaEGGEKD] Augustus, RDAM.) erdam: lmid.l2'/a i porg. 3 3 3% tDAM.) rdam lorg.ll'/j. EITIKELE ]ed. Muddi 0,00 a (J. 8,00 a 9,1 0,00 a 2,00 a 12, 0,00 a 0 0.00 a 0, 19 00 per vi 2.00 10,00 de 1040 stiit Keclen 18 Augustus. Re Keur-Hessisclie rege ring heeft eene wet uitgevaardigd waarbij wordt ho- isald dot jongens beneden 16 en meisjes beneden 14 aren des gevorderd, iti slede van gevangnisstraf rikzee nel slagen rullen worden getuchtigd. Deze slraf zal jak worden toegepast op erkende bedelaars en land- oopers. Te Woenen en Berlijn is de muilband dien de jonden volgens verordeningen der policie dragen moeten, en artikel van wecldo geworden; zij worden vnn tiieuw- ilver van zilver en zelfs van goud vervaardigd. Ook ieefl rnen een' loeslel uilgevonden om hel dier te doen rn zonder den muilband af te nemen daar deze op 3 wijze der helmen met een visier voorzien is die door tel losmaken van een veêr in de hoogto wordt gebragt. VRANK R IJ K. "8 <a fes iTUS. de GraaI Walkin t''1 erk an F. >ot van gemaken i. )E >UT. ABONMEMK1WT8-PHIJ1 5 per drie maanden f 2,00. Franco per post f 2,25. Inzending der Advert, daags te voren.' snamidd. vóór 4 ure. verschïjkt: PMXJS BES AUVEHXEItfTIBBJ Gewone 15 cents de regel. Geboorte-, Huwelijks— cut Doodberigten van 1-6 regels af 1 behalve hel Zegelregt. BUITENLAND. DUITSOBI.AZS9. Bamis 17 Augustus. Een brief uit Jassy van den 8 dezer houdt in dat de hospodars van Moldavië en Wallochije van den keizer van Rusland verlof hebben be tomen om zich naar Konslantinopel te begeven cf in de lorstondommon te blijven. Men verzekerde dal de Itos- podar Ghika Moldavië niet zou verlaten maar wist piel of de vorst van Wallachije dit voorbeeld zou volgen. Men spreekt hier van eene nieuwe nota welke agemalterfloor graaf A'eisclrode aan bet Fronsche kabinet gerigt Wil zijn en in welke de Russische minister do redenen iou ontvouwen welke den c-zaar hebben bewogen de bemiddeling van Oostenrijk aan te nemen terwijl de Ilinla eindigt met vrij hevige klagten over de taal der ministeriële drukpers to Parijs jegens Rusland. Volgens schrijven uil Caïro beeft Abbas paella linn meer dan 200 personen waaronder verscheiden lioofdolficieren stokslagen doen toedienen 7 mensclten va lijn ten gevolge dezer strafoefening bezweken. De oor- Inalt van dezen gestrengen maatregel is, dat de poeha kfluigo is geweest van eene nalatigheid welke zonder zijne tegenwoordigheid, welligt hel leven zou hebben ge nen het vierde deel van een corps van 6000 man fat naar Damiette werd gerigt, om aldaar naar Turkije te Borden ingescheept en aan hetwelk men slechts levens middelen had gegeven voor twee in 6tede van voor lijf dagen, De heer A. Dumas zegt van zichzelven dal hij van 11 December 1851 tot 11 December 1852 niet minder dan 40 dtelen heeft geschreven waarvan sotn- nigo 120,000 regels of 8 millioen letters bevntlcden. Aan hel station van den spoorweg naar Orloans treft men thans een waggon aan die wat vorm en inrigling anngaat do aandacht verdient. Het is een geheel huis met al wat daartoe behoort en bestaande Uit eene zaal eene slaapkamer mei bed eene keuken en oen kelder waarin een 50lal flessehen wijn in Water of ijs verkoeld kunnen worden bownard. Zij bestemd tot persoonlijk gebruik van den graaf de L. lie er 44,000 francs voor betaalt. OEOÓT-BBITtrAHKIEn. Londen 17 Augustus. Heden beeft de zaak van den Franschen Itleetlermaker F. Raynaudbeschuldigd van liet plan gesmeed te hebben om 'den keizer der Fran sen ont bet leven te brengen voor het centraal cri mineel gereglsliof alhier gediend. De prins van Join- 'ille trad ook nu als getuige op en herhaalde zijne be kende verklaring omtrent de van Raynaud ontvangen brieven. De beer Woollen, verdediger des aangeklaag den voerde aan boe bet niet bewezen was dat deze tie brieven op den post bad bezorgd of doen bezorgen en Verder dat die brieven alleen een verzoek om 'geld aan den prins behelsden maar niet bewezen dal de ge vangene voornemens was den keizer te vermoorden. De jury heeft na eenige beraadslaging den besclml- dtfnleniet schuldig verklaard waarop hij terstond in Vrijheid gesteld is. Een Londensch dogblad vestigt de aandacht op de Volgende merkwaardige zinsnede betrekkelijk hot lluis IBJV8 de Kapt! h daarlf Zierikl» LEK i zal idilngs o! en Oaik Heeren Is gemaj ek presei [EB1JÉ DE VOS' van Oranje in een onlangs uitgegeven Werk van den heer M'Culloch voorkomende De oudheid der Hui zen van Rourbon Hnbsburg en Bronswijk staal wel ligt gelijk met die van bet Huis van Oranje, en zij overtreffen dit verre in de uitgebreidheid van hun ge bied maar in ieder ander opzigt staan zij daar bene den. Daarin dat zij de voornaamste werktuigen ge weest zijn ont Holland van het despotistnus van Spanje en Engeland van de lirannij der Stuarls te bevrijden ligt de voornaamste onderscheiding der prinsen uit het Huis van Qranjo en zulks schenkt bun meer waren roem dan zij door de uitgebreidste veroveringen zouden verworven hebben. Geeno enkele familie bestaat er aan welke de beschaafde wereld zoo groote verpligling beeft." Eergisteren bad in het in aanbouw zijnde nieuw kristallen paleis te Sydenham een verschrikkelijk ongo- Iuk plaats. Door bet breken van eene uit buut en ijzer vervaardigde beweegbare stelling die gebezigd werd om de balken van het hoogn dak te bevestigen zijn tien werklieden gedood en verscheiden anderen zwaar ge kwetst. Onder de voorwerpen die in hot kristallen paleis van New-York meer dan gewoon de aandacht trekken is een koffer van gewone grootte, bevattende een huis geschikt tol woning voor een persoon met sofa en bed. Al die voorwerpen zijn van elastische gom. liet buis beslaat uit vier muren en een dak zoo dat slechts vier slokken noodig zijn orn bet te steunen. De sofa en lint bed worden met een blaasbalg die zich ook in de koffer bevindt opgeblazen terwijl een ander groot stuk gom op dezelfde wijze een schuiljo wordt waarmede trien eene rivier kon overtrekken. De stad Cumana in Venezuela is den 15 Jttlij bijna geheel door eene aardbeving vernield. Men be grootte bet getal der daarbij omgekomenen op duizend en diegenen welke de wijk naar Curacao genomen heb ben verzekeren dat in do geheele stad geen bewoonbaar buis is overgebleven. Naardien Cumana de stad was die ziclt bet sterkslo tegen de regering van den president Monagas verzotte dacht men dat dezo ramp vooreerst een einde aan den burgeroorlog gemaakt zal hebben. Do Singapore Free Press doelt eenige hijzonder- heden uit do North China Herald nopens den opstand in China en de verovering van Nanking mede dio hoofdzakelijk op bet volgende neórkomun. De logt der opstandelingen naar Nanking kan als een ware zegetogt worden aangemerkt. De sleden diu do keizerlijken bezet hielden gaven zich zonder eenigen wederstand over. Toen zij den 8 Maart voor Nanking verschenen deden zij spoedig eene mijn springen waardoor eene aanmerkelijke bres ontstond door welke 7ij met eene (troote onstuimigheid de stad binnendron gen. De belegerden stelden zich llaauwelijk te weer een panische schrik had ben als het ware bevangen zij wierpen zich voor do binnenslroomende insurgenlon op den grond en baden om toch bun leven te sparen. Hunne beden waren echter te vergeefs. De geheele Tar- taarscbe bevolking van omstreeks 20,000 zielen zoowel vrouwen en kinderen als mannen werden door ben over den kling gejaagd. Een honderdtal mogt het slechts gelukken aan de slagting te ontkomen. Na deze ver overing namen zij Cltin—Keang in. Du Tartaarsche bo- volking was daar gelukkiger zij vlugtte ten getale van welligt 20,000 uit de stad. Hierna rukten de opstan delingen op Ivwa-Chow en do groote stad Yaug-Chow aan aan den noordelijken oever van de Yang-tse-Keang gelegen. Hunne strijdmagt wordt op GO- it 80,000 man begroot. Hun opperhoofd voert den titel van Teen-Wang of hemels'cfcen prins of koning. Vijf bevelhebbers dienen onder hem. Omtrent den eersten waren allerlei zonderlinge ge ruchten in ontloop. De keizerlijken namelijk zeggen dat bij reeds voor cenigo maanden overleden was. Zijne aanhangers daarentegen beweren dat hij nog leeft hoewel bet zeker schijnt dat velen hunner dit op goed geloof verkondigen daar zij Item sedert niet gezien hebben. Men wil dat hij hel paleis van den vroegerett gouverneur te Nanking bewoont en zoodanig in een kleed van gele zijde gewikkold is dal hij voor den bin- nentredenden geheel onkenbaar is. In het leger der op standelingen is bet drinken van geestrijke dranken en het gebruiken van opium ten strengste verboden even zeer als bet spelon terwijl men in hunne gesprekken de weinig itiesche uitdrukkingen niet hoortwelko die dor keizerlijken zoo zeer kenschetsen. Men mag veilig aannemen dat do opstand thans reeds zulk eene uitbreiding heeft verkregen, dat de troon des keizers kan gezegd worden in bel grootste gevaar te verkoeren. De opstandelingen zijn van de voornaamste punten des rijks en van de stroomen dio bet zuiden aan bet noorden verbinden en tot liet vervoer van levensmid delen iii het rijk dienen meester. Zelfs zegt mon dat zij toen zij Nanking aanvielen voorraad van levens middelen vooreenigejaren bezaten. Veel van hunne overwinningen beeft men aan do werkeloosheid der keizerlijken ledanken. Zoo lag onder anderen ilc keizerlijke generaal Heang-Yung dion do keizer voor den besten zijner veldheeren hield gedu rende meer dan eene maand in de nabijheid van Nanking, hebbende hij zelf zijn hoofdkwartier aan bet zuidelijko deel der stad opgeslagen niet ver van den porceleineu toren, terwijl zijne viool 10 mijlen verder np lag, zonder dat bij noch door zijne landtroepen, noch door zijno matrozen iets vorriglte om de stad te ontzetten. BINNENLAND. Ziemkzee 23 Augustus. Rij Zr M.' besluit van den 15 dezer is aan den luitenant-ter-zeo der l"° kl. titulair, J. L. L. Penning Nieuwland, nndor-inspecteur over het loodswezen enz. te Brouwershaven en aan den commissaris der loodsen aldaar C, F. van Dieren- donck vergund aan eerstgenoemden het aannemen en dragen van bel versiersel van ridder der ordo van Franz Joseph, en aan laatstgenoemden van liet Gouden Kruis van Verdiensten hem door Z. M. den keizer van Oos tenrijk toegekend, Hel dagblad de Tijd zegt dat de lieer Lighlenvell den I 1 dezer de terugreis tiaar bet vaderland onder nomen heeft. Zijne reis ging over Livorno Genua en Milaan naar Zwitserland waar bij zich nog eenigen tijd denkt op to houden. Alen mag voegt dat blad er bij verwachten dat de hooggeplaatste tourist onver wijld nadat bel lot dor wet beslist zal zijn voor goed herwaarts zal keeren. Do minister van binnonlandsche zaken in erva ring gekomen zijnde dat door bezoldigde opzieners der jagt en visschcrij almanakken afgegeven en daarvoor fooijen ontvangen worden welke handeling strijdig is met bet karakter van een tijks ambtenaar, beeft da noodige vonrscbiften tegen dit misbruik verstrekt met bedreiging van demissie aan ben dio daaraan voortaan tnogten schuldig bevonden worden. Door de onderstaande hoeren leden van do tweedn kamer zijn amendementen voorgesteld op het ontwerp van wet regelende het toezigt op de kerkgenootschap pen als Door den heer Rochussen, om do 3d° of slol-paragraaf van art 1 van liet ontwerp luidende: voor zuo veel er zich onder de bepalingen bij dit artikel bedoeld eenige bevindt welke de modewerking van bet staats gezag vereisclit wordt dio medewerking niet verleend ten zij de bepaling vooraf door ons is goedgekeurd te vervangen door de volgende Bepalingen waarbij over do medewerking van het staatsgezag wordt beschikt blijven zonder gevolg zoo lang dezelve niet door ons zijn goedgekeurd." Door den heer Jitoul van Socterwoudeop artikel 2 Vreemdelingen aanvaarden geeno kerkelijke bediening dan na daartoe onze toestemming te hebben verkregen." Door den lieer van Voorst is voorgesteld als wijzi ging den considerans der wet aldus te lezen Alzoo wij in overweging genomen hebben dat het noodig is eenige brpalingcn vast Ie stellen ter uitvoering van bet Vl'lc hoofdstuk der grondwet zoo is bet" enz. Wordt deze wijziging aangenomen dan zal bij de plaatsing van de wet inliet Staatsblad, bet opschrift niet boltooren te luiden «wet lot regeling van het toezigt op de onderscheidene kerkgenootschappen maar eenvoudig wet houdende eenige bepalingen ter uilvoering van bet VF" hoofdstuk der grondwet."

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 1